1. загальні положення icon

1. загальні положення
Скачати 87.66 Kb.
Назва1. загальні положення
Дата28.07.2012
Розмір87.66 Kb.
ТипДокументи
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Науково-дослідна частина (далі – НДЧ) є науковим структурним підрозділом Запорізького національного університету (далі – ЗНУ), який здійснює організацію і координацію наукової, науково-технічної діяльності (далі – ННТД) у ЗНУ.

  2. НДЧ створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора ЗНУ за рішенням Вченої ради ЗНУ.

  3. НДЧ підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи.

  4. У своїй діяльності НДЧ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (далі – МОНМС) України, Статутом ЗНУ, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Запорізькому національному університеті, наказами ректора, розпорядженнями проректора з наукової роботи та цим Положенням.

  5. Штатний розпис НДЧ затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

  6. НДЧ очолює начальник, який має науковий ступінь та учене звання, призначається та звільняється з посади наказом ректора, підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи.

  7. Фінансування НДЧ здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету України; спеціального фонду ЗНУ; коштів, що надходять за виконання НДР за господарськими договорами; інших джерел, незаборонених законодавством.

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НДЧ

  1. До складу НДЧ входять:

 • наукові структурні підрозділи: науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі центри (комплекси), проблемні наукові, навчально-наукові, науково-дослідні і навчально-науково-дослідні лабораторії;

 • науково-організаційні підрозділи НДЧ: науково-організаційний відділ (у тому числі служба з питань інтелектуальної власності); відділ науково-технічної інформації та комерціалізації (у тому числі служба метрології).

  1. Наукові і науково-організаційні структурні підрозділи НДЧ функціонують на основі Статуту ЗНУ, створюються і ліквідуються наказом ректора, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором Положень про них.

  2. Виконання фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок, госпдоговірних НДР у ЗНУ здійснюються творчими колективами (тематичними групами), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

^ 3. ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НДЧ


3.1 Основна мета діяльності НДЧ:

   1. ефективне використання наукового потенціалу ЗНУ;

   2. забезпечення сучасних методів управління ННТД у ЗНУ для одержання і використання нових суспільно корисних наукових результатів;

   3. впровадження результатів НДР у виробництво та навчальний процес;

   4. сприяння розвитку системи комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності в ЗНУ.

  1. Основними завданнями НДЧ є:

 1. проведення фундаментальних досліджень у галузі
  природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних,
  соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки та суспільного розвитку; виконання прикладних досліджень і розробок та їх впровадження у виробництво та навчальний процес; залучення додаткових коштів для вирішення наукових, матеріально-технічних та соціальних проблем;

 2. розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих
  технологій та сприяння їх комерціалізації;

 3. захист інтелектуальної власності та авторських
  прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на
  світовий ринок високотехнологічної продукції;

 4. сприяння науковому, науково-технічному співробітництву з інститутами Національної Академії наук України і галузевих академій наук, вищими навчальними закладами, організаціями та установами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок у промисловості;

 5. підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

 6. здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень
  молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових
  шкіл.

^ 4. ФУНКЦІЇ НДЧ

Основними функціями НДЧ щодо організації і координації ННТД у ЗНУ є:

   1. проведення І етапу конкурсу наукових проектів, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, згідно з вимогами МОНМС України;

   2. організація участі ЗНУ у національних державних і недержавних конкурсах наукових проектів, виконанні загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських науково-технічних програм і проектів;

   3. формування тематичних планів:

 • НДР, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету України (із погодженням у МОНМС України);

 • НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами;

 • НДР, що виконуються в межах основного робочого часу викладачів;

   1. поточний і підсумковий контроль за виконанням НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, на підставі інформаційних, проміжних та заключних звітів наукових керівників;

   2. підготовка і подання до МОНМС України анотованих звітів по завершених НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України;

   3. підготовка реєстраційних, облікових та інформаційних карток і звітів про НДР і подання їх до УкрІНТЕІ. Ведення картотеки реєстраційних, інформаційних і облікових карток НДР;

   4. залучення до виконання НДР науково-педагогічних працівників, фахівців, докторантів, аспірантів, студентів;

   5. розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документації для регламентації і регулювання ННТД у ЗНУ;

   6. складання та затвердження у МОНМС України загальних кошторисів та штатного розпису НДЧ із загального та спеціального фондів державного бюджету України;

   7. складання внутрішніх кошторисів та штатних розкладів по фундаментальних і прикладних дослідженнях, госпдоговірних НДР, наукових структурних підрозділах НДЧ;

   8. підготовка та подання до МОНМС України бюджетних запитів, проектів кошторисів та розрахунків до них;

   9. облік коштів про надходження та використання із загального фонду державного бюджету України, від замовників госпдоговірних НДР та із спеціального фонду ЗНУ;

   10. підготовка та подання до МОНМС України інформації про виконання паспортів бюджетних програм по фундаментальним та прикладним дослідженням загального і спеціального фондів державного бюджету України;

   11. проведення інвентарізації НДР, що виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету України та за кошти замовників;

   12. облік чисельності та облік відпрацьованого часу науково-педагогічних та наукових працівників, фахівців, аспірантів, докторантів, студентів, які виконують НДР;

   13. підготовка звітної документації та аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності НДЧ та її наукових структурних підрозділів;

   14. ведення бухгалтерського обліку НДР;

   15. здійснення нормоконтролю технічної документації (запитів, технічних завдань, звітів НДР), надання методичної допомоги в оформленні науково-технічної документації;

   16. надання консультацій і методичної допомоги при проведенні патентно-інформаційного пошуку з метою своєчасного виявлення патентоспроможних об’єктів права інтелектуальної власності;

   17. оформлення заявок на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки, товарні знаки, свідоцтв про реєстрацію авторського права та подання їх до Держдепартаменту інтелектуальної власності України;

   18. підготовка документів для сплати державного мита та зборів за подання заявок, видачу, опублікування, експертизу, підтримання чинності, держреєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності;

   19. проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності;

   20. організація роботи експертної комісії для проведення експертизи наукової інформації, призначеної для відкритого опублікування;

   21. придбання обладнання і матеріалів, необхідних для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

   22. облік та списання матеріальних цінностей НДЧ;

   23. інформування працівників ЗНУ про наукові заходи: конференції, наради, симпозіуми, семінари, що проводяться в Україні;

   24. облік наукових публікацій викладачів і студентів університету, їх участі у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях;

   25. укладання договорів про наукове співробітництво з провідними вищими навчальними закладами, інститутами Національної Академіями наук України і галузевих академій наук, організаціями, підприємствами та установами;

   26. реєстрація конференцій в УкрІНТЕІ;

   27. розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих
    технологій та сприяння їх комерціалізації;

   28. проведення рекламно-інформаційної роботи щодо популяризації результатів наукової діяльності через засоби масової інформації, електронні мережі, виставки, ярмарки, презентації;

   29. оформлення веб-сторінки науково-дослідної частини на сайті ЗНУ;

   30. оформлення і реєстрація дозволів на користування фондами наукових бібліотек;

   31. організація роботи науково-технічної ради ЗНУ;

   32. організація науково-дослідної роботи студентів: залучення їх до виконання НДР, участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах;

   33. організація і проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад. Подання відповідних звітів до МОНМС України;

   34. координація діяльності Наукового товариства студентів й аспірантів ЗНУ. Організація і проведення студентських наукових заходів згідно з планом роботи товариства;

   35. контроль за діяльністю студентських наукових проблемних груп на факультетах;

   36. підготовка і подання до МОНМС України звітів про науково-дослідну роботу студентів;

   37. сприяння діяльності Ради молодих учених;

   38. підготовка пропозицій ректорату ЗНУ щодо преміювання і нагородження працівників та студентів ЗНУ за підсумками їх наукової діяльності;

   39. координація діяльності заступників деканів з наукової роботи, відповідальних за наукову роботу загальноуніверситетських кафедр в межах компетенції науково-дослідної частини;

   40. укладання господарських договорів на виконання НДР, яке регламентується Положенням про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у Запорізькому національному університеті;

   41. контроль за виконанням НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами, на підставі актів приймання – здачі поетапно та по завершенні робіт;

   42. контроль за науковою діяльністю наукових структурних підрозділів НДЧ на підставі інформаційних звітів їх керівників;

   43. аналіз ефективності наукової діяльності факультетів, кафедр, наукових підрозділів, науково-педагогічних працівників, розробка пропозицій щодо удосконалення наукової роботи, створення умов для стимулювання участі співробітників ЗНУ у виконанні НДР;

   44. формування баз даних показників наукової діяльності ЗНУ з метою їх систематизації та подання необхідної інформації до ректорату ЗНУ, МОНМС України, на запити органів державної влади тощо;

   45. складання річних звітів щодо підсумків ННТД ЗНУ та подання їх до Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів МОНМС України відповідно до встановленого порядку;

   46. підготовка і подання квартальних та річних статистичних звітів із наукової діяльності ЗНУ за формами та в терміни, що затверджені Держкомстатом України;

   47. контроль за дотриманням метрологічних вимог при проведенні наукових досліджень. Вчасне здійснення повірки і ремонту засобів вимірювання.

5. П Р А В А
^

НДЧ має право:


  1. одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи НДЧ документи ЗНУ та його структурних підрозділів;

  2. залучати працівників ЗНУ до виконання НДР відповідно до компетенції НДЧ;

  3. надавати на розгляд ректорату пропозиції щодо вдосконалення ННТД у ЗНУ;


Схожі:

1. загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи