Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення icon

Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення
Скачати 71.99 Kb.
НазваПоложення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення
Дата13.09.2012
Розмір71.99 Kb.
ТипДокументи


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих учених

Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»


Загальні положення


  1. Рада молодих учених і спеціалістів Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі - Рада) є добровільним, самокерованим громадським об'єднанням і створюється з метою об`єднання молодих учених ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка – викладачів, майстрів виробничого навчання, інших педагогічних працівників для вираження їхніх інтересів у професійній сфері і розв`язання найважливіших соціально – економічних проблем.

  2. Діяльність Ради здійснюється згідно з указом Президента України «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (від 9 квітня 2002 р., постанови Вченої ради ЛНУ ім. Т. Шевченка від (30 січня 2004 р.), Положенням про Раду молодих вчених ЛНУ імені Тараса Шевченка, дійсним законодавством України, даним Положенням.

  3. Рада є суспільним органом ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка і має функціональний і дорадчий характер.

  4. ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка надає таку допомогу Раді:

 • організаційне сприяння і фінансова підтримка проведення заходів і роботи Ради;

 • рекомендування на пільгових умовах (за клопотанням Ради) публікацій в «Альма - матер» навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, статей та тез доповідей молодих учених;

 • надання Раді приміщень, засобів зв`язку й електронних комунікацій;

 • забезпечення умов для апробації результатів досліджень молодих учених;

 • своєчасне надання Раді інформації, що сприятиме розв`язанню її задач


Основні механізми діяльності Ради молодих вчених і спеціалістів

2.1.    Рада молодих  вчених  і  спеціалістів здійснює свою діяльність в тісному зв`язку з навчально – методичними та науковою комісією ВП ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка.

2.2.     Ініціює, організовує   та   проводить   наукові конференції,   школи, семінари, „круглі столи” молодих вчених;    поширює    науково-технічну,організаційну та іншу інформацію, що відповідає цілям Ради, за винятком конфіденційної (службової) інформації; бере участь в обмінних програмах; співпрацює з науковими, учнівськими й іншими організаціями.

2.3.      Рада організовує і забезпечує участь молоді в різноманітних   молодіжних конкурсах наукових праць, творчих робіт у галузі науки, культури, мистецтва, спорту, що проводяться в рамках заходів Міністерства освіти і науки України, Національної Академії наук   та   інших   установ;   бере   участь   в   обговоренні   конкурсних   робіт.

2.4.      Рада сприяє підвищенню рівня підготовки молодих вчених шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, наукових консультацій.

2.5.      Координує наукові дослідження молодих вчених і спеціалістів ВП ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка спільно з іншими науковими і навчальними закладами України. Сприяє інноваційно-патентній діяльності молодих вчених, висвітленню результатів науково-дослідної роботи через наукові видання й електронні засоби масової інформації.

2.6.      Організовує збір і поширення інформації про фонди, які здійснюють фінансову підтримку діяльності молодих науковців та спеціалістів.

2.7.       Сприяє залученню обдарованих учнів, молодих науковців до виконання науково-дослідних розробок, які фінансуються за рахунок національного чи місцевого бюджету та спонсорської допомоги.

2.8.Надає молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці наукових робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції.
2.9. Веде інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених.
2.10. Надає можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
2.11.. Сприяє поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів.
2.12. Підвищує наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених та спеціалістів.
2.13. Висуває кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
2.14. Виконує роль представницького органу і захищає права молодих учених і спеціалістів Виявляє думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
2.15. Представляє інтереси молодих учених і спеціалістів в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об'єднаннях та інших організаціях.
2.16. Організовує соціологічні дослідження серед наукової молоді з метою виявлення проблем молодих учених і спеціалістів пошуку шляхів їх вирішення.
2.17.. Проводить пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених і спеціалістів.

Основні напрями діяльності Ради


3.1 Підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної й фінансової допомоги

3.2 Організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених ЛНУ ім. Т. Шевченка, інших наукових і освітніх центрів України та інших держав. Заохочення видатних представників наукової молоді. Організація участі молодих учених у наукових конференціях, провідних та інших містах України та за кордоном. Співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями.

3.3 Збір розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень. Сприяння в отриманні оперативної інформації та забезпеченні доступу до мережі Інтернет.

3.4 Методична, організаційна й матеріальна підтримка публікацій робіт молодих учених. Сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців.

3.5 Організація соціологічних досліджень наукової молоді з метою виявлення проблем діяльності й пошуку шляхів їх розв`язання. Допомога в усуненні соціальних проблем.

3.6. Міждисциплінарна інтеграція молодих педагогічних працівників ліцею.

3.7.Представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально – економічних інтересів і прав наукової молоді ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка в адміністративних, громадських організаціях і засобах масової інформації.

3.8. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети і задач Ради.


Організаційні принципи діяльності Ради


4.1. Склад Ради формується з числа молодих учених – співробітників, пошукувачів, викладачів, майстрів виробничого навчання (до 35 років).

4.2. Голова Ради обирається простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням з числа членів Ради. Термін обрання – 1 рік з наступною ротацією.

4.3. Учений секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа його членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених Радою.

4.4. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рада вважається правомірною приймати рішення, якщо на її засіданні було присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів, що є присутнім на засіданні.

4.5. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи Ради представляє звіт на засіданні наукового відділу ЛНУ ім. Т. Шевченка.

4.6. Фінансування діяльності ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка, а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада правомірна давати рекомендації щодо найраціональнішого виділення й використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, пов`язані з проблематикою Ради.

4.7.Діяльність РМВС ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка координується адміністрацією ліцею через заступника директора з НВР.

4.8. Голова РМВС ВП ЛПТКЛ ЛНУ ім. Т. Шевченка є членом РМВ ЛНУ імені Тараса Шевченка Права членів РМУ

5.1. Обирати відповідні секції, наукові бази й керівників для індивідуальної творчої роботи.
5.2. Використовувати лабораторії, технічне обладнання, обчислювальну техніку, доступ до Інтернету, реактиви, матеріали тощо, які надаються ліцеєм та іншими науково-дослідними установами РМУ ліцею.
5.3. Члени РМУ мають право співпрацювати з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями. При цьому до співробітництва можуть залучатися і представники учнівського наукового товариства.
5.4. Брати участь в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності РМУ.
5.5. Бути представленими до нагородження іменними і персональними преміями, грамотами, почесними відзнаками тощо.

Обов'язки членів РМУ
6.1. Постійно вдосконалювати свої знання.

6.2. Брати активну участь у роботі наукових секцій,семінарів,конференцій

6.3. Оволодівати навичками науково-дослідницької роботи.

6.4. Пропагувати серед ліцеїстів та членів педагогічного колективу наукові та технічні знання, досягнення сучасної науки і техніки.

6.5. Допомагати у проведенні конкурсів, олімпіад, читань, виставок, конференцій тощо.

6.6. Звітувати про свою роботу на засіданнях РМУ та регулярно інформувати колектив ліцею про свої досягнення.
6.7. Дотримуватись вимог даного Положення та виконувати рішення керівних органів Ради, виконувати прийняті на себе забов`язання, керуватися в своїй діяльності метою, задачами й принципами Ради;

6.8.Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:

- здійснення членів Ради дій, що грубо порушують дане Положення;

- невиконання рішень Ради;

- письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради.

Схожі:

Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconПлан засідань Ради молодих вчених вп «Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2011-2012 навчальний рік
Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної роботи членів Ради молодих вчених
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconМіністерство освіти І науки України Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» План роботи ради молодих вчених на 2010 – 2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених на 2011 2012 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconГрафік навчального процесу відокремленого підрозділу «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconПро Раду молодих учених факультету української філології дз "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Луганськ 2010 І. Загальні положення
Рада створюється з метою об’єднання молодих учених факультету – аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів для вираження...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconПлан роботи ради молодих вчених на 2012 2013 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України І є документом, який регламентує діяльність відокремленого...
Положення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України І є документом, який регламентує діяльність відокремленого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи