Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 90.84 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата04.08.2012
Розмір90.84 Kb.
ТипДокументи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011 р.) та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі.

До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який базується на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, - стандартом для ступеня бакалавра, який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Враховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, «Програма вступного екзамену з іноземної мови» визначає рівень В2 як мінімально прийнятий рівень володіння мовою для вступника на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Критерії до вимог рівня В2 базуються на положеннях, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2007р.) та вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, що складає основу даної програми.

Мета вступних випробувань до магістратури з іноземної мови передбачає визначення рівня сформованості комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, оволодіння абітурієнтами іноземною мовою в таких видах мовленнєвої діяльності, як читання і письмо. Також, об'єктами контролю є лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування.

Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, з урахуванням особливостей лексики різних галузей знань та специфіки граматики певної мови.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань.

Вступні випробування до магістратури з іноземної мови передбачають оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників відповідно до вимог чинних навчальних програм та рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У відповідності до вищезазначених вимог вступник на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» має:

Знати:

 • граматичні структури та явища, що є необхідними для коректного вираження певних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила синтаксису, які дають можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • лексичний мінімум, що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • специфіку побудови різних видів мовлення.

Вміти:

- розуміти автентичні тексти;

- систематизувати та коментувати одержану інформацію;

- вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

- здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформації;

- висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору на задану проблему.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО екзамену


Завдання тесту побудовані на текстових матеріалах, що відображають загально-гуманітарну тематику життя країн, з мов яких проводиться випробування.

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює як продуктивні, так і рецептивні види мовленнєвої діяльності.

Іспит проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин:

^ Перша частина (лексико-граматичний тест).

Лексико-граматичний на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу. Вступникам пропонується вибрати правильну відповідь із запропонованих.

^ Друга частина (читання).

Читання та розуміння текстів загальної тематики. Вступникам пропонується підібрати заголовки до текстових фрагментів, вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання, а також визначити правильність тверджень.

^ Третя частина (письмо).

Письмове висловлювання за пропонованою тематикою (ситуацією). Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної, граматичної та предметної (професійної) компетенції у межах програми з іноземної мови.

Екзамен (І, ІІ та ІІІ частини) триває 120 хв.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка за екзамен виставляється за 50-бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.

Оцінювання виконання частини І (лексико-граматичний тест) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

лексико-граматичний тест на виявлення мовленнєвої компетенції у межах програмного матеріалу включає 20 завдань, кожне з яких оцінюється у 1 бал

20 балів


Оцінювання виконання частини ІІ (читання) – максимальна кількість балів – 20:

Тип завдання

Кількість балів

читання та розуміння текстів загальної тематики:

 • підібрати заголовки до текстових фрагментів (6 заголовків);

 • вибрати правильну відповідь на поставлені до текстів питання (7 питань);

 • визначити правильність тверджень (7 тверджень).


6 балів

7 балів


7 балів


Оцінювання виконання частини ІІІ (письмо) – максимальна кількість балів – 10:

Тип завдання

Кількість балів

 • виконання вимог, які висуваються до об’єму висловлювання ;

 • відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах тематики або ситуації спілкування;

 • логічність і послідовність викладу;

 • зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті;

 • лексична і граматична правильність писемного мовлення.

1 бал


2 бали

2 бали

1 бал

4 бали

Зразки завдань

Частина І. Використання мови.

Лексико-граматичний тест (20 балів).

1. Rellena los huecos con una de las opciones ofrecidas:

 1. No … al cine, esa película no es interesante

a/vas b/ve c/irás d/vayas

 1. El mapamundi … en la pared, junto a la pizarra.

a/está b/hay c/es d/son

 1. Los estudiantes se alegran de que el profesor les … buenas notas.

a/pondrá b/pone c/ponga d/ ha puesto

 1. Me dijo que su madre … enferma.

a/es b/tenía c/era d/estaba

 1. Si quieres ir allí, te … mi coche.

a/dijo b/dejaría c/dejaré d/dejaba

 1. Nos gusta que … con nosotros.

a/has comido b/comas c/comías d/comes

 1. … a Rafael, te lo explicará todo.

a/dirige b/dirígete c/diríjase d/diríjanse

 1. No sé que … si no tuviera trabajo.

a/haré b/habré hecho c/hacer d/ haría

 1. ¡…. gente hay en la calle!

a/Cuánto b/Cuántos c/Cuántas d/Cuánta

 1. Todo … ha pasado no es por casualidad.

a/el que b/que c/lo que d/la que

 1. Cuando termines … todo eso, avísame.

a/a b/en c/con d/ de

 1. Ellos se despidieron … los Gómez.

a/por b/de c/a d/con

 1. Si tienes frío en los pies, ponte … .

a/calcetines b/bufanda c/ guantes d/boina

 1. El circo sirve para … a los niños.

a/alojar b/divertir c/aburrir d/molestar

 1. Repite otra vez eso que … de decir.

a/dejas b/vas c/tienes d/acabas

 1. El periodista hizo un … sobre la religión.

a/paisaje b/cuadro c/reportaje d/ homenaje

 1. … año se repite la misma historia.

a/Mismo b/Cada c/Mucho d/Alguno

 1. En otoño los árboles pierden …

a/las raíces b/las hojas c/las ramas d/ los frutos

 1. ¿… decirme dónde está la Avenida Carlos V, por favor?

a/Sabe b/Cabe c/Podría d/Debería

 1. Se quedó ...... viendo la televisión.

a/dormido b/dirigido c/adquirido d/nacido


частина ІІ. Читання та розуміння текстів (20 балів).


1. Relacione cada uno de los textos (1-6) con su título.

A. Una fiesta pagana

B. Un tesoro oculto

C. Las costumbres cántabras

D. Las diversiones caninas

E. ¡Menudo negocio!

F. ¿Qué opinas de DNI?

G. El hombre y la naturaleza


1______

¿Has pensado alguna vez cómo funciona la industria de la moda? Primero se reúnen representantes de todos los sectores interesados en la industria de la moda: productores textiles, confeccionistas, expertos en ventas, creadores de las distintas marcas... Juntos deciden las formas, las telas y los colores que van a llevarse la próxima temporada. Luego, los diseñadores crean las prendas de cada colección. Después se realizan pases de modelos para presentar las nuevas creaciones a los representantes de las grandes tiendas de ropa. Poco después se realiza en diversos talleres la confección de las prendas en serie. Finalmente se distribuyen las prendas realizadas y llegan a las tiendas y los grandes almacenes.

2_____

Todos los días se producen en el mundo toneladas de basura. Pero no toda la basura se tira o se quema. Algunas materias pueden aprovecharse para fabricar nuevos productos. Una de las materias que más se reciclan hoy día es el papel que se utiliza para fabricar cartones y toda clase de papel reciclado. Otra de las materias más aprovechadas es el vidrio. Desde hace mucho, en Suiza, Holanda y Alemania se trituran los cristales viejos para fabricar nuevos objetos de vidrio. En algunos países, como Estados Unidos, se aprovechan los neumáticos usados para elaborar una mezcla especial que se utiliza para rellenar los baches de las carreteras. En Japón se aprovechan las botellas de plástico usadas para fabricar objetos de baja calidad, como cubos de basura. Ya que producir basura es casi inevitable, todos deberíamos darnos cuenta de que, en el fondo, la basura también puede ser un auténtico tesoro.

3_____
El verano es la estación más adecuada para practicar el deporte del disco volador con tu perro. Es un juego que se practica idealmente en jardines, parques. Es conveniente que tengas la precaución de llevar agua. No importa cuál es el tamaño de tu perro, cualquiera puede practicar este deporte. Además proporciona un ejercicio sano para los perros que no tienen oportunidad de hacerlo en los meses de frío. El juego consiste en tirar el disco volador, que tu perro lo recoja en el aire y que te lo devuelva. Los magníficos saltos que puede llegar a realizar tu perro serán una satisfacción tanto para ti como para él. Procura evitar las zonas llenas de gente y mejor practícalo fuera de las horas del sol intenso.

4_____
La Vijanera es una de las fiestas más tradicionales y arraigadas de Cantabria que se celebra el primer domingo de cada año en Silió, localidad del municipio de Molledo. Se trata del primer carnaval del año, al que acuden cientos de personas. En La Vijanera se celebra la llegada del nuevo año y se ahuyentan los malos espíritus en una tradición que se remonta a la época romana. Varios personajes intervienen en este peculiar carnaval. Quizás los más conocidos son los zamarracos, con la cara pintada de negro y ataviados de pieles de carnero y los característicos sombreros picudos, ahuyentan con el estruendo de sus campanos los malos espíritus del año que acaba de llegar.

5_____
En España todos los mayores de 14 años deben tener un documento que acredite su personalidad. En el carné de identidad constan los datos personales del titular, así como una fotografía y la firma del titular. Este documento se emplea para poder dar fe de la personalidad del portador en los momentos en que es absolutamente necesario comprobar positivamente la identidad de una persona: para votar, para abrir una cuenta bancaria, para acreditar que se es mayor de edad, etc.

6_____
Hace apenas 30 años, muy pocos en el mundo mencionaban el medio ambiente. La humanidad ha ignorado este problema y ha acumulado una deuda que, en términos ecológicos, es insostenible. Anualmente el hombre utiliza más recursos naturales de los que puede reponer el planeta, por lo que de continuar ese ritmo dentro de tres décadas el estatus de vida descenderá drásticamente. En su proceso de adaptación, los seres humanos transformaron prácticamente la mitad de la superficie terrestre con fines de alimentación, vivienda y abrigo, violentando todos los sistemas vitales de la Tierra


^ 2. Después de leer el texto que sigue, busca entre las opciones la respuesta adecuada a su contenido.

Era la tercera vez en la mañana. Los niños volvieron a acercarse. El ruido de la mar se confundía con el unánime grito de los que hablaban. Unos segundos de silencio y la monótona repetición como un gruñido o como un estertor: «aaa—ú». La red iba saliendo lentamente a la áspera playa. Su dulce color de otoño, roto por la lucecilla plateada de un pescado muy chico o por el verde triste un alga prendida en sus mallas, dividía la oscura desolación de grava menuda; cerca cabeceaba la barca vacía.

Los niños pisaban la red. Pedro había asumido la labor de espantarlos. Decía una palabrota y hacía que corrieran apenas unos metros para pararse en seguida y volver confianzudamente a poco. Pedro tenía entre los labios el chicote de un cigarrillo y les miraba superior y hostil, porque era casi un hombre y trabajaba.

En el copo había un parpadeo agónico y blanco de pescado y se movía la parda masa de un pulpo con algo indefinible de víscera o de sexo. Un último esfuerzo. Los pescadores se inclinaron más; luego se irguieron en silencio y contemplaron el mar.

La tercera vez en la mañana. El señor Venancio, el de la nostalgia de los tiempos buenos de la costera, dio una patada al pulpo, que retorció los tentáculos, y, al fin, medio dado la vuelta, los extendió tensamente, abriéndose como una rara flor.

—Si llegamos a una peseta por cabeza, vamos bien –comentó.

Los demás siguieron en silencio. Habían oído y habían olvidado. Estaban acostumbrados, aunque no resignados, como creían otras gentes del pueblo. De pronto, uno de ellos comenzó a cantar en el vaivén de la ira y el ridículo. Pedro se aproximó al pulpo y principió a jugar cruelmente con él.

—Déjalo ya –dijo el señor Venancio.

Pedro sintió algo como vergüenza que le ascendió hasta los ojos y le hizo humillar y distraer la mirada en un pececillo que cogió entre los dedos. No, no le debía de haber dicho aquello el señor Venancio delante de los chiquillos, que le miraban envidiosos. Pedro era pescador, y sabía que tenía su parte en el pulpo y un indudable derecho a jugar con él o a darle una patada como el señor Venancio. No tuvo tiempo de pensarlo mucho.

—Dale la vuelta a la moña, Pedro, y échalo en el cesto.

Los chiquillos contemplaron admirados el trabajo de Pedro en cuclillas sobre el animal.

—Cabrón –dijo Pedro, y luego se levantó con el pulpo fláccido, pendiente de sus dedos índice y medio de la mano derecha, los tentáculos colgantes formando una masa inerte, salvo en sus delgadísimos extremos, que todavía se retorcían.

El señor Venancio hablaba con los compañeros:

—Yo hubiera tirado el lance hacia el puntal; puede que allí hubiéramos sacado algo más. Como siga esto así, vamos a comer piedras. Tres veces en una mañana, y ni siquiera para comprar pan...

Pedro fingía interesarse en la conversación de los mayores sobre el jornal, porque para eso era pescador; pero sabía que no le importaba demasiado. Llegaría a su casa y tendría algo que comer. Para llevar de comer estaba el padre y no él. Acaso un trozo de pan y un rebujón de pescado frito, pero ya era bastante. Desde pequeño –contemplaba su infancia sin haber salido de ella como algo muy distante— había comido poco, a veces nada, mas siempre había tenido el derecho a llorar, a protestar por la escasez. El que no lloraba ni protestaba era su padre, que lo miraba todo con unos ojos muy pequeños, como queriendo llorar y protestar con odio.

1. ¿Qué vieron los niños al acercarse al mar?

A El ruido de la mar

B El grito unánime de los pescadores

C Las olas que cubrían la arena

D La red llena de pescado

2. ¿Quién los hacía alejarse de la red?

A La madre de uno de ellos

B Uno de sus amigos

C Uno de los chicos que trabajaba ya con los pescadores

D El hijo mayor de uno de los pescadores

3. ¿A quién dio una patada el señor Venancio?

A A un molusco que tiene el cuerpo y ocho brazos largos

B A un pescado chico de color de otoño

C A uno de los niños

D A la red que se abrió como una rara flor.

4. ¿Por qué sintió Pedro algo como vergüenza?

A Porque el señor Venancio le prohibió darle una patada al pulpo

´ B Porque el señor Venancio le prohibió jugar con los chiquillos

C Porque el señor Venancio le prohibió sacar pescado de la red

D Porque el señor Venancio le prohibió tocar el animal por diversión

5. ¿Cómo miraban los chicos a Pedro?

A Con envidia

B Con asombro

C Con admiración

D Con desprecio

6. ¿ Qué no le importaba demasiado a Pedro?

A El dinero que ganaban los pescadores por cada día de trabajo

B El pulpo

C La envidia de los chiquillos

D Las conversaciones de los adultos

7. ¿Solía Pedro comer mucho?

A Le bastaba diariamente con un trozo de pan y nada más

B Solía comer fuerte solamente por la mañana

C Le bastaba con un trozo de pan y un poco de pescado

D Pedro y su padre comían fuerte en casa de sus vecinos


3. Después de leer el texto que sigue, marca las afirmaciones que corresponden a su contenido:

^ TEMPRANO Y CON SOL...


El empleado que despachaba los billetes en la taquilla de la estación del Norte no pudo reprimir un movimiento de sorpresa, cuando la infantil vocecica pronunció, en tono imperativo:

-¡Dos de primera.... a Paris!...

Acercando la cabeza cuanto lo permite el agujero del ventano, miró a su interlocutora y vio que era una morena de once o doce años, de ojos como tinteros, de tupida melena negra, vestida con rico y bien cortado ropón de franela inglesa, roja y luciendo un sobrerillo jockey de terciopelo granate que le sentaba a las mil maravillas. Agarrado de la mano traía la señorita a un caballerete que representaba la misma edad sobre poco más o menos, y también tenía trazas en su semblante y atavío de pertenecer a muy distinguida clase y muy acomodada familia. El chico parecía azorado; la niña, alegre, con nerviosa alegría. El empleado sonrió a la gentil pareja y murmuró como quien da algún paternal aviso:

-¿Directo o a la frontera? A la frontera... son ciento cincuenta pesetas, y...

-Ahí va dinero -contestó la intrépida señorita, alargando un abierto portamonedas.

El empleado volvió a sonreír, ya con marcada extrañeza y compasión, y advirtió:

-Aquí no tenemos bastante...

-¡Hay quince duros y tres pesetas! -exclamó la viajerilla.

-Pues no alcanza... Y para convencerse, pregunten ustedes a sus papás.

Al decir esto el empleado, vivo carmín tiñó hasta las orejas del galán, cuya mano no había soltado la damisela, y ésta, dando impaciente patada en el suelo, gritó:

-¡Bien..., pues entonces..., un billete más barato!

-¿Cómo más barato? ¿De segunda? ¿De tercera? ¿A una estación más próxima? ¿Escorial, Ávila...?

-¡Ávila... sí; Ávila.... justamente, Ávila...! -respondió con energía la del rojo balandrán.

Dudó el empleado un momento; al fin se encogió de hombros como el que dice: «¿A mí qué?, ya se desenredará este lío»; y tendió los dos billetes, devolviendo muy aligerado el portamonedas...

Sonó la campana de aviso; salieron los chicos disparados al andén; metiéronse en el primer vagón que vieron, sin pensar en buscar un departamento donde fuesen solos, y con gran asombro del turista británico que acomodaba en un rincón de la red su valija de cuero, al verse dentro del coche se agarraron de la cintura y rompieron a brincar...


1. El empleado que despachaba los billetes en la taquilla de la estación del Norte no pudo reprimir un movimiento de sorpresa, cuando oyó la canción infantil

“¡Dos de primera.... a Paris!”

2. El empleado vio ante la taquilla dos niños de la misma edad.

3. Según estaban bien vestidos, pertenecían a las familias pudientes.

4. El empleado sonrió sarcásticamente a la gentil pareja.

5. El chico no parecía azorado; la niña, alegre, con nerviosa alegría.

6. El hombre en la taquilla dudó un momento; al fin, les tendió los dos billetes.

7. Finalmente, los jovenes viajeros se negaron a continuar su aventura.


ЧАСТИНА ІІІ. Писемне мовлення (10 БАЛІВ).

Напишіть твір на задану тему (обсяг — 10 речень).

La expresión escrita en 10 oraciones.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Серебрянська А.О., Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців. Підручник.-Вінниця: Нова Книга, 2009.-544 с.

 2. Верба Г.Г., Лопес Тапия Ф.Х. Іспанська мова. Підручник іспанської мови для старших курсів перекладацьких та філологічних відділень університетів.-Вінниця: Нова Книга, 2007.-368 с.

 3. Патрушев А. И. и др. Учебник испанского языка. – М.: ВШ, 1987.

 4. Нуждин Г. А., Комарова А. И. 75 устных тем по испанскому языку. – М.: Айрис Пресс, 2003.

 5. Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис. – М.: Просвещение, 2000.

 6. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка. Практический курс. – М.: ВШ, 1990.

 7. Шишков В.В. Іспанська лексика (Розмовна іспанська мова): Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ВП Логос». – 2004. – 352 с.

 8. Pedro Henríquz Ureña, Amado Alonso Gramática castellana. – La Habana, 1977.

 9. Кармен Рамирес-Ибаньес, Харда Кувэр Тесты по испанскому языку. – М.: Ас трель, 2002.

 10. Нуждин Г. А., Кипнис М. И. Тесты по испанскому языку. – М.: Айрис пресс, 2004.

 11. http://www.studyspanish.ru/grammar/handbook/ Справочник по грамматике испанского языка

 12. http://espanol.net.ru/wiki/Uchebnik?v=yil Учебник испанского языка

 13. http://www.practique-espanol.com/ensenianza/test_nivel.asp

 14. http://www.donquijote.org/spanishlanguage/test/Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи