Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Скачати 359.36 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Сторінка4/5
Дата04.08.2012
Розмір359.36 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Видання викладачів ДонНУЕТ1. З 973 О-54 Оліфіров, О. В.Windows XP, Microsoft Office 2007 Tutorial (Pan I): навч. посіб. / Оліфіров O.B., Ротіер M. В. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 160 с. - 45 прим.

У даному навчальному посібнику розглядається операційна система Windows ХР, її основні принципи, призначення та використання. Також описано роботу з проірамами пакету Office 2007 (Word 2007 та Excel 2007), які de facto є основними засобами, що найчастіше використовуються для обробки інформації сучасними користувачами комп'ютерів.Навчальний посібник призначено для теоретичної підготовки, а також для використання під час лабораторних, самостійних та індивідуальних занять з курсу "Економічна інформатика' студентами факультету міжнародної економіки денної та заочної форм навчання.


2. Ю6 C69 Соціальні виміри буття.: матеріали щорічн. вуз. наук.-практ.ї конф. молодих вчених та студентів. (Квітень 2011р.) / відп. ред. О.В. Крюкова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - Вип.9. - 290 с. - 5 прим.

Тези доповідей, а в цілому - матеріали науково-практичної конференції - містять широке коло питань філософського, соціально-політичного та гуманітарного характеру. В них аналізуються умови формування особистості, подаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів, функціонування сучасної цивілізації і культури, переосмислюються ціннісні установки української ментальності.Збірник розрахований на наукових дослідників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів та читачів, яких займають актуальні проблеми філософських і соціально-політичних знань.


3. У26 С77 Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи : матеріали 10-ої міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 лист. 2010 р. : присвяч. 90-річчю ДонНУЕТ. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 494 с .- 1 прим.


4. У428 М26 Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : зб. тез доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. викл., асп. і студ. 21-23 лют. 2011 р. - Т. 1. - Україна - Словаччина, 2011 - 296 с. - 4 прим.


5. У428 М26 Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : зб. тез доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. викл., асп. і студ. 21-23 лют. 2011 р. - Т. 2 - Україна - Словаччина, 2011 . – 321 с. - 4 прим.


6. У428 М26 Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : зб. тез доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. викл., асп. і студ. 21-23 лют. 2011 р. - Т. 3 . - Україна - Словаччина, 2011. - 271 с. - 4 прим.


7. Ю6 І-73 Інтелект. Особистість. Економіка : матеріали 3-ої Всеукр. наук.-теорет. Інтернет-конф., 31 січ. 2011 р. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 266 с. - 5 прим.
^

Електронні документи


Праці викладачів університету


 1. Аветисова Антоніна Олександрівна.

Робоча програма та методичні рекомендації зі стажування та дослідницької практики[Електронний ресурс]: для студ. галузі знань 0517 "Харч. пром-сть та перероб. с.-г. продукції" напряму підготов. "Харч. технол. та інж." спец. 8.05170112 "Харч. технол." ден. та заоч. форм навч. (екон. частина) / А. О. Аветисова, Н. С. Палій, Ю. Ю. Юрченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,40 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Аветисова Антоніна Олександрівна.

Економіка підприїмства[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форм навч./ А. О. Аветисова, Н. С. Палій, Ю. Ю. Юрченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,72 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Балабанова Людмила Веніамінівна.

Рекламний менеджмент[Електронний ресурс]: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]: рекомендовано М-вом освіти і науки України/ Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик; М-во освіти і науки України, Школа маркетинг. менедж. - Електрон. текст. дані (1 файл : 794 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Бутова Алла Павлівна.

Інженерне обладнання будівель[Електронний ресурс]: метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. та заоч. форми навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа"/ А. П. Бутова, І. В. Кощавка, С. Г. Кузнецов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,17 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Заремба Павло Олександрович та ін. Менеджмент готольно-ресторанного господарства[Електронний ресурс]: засоби діагностики знань студ. ден. та заоч. форм навч.напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" в умовах ECTS/ П. О. Заремба, М. М. Левченко, Л. Є. Калініна та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,19 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.
 1. Коршунова Ганна Федорівна.

Технологія галузі[Електронний ресурс]: метод. рек. до викон. курс. проекту для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." піднапряму "Технол. харч." ден. та заоч. форми навч./ Г. Ф. Коршунова, В. А. Гніцевич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Електрон. текст. дані (1 файл : 260 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.


 1. Кочетов Володимир Олексійович.

Бухгалтерский облік в бюджетних установах[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит", "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч./ В. О. Кочетов, Н. В. Головченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку . - Електрон. текст. дані (1 файл : 0,98 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Левченко Марія Миколаївна.

Менеджмент у ресторанному господарстві[Електронний ресурс]: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]: рекомендовано М-вом освіти і науки України/ М. М. Левченко, Л. Є. Калініна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Електрон. текст. дані (1 файл : 2,08 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Оносов Николай Матвеевич.

Интеллектуальная собственность[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ./ Н. М. Оносов; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Севасопол. экон.-технол. фак-т, Каф. общеэкон. дисц. - Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,24 МБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Папаіка Олександр Олексійович та ін. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"[Електронний ресурс]: для студ. ін.-ту обліку і фінансів ден. та заоч. форми навч. галузь знань "Екон. і п-во" спец. 7.03050802, 8.03050802 "Банк. справіа"/ О. О. Папаіка, А. Ф. Кононенко, І. В. Попова та ін.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи . - Електрон. текст. дані (1 файл : 159 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.
 1. Папаіка Олександр Олексійович та ін. Методичні вказівки з виконання дипломних магістерських робіт[Електронний ресурс]: робіт для студ. спец. 8.03050802 "Банк. справа" ден. форми навч./ О. О. Папаіка, А. Ф. Кононенко, В. Г. Саєнко, Ю. О. Оліфірова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. банк. справи . - Електрон. текст. дані (1 файл : 425 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.
 1. Петрова Юлія Миколаївна.

Опір матеріалів[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. та харч. вир-в"всіх форм навч./ Ю. М. Петрова, І. В. Жданов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Електрон. текст. дані (1 файл : 2,15 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Федоров Андрій Павлович

Освітньо-виховний та оздоровчо-рекреативний потенціал занять баскетболом[Електронний ресурс]: навч. посіб./ А. П. Федоров, В. М. Пристинський, Т. М. Пристанська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Слов'ян. держ. педагог. ун-т . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,08 МБ) . - Донецьк-Слов'янськ: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


14.Sheremet Tetyana GennadyInternational organizations[Electronic resource]: method guide for full-time and part-time students/ T. G. Sheremet; The ministry of education and science of Ukraine, Donetsk national university of economics and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, International economics department . - Electronic data (1 files : 453 Kb) . - Donetsk: [DonDUET],2010 . - Local computer network of scientific library of Do . - System rejuirements: PC with Windows 2000.- The title wish ekran.- Electronic version printed editions 2010.


1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи