Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Скачати 454.82 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Сторінка1/3
Дата05.08.2012
Розмір454.82 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Квітень

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії


Тел. 295-34-44


Донецьк-2012ЗмістГеографічні науки 3

Обчислювана техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Непродовольчі товари 4

Економічні науки 4

Облік. Аудит 4-5

Економіка праці 5

Фінанси 5-6

Економіка підприємства 6-7

Управління підприємством 7-8

Економіка промисловості 8

Економіка сільського господарства 8

Міжнародна економіка 9

Політичні науки 9

Правознавство 9-10

Педагогіка 10

Філософські науки 11

Видання викладачів ДонНУЕТ 11-12

Електронні документи 13-25


^ Примітка* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Географічні науки

1. * Д8 У45 Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / Кучеренко Д. Г. [та ін. ] – К. : ЦУЛ, 2011. – 416 с. – ISBN978-611-01-0160-8 – 4 прим.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу (територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів..


Обчислювана техніка

2. * З973 Б90 Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / Буйницька О. П. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0338-1 - 5 прим.

Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106-соціальнапедагогіка, 6.030103-практичнапсихологія, 6.010102-початкова освіта. В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.


3. *З973 Л88 Литвин В. Л. Інтелектуальні системи : підручник / Литвин В. Л., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. – Л. : Новий Світ-2000, 2011 - 406 с. - ISBN 978-966-418-086-0 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливістю викладення с практична спрямованість: оволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення інтелектуальних систем. Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиаґентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу «Системи штучного інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем, Підручник створений з урахуванням досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизняних та іноземних видань. Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки», та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на такому бакалавраті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться питаннями розроблення інтелектуальних систем.


Харчові виробництва

4.*Л80-9 Б64 Бірта Г. О. Товарознавча продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посіб. /

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с. – ISBN 978-617-673-001-9. – 5 прим.

Флора України налічує кілька тисяч видів вищих і нижчих рослин, багато з яких можуть бути використані в медицині і в галузях харчової промисловості. Навчальний посібник присвячений вивченню загальнобіологічних, споживчих та лікувальних властивостей сировини рослинного походження, які недостатньо повно вивчаються або не передбачені в загальному курсі «Товарознавства продовольчих товарів», але їх використання має важливе значення для формування продовольчих ресурсів країни, розширення асортименту продовольчих товарів і поліпшення їх властивостей. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів із спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».


5. Л80-9 Н19 Назаренко В. О. Формування якості товарів. Ч. 1. : навч. посіб. / Назаренко В. О., Юдічева О. П., Жук В. Л – К. : ЦУЛ, 2012. – 386 с. – ISBN 978-611-01-0295-7. – 10 прим.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукції. Для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу наводяться контрольні запитання та тести. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Навчальний посібник призначений для студентів товарознавчих спеціальностей.


Товарознавство непродовольчих товарів

6. * М2-9 Г17 Галик I. С. Товарознавство трикотажних виробів : підручник / Галик Т. С, Семак Б. Д. - [2-е вид., перероб. та доп.]. – Л. : Магнолія 2006, 2011. - 221 с. - ISBN 978-617-574-038-5. - 40 прим.

У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного виробництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і характеристику асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково-шарфових виробів та головних уборів, оцінку якості трикотажних виробів. Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.


Економічні науки

7. *У01 П50 Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянина , Є.С.Шевчука – Л. : Новий Світ-2000, 2011. - ISBN 966-7827- 39 -9. – 1 прим.

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу "Політекономія", ствердженої та рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу. Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладав найвищого рівня акредитації.


Облік. Аудит

8.* У052 Г93 Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / О. М. Губачова, С. І. Мельник. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ 2012. - 400 с. - ISBN 978-617-673-009-5. - 5 прим.

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію в управлінні. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів. Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовці до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів «СІРА» (Certified International Professional Accountant).


9.* У052 К84 Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с. - ISBN 978-611-01-0318-3. – 3 прим.

В навчальному посібнику висвітлюються важливі питання організації обліку на підприємстві: форми та механізми формування звітності підприємства, що подається до державних структур. Підручник містить інформацію про сутність фінансової звітності та вимоги до її формування, аналіз податкової звітності та основні критерії подання, основи статистичної звітності підприємств. Матеріали викладено з врахуванням змін чинного законодавства України на початок 2011 року.


10.*У052 Ф24 Фаріон I. Д. Управлінський облік : підручник / Фаріон I. Д., Писаренко Т. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 792 с. -ІSBN 978-611-01-0353-4. – 3 прим.

Підручник написаний відповідно до чинного плану рахунків і містить системний виклад організації та методики управлінського обліку. При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці відображення на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій, що пов'язані з організацією управлінського обліку. Підручник рекомендований для студентів, що вивчають управлінський облік у вищих навчальних закладах, також може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, всіх, хто цікавиться управлінським обліком.


Економіка праці

11.*У24 Е40. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посіб. / Акулов М. Г. [та ін ]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-611-01-0317-6. - 2 прим.

Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і підприємництво».У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід. вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.


Фінанси

12. У26 К65 Копилюк О. І. Банківські операції : навч. пoci6. / Копилюк О. I., Музичка О. М. - 2-е вид. випр. i доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с. - ISBN 978-611-01-0320-6. – 1 прим


13. У27 М21 Мальований М. І. Соціальне страхування : навч. посіб. / Мальований М. І., Бечко П. К., Бечко В. П. - К. : ЦУЛ, 2012. - 496 с. - ISBN 978-611-01-0349-7. - 3 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит».У посібнику розглянуте широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників, які працюють в системі соціального страхування.


14. * У27 Ф97 Фисун В. І. Страхування : навч. посіб. / Фисун В. І., Ярова Г. М. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с. - ISBN 978-611-01-0150-9. – 2 прим.

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страховою бізнесу в Україні. Посібник може бути корисним широкому колу читачів - студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.


Економіка підприємства

15.*У29 І-23 Іванюта П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / Іванюта П. В., Лугівська О. П. ; за ред. Іванюти С. М. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-364-970-2. – 2 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.


16. *У29 М13 Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с. - ISBN 978-611-01-0344-2. – 5 прим.

В навчальному посібнику «Ринкове ціноутворення» розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналізу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням економічної кон'юнктури, що схильна до постійних змін. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.


*17. У29 Г91 Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. - 2- вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с. - ISBN 978-611-01-0309-1. - 3 прим.

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Грунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств. В кожній темі подані питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації всіх форм навчання й спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.


Управління підприємством

18 * У290-21 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / Томашевський О. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с. - ISBN 978-617-673-003-3. – 5 прим.

У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та фахівців з розробки інформаційних систем.


19. * У290-21 С25 Свидрук Т. I. Креативний менеджмент : навч. посіб. / Свидрук Т. I. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0341-1. – 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управління. Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.


20. У290-21 С97 Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз : навч. метод. посіб. / Селіверстова Л. С, Скрипник О. В. ; за заг. ред. С. М. Безрутченка. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с. - ISBN 978-617-673-004-0. – 2 прим

Посібник підготовлено відповідно до програми вивчення спеціальної дисципліни «Фінансовий аналіз».В навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання фінансового аналізу підприємства; висвітлено основні питання, пов'язані з практичними використанням інформації, наведеної у фінансовій звітності; наведено методологію аналізу майна та капіталу підприємства; запропоновано методики комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства. Посібник містить теоретичну частину, тести, контрольні запитання, практичні завдання, фінансові таблиці, основні форми фінансової звітності. Навчально-методичний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового аналізу діяльності підприємств.


21. *У290-21 У40 Економічна діагностика : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Ф. Косянчука – Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 452 с. - ISBN 966-418-054-9. - 2 прим.

В навчальному посібнику розглядається сутність, завдання та методи діагностики економічного стану суб'єктів господарювання в ринковому середовищі. Докладно розглядаються методики діагностики конкурентоспроможності, управлінської діяльності фінансово-економічного стану підприємства, комп'ютерна діагностика. Наведені конкретні приклади, розглядаються практичні ситуації в діяльності підприємств, використовується. зарубіжний досвід діагностичних досліджень. Навчальний посібник містить перелік питань для перевірки знань та самопідготовки, тематику рефератів з кожної теми, а також розрахунково-ситуаційні завдання для проведення діагностики окремих економічних процесів та економічного стану підприємства.


Економіка промисловості

22. *У304 А64 Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська [та ін. ] ; за ред. К. Ф. Ковальчука - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-617-673-019-4. - 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов Визначені особливості економічного аналізу па металургійному підприємстві. Наведено організацію аналітичної роботи та її інформаційне забезпечення Розкриті склад та етапи комплексного економічного аналізу, методики управлінського та фінансового аналізу діяльності металургійного підприємства, особливості аналізу в комерційним установах. Наочність викладеного теоретичного матеріалу дисципліни забезпечена використанням аналітичних таблиць і графічного методу. Наведені завдання для самоконтролю у вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів і виробничих ситуаційних розрахункових задач. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.


23. * У30 М31 Маслак О. І. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / Маслак О. І., Воробйова Л. Д. - К. : ЦУЛ, 2011. - 172 с. - ISBN 978-611-01-0144-8. - 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні підходи до промислового підприємства, зокрема, на якому рівні створюється необхідна суспільству продукція, як вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, питання зосередження кваліфікованих кадрів, застосування високопродуктивної техніки та технологій, шляхи досягнення економічної ефективності промислового підприємства. Посібник написано доступною мовою, мас місце постання теоретичного матеріалу з практичною інформацією у вигляді прикладів, запитань та тестів для самоконтролю. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів машинобудівних спеціальностей та для керівників і спеціалістів промислових підприємств.


Економіка сільського господарства

24. *У31/39 M58 Міжнародний агробізнес. Кредитно-модульний курс : навч. посіб.. / за ред. Захарченка О. В., Сотникова Ю. М. - 3-є вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 284 с. - ISBN 978-611-01-0326-8. - 1 прим.

У третьому переробленому та доповненому виданні навчального посібника з'ясовуються теоретичні основи міжнародного агробізнесу, розглядається сучасна міжнародна агропродовольча система. Центральне місце займає характеристика регіональної структури міжнародного агробізнесу, основних тенденцій розвитку світового продовольчого ринку та місця на ньому України. Посібник містить проблемно-пошукові питання, теми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів, тестові завдання для кожного узагальненого модуля дисципліни. Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.


Міжнародна економіка

25. *У428 П12 Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с. - ISBN 978-611-01-0329-9. - 5 прим.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОГШ-04), у яку входить програма дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції». Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв'язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій. Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.

  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconСистематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи