Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 96.91 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата04.08.2012
Розмір96.91 Kb.
ТипДокументиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011 р.) та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі.

До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який базується на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, - стандартом для ступеня бакалавра, який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Враховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, «Програма вступного екзамену з іноземної мови» визначає рівень В2 як мінімально прийнятий рівень володіння мовою для вступника на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Критерії до вимог рівня В2 базуються на положеннях, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2007р.) та вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, що складає основу даної програми.

Мета вступних випробувань до магістратури з іноземної мови передбачає визначення рівня сформованості комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, оволодіння абітурієнтами іноземною мовою в таких видах мовленнєвої діяльності, як читання і письмо. Також, об'єктами контролю є лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування.

Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, з урахуванням особливостей лексики різних галузей знань та специфіки граматики певної мови.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань.

Вступні випробування до магістратури з іноземної мови передбачають оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників відповідно до вимог чинних навчальних програм та рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У відповідності до вищезазначених вимог вступник на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» має:

Знати:

 • граматичні структури та явища, що є необхідними для коректного вираження певних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила синтаксису, які дають можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • лексичний мінімум, що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • специфіку побудови різних видів мовлення.

Вміти:

- розуміти автентичні тексти;

- систематизувати та коментувати одержану інформацію;

- вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

- здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформації;

- висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору на задану проблему.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО екзамену


Завдання тесту побудовані на текстових матеріалах, що відображають загально-гуманітарну тематику життя країн, з мов яких проводиться випробування.

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює як продуктивні, так і рецептивні види мовленнєвої діяльності.

Іспит проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин:

^ Перша частина (лексико-граматичний тест).

Лексико-граматичний на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу. Вступникам пропонується вибрати правильну відповідь із запропонованих.

^ Друга частина (читання).

Читання та розуміння текстів загальної тематики. Вступникам пропонується підібрати заголовки до текстових фрагментів, вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання, а також визначити правильність тверджень.

^ Третя частина (письмо).

Письмове висловлювання за пропонованою тематикою (ситуацією). Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної, граматичної та предметної (професійної) компетенції у межах програми з іноземної мови.

Екзамен (І, ІІ та ІІІ частини) триває 120 хв.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка за екзамен виставляється за 50-бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.

Оцінювання виконання частини І (лексико-граматичний тест) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

лексико-граматичний тест на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу включає 20 завдань, кожне з яких оцінюється у 1 бал

20 балів


Оцінювання виконання частини ІІ (читання) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

читання та розуміння текстів загальної тематики:

 • підібрати заголовки до текстових фрагментів (6 заголовків);

 • вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання (7 питань);

 • визначити правильність тверджень (7 тверджень).


6 балів

7 балів


7 балів


Оцінювання виконання частини ІІІ (письмо) – максимальна кількість балів – 10:

Тип завдання

Кількість балів

 • виконання вимог, які висуваються до об’єму висловлювання ;

 • відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах тематики або ситуації спілкування;

 • логічність і послідовність викладу;

 • зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті;

 • лексична і граматична правильність писемного мовлення.

1 бал


2 бали

2 бали

1 бал

4 бали

^ Зразки завдань

Частина І. Використання мови.

Лексико-граматичний тест (20 балів).

Оберіть правильний варіант із запропонованих.

 1. What time does the plane take __________?

А) through B) up C) off D) to


 1. I __________ my grandmother for two months now.

A) haven’t seen B) not seeing C) didn’t see D) aren’t seeing


 1. If I __________ French, I’d go and live in France.

A) speak B) spoke C) have spoken D) am speaking


4. This house __________ 500 years ago.

A) built B) has built C) building D) was built


5. After __________ his meal, he went upstairs for a rest.

A) finish B) finished C) finishing D) finishes


6. We have just had our living-room __________.

A) redecorated B) redecorating C) redecorates D) redecorate


7. “Did you meet John?” asked Fred. / Fred asked us __________ John.

A) did you meet B) we met C) are we meeting D) if we had met


8. My little brother takes _________ our father. They are so similar!

A) on B) after C) with D) down


9. You’ve never been to Russia, ____________

A) are you? B) will you? C) were you D) have you


10. He _______ a new suit yesterday.

A) bought B) have bought C) had bought D) buys


11. The plane ________ when I reached the airport.

A) has left B) already left C) had left D) had been leaving


12. Peter is ___________ of all my students.

A) the smartest B) smart C) smarter D) most smart


13. You’re late. I _________ for an hour.

A) am waiting B) have been waiting C) wait D) have waited


14. She realized that she ________ to lock the door.

A) forgot B) had been forgetting C) had forgotten D) has forgotten


15. I’m sorry, but I haven’t got _______ advice to give you.

A) some B) any C) no D) an


16. ____________ the bad weather, we decided to have a picnic.

A) Although B) Despite C) In spite D) In order


 1. Great emphasis is ______ at Oxford and Cambridge on what a re called “tutorials”.

A) given B) laid C) brought D) made


18. I am a manager and I have to ______ with any complaint.

A) make B) deal C) consider D) examine


 1. You couldn't help enjoying his company, though he was good for ________

A) everybody B) anybody C) everything D) nothing


20.Where are you staying? - In a youth ______.

A) hostel B pub C) inn D) hotel


частина ІІ. Читання та розуміння текстів (20 балів).


1. Підберіть до кожного фрагменту заголовок із переліку запропонованих (6 балів).


A) Many hours of exposure caused multiple fatalities.

B) The proportion of deaths is increasing all the time.

C ) Overcrowding and careless escorts put mountaineers at risk.

D) A disagreement caused a very difficult situation.

E) Wealthy would-be climbers are attempting a difficult task.

F) Masses of people and electrical appliances cause chaos.


1___

It was believed that once Mt Everest had been conquered, people would find something new to challenge them. Unfortunately, the world’s most famous peak is now attracting a new breed of climbers, who have more money than mountaineering case.

2_____

This new breed of climbers is arriving in droves. For a number of years now, Mt Everest has become increasingly popular and as a result overcrowded. During the main season, which is spring, there are around six hundred people camping at the bottom of the mountain every day; only two hundred of them will actually attempt the climb. To top this off, the place is also buzzing with fax machines, laptops, mobile phones and cappuccino machines.

3_____

The problem with there being so many people attempting the climb is that the slopes can become congested. In addition, if plans are unexpectedly set back or guides aren’t competent enough to keep to their schedules, the lives of many climbers can be endangered.

4______

A combination of these factors led to disaster in 1996. Two organizers and their teams ran into trouble. Some of the Sherpa guides got into an argument and consequently were too busy to fix the ropes leading to a step. This delayed the first group, so the second group got stuck behind them. In the meantime a storm blew up unexpectedly, leaving both parties stranded on the mountain.

5______

After having spent the night on the mountain, both parties attempted to make their way back down, many of them suffering from extreme frostbite and altitude sickness. The end story was that five people perished and the survivors had to use all their reserves to recover from the punishment dished out by the mountain.

6______

This is just one example of what can go wrong. As Everest becomes more and more crowded, the ratio between successful summer climbs and fatalities on the mountain is becoming more and more alarming. For example, in 1987 more people died on the mountain than actually managed to reach the summit.


^ 2. Прочитайте текст та виберіть правильну відповідь на поставлені до тексту запитання (7 балів).


1


8


13


19

I am led into a large, whitewashed room to face a jury of 99. They are arranged in rows, and we look at each other through a cloud of yellow chalk dust. They have never met a foreigner before and eye me nervously as I step forward. I am in China for a year to work with 20-year-old students learning English. It felt odd being younger than my students, but I never felt too inexperienced to cope.


It had not been an easy choice to take the opportunity of doing a gap year. I was afraid of not being able to settle down to a life of studying when I returned and of loosing touch with my friends. But once the decision was made, I looked for somewhere challenging to live and work, with the possibility of travelling around the country at the end of my work placement.


I worked at a huge, concrete institute in a city with, a million inhabitants and I grew to love it. The size of the class which could sometimes include up to 99 students, of very mixed ability and enthusiasm, left me feeling exhausted, but rewarded.


One of the best things about the work was that I met hundreds of people, and felt appreciated and welcomed by them - people who had had practically no contact with the West. In China,everyone wants to be your friend.


My best Chinese mate was Mr.Chow, a 35-year-old electronics teacher with a son, wife, and a cheerful face like a full moon. I helped him with his English and he coached me at table tennis, and taught me how to ride a motorbike. Best of all, he was a great storyteller, and some of my best nights were spent eating with him and his family. In China I learnt that fun takes on different forms.


In the more remote areas of China where life and landscape have changed little in hundreds of years, you can really feel like a cross between a celebrity and a creature from outer space. I've been on train journeys when kids have asked me to sign their clothes, been on television a few times - and just what do you say when Chinese men are stroking your legs, amazed by the fact that they are so hairy?


So, what have I come away with? I had no choice but to adapt, budget, bargain and become more independent. There's no faster way to grow up than having to stand in front of those 99 students, all older than yourself and tell someone off for turning tip late again to a lesson.


Most of all I lined the experience of living in a different country and the challenge of trying to understand it.
 1. What does the use of the word 'jury' suggest about the writer's feelings in line 1?

A) He thinks he has committed a crime.

B) The students already find him boring.

C) He cannot understand their behaviour.

D) He knows they want to see what he is like.

 1. What does the word 'decision' in line 8 refer to?

A) going to university

B) returning home

C) going abroad

D) contacting friends

3 Which phrase best sums up the writer's feelings about his job?

A) concerned and nervous

B) tired but fulfilled

C) enthusiastic but worried

D) successful and excited

4 How do the 'hundreds of people' react to the writer? (line 13)

A) They were suspicious of him.

B) They were amused by him.

C) They were sociable to him.

D) They were puzzled by him.

5 What does the writer suggest by saying 'fun takes on different forms' in line 19?

A) He was surprised at his enjoyment of simple things.

B) He got more fun from learning than teaching.

C) He missed Western forms of entertainment.

D) He enjoyed meeting his students outside lessons.

6 The children wanted the writer to sign their clothes because he was

A) famous.

B) unusual.

C) popular.

D) funny.

7 What does the writer conclude about his gap year?

A) It enabled him to learn Chinese.

B) He learnt how to control a class.

C) He learnt to cope with foreigners.

D) It helped him become more mature.


^ 3. Прочитайте текст та визначте правильність тверджень (7 тверджень – 7 балів).


Getting off the Beaten Track


Back in the 1980s and early 1990s, when Africans first realised that tourism might be a way out of poverty, they built big concrete hotels on the beaches of Kenya, South Africa and other countries. For some time numerous charter flights came from Germany and Italy. Tourists hoping to see lions in nature reserves - but also expecting to enjoy the comforts of home – packed into overcrowded resorts that were trying to look like the Mediterranean.


That was then. Fortunately, a new kind of travel is in fashion now. Today's tourists are leaving the European-style hotels for more authentic experiences, like horseback-riding through the bush. Sitting by the fire at night after a typical dinner of stew, pumpkin leaves and wild spinach, they listen to the local Xhosa people telling folk stories. This experience is not offered by a multinational tour operator but by the Xhosa themselves, through a small, locally run firm called Amadiba Adventures. The money they earn will provide the Xhosa tour guides with an income two and a half times the average local wage.


In many ways, this off-the-beaten-track holiday represents the future of global tourism. Despite difficulties, international and domestic tourism is expected to grow fast over the next two decades. While a global recession and the terrorist attacks of 9/11 pushed down tourist numbers in 2001 for the first time since 1982, the impact was less than many had expected. Longer-term trends, including a rise in global wealth, improving transport technology, cheaper flights and the use of the Internet as a travel tool, will make it possible for more people around the world to travel than ever before. Last year there were 693 million international tourist arrivals. The World Tourism Organisation expects that number to increase to more than 1billion by 2010. Tomorrow's tourists will come from new places; the number of Asian, and particularly Chinese, tourists is predicted to explode as that region becomes more integrated into the global economy.


Future tourists will also want to do different things. While sun-and-sea tourism still dominates, overcrowding and time pressures mean that the standard two-week beach holiday is becoming less popular. Rather than spending two weeks on a beach, Americans and Europeans are now taking shorter but more varied trips, causing the rapid development of adventure travel, ecotourism, cultural tours, spa holidays, cruises and sports vacations in ever more distant places: China, the Maldives, Botswana. Western travellers who have ‘been there and done that’ choose more exotic, individualised experiences. Local governments and firms are trying hard to satisfy this new demand, which offers them the opportunity to make huge profits from tourism.


1. Hotels built in Africa in the 1980s and early 1990s were totally different from European hotels. T / F

2. There are no African agencies providing services to European tourists. T / F

3. African tour guides earn less than people doing other jobs. T / F

4. According to expectations, the tourist industry is facing a serious crisis in the near future. T / F

5. There will be more tourists from Europe than Asia. T / F

6. There is little chance that new types of holidays, like adventure travel or cultural tours, will be offered in African countries. T/F

7. The number of tourists who want to have a beach holiday is increasing. T / F


ЧАСТИНА ІІІ. Писемне мовлення (10 БАЛІВ).

Напишіть твір на задану тему (обсяг — 10 речень).


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Богацкий И.С., Дюканова Р.М. Бизнес-курс английского языка. - М., 2004.

 2. Бондар О. English Communication (для студентів університету). - К., 2004 .

 3. Бонк Н.А. , Левина И.И. Английский язык для начинающих. - М., 1996.

 4. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник.-К., 1997.

 5. Гаврилов К.І. Посібник з розвитку навичок усної мови та читання для істориків. - К, 2004.

 6. Донченко Е.Н Англійська мова для філософів та політологів. - Р., 2003.

 7. Дорожкіна В.П. Англійська мова для математиків. - М., 1976.

 8. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособиею — СПб.: Антология, 2005. - 400с.

 9. Зеленська О.П. Навчальний посібник з англійської мови для студентів юридичних вузів. – К., 1999.

 10. Зеленський П.Г. Англійська мова вступникам до вузів. – К., 1980.

 11. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови.- Донецьк, 1998.

 12. Клементьева Т.Б. Времена в английской грамматике. - М.; Айрис — пресс, 2008. - 352с.

 13. Кулікова Н.В Англійська мова для психологічних факультетів. – К., 2004.

 14. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк, 2004.

 15. Шевельова С.А. Англійська мова для економістів. - М, 1998.

 16. Шпак В.В. Англійська мова для повсякденного спілкування. - К, 2004.

 17. Evans V. New Round-up 4 (5-6). - Pearson Education Limited, 2011.

 18. Evans V. Successful writing. - Express Publishing, 2000. - 153p.

 19. Moutsou E., Parker S. Reading Comprehension for the FCE Examination. - MM Publications, 1999.

 20. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate (elementary) students. - Cambridge University Press, 2005 (будь-яке видання).Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи