Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 105.25 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата04.08.2012
Розмір105.25 Kb.
ТипДокументиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011 р.) та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі.

До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який базується на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, - стандартом для ступеня бакалавра, який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Враховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, «Програма вступного екзамену з іноземної мови» визначає рівень В2 як мінімально прийнятий рівень володіння мовою для вступника на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Критерії до вимог рівня В2 базуються на положеннях, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2007р.) та вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, що складає основу даної програми.

Мета вступних випробувань до магістратури з іноземної мови передбачає визначення рівня сформованості комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, оволодіння абітурієнтами іноземною мовою в таких видах мовленнєвої діяльності, як читання і письмо. Також, об'єктами контролю є лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування.

Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, з урахуванням особливостей лексики різних галузей знань та специфіки граматики певної мови.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань.

Вступні випробування до магістратури з іноземної мови передбачають оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників відповідно до вимог чинних навчальних програм та рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У відповідності до вищезазначених вимог вступник на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» має:

Знати:

 • граматичні структури та явища, що є необхідними для коректного вираження певних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила синтаксису, які дають можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • лексичний мінімум, що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • специфіку побудови різних видів мовлення.

Вміти:

- розуміти автентичні тексти;

- систематизувати та коментувати одержану інформацію;

- вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

- здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформації;

- висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору на задану проблему.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО екзамену


Завдання тесту побудовані на текстових матеріалах, що відображають загально-гуманітарну тематику життя країн, з мов яких проводиться випробування.

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює як продуктивні, так і рецептивні види мовленнєвої діяльності.

Іспит проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин:

^ Перша частина (лексико-граматичний тест).

Лексико-граматичний на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу. Вступникам пропонується вибрати правильну відповідь із запропонованих.

^ Друга частина (читання).

Читання та розуміння текстів загальної тематики. Вступникам пропонується підібрати заголовки до текстових фрагментів, вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання, а також визначити правильність тверджень.

^ Третя частина (письмо).

Письмове висловлювання за пропонованою тематикою (ситуацією). Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної, граматичної та предметної (професійної) компетенції у межах програми з іноземної мови.

Екзамен (І, ІІ та ІІІ частини) триває 120 хв.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка за екзамен виставляється за 50-бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.

Оцінювання виконання частини І (лексико-граматичний тест) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

лексико-граматичний тест на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу включає 20 завдань, кожне з яких оцінюється у 1 бал

20 балів


Оцінювання виконання частини ІІ (читання) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

читання та розуміння текстів загальної тематики:

 • підібрати заголовки до текстових фрагментів (6 заголовків);

 • вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання (7 питань);

 • визначити правильність тверджень (7 тверджень).


6 балів

7 балів


7 балів


Оцінювання виконання частини ІІІ (письмо) – максимальна кількість балів – 10:

Тип завдання

Кількість балів

 1. виконання вимог, які висуваються до об’єму висловлювання ;

 • відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах тематики або ситуації спілкування;

 • логічність і послідовність викладу;

 • зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті;

 • лексична і граматична правильність писемного мовлення.

1 бал


2 бали

2 бали

1 бал

4 бали

^ Зразки завдань

Частина І. Використання мови

Лексико-граматичний тест (20 балів)

Виберіть правильний варіант із запропонованих.


1. Nous avons beaucoup _________ problèmes à résoudre,

a) de b) des с) les d) du


2. De ________ voulez-vous parler?

a) quoi b) que c) qu'est-ce que d) quel


3. C'est le problème _________je pense jour et nuit.

a) à laquelle b) auquel c) duquel d) de laquelle


4. Je n'ai pas compris _________ tu voulais me dire.

a) que b) qu'est-ce que c) quoi d) ce que


5. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette affaire? Oui, et j'_________ penserai encore.

a) y b) en c) ai d) ont


6. Ma cousine a gagné le concours musical, elle _________ parle sans cesse.

a) y b) cela c) en d) de lui


7. Regardez l'homme _________entre dans la salle.

a) qui b) que c) qu'est-ce qui d) qu'est-ce que


8. Expliquez à Nina________ son rapport ne contient aucune information concrète.

a) qui b) quoi c) que d) qu'est-ce que


9. Expliquez-moi, s'il vous plaît, de _________il s'agît.

a) que b) quoi c) quel d) quels


10. Il m'a demandé _________ je faisais.

a) ce qui b) ce à quoi c) que d) ce que


11. Il nous a raconté l'histoire qui_________ avec lui il y a deux ans.

a) s'est passée b) se passe c) s'était passée d) se passa


12. Nous doutons qu'il _________ faire ce travail tout seul.

a) peut b) pourrai c) puisse d) a pu


13. Michel a dit qu'il________ son travail hier.

a) a terminé b) terminait c) terminera d) avait terminé


14. Etes-vous sûrs qu'il _________la vérité?

a) dise b) dit c) avait dit d) dira


15. Si vous _________ demain, nous ne pourrons pas passer les fêtes ensemble.

a) partez b) partirez c) êtes partis d) sont partis


16. Nous _________ avant d'accepter cette proposition.

a) sommes bien pensé b) avons bien réfléchi c) réfléchissions bien

d) pensions bien


17. Il est absolument nécessaire que vous ... cet exercice.

a) faites b) fait c) faisons d) fassiez


18. Vous avez une telle possibilité, profitez-_________

a) cela b) en c) y d) 1e


19. Paul nous a prévenus que demain il ne _________pas venir nous voir.

a) peut b) pourra c) pourrait d) puisse


20. J'ai remarqué mon meilleur ami________à ma rencontre.

a) irant b) allant c) partant d) s'éloignant


частина ІІ. Читання та розуміння текстів (20 балів)


1. Підберіть до кожного фрагменту заголовок із переліку запропонованих (6 балів).

Lisez l’article proposé. Choisissez le titre de la liste A-G qui correspond à chaque partie 1- 6 du texte de l’article. Il y a un titre de trop dont vous ne devez pas employer.

^ A. Petit tour d'horizon du monde de l'édition

B. Accueil mitigé

C. Une révolution qui incite à l'innovation

D. Une révolution qui ne balayera pas les feuilles

E. L'influence numérique sur la littérature

F. E-lire, un loisir de luxe?

G. Numérique: pourquoi la France résiste


1________L’arrivée des livres électroniques sur le marché risquent en effet de bousculer toute la chaîne du livre ainsi que le processus de création. On peut désormais télécharger des livres sur Internet, les stocker par centaines sur un e-book et les lire grâce à des technologies pointues qui tentent de parfaire le confort de lecture. Dès lors, les éditeurs lancent des plateformes de distribution numérique (Gallimard, Flammarion, Hachette), les libraires doivent innover dans leur fonction pour pallier le problème de la vente en ligne et offrir d’autres services comme celui d’animateur de rencontres littéraires. Mais les écrivains sont aussi amenés à innover. « La littérature se sent elle-même en pleine ébullition à cause du numérique. Les nouveaux supports de lecture qui envahissent nos quotidiens comme les ordinateurs ou les Smartphones influencent aussi la pratique de l’écriture ».


2_______Le support est indissociable de l'écriture. L'explosion des blogs et des réseaux sociaux influencent la façon "d'écrire" et de communiquer. Pour preuve de l'émergence de ce nouveau type de littérature, l'éditeur Biliki publie des recueils rassemblant 300 statuts Facebook d'un même auteur ("Lu sur Facebook"). Réminiscence des Maximes de Larochefoucault, ces statuts sont compilés tels de vrais proverbes. A croire que Facebook est un véritable tremplin pour les intellectuels en manque de reconnaissance. Le roman-feuilleton est aussi remis au goût du jour. Apparu au 19ème siècle, il permettait à des auteurs comme Guy de Maupassant, de publier leurs nouvelles par épisodes dans la presse quotidienne. Aujourd'hui les Smartphones, ces mini appareils portables qui combinent toutes les fonctions technologiques (in)utiles possibles (à quand le téléphone rasoir ?) servent aussi à lire des livres. «Les auteurs doivent prendre en compte ce nouveau support. C’est pour eux une nouvelle expérience que de créer un récit qui sera lu sur un écran de téléphone portable. Ils doivent adapter leur récit, le cadencer... C’est une manière plus brève de communiquer, par épisodes». « Internet offre la chance d’une diffusion plus large et c’est très motivant pour les éditeurs. De manière générale le milieu du livre est intéressé par la recherche et la révélation ».


3_______Ana Garcia ne perçoit pas fondamentalement les risques de l’e-book. « Je vois ça d’un bon œil. Avant la lecture était réservée à une élite, celle des moines copistes. L'imprimerie a ensuite permis la diffusion des écrits et la démocratisation de l’acte de lecture. Aujourd’hui l’ère numérique est une aubaine fantastique pour la circulation des savoirs et des contenus ». Pour elle, le livre électronique ne risque pas tellement de concurrencer le papier. « L’un empêche pas l’autre. Ce sont de toute manière des actes de lectures totalement différents qui ne pourront se substituer l’un l’autre ». Si la commissaire de l’évènement s’intéresse aux nouvelles technologies, elle ne possède pas encore de livre électronique. « C’est encore un peu trop cher », avoue-t-elle.

4_______ De manière générale, la question de l'avenir de l'e-book demeure floue. Stéphane Michalon est consultant en informatique pour Tropismes et Filigranes. Selon lui, la raison pour laquelle les librairies décident d'investir est simple : "si les libraires ne le font pas, d'autres le feront à leur place."

Filigranes est une des premières librairies à avoir franchi le pas en la matière, mais cette décision n’est pas une conséquence d’études de marché savantes prédisant le boom des livres électroniques. Si des e-books sont en vente à la librairie, c’est surtout parce qu'Alexis, qui en est l'administrateur , est un technophile endurci! Et pour lui c'est clair: "Le métier de libraire n'est pas en danger mais s'il veut survivre, il doit évoluer."

5_______ Chez Filigranes, ces fameux e-books sont en vente depuis décembre. Leur prix varie de 250 à 300 euros, et pour l'instant en tout cas, on ne se les arrache pas. "Beaucoup de questions, mais peu d'achats" précise Damien. "Les gens attendent que les prix baissent". C'est depuis décembre également que les "tablettes" ont fait leur apparition chez Fnac. Mais là aussi il faut débourser un minimum de 200 euros pour pouvoir s'en offrir une.

6_______ Quel avenir pour l'e-book? Cette question à été posée à plusieurs amoureux des livres à l'occasion de leur passage sur le site de Tour et Taxis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout comme au sein du monde de l'édition, la question n'est pas tranchée. Pour Amandine, pas de doute, l'e-book va remplacer le livre. "Un livre c'est lourd, c'est encombrant et en plus ça sent mauvais!". Thomas n'est pas du tout de cet avis, pour lui rien ne pourra remplacer le plaisir de lire un bon livre "à l'ancienne". Ces deux réflexions reflètent précisément le flou qui règne autour de ce nouveau-venu. Le monde de l'édition se lance dans l'aventure parce que, concurrence oblige, il vaut mieux être pionnier que dernier. Maintenant il s'agit surtout de voir comment nous, consommateurs, allons répondre. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas demain que le livre papier se retrouvera dans la rubrique nécrologies!


^ 2. Прочитайте текст та виберіть правильну відповідь на поставлені до тексту запитання (7 балів).


Lisez le texte et 7 propositions inachevées qui le suivent. Terminez chaque proposition en choisissant parmi 4 variantes données (A, B, C et D). Encerclez la lettre qui marque la variante correcte.

^ GUSTAVE EIFFEL


Nous sommes en 1886. Une animation extraordinaire règne à Paris. L'annonce d'une exposition universelle qui doit avoir lieu en 1889 occupe tous les esprits. Déjà des projets s'élaborent. Un con­cours pour les pavillons et monuments de l'exposition est ouvert.

N'est-ce pas là une chance merveilleuse pour l'ingénieur Gus­tave Eiffel? La construction du viaduc de Garabit qu'il avait si bien menée le fait penser à un pylône métallique. Ce pylône, d'après ses calculs pourrait atteindre des proportions gigantesques. Il pense à une tour de 300 mètres.

Il présente au concours les plans de cette tour.

Le jury de l'exposition adopte son projet.

Ainsi Gustave Eiffel va pouvoir réaliser le rêve de son enfance. Mais les difficultés sont nombreuses et on ne cesse de critiquer Eiffel. Les uns trouvent l'œuvre irréalisable pour des raisons techniques, les autres la condamnent pour des motifs d'esthétique.

Les Parisiens, chaque jour, voient comme la tour s'allonge dans l'espace. A partir du deuxième étage, la tour s'amincit sans cesse. On n'utilise plus que deux grues. Il faut construire un plancher intermédiaire à 157 mètres de hauteur pour y installer une ma­chine à vapeur actionnant un treuil et pour faire une troisième station pour le transport des pièces. Vient maintenant la période finale.

La construction est terminée le 30 mars 1889, au soir. Le lende­main, on hisse le drapeau national. Tout Paris était venu pour gra­vir le sommet de la tour. On pouvait y arriver de deux manières: soit par des escaliers métalliques (1.700 marches), soit par des ascenseurs hydrauliques.

Il faut dire que le but de Gustave Eiffel n'était pas de faire de cette tour une attraction. C'était pour lui le point de départ d'étu­des sérieuses. D'abord, c'est l'étude de l'effort du vent sur les constructions d'art. Cette étude amène à la détermination d'autres éléments météorologiques.

En 1903 un important poste émetteur de T. S. F. (télégraphie sans fil) y a été installé. Après la météorologie, Gustave Eiffel s'adonne avec passion à la télégraphie sans fil.

1 grue (f) — кpaн

2 treuil (m) — лебідка

^ 1. Par quoi tous les esprits à Paris étaient-ils occupés en 1886 ?

A par des projets de G. Eiffel.

B par la future exposition universelle.

C par l'anniversaire de la Révolution,

D d'une animation préélectorale.

2. A quoi l'ingénieur Gustave Eiffel pensait-il ?

A à ne pas construire un viaduc.

B à la construction du viaduc de Garabit.

C à la participation au concours pour les pavillons et monuments de l'exposition.

D à construire une tour de 100 mètres.

^ 3. Pourquoi critiquait-on Eiffel ?

A pour des raisons historiques.

B parce qu'il est jeune.

C pour des raisons techniques et esthétiques.

D pour des motifs nationaux.

3. Quelle était la décision du jury de l'exposition par rapport au projet de G.Eiffel ?

A Le jury adopte le projet du pylône métallique.

B Le jury n'examine que les projets étrangers.

C Le jury renonce au projet de G. Eiffel.

D Le jury n'existait jamais.

^ 4. Comment un treuil est-il actionné ?

A à l'aide de la grue.

B par 50 ouvriers.

C très mal.

D par une machine à vapeur.

5. Est-ce qu’on a hissé le drapeau tricolore ?

A fut hissé le 31 mars 1889.

B n'était pas planté.

C fut hissé le jour de l'inauguration de l'exposition.

D fut volé d'en haut.

^ 6. De quoi la construction de la tour servait-elle ?

A d'une attraction pour Paris.

B de la source de commerce pour G. Eiffel.

C du point de départ d'études sérieuses.

D du symbole d'antiquité.


3. Прочитайте текст та визначте правильність тверджень (7 тверджень – 7 балів).


Lisez le texte et 7 phrases qui le suivent. Si la phrase correspond au contenu du texte encerclez la lettre (V) si non encerclez celle (F).


^ L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE


Plus de 2 millions d’étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur. Le pourcentage de jeunes de 19 à 21 ans à l’université est passé de 9% en 1982 à 40% en 1999.


De plus en plus d’étudiants choisissent des formations courtes dans des IUT (Instituts Universitaire de Technologie) ou des STS (Sections de Techniciens Supérieurs). Le nombre d’étudiants dans les filières scientifiques a baissé de 20% en 4 ans. Cela est probablement dû aux efforts faits pour réhabiliter les filières littéraires, ou au fait que les jeunes, de nos jours, semblent plus axés sur l’épanouissement personnel que sur la réussite professionnelle.


8% des bacheliers choisissent les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles). Ces classes durent deux ans et comme leur nom l’indique, elles préparent les étudiants de façon intensive aux concours d’entrée dans les Grandes Ecoles. Ces établissements ont été crées il y a plus de deux siècles pour former “l’élite de la nation” dans différentes filières: L’Ecole Polytechnique forme les ingénieurs, l’Ecole Normale Supérieure les professeurs d’université dans les matières littéraires, l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) forme les hauts fonctionnaires et HEC (Hautes Etudes Commerciales) les grands directeurs et les hommes d’affaire. Les concours d’entrée dans ces écoles sont particulièrement difficiles et la sélection est impitoyable. Les étudiants qui échouent se rabattent généralement sur l’université, chaque année de Prépa donnant droit à une équivalence universitaire. 5 ans après la fin de leurs études, 85% des étudiants des Grandes Ecoles ont un emploi correspondant à leurs qualifications et bien rémunéré.


1. De plus en plus de jeunes français suivent des études supérieures. V/F

2. Les jeunes français choisissent de moins en moins des études longues et difficiles. V/F

3. Les écoles préparatoires durent un an. V/F

4. Les Grandes Ecoles ont été créées au dix-huitième siècle. V/F

5.Les CPGE sont les filières les plus faciles de l'enseignement supérieur. V/F

6. Il est facile de passer les concours d’entrée à L’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale, l’ENA et HEC. V/F

7. l’Ecole Normale Supérieure forme des enseignants V/F


ЧАСТИНА ІІІ. Писемне мовлення (10 БАЛІВ).

Напишіть твір на задану тему (обсяг — 10 речень).


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П.. Прискорений курс французької мови. – К., 1994.

 2. Поглиблений курс французької мови. Г.Г.Крючков, В.С.Хлопук, Л.П.Корж– 2-е вид., - К., 2000.

 3. Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции: учебное пособие. Rédaction et traduction de la correspondance professionnelle : Manuel / Д. Шлепнев. – М., 2006.

 4. Венгренівська М.А. Le saviez -vous? – Київ, 1999.

 5. Карпусь И.А. Французский деловой язык: Учеб. пособие. - К, 1999.

 6. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка. – 4-е изд. – М., 2005.

 7. Ховхун В.П. Грамматика французского языка для студентов и школьников: Пособие. – К., 1998.

 8. Французька мова. Частина 1. Завдання та тести (питання). – К., 1993.

 9. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка: Учеб. пособие / Под общей редакцией В.Г. Матвиишина. – К., 1999.

 10. Харитонова И.В, Самохотская И.С.Франция как она есть: Кн.для чтения по страноведению. – М., 2002.

 11. Dictionnaire grammatical de A а Z toutes les difficultйs de la langue franзaise. – Marabout. – 1985.

 12. Атаманова А.И., Цыбульская Н.А. Экзамен по французскому языку: Справ. пособие. – Мн., 2002.

 13. Опацький С.Є. Français, niveau dеbutant : Підручник для вищих навчальних закладів. – Ірпінь, 2003.

 14. Костюк О.Л. Franзais, niveau intermédiaire : Підручник для вищих навчальних закладів. – Ірпінь, 2002.

 15. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé: Підручник для вищих навчальних закладів. – Ірпінь, 2004.

 16. Петренко О.В. Французский язык: тексты, диалоги, письма. – М., 1999.

 17. Мокреева Н.Г. Французский язык. Разговорные темы для учащихся школ и поступающих в вузы. – К., 1996.

 18. Искусство спряжения: словарь 8000 наиболее употребительных французских глаголов. – СПб., 1997.

 19. Супрун Л.С., Вінічук Л.Г. Книга для читання французькою мовою (тексти з фізики та математики). – К., 1993.

 20. Кистанова Л.Ф. Деловое общение на французском языке. - Минск, 1995.

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи