Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” icon

Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”




Скачати 214.87 Kb.
НазваСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Дата18.09.2012
Розмір214.87 Kb.
ТипДокументи


ПРОЯВ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ТХЕКВОНДИСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Саєнко В. Г., Мішельман С. В.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотація. У статті наводяться дані статистично значущих оптимальних параметрів фізичної підготовленості тхеквондистів кожної спортивної розрядної групи. Отримані кількісні дані можуть служити орієнтиром рівня розвитку основних рухових якостей тхеквондистів на етапах багаторічного спортивного вдосконалювання від третього розряду до майстра спорту.

^ Ключові слова: рівень, рухові, якості, показники, тхеквондисти, кваліфікація.

Аннотация. Саенко В. Г., Мишельман С. В. Проявление двигательных качеств у тхеквондистов различной квалификации. В статье приводятся данные статистически значимых оптимальных параметров физической подготовленности тхэквондистов каждой спортивной разрядной группы. Полученные количественные данные могут служить ориентиром уровня развития основных двигательных качеств тхэквондистов на этапах многолетнего спортивного совершенствования от третьего разряда до мастера спорта.

^ Ключевые слова: уровень, двигательные, качества, показатели, тхэквондисты, квалификация.

Annotation. Saienko V. G., Michelman S. V. The manifestation motor quality at taekwondokas of the different qualification. The given statistical significant optimum parameter happen to in article to physical preparedness taekwondokas each athletic class group. Obtained quantitative data can be used the landmark a level developments main motor quality taekwondokas on stage of the perennial athletic improvement from the third category before master of the sport.

Keywords: level, motor, quality, factors, taekwondokas, qualification.

^ Постановка проблеми. Досягнення оптимального розвитку рухових якостей спортсменів – одна з головних цілей тренерів в будь-якому виді спорту. Задля завоювання перемоги спортсменом у контактному виді східних єдиноборств – тхеквондо ВТФ, що включений у програму Олімпійських ігор з 2000 року, тренером ставляться подібні поетапні цілі та формуються завдання з її реалізації на практиці, тобто за допомогою сучасних методик здійснюється виховання та вдосконалення рухових якостей. Проте не завжди застосування навіть сучасних методик узгоджується з віком та кваліфікацією тхеквондиста і може призвести до прискореного або уповільненого розвитку рухових якостей. Відсутність науково-обґрунтованих даних щодо оптимальних параметрів рухових якостей, тобто фізичної підготовленості тхеквондистів різної кваліфікації у кожній розрядній групі є одним з факторів, що впливає на успішність виступів спортсменів національної збірної команди з тхеквондо ВТФ на міжнародному рівні. А тому актуальність обрання даної теми покликане необхідністю проведення зазначених досліджень.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Параметри фізичної підготовленості мають наукове розкриття у роботах з легкої атлетики [2, 8], спортивних ігор [4, 5, 8], деяких видів єдиноборств [1, 3, 7, 10]. Але у тхеквондо ВТФ дана проблема отримала лише часткове вивчення та наукове обґрунтування [6]. Таким чином, встановлення оптимальних параметрів фізичної підготовленості тхеквондистів у кожній розрядній групі є сьогоденною нагальною потребою. Тому в даній роботі робиться спроба дослідження прояву рухових якостей у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2011 – 2015 рр.; тема „Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту”.

^ Мета дослідження – визначити параметри прояву рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури. 2. Педагогічне тестування. 3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. У даному дослідженні виявлялися параметри прояву рухових якостей спортсменів різної кваліфікації в статичному режимі, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Для виконання поставленого завдання були відібрані 110 спортсменів (з яких 7 – МСУ, 12 – КМСУ, 20 – 1 розряд, 30 – 2 розряд, 35 – 3 розряд) з досвідом занять тхеквондо ВТФ від одного до п’ятнадцяти років. Вік випробуваних тхеквондистів становив від 14 до 25 років. Всім тхеквондистам було запропоновано виконати у змагальній обстановці спеціальні контрольні випробування, що інформативно відображають рівень їх бистроти, сили, швидкісно-силових якостей, гнучкості, витривалості. Для визначення рівня розвитку зазначених фізичних якостей тхеквондистів різної кваліфікації використовувалися наступні тести:

1. Бистрота оцінювалася за результатами бігу на 20 м з високого старту.

2. Сила – за показниками абсолютної і відносної сили чотирнадцяти м’язових груп.

3. Швидкісно-силові якості – за даними стрибків в довжину і у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками знизу вперед.

4. Гнучкість визначалася за тестами поздовжнього і поперечного шпагатів, рухливості плечового суглоба, нахилу (згинанні) тулуба вперед з положення стоячи на гімнастичній лаві.

5. Витривалість визначалася за допомогою тесту Купера.

Методики проведення зазначених тестів і доцільність їхнього застосування в контролі фізичної підготовленості обґрунтовані в джерелах [9, 4-5, 8]. Обробка результатів тестування проводилася за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розходжень (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

^ Результати дослідження. Результати тестування рівня прояву рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації у контрольних випробуваннях, наведені у таблиці 1.


Таблиця 1

^ Показники прояву рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації

Контрольні випробування

Одиниця

вимі-

рювання

МСУ

n=7

t

P

КМСУ

n=18

t

P



m



m

Бистрота:




























біг на 20 м з високого старту

сек

2,64

0,05

2,41

<0,05

2,82

0,03

2,22

<0,05

Сила:




























статична абсолютна сила

чотирнадцяти м’язових груп

кг

1261,71

35,68

4,07

<0,05

1083,11

25,54

2,24

>0,05

Н

128,75

3,64

110,52

2,61

статична відносна сила

чотирнадцяти м’язових груп

у.о.

17,69

0,72

3,65

<0,05

14,96

0,21

0,92

>0,05

Н

1,81

0,07

1,53

0,02

Швидкісно-силові якості:




























стрибок у довжину з місця

см

270,29

2,57

2,41

<0,05

260,06

1,67

2,40

<0,05

стрибок у висоту з місця

см

70,43

2,57

2,39

<0,05

61,11

1,33

2,42

<0,05

метання набивного м’яча 2 кг

двома руками знизу вперед

м

14,14

0,30

2,38

<0,05

13,03

0,17

1,22

>0,05

Гнучкість:




























поздовжній шпагат

град

178,57

0,76

2,37

<0,05

174,72

0,87

2,18

<0,05

поперечний шпагат

град

175,71

1,51

2,41

<0,05

168,06

1,67

2,10

<0,05

плечовий суглоб

град

75,71

1,51

0,95

>0,05

73,33

1,00

0,30

<0,05

рухливість хребтового стовпа

см

20,29

0,60

2,41

<0,05

17,06

0,73

0,75

>0,05

Витривалість:




























тест Купера

м

3492,86

22,68

2,57

<0,05

3383,33

20,00

3,27

<0,05


Продовж. табл. 1

Контрольні випробування

Одиниця

вимі-

рювання

1 розряд

n=20

t

P

2 розряд

n=30

t

P

3 розряд

n=35



m



m



m

Бистрота:


































біг на 20 м з високого старту

сек

2,99

0,05

2,26

<0,05

3,19

0,04

2,16

<0,05

3,37

0,04

Сила:


































статична абсолютна сила

чотирнадцяти м’язових груп

кг

996,05

29,19

2,96

<0,05

875,27

28,47

2,49

<0,05

776,91

27,28

Н

101,64

2,98

89,31

2,90

79,28

2,78

статична відносна сила

чотирнадцяти м’язових груп

у.о.

14,56

0,38

5,56

<0,05

12,22

0,19

3,81

<0,05

11,12

0,22

Н

1,49

0,04

1,25

0,02

1,13

0,02

Швидкісно-силові якості:


































стрибок у довжину з місця

см

251,65

1,84

2,23

<0,05

244,77

1,25

4,68

<0,05

231,23

1,65

стрибок у висоту з місця

см

56,25

0,67

2,25

<0,05

53,53

0,54

3,79

<0,05

48,46

0,80

метання набивного м’яча 2 кг

двома руками знизу вперед

м

12,53

0,25

2,26

<0,05

11,37

0,27

2,77

<0,05

10,01

0,22

Гнучкість:


































поздовжній шпагат

град

170,15

1,23

1,09

>0,05

167,83

0,89

1,96

>0,05

164,51

0,80

поперечний шпагат

град

160,95

1,72

0,90

>0,05

158,27

1,25

1,29

>0,05

155,37

1,00

плечовий суглоб

град

72,75

0,92

2,16

<0,05

68,83

0,89

1,31

>0,05

66,34

1,00

рухливість хребтового стовпа

см

16,05

0,61

2,37

<0,05

13,43

0,49

3,01

<0,05

10,03

0,64

Витривалість:


































тест Купера

м

3227,50

27,60

3,87

<0,05

3051,67

17,85

4,18

<0,05

2901,43

18,06



Аналізуючи досліджені показники рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів спостерігається статистично значущі (P<0,05) результати бігу на 20 м з високого старту від групи 3 розряду до групи майстрів спорту, статичної абсолютної і відносної сили чотирнадцяти м’язових груп від групи 3 розряду до групи 1 розряду та між групами кандидати у майстри спорту та майстри спорту, стрибках у довжину і у висоту з місця від групи 3 розряду до групи майстрів спорту, метання набивного м’яча 2 кілограми знизу вперед від групи 3 розряду до групи 1 розряду та між групами кандидати у майстри спорту та майстри спорту, поздовжнього і поперечного шпагатів від групи 1 розряду до групи майстрів спорту, плечового суглобу від групи 2 розряду до групи кандидатів у майстри спорту, рухливості хребтового стовпа від групи 3 розряду до групи 1 розряду та між групами кандидати у майстри спорту та майстри спорту, тесту Купера від групи 3 розряду до групи майстрів спорту.

Кількісні показники бистроти у тесті біг на 20 м з високого старту мають поліпшення зі зростанням кваліфікації тхеквондистів від 3,37 сек у спортсменів 3 розряду до 2,64 сек у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ. Результати статичної абсолютної сили чотирнадцяти м’язових груп мають збільшення зі зростанням кваліфікації тхеквондистів від 776,91 кг (79,28 Н) у спортсменів 3 розряду до 1261,71 кг (128,75 Н) у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ. Показники статичної відносної сили чотирнадцяти м’язових груп мають збільшення зі зростанням кваліфікації тхеквондистів від 11,12 кг (1,13 Н) у спортсменів 3 розряду до 17,69 кг (1,81 Н) у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ. Показники швидкісно-силових якостей покращуються зі зростанням кваліфікації тхеквондистів за даними наступних тестів: у стрибках у довжину з місця від 231,23 см у спортсменів 3 розряду до 270,29 см у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, у стрибках у висоту з місця від 48,46 см у спортсменів 3 розряду до 70,43 см у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, у метанні набивного м’яча 2 кг двома руками знизу вперед від 10,01 м у спортсменів 3 розряду до 14,14 м у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ. Результати гнучкості поліпшуються зі зростанням кваліфікації тхеквондистів за даними наступних тестів: поздовжній шпагат від 164,51 град у спортсменів 3 розряду до 178,57 град у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, поперечний шпагат від 155,37 град у спортсменів 3 розряду до 175,71 град у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, плечовий суглоб від 66,34 град у спортсменів 3 розряду до 75,71 м у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, рухливість хребтового стовпа від 10,03 м у спортсменів 3 розряду до 20,29 м у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ. Відстань дистанції подоланої тхеквондистами у тесті Купера збільшується від 2901,43 м у спортсменів 3 розряду до 3492,86 м у майстрів спорту з тхеквондо ВТФ, що свідчить про покращення рівня витривалості тхеквондистів зі зростанням кваліфікації.

Висновки.

1. Виявлені статистично значущі показники прояву основних рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації.

2. Встановлені оптимальні параметри фізичної підготовленості тхеквондистів у кожній спортивній розрядній групі.

3. Визначена пропорційна динаміка поліпшення показників рухових якостей зі зростанням кваліфікації, яка свідчить про щільність взаємозв’язку спортивної майстерності із вдосконаленням фізичної підготовленості.

4. Отримані кількісні дані можуть служити орієнтиром рівня розвитку основних рухових якостей, використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ, та в інших бойових єдиноборствах на етапах багаторічного спортивного вдосконалювання від третього розряду до майстра спорту.

^ Перспективи подальших розробок у даному напрямку. Планується дослідження індивідуального рівня стану нейродинамічних функцій тхеквондистів різної кваліфікації.

Література:

  1. Компанієць, Ю. А. Спеціальна фізична підготовка [Текст] : [Підручник] / Ю. А. Компанієць. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 558 с.

  2. Максименко, Г. Н. Многолетняя подготовка юных спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх [Текст] : [Монография] / Г. Н. Максименко, И. Г. Максименко, И. И. Васильченко, А. А. Снежко, С. С. Галюза. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 2011. – 521 с.

  3. Максименко, Г. М. Характеристика силової підготовленості спортсменів у кіокушинкай карате [Текст] / Г. М. Максименко, В. Г. Саєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С. С.]. – Харків : ХДАДМ (XXПІ), 2007. – № 7. – С. 99 – 101.

  4. Максименко, И. Г. Соревновательная и тренировочная деятельность футболистов [Текст] : [Монография] / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2009. – 258 с.

  5. Максименко, І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх [Текст] : [Монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с.

  6. Мішельман, С. В. Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації [Текст] / С. В. Мішельман, В. Г. Саєнко // Спортивний вісник Придніпров’я : [Зб. наук. пр.]. – Д. : ДДІФКіС, 2010. – № 6. – С. 58 – 60.

  7. Саенко, В. Г. Киокушинкай каратэ : система физической подготовки студента [Текст] : [Монография] / В. Г. Саенко // Частное высшее учебное заведение «Никопольский экономический университет». – Никополь : ЧВУЗ НЭУ ; Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 228 с.

  8. Севастьянов, Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх [Текст] / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

  9. Сергієнко, Л. П. Тестування рухових здібностей школярів [Текст] / Л.П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с.

  10. Степанов, С. В. Теоретико-методологические основы многолетней подготовки спортсменов-каратистов [Текст] : [Учебник] / С. В. Степанов, Л. С. Дворкин. – М. : Изд-во «Теория и практика физической культуры», 2004. – 380 с.

Схожі:

Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Визначено оптимальні параметри силових якостей тхеквондистів у кожній спортивній розрядній групі, що суттєво збільшуються зі зростанням...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconСаєнко В. Г. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ Анотація
Дослідження показників фізичного стану студентської молоді та висококваліфікованих каратистів
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconФундаментальні методичні положення при підготовці спортсменів високої кваліфікації у пауерліфтингу саєнко В. Г., Дубовой В. В., Бараннік М. В
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconФормування дзюдо як виду східних єдиноборств та його спортивна роль у сучасному суспільстві васільєва О. С., Саєнко В. Г
Нститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconТренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconСаєнко В. Г. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут фізичного виховання І спорту Анотація
Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність І масовість занять східними єдиноборствами
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconПульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб
Нститут фізичного виховання та спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко»
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconЛуганський національний університет” імені Тараса Шевченка Т. Т. Ротерс, О. В. Зюзюков, Н. А. Павлова методичні рекомендації з підготовки й написання магістерських робіт за спеціальністю
Кудряшов Є. В. – кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
У відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи