Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка icon

Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка
Скачати 90.17 Kb.
НазваПрограма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка
Дата30.11.2012
Розмір90.17 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИПояснювальна записка

Перебудова всієї системи освіти і, зокрема, дошкільної поставила на порядок денний проблеми вдосконалення підготовки кадрів у галузі дошкільного виховання. Втілення в практику принципів демократизації і гуманізації педагогічного впливу на дітей згідно з концепцією дошкільного виховання, Закону України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку та інших нормативно-правових документів, вимагає якісно нової підготовки педагога-вихователя дітей дошкільного віку.

Курс “Дошкільна педагогіка” – профілюючий для спеціальності 6.010101 “Дошкільне виховання”. Він забезпечує основну теоретичну і практичну підготовку студентів до виконання кваліфікаційних обов’язків вихователів дошкільного закладу і покликаний максимально використати творчий потенціал, активність, самостійність і відповідальність кожного студента в оволодінні профілюючою навчальною дисципліною і професійними уміннями.

Програма вступного іспиту з дошкільної педагогіки орієнтована на виявлення рівня педагогічної підготовки випускників педагогічних училищ, коледжів, молодших спеціалістів напряму підготовки 0101 – Педагогічна освіта. Вона відповідає змісту програм педагогічних училищ, коледжів і містить у повному обсязі основні педагогічні категорії, поняття, терміни, факти. Пропонований варіант програми передбачає чітке конструювання і розподіл навчального матеріалу за основними розділами: І. Загальні питання дошкільної педагогіки. II. Завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку. III. Організація і планування педагогічного процесу в дошкільних закладах. IV. Дитячий садок і сім’я. V. Дитячий садок і школа.

Кожен з розділів поділений на теми. Виклад основних положень тем деталізований, що полегшує абітурієнту пошук літературних джерел і орієнтирів для підготовки до вступного іспиту з педагогіки.

Програма передбачає перевірку засвоєння абітурієнтами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, ступінь розвитку їх професійного мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної роботи в галузі дошкільного виховання. Програма курсу “Дошкільна педагогіка” ґрунтується на класичних і сучасних вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільного виховання, передовому педагогічному досвіді.


^

Зміст курсуІ. ТЕМА 1. Вступ. Педагогіка – наука про виховання. Предмет педагогіки. Філософські основи педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Загальні питання педагогіки.

Суспільне дошкільне виховання – початкова ланка в системі безперервної освіти в Україні. Загальна характеристика суспільного дошкільного виховання.

ТЕМА 2. Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки, її предмет. Своєрідність дошкільної педагогіки. Становлення дошкільної педагогіки як науки. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Методологія дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи. Методи педагогічного дослідження. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей. Значення передового педагогічного досвіду.

ТЕМА 3. Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства. Різноманітність філософських концепцій про фактори, які визначають розвиток особистості. Спадковість, соціальні умови життя, виховання –фактори, що відіграють вирішальну роль у формуванні особистості людини. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Роль виховання у розвитку особистості. Взаємодія виховання і розвитку. Сутність виховання у дошкільному віці. Вікова періодизація дитинства. Виховання і вікові та індивідуальні особливості дітей. Значення дошкільного дитинства. Обдаровані діти і виховання. Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей.

ТЕМА 4. Програма виховання в дитячому садку. Значення програми в забезпеченні різнобічного розвитку дітей. Врахування демократизації суспільних відносин, державного суверенітету, потреби в гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми, необхідності диференційованого підходу до виховання дітей у науково створених сучасних програмових документах для дитячого закладу. Програма “Малятко”, “Дитина”, “Дитина в дошкільні роки”, “Українське дошкілля”, авторські програми. Варіативність і альтернативність у підготовці та використанні програми.

ТЕМА 5. Система дошкільного виховання. Історія становлення і розвитку системи дошкільного виховання. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи дошкільних закладів та їх функції. Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Вихователь дитячого дошкільного закладу, професійні функції. Знання і професійні здібності вихователя. Підготовка педагогічних кадрів. Удосконалення системи дошкільного виховання. Дошкільне виховання за кордоном.


II. ТЕМА 1. Ідеал національного виховання. Головна мета національного виховання. Основні завдання виховання дітей дошкільного віку згідно Закону України “Про дошкільну освіту”, Концепції дошкільного виховання в Україні, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Зміст виховання дітей дошкільного віку. Загальна характеристика складових частин виховання, їх єдність і взаємозв’язок.

ТЕМА 2. Фізичне виховання і фізичний розвиток. Розвиток теорії фізичного виховання дітей. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. Методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Загартування організму дитини. Режим дня. Фізичні вправи. Виховання культури гігієнічних навичок.

ТЕМА 3. Розумове виховання дітей дошкільного віку. Розумове виховання і розумовий розвиток. Народна педагогіка про розумове виховання. Розвиток теорії розумового виховання дітей. Завдання розумового виховання. Зміст і засоби розумового виховання дітей.

Сенсорний розвиток і сенсорне виховання. Зміст і методика сенсорного виховання.

ТЕМА 4. Моральне виховання дошкільників. Моральне виховання і моральний розвиток. Розвиток теорії морального виховання дітей. Завдання морального виховання. Моральне виховання у різних видах діяльності. Зміст і методи морального виховання дітей. Народна педагогіка про моральне виховання дітей.

ТЕМА 5. Трудове виховання дітей дошкільного віку. Завдання трудового виховання. Особливості трудової діяльності дошкільників. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види праці дітей. Форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

ТЕМА 6. Естетичне виховання і естетичний розвиток. Розвиток теорії естетичного виховання. Мета і завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку. Зміст і засоби естетичного виховання дітей.

ТЕМА 7. Гра. Теорія гри. Походження гри. Гра як провідний вид діяльності дошкільників. Класифікація дитячих ігор. Гра як засіб усебічного розвитку дитини.

ТЕМА 8. Творчі ігри та їх можливості. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Сюжетно-рольові ігри дошкільників. Театралізовані ігри дітей. Будівельно-конструктивні ігри.

ТЕМА 9. Дидактичні ігри. Значення й особливості дидактичної гри. Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор. Педагогічне керівництво дидактичними іграми.

ТЕМА 10. Іграшка. Виховна та освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Народна іграшка. Види іграшок. Вимоги до іграшок.


III. ТЕМА: Загальні основи дошкільної дидактики. Поняття про педагогічний процес дитячого садка, його структура. Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Методи навчання. Форми організації навчання. Особливості організації життя, навчання і виховання дітей в різновікових групах.


IV. ТЕМА: Дитячий садок і сім’я. Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання. Основні питання сімейного виховання. Організація і форми роботи дошкільного закладу із сім’єю. Педагогічна освіта батьків.


V. ТЕМА: Дитячий садок і школа. Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової школи. Форми зв’язку дитячого садка і школи. Поняття готовності дітей до шкільного навчання. Адаптація дитини до шкільного навчання. Робота підготовчої до школи групи.


Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К.: Ред. журналу “Дошкільне виховання”, 1999.– 62 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. – К., 2003.

 3. Богуш А. Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. віку з довкіллям.- К.: Шк. світ, 2006.- 112 с

 4. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2003.– 344 с.

 5. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посібник для роботи з дошкільниками. – 2 вид. – К.: Освіта, 1997.– 151 с.

 6. Варкки Н.А., Калинина Р.Р. Программа творческо-эстетического развития дошкольников.– СПб.: Речь, 2002.– 166 с.

 7. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець та ін. – 2-ге вид., стер.– К., 2002.– 112 с

 8. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.– 2-е вид., перераб. та доповн. – Суми: Універс. кн., 2004.– 428 с.

 9. Герасимова А.С. и др. Энциклопедия развития и обучения дошкольника / А.С.Герасимова, О.С. В.Г. Кузнецова.– С.Пб.: Нева, 2001.– 352 с.

 10. Голубева Л.Г. и др. Развитие и воспитание детей раннего возраста: Учебное пос. для студ. высш. пед. заведений (Л.Г.Голубева, М.В.Лещенко, К.Л.Печора).– М.: Академия, 2002.– 192 с.

 11. Державна національна програма “Освіта” (Україні XXI століття).– К.: Райдуга, 1994.– 62 с.

 12. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К., 1993.– 267 с.

 13. Дитячий садок: управління / Упоряд. Т. Вороніна.– 2-ге вид., без змін.– К.: Вид. дім “Шкіл. світ”, 2006.– 128 с

 14. Дмитриева В. развитие интеллекта ребенка в раннем возрасте: Задания и упражнения на развитие внимания, моторики, памяти, мышления, речи.– 2-е изд. – С.Пб.: Корона принт, 2003.– 160 с.

 15. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенка. – К., 1987.

 16. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л. Гураш, Т. Вороніна.– К.: Вид. дім “Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006.– 120 с.

 17. Дошкільна педагогіка / За ред. В.І. Ядешко, Ф.А. Сохіна. – К.: Вища школа, 1981.– 365 с.

 18. Дошкольная педагогика (конспект лекций): Пособие для подготовки к экзаменам.– М.: Приор-издат, 2002.– 192 с.

 19. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, организованного, самостоятельного, инициативного, аккуратного. Расти здоровым: програм.-метод. пособие для педагогов дошк. образов. учрежд.– М.:Владос, 2004.– 304 с.

 20. История дошкольной педагогики / Под ред. Л.Н. Литвина. – Изд. 2-е.– М.: Просвещение, 1989.– 351 с.

 21. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. Н.Б. Мчедлидзе и др.– 2-е изд.– М.: Просвещение, 1986.– 460 с.

 22. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века: Учебн. пос. для пед. учебн. заведений / Под ред. акад. РАО А.И.Пискунова.– 2-е изд., испр., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2001.– 512 с.

 23. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / Упор. З.Н.Борисова, В.З. Смаль. – 2-е вид., доп. – К.: Вища шк., 1990.– 423 с.

 24. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А. Копєйкіна; Л.В. Гураш.– Харків: Торсінг плюс, 2006.– 512 с.

 25. Кондратенко В.В., Котырло В.К. Обучение старших дошкольников.– К., 1986.

 26. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.: Освіта, 1993.

 27. Концепція національного виховання // Рад. шк. – 1995.– №6.– С. 18-25.

 28. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. – 3-е изд.– М.: Флинта, 2003.– 128 с.

 29. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник – К.: Центр наукової літератури, 2003.– 360 с.

 30. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України, Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.).– 2 вид., доопрац. і доп. – К., 1999.– 288 с.

 31. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб.- 5-е вид., доп.і перероб.- К.: Б.в., 2007.- 656 с.

 32. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія, семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості.– К., 1999.

 33. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учебн.пособие. – 2-е изд., исправл.– М.: Академия, 2001.– 184 с.

 34. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений / С.А.Козлова, Н.К. Ледовских, Б.Д. Калишенко и др. / Под ред. С.А. Козловой.– М.: Академия, 2002.– 192 с.

 35. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: “Академвидав”, 2004.– 456 с.

 36. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2004.– 352 с.

 37. Поніманська Т.І.Основи дошкільної педагогіки: Навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спец. ”Дошкільне виховання”/ Міжнарод. фонд “Відродження”. – К.: Абрис, 1998.– 447 с.

 38. Про дошкільну освіту: Закон України - К.: Ред. журналу "Дошкільне виховання". - 2001.

 39. Про освіту: Закон України зі змінами і доповненнями від 23 березня. -1996. № 100 / 96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №21. -С. 253-278.

 40. Про охорону дитинства: Закон України. - К.: Ред. журналу "Дошкільне виховання", 2001.

 41. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посібник для працівників дошк. закл., учнів і студ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації. – Луцьк: Вежа, 1999.– 100с.

 42. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 43. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. – К., 1991.

 44. Стратегія реформування освіти в Україні: Реком. з освіт. політики.– К.: К.І.С., 2003.– 296 с.

 45. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - К.: Рад. шк., 1971.

 46. Українська національна система виховання (концепція).– К.: Либідь, 1991.

 47. Усова А.П. Обучение в детском саду. - М.: Просвещение, 1981.

 48. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч.посіб./Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; За заг. ред. З.Н. Борисової.– К.: Вища шк., 2004.– 511 с.

 49. Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста: Учебн. пособие для студ. высш. и средн. учебн. заведений: Пер. с нем. – М.: Академия, 2002.– 240 с.

 50. Шуть М. Школа ігромайстерності.- К.: Шк. світ, 2006.- 128 с

 51. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб.- К.: Знання, 2007.- 358 с.Голова предметної комісії доц. Сергєєва В.Ф.


Відповідальний секретар доц. Слащук А.М.


Схожі:

Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПрограма комплексного державного екзамену
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПояснювальна записка Мета курсу: у розробці теоретичних І практичних проблем, на розв’язання яких орієнтує Державна національна програма
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи