Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 108.42 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата04.08.2012
Розмір108.42 Kb.
ТипДокументи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011 р.) та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі.

До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який базується на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, - стандартом для ступеня бакалавра, який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Враховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, «Програма вступного екзамену з іноземної мови» визначає рівень В2 як мінімально прийнятий рівень володіння мовою для вступника на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Критерії до вимог рівня В2 базуються на положеннях, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2007р.) та вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, що складає основу даної програми.

Мета вступних випробувань до магістратури з іноземної мови передбачає визначення рівня сформованості комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, оволодіння абітурієнтами іноземною мовою в таких видах мовленнєвої діяльності, як читання і письмо. Також, об'єктами контролю є лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування.

Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, з урахуванням особливостей лексики різних галузей знань та специфіки граматики певної мови.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань.

Вступні випробування до магістратури з іноземної мови передбачають оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників відповідно до вимог чинних навчальних програм та рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У відповідності до вищезазначених вимог вступник на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» має:

Знати:

 • граматичні структури та явища, що є необхідними для коректного вираження певних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила синтаксису, які дають можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • лексичний мінімум, що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • специфіку побудови різних видів мовлення.

Вміти:

- розуміти автентичні тексти;

- систематизувати та коментувати одержану інформацію;

- вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

- здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформації;

- висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору на задану проблему.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО екзамену


Завдання тесту побудовані на текстових матеріалах, що відображають загально-гуманітарну тематику життя країн, з мов яких проводиться випробування.

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює як продуктивні, так і рецептивні види мовленнєвої діяльності.

Іспит проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин:

^ Перша частина (лексико-граматичний тест).

Лексико-граматичний на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу. Вступникам пропонується вибрати правильну відповідь із запропонованих.

^ Друга частина (читання).

Читання та розуміння текстів загальної тематики. Вступникам пропонується підібрати заголовки до текстових фрагментів, вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання, а також визначити правильність тверджень.

^ Третя частина (письмо).

Письмове висловлювання за пропонованою тематикою (ситуацією). Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної, граматичної та предметної (професійної) компетенції у межах програми з іноземної мови.

Екзамен (І, ІІ та ІІІ частини) триває 120 хв.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка за екзамен виставляється за 50-бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.

Оцінювання виконання частини І (лексико-граматичний тест) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

лексико-граматичний тест на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу включає 20 завдань, кожне з яких оцінюється у 1 бал

20 балів


Оцінювання виконання частини ІІ (читання) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

читання та розуміння текстів загальної тематики:

 • підібрати заголовки до текстових фрагментів (6 заголовків);

 • вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання (7 питань);

 • визначити правильність тверджень (7 тверджень).


6 балів

7 балів


7 балів


Оцінювання виконання частини ІІІ (письмо) – максимальна кількість балів – 10:

Тип завдання

Кількість балів

 • виконання вимог, які висуваються до об’єму висловлювання ;

 • відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах тематики або ситуації спілкування;

 • логічність і послідовність викладу;

 • зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті;

 • лексична і граматична правильність писемного мовлення.

1 бал


2 бали

2 бали

1 бал

4 бали^ Зразки завдань


Частина І. Використання мови.

Лексико-граматичний тест (20 балів).

Оберіть правильний варіант із запропонованих.

1

 • Mama, hast du mein Deutschbuch gesehen?

 • Ja, das liegt _________ Küchentisch. Steck es bitte gleich _________ Schultasche.

a) auf dem ... in die b) am ... an die c) auf den ... in der d) auf die ... im

2

 • Jost, es regnet und deine Jacke hängt noch auf dem Balkon!

 • Oh ja, ich hole sie gleich _________.

a) runter b) rein c) raus d) rüber

3

 • Wir haben keine Nudeln mehr.

 • Ich gehe gleich einkaufen. Dann bringe ich _________ mit.

a) welche b) diese c) die d) eine

4

 • Entschuldigung, wo ist hier der nächste Kiosk?

 • Da vorne ist gleich _________.

a) ein b) einer c) eins d) der

5

 • Zum Frühstück esse ich fast _________ ein Ei, manchmal sogar zwei.

 • Das ist aber nicht so gut für die Gesundheit.

 1. manchmal b) selten c) immer d) oft

6

 • Tante Anke möchte gern unsere Wohnung ansehen. Zeigst du _________, Holger?

 • Ich muss noch den Tisch decken.

a) sie ihr b) es ihm c) sie sie d) ihr sie

7

 • Sieh mal, Mama, was ich gefunden habe!

 • Ja, Nicki, aber das gehört dir nicht. Das gehört _________ Frau dort. Gib es ihr bitte zurück!

 1. dem b) der c) den d) die

8

Ich rief: „Mäxchen, bist du da?“, aber niemand _________.

a) antwortet b) antwortete c) geantwortet d) antworten

9

Nach der Schule _____ Maria zunächst ins Ausland.

a) ging b) gehen c) gegangen d) gehe

10

 • Du siehst so müde aus!

 • Das bin ich auch. Ich habe bis um zwei Uhr nachts fern gesehen, _________ ich eigentlich schon um zehn Uhr ins Bett gehen wollte.

a) weil b) wenn c) obwohl d) dass

11

 • Jetzt warte ich schon fast zwei Stunden! Wie lange dauert es denn noch?

 • Nur noch einen kleinen Moment. Sie _________ gleich gerufen.

 1. würden b) haben c) werden d) wird

12

 • Oh je, ich habe morgen das Vorstellungsgespräch bei „Teletec“!

 • Ach, du brauchst doch keine Angst _________! Du schaffst das schon!

 1. haben b) gehabt c) hast d) zu haben

13

 • Schau mal, die Frau da auf dem Foto sieht ziemlich gut aus.

 • Ja, das stimmt. Sie ist wirklich_________

a) hübsch b) hässlich c) humorvoll d) gefühlvoll

14

 • Worüber ärgerst du ________ denn so?

 • Ach, über mich selbst.

a) sich b) mich c) dir d) dich

15

 • Hast du dich eigentlich schon einmal bei deiner Frau ________ das Essen bedankt?

 • Nein, aber das sollte ich vielleicht manchmal machen.

a) bei b) für c) auf d) von

16

 • Was fehlt dir eigentlich in Deutschland am meisten?

 • Der _________ von italienischem Kaffee.

a) Geschmack b) Gefühl c) Geräusch d) Erinnerung

17

 • __________ regst du dich denn so auf?

 • _______, dass du nie das Geschirr spülst.

a) Darüber … Über b) Worauf … Darauf c) Darauf … Auf d) Worüber … Darüber

18

Wo ________ du eigentlich im Urlaub? In Amerika.

a) warst b) hattest c) bist d) hast

19

 • __________ Berg ist der höchste in Deutschland?

 • Die Zugspitze, die ist fast 3000 Meter hoch.

a) Was в) Welche с)Welches d) Welcher

20

 • Du ______ doch um sieben zu Hause sein.

 • Tut mir Leid, aber ich war mit Freunden noch ein Bier trinken.

a) willst b) konntest c) wolltest d) möchtest


частина ІІ. Читання та розуміння текстів (20 балів)


1. Підберіть до кожного фрагменту заголовок із переліку запропонованих (6 балів).

^ A) Nicht sprechen am Steuer

B) Den Schulweg testen

C) Ohne Maske ans Steuer

D) Teure Hilfe per Internet

E) Computer sinnvoll gebrauchen

F) Ohne Test geht's nicht


1. ________

Günter P. zerschneidet mit der Schere Stoffaffen. Teddybären verbrennt er im Ofen. Grausam? Im Gegenteil! Günter ist Testingenieur. Er prüft, ob neue Produkte für Kinder gefährlich sind. Sind giftige chemische Stoffe in dem Affenfell? Wie schnell fängt der Teddy Feuer? Gibt es Knöpfe oder andere Teile, die Kinder abreißen und verschlucken können? Nur Produkte, die diese Tests bestehen, dürfen in Deutschland in die Geschäfte.

2. ________

Gleichzeitig Auto fahren und telefonieren - dafür ist das Gehirn nicht ausgelegt, wie US-Psychologen feststellten. Ihr Fazit: Am Steuer zu telefonieren ist sogar noch gefährlicher, als betrunken zu fahren. Egal ob man die Freisprechanlage nutzt oder das Handy in Händen hält.ь

3. ________

Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht unbedingt zu besseren Schulleistungen. „Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die Schüler, wenn sie aus vergleichbaren sozialen Verhältnissen stammen", sagen die deutschen Wissenschaftler. Eltern sollten darauf achten, dass der Computer nicht zu oft und nur sinnvoll genutzt wird, zum Beispiel für die Recherche der Hausaufgaben oder durch die Verwendung einer Lernsoftware.

4. ________

Eine Maske beim Fahren kann den Kaskoschutz gefährden. Narren in der Karnevalszeit sollten sich nicht mit einer Gesichtsmaske ans Steuer setzen. Denn Sicht und Gehör dürfen nicht beeinträchtigt werden. Wer verkleidet erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 10 Euro rechnen. Kommt es aufgrund der Maskerade zu einem Unfall, kann der Fahrer seinen Kaskoschutz verlieren.

5. ________

Schnelle Onlinehilfe bei den Hausaufgaben kann teuer werden. Denn viele Internetseiten, die bei der Suche nach Aufsätzen, Referaten oder Mathelösungen helfen, können Schüler nur kostenpflichtig nach dem Herunterladen von Anwählprogrammen nutzen. Jede Minute im Netz kostet dann beispielsweise 1,99 Euro. Der Schock kommt mit der Telefonrechnung. So wurde den Eltern eines 13-jährigen Schülers für vier Hausaufgabenbeiträge 98 Euro berechnet.

6. ________

Für viele Kinder beginnt jedes Jahr der Ernst des Lebens: Die Schule wartet. Den Weg zur Schule müssen Eltern mit den kleinen Verkehrsteilnehmern mehrmals gemeinsam gehen, um ihnen die Gefahrenstellen zu zeigen und das richtige Verhalten zu üben. Achten Sie darauf, dass die kleinen Schüler die sicherste - nicht die kürzeste Route - nehmen. Und: Kinder orientieren sich am Verhalten Erwachsener. Also nicht bei Rot über die Ampel gehen, Zebra-Streifen benutzen!


^ 2. Прочитайте текст та виберіть правильну відповідь на поставлені до тексту запитання (7 балів).


Johann Heinrich Pestalozzi

Pestalozzi war ein Schweizer Pädagoge. Am 12. Januar 1746 wurde Johann Heinrich Pestalozzi in Zürich geboren. Pestalozzi besuchte alle Schulen, die einem intelligenten jungen Stadtbürger offen standen. Er kam mit den berühmten Personen der schweizerischen Aufklärung in Kontakt. Pestalozzi lernte die Gedanken alter und neuer Philosophen kennen, vor allem die Gedanken und Werke von Jean Jacques Rousseau. Außerdem machte er sich als Philanthrop, Schul- und Sozialreformer, Philosoph sowie Politiker einen Namen. Er war Erzieher von Weltruf. Sein Ziel war es, „den Menschen zu stärken“ und ihn zu bewegen, „sich selbst helfen zu können“. Pestalozzi sah Hunderte von Kindern im Elend und erkannte, dass ihnen nur geholfen werden konnte, wenn sie arbeiten lernten, wenn sie gebildet wurden. So nahm er arme Kinder in sein Haus auf, nährte sie, kleidete sie, hielt sie zum Arbeiten an, lehrte und erzog sie. 1776 lebten in seinem Hause 22 Kinder, zwei Jahre später waren es sogar 37. Er errichtete zwei Gebäude - eine Fabrikstube und ein Kinderhaus. Seine pädagogischen Ideen, die er 1801 in seinem Buch „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ systematisch darlegte, setzte er in seiner Armenanstalt um. Pestalozzi lehrte die Kinder spinnen, weben und den „kleinen Landbau“. Während der Arbeit am Webstuhl führte er die Kinder ins Lesen und Rechnen ein.

Die Elementarbildung der Kinder sollte schon vor der Schule in der Familie beginnen. Im Wesentlichen forderte seine „Idee der Elementarbildung“ eine naturgemäße Erziehung und Bildung, die die Kräfte und Anlagen des Kopfs (intellektuelle Kräfte), des Herzens (sittlich-religiöse Kräfte) und der Hand (handwerkliche Kräfte) in Harmonie entfaltet. Pestalozzi verlangte die Ausbildung der geistigen, körperlichen und sittlichen Kräfte aller Menschen. Viele seiner Grundideen findet man in der modernen Pädagogik wieder.

1. Wie machte sich der junge Pestalozzi mit den schweizerischen Schulen bekannt?

 1. Er hat viel von seinen Privatlehrern über die Schulen in der Schweiz erfahren.

 2. Er hat nur eine Schule in Zürich besucht.

 3. Er lernte in mehreren Schulen.

2. War Pestalozzi nur auf dem Gebiet der Pädagogik tätig?

 1. Er arbeitete auch in der Buchdruckerei.

 2. In der ganzen Welt kennt man den Namen des Schriftstellers und Pädagogen Pestalozzi.

 3. Die Interessen von Pestalozzi beschränkten sich auf die Kindererziehung.

3. Was ist der Grundsatz von Pestalozzis Pädagogik?

 1. Der Grundsatz von Pestalozzis Pädagogik ist es, ein sicheres Fundament an Elementarbildung zu legen, das den Menschen befähigt, sich selbst zu helfen.

 2. Der Grundsatz von Pestalozzis Pädagogik ist es, dem Menschen keine Selbstständigkeit zu geben.

 3. Der Grundsatz von Pestalozzis Pädagogik ist es, sich nur auf den Staat zu verlassen.

4. Wo konnte Pestalozzi grundlegende pädagogische Erfahrungen machen?

 1. Er konnte grundlegende pädagogische Erfahrungen im Kontakt mit den berühmten schweizerischen Persönlichkeiten sammeln.

 2. Er konnte grundlegende pädagogische Erfahrungen in einem Waisen- und Armenhaus machen.

 3. Er konnte grundlegende pädagogische Erfahrungen aus den Erzählungen seiner Bekannten machen.

5. Wie viel Kinder lebten 1778 in seiner Armenanstalt?

 1. 1801

 2. 22

 3. 37

6. Wann sollte man nach der Meinung von Pestalozzi mit der Ausbildung anfangen?

 1. in der Schule

 2. vor der Schule

 3. während des Studiums

7. Worauf richtete Pestalozzi besonderes Augenmerk?

 1. Er verband die praktische Arbeit mit Schulunterricht und geistiger Erziehung.

 2. Bei der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten strebte Pestalozzi nicht an, Kräfte zu entfalten, die bei den Schülern bereits natürlich angelegt sind.

 3. Für die Unterstützung der natürlichen kindlichen Entwicklung berücksichtigte Pestalozzi kaum die Dreiteilung in „Kopf, Herz und Hand“.

^ 3. Прочитайте текст та визначте правильність тверджень (7 тверджень – 7 балів).


Verfassungsorgane der BRD

Der Bundespräsident der BRD wird auf 5 Jahre von der Bundesversammlung gewählt. Das ist ein Verfassungsorgan, das nur zu diesem Zweck zusammentritt. Gewählt ist , wer die Stimmen der Mehrheit erhält. Der Bundespräsident schließt im Namen des Landes die Verträge mit anderen Staaten, ernennt und entlässt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere.

Der deutsche Bundestag ist die Volksvertretung. Das Volk wählt die Deputierten alle vier Jahre in einer freier, gleichen und geheimen Wahl. Die Hauptaufgabe des Bundestages ist die Gesetzgebung.

Der deutsche Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Bundesländer. Jedes Land hat mindestens 3 Stimmen. Mehr als die Hälfte der Gesetze benötigt die Zustimmung des Bundesrats.

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Ministern. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtungen der Wirtschaft und der Politik, deshalb nennt bezeichnet man manchmal das deutsche Regierungssystem als „ Kanlzerdemokratie“.

 1. Der Bundespräsident wird vom Volk gewählt.

 2. Der Bundespräsident wird von den Abgeordneten gewählt.

 3. Die Bundesrichter werden vom Bundestag ernannt.

 4. Der deutsche Bundestag gibt Gesetze .

 5. Viele Gesetze brauchen die Zustimmung des Bundesrats.

 6. Die Politik der BRD wird von dem Bundeskanzler bestimmt.

 7. Die Politik der BRD wird vom Bundespräsidenten bestimmt.ЧАСТИНА ІІІ. Писемне мовлення (10 БАЛІВ).

Напишіть твір на задану тему (обсяг — 10 речень).


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Григорьева Л.А., Харитонова И.Д. Украинско-немецкий разговорник. – К.: Радянська школа, 1988. – 240 с.

 2. Ежевская Софья Владиславовна. Лексический минимум по немецкому языку для II курса институтов и факультетов иностранных языков:Учеб.пособие/ Ежевская Софья Владиславовна, Шифрина Полина Аркадьевна.– Изд-е 2-е, доп.– М.:Высшая школа, 1976.– 115с.

 3. Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка. – М., 1978

 4. Милорадович Живан М. Немецко-русский, русско-немецкий словарь с использованием грамматики/Под ред. проф. В.Теноди.– 3-еизд.– М.:ВЄЧЄ, 2000.– 784с.

 5. Молчанова И.Д. Коррективный курс грамматики немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1980

 6. Практический курс немецкого языка (для начинающих)/ Завьялова Валентина Мартовна, Ильина Людмила Васильевна.– 6-е изд., перераб. и доп.– М.:Лист Нью, 2003.– 880с.+касети № К0386-1, № К0387-2, № К0388-3.– 29.67

 7. Приходько А.М. Синтаксис складного речення для германістів. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – 286 с.

 8. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003.- 240с

 9. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка. – СПб.: КАРО, 2002.- 306с.

 10. Тагиль И.П. Немецкий язык. Тематический справочник.- СПб.: КАРО, 2002. – 256с.

 11. Тести для перевірки рівня мовної та країнознавчої компетенції студентів 1-5 курсів. / А.М.Курохтіна, К.М.Коломієць . – Запоріжжя: ЗДУ, 2006. – 81с.

 12. Richard Schmitt. Weg mit den typischen Fehlern! Teil 1. – Max Hueber Verlag. –2005

 13. Richard Schmitt. Weg mit den typischen Fehlern! Teil 2. – Max Hueber Verlag. –2005

 14. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache. Band 4, Dudenverlag. – 1999

 15. Auf neuen Wegen. – Hueber Verlag: Ismaning, 2003. – 280 c.

 16. Schritte:Електронний журнал з граматики німецької мови/Розробник Гете інститут, Київ.– [Надано зав. кафедри другої іноз. мови доц. Ружин К.М. для спец. 0203 - гуманітарні науки; 6.020303 - філологія].www.schritte.de

 17. Vitamin:Електронний журнал з лексики та країнознавства німецької мови/Розробник Гете інститут, Мюнхен.

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи