Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році icon

Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році
НазваПравилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році
Сторінка1/3
Дата02.08.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПравила
  1   2   3ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”


РЕКТОР

__________________ С.М.Тимченко


“_____”________________ 2009 р.


П Р А В И Л А П Р И Й О М У

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

У 2009 РОЦІ

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2008 року за №1065)


1. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в Запорізькому національному університеті (далі: ЗНУ) незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у ЗНУ.


2. До Запорізького національного університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

3. Прийом до ЗНУ здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.


4. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс Економіко-правничого коледжу ЗНУ та Торгового коледжу ЗНУ для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Коледжі ЗНУ мають право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідної спеціальності підготовки.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають право вступати на старші курси для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за нормативним терміном підготовки за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню. Зарахування таких осіб здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за наявності вакантних місць у межах ліцензійного обсягу на конкурсних засадах за результатами фахових вступних випробувань у формі співбесіди на підставі рекомендації атестаційної комісії.

Для отримання другої вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійною програмою бакалавра за скороченим терміном підготовки можуть бути зараховані особи, які здобули відповідний або вищий освітньо-кваліфікаційний рівень з іншого напряму (спеціальності). Зарахування таких осіб здійснюється за наявності вакантних місць у межах ліцензійного обсягу на конкурсних засадах за результатами фахових вступних випробувань у формі співбесіди на підставі рекомендації атестаційної комісії.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на підготовку за кошти фізичних та юридичних осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями, що віднесені до «Специфічних категорій», можуть бути зараховані особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижчий за бакалавра з будь-якого напряму підготовки.

Зарахування осіб на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра здійснюється на конкурсних засадах за рекомендацією атестаційних комісій.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки у 2008-2009 навчальному році у Запорізькому національному університеті незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, мають право брати участь у конкурсі на підставі оцінок із додатка до диплома бакалавра та результатів державної атестації (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та за результатами фахових випробувань у формі співбесіди (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»). У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліста чи магістра такі особи зараховуються на навчання за цими програмами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в Запорізькому національному університеті в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань у формі співбесіди. У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра такі особи зараховуються для подальшого навчання за цими програмами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю, беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань у формі співбесіди. У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійною програмою магістра такі особи зараховуються для подальшого навчання за цією програмою.

Відповідно до пп. 3 п. 7 «Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №402 від 26 травня 2005 року, особи, які закінчили у році вступу вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, не досягли 35 років (за рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу), можуть брати участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань у магістратуру зі спеціальності «Державна служба» напряму підготовки «Державне управління» у формі співбесіди. У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Державна служба» такі особи зараховуються на денну форму навчання для подальшого навчання за цією програмою.

Відповідно до п.п. 5, 7 «Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №402 від 26 травня 2005 року, особи, які здобули повну вищу освіту в Запорізькому національному університеті в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань у магістратурі зі спеціальності «Державна служба» напряму підготовки «Державне управління» у формі співбесіди, якщо вони:

1) працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, займають, як правило, посади п’ятої - сьомої категорії, не досягли 45 років;

2) працюють в установах і організаціях, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування», та зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування, мають загальний трудовий стаж не менш як один рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, не досягли 45 років.

У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Державна служба» такі особи зараховуються на денну або заочну форму навчання для подальшого навчання за цією програмою.


5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 №1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указів Президента України від 25.03.94 №112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ЗНУ за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань відповідно до пункту 16 цих Правил.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено ЗНУ як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

До заяви для вступу на навчання іноземці подають наступні документи:

    1. - копія свідоцтва про народження;

    2. - копія документу про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

    3. - медична довідка про стан здоров’я, датована не раніше, ніж за два місяці до в’їзду в Україну;

    4. - довідка про відсутність ВІЛ інфекції;

    5. - фотокартки 8 шт. розміром 3х4 см.

Терміни розгляду заяв та документів для іноземних абітурієнтів з 29 червня по 15 вересня - для вступу на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра. Зарахування іноземців відбувається відповідно до Порядку прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Запорізького національного університету.


6. Прийом до ЗНУ на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.


7. Фінансування підготовки фахівців у ЗНУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством освіти і науки України.

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої ЗНУ квоти.


8. Цільовий прийом при вступі до ЗНУ організовується:

- відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами) особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 відповідно до пункту 16 цих Правил;

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами). Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням відповідно до установлених квот.

Установлена квота не повинна перевищувати 25% з кожного напряму підготовки (спеціальності).

ЗНУ укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.


9. Організацію прийому вступників до ЗНУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Запорізького національного університету, затвердженим ректором.

Конкурсний відбір вступників з загальноосвітніх предметів, визначених у пункті 16 цих Правил, здійснюється Приймальною комісією за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.

Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених пунктом 16 цих Правил створюються предметні екзаменаційні комісії.

Для проведення вступних випробувань для осіб, які мають бажання вступати на навчання до Економіко-правничого коледжу та Торгового коледжу університету на основі базової загальної середньої освіти, створюються предметні екзаменаційні комісії.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, скороченими програмами молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник відповідно до пункту 16 цих Правил створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується ректором університету. Повноваження Приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів ЗНУ з питань організації прийому до ЗНУ визначаються ректором відповідно до Положення про Приймальну комісію ЗНУ.

Для забезпечення прийому на навчання до територіально відокремлених структурних підрозділів ЗНУ (Нікопольський інститут ЗНУ (м. Нікополь), Кримський факультет ЗНУ (м. Сімферополь), Криворізький факультет ЗНУ (м. Кривий Ріг), Економіко-гуманітарний факультет (м. Мелітополь)) у кожному з них створюються відбіркові комісії, які є функціональними підрозділами Приймальної комісії університету.

ЗНУ оголошує прийом вступників за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


10. ЗНУ відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України і Статуту університету не пізніш як до 1-го листопада календарного року, що передує року проведення прийому на навчання розробляє власні Правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються ректором ЗНУ, який є головою Приймальної комісії, після чого примірник Правил у триденний строк надсилається до Міністерства освіти і науки України та Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.


11. Прийом документів на денну форму навчання проводиться:

- з 29 червня по 29 липня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра;

- з 29 червня по 5 серпня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Правил прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться:

- для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра з 30 липня;

- для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 6 серпня.

ЗНУ може самостійно встановлювати строки творчих конкурсів з мистецтва, але не раніше ніж з 10 липня, за умови подання абітурієнтом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти із загальноосвітніх предметів.

Зарахування на денну форму навчання проводиться:

- для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра не пізніше 10 серпня;

- для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста не пізніше 22 серпня.

Прийом документів, конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або вступні випробування та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста та бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб при наявності вакантних ліцензійних місць за згодою Міністерства освіти і науки України проводиться до 30 серпня.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться з 29 червня по 5 серпня (на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за наявності вільних ліцензійних місць та за згодою Міністерства освіти і науки України – до 30 серпня).

Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти на навчання без відриву від виробництва (заочне, екстернат) проводиться з 29 червня по 29 липня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, молодшого спеціаліста для вступників Торгового коледжу ЗНУ. За рішенням Приймальної комісії термін прийому документів на навчання без відриву від виробництва може бути подовжений.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування на заочну форму навчання та екстернат проводиться з 30 липня. Зарахування проводиться не пізніше 30 серпня.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання на старші курси осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра за нормативним терміном підготовки, а також осіб, які бажають отримати другу вищу освіту за освітньо-професійною програмою бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі здобутого відповідного або вищого освітньо-кваліфікаційного рівня з іншого напряму (спеціальності), проводяться з 29 червня по 30 серпня. Прийом здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за наявності вільних ліцензійних місць.

Відповідно до п.п. 14, 15 «Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №402 від 26 травня 2005 року, прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання в магістратуру за спеціальністю «Державна служба» напряму підготовки «Державне управління» проводиться з 12 травня по 31 липня. Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за наявності вільних ліцензійних місць та за згодою Міністерства освіти і науки України – до 30 серпня.


12. Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному Правилами прийому до ЗНУ, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Усі копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.


13. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в ЗНУ, у п’ятиденний строк після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до Приймальної комісії університету (відбіркової комісії структурного підрозділу ЗНУ), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений строк (п’ять днів) не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у ЗНУ або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.


14. Особи, які вступають до ЗНУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами додають направлення, видане відповідними органами обласної державної адміністрації, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.


15. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти), бакалавра вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році; за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на основі базової загальної середньої освіти) встановлюється вступне випробування з української мови (диктант).

Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів встановлює вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).

Приймальна комісія ЗНУ допускає до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:

- за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів (на базі повної загальної середньої освіти) не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів; на основі базової загальної середньої освіти (для випускників 9-х класів) встановлюється вступне випробування з профільних предметів;

- за освітньо-професійними програмами бакалаврів – не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів.

Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.

ЗНУ проводять конкурсний відбір та/або вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим.

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), вартість навчання за один семестр подано у Додатках №1 -14 до цих Правил.

Конкурс щодо вступу на навчання проводиться:

- за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів – не менше, як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до університету, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до університету.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до ЗНУ за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Програми творчих конкурсів (для вступу на навчання фахівців з театрального мистецтва, фізичного виховання, спорту, здоров’я людини, журналістики, видавничої справи та редагування, реклами і зв’язків з громадськістю) розробляються університетом і затверджуються Міністерством освіти і науки України не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань питань, що виходять за межі зазначених програм.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання на старші курси за нормативними термінами підготовки бакалавра перелік показників для конкурсного відбору визначається Приймальною комісією ЗНУ та Положенням про фахові атестаційні комісії ЗНУ.


17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.


18. Зараховуються до ЗНУ за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Правил рівня:

- учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;

- призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад.

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного ЗНУ на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.


19. Дія пункту 18 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до Економіко-правничого коледжу ЗНУ та Торгового коледжу ЗНУ на основі базової загальної середньої освіти.

20. За наслідками співбесіди зараховуються до ЗНУ особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова Приймальної комісії.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Правил.


21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, та навчання за інтегрованими навчальними планами відповідно до пункту 16 цих Правил.


22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 цих Правил зараховуються:

- особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”;

- особи, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Датою повноліття для осіб, які досягли 18 років у період з початку прийому документів до зарахування, вважати ^ 1 вересня 2009 року.


23. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до ЗНУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

24. Особи, допущені Приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених Приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 цих Правил.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до університету мають :

- особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

- особи, що мають більш високий середній бал атестату про середню освіту (свідоцтва про базову середню загальну освіту для випускників 9-х класів).


25. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів:

- на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами);

- на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


26. Абітурієнт має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови Приймальної комісії університету на результати вступних випробувань. Заява подається не пізніше 12-00 години наступного робочого дня після оприлюднення результатів.

Апеляції розглядає апеляційна комісія ЗНУ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Комісія працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Положення про Приймальну комісію університету та цих Правил прийому. Апеляційна комісія формується із числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти, які не є членами екзаменаційних предметних комісій, за рекомендацією Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

На засіданні, окрім голови та членів апеляційної комісії з відповідної дисципліни, можуть бути присутні голова відповідної предметної екзаменаційної комісії та (або) члени цієї комісії. Вони мають право давати пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.


27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Запорізького національного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до ЗНУ чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.


28. Роботи вступників, які не зараховані до ЗНУ, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


29. Усі питання, пов’язані з прийомом до ЗНУ, розв’язуються Приймальною комісією. Інформація про Правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, своєчасно оприлюднюється на інформаційних стендах. Рішення Приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників засобами наочної інформації.


Відповідальний секретар

Приймальної комісії І.М. Бакаленко

Додаток № 1

  1   2   3

Схожі:

Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Регламент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України (далі...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПравилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році
Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією,...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Правилаприйом у до державного вищого навчального закладу „ запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни у 2009 році iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи