1. загальні положення icon

1. загальні положення
Скачати 66.01 Kb.
Назва1. загальні положення
Дата28.07.2012
Розмір66.01 Kb.
ТипДокументи1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – ЗНУ) є виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт та надання науково-технічних послуг (далі –ГДНДР), яке здійснюється шляхом укладання договорів з замовниками відповідно до даного Положення.

   2. Договори на виконання ГДНДР укладаються:

 • між підприємствами, організаціями та іншими замовниками (далі ЗАМОВНИК) з однієї сторони, і ЗНУ (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), з другої сторони, який бере на себе зобов’язання щодо виконання науково-дослідних робіт по даній темі і може залучати, у випадку необхідності, інших співвиконавців для виконання окремих частин наукових досліджень і розробок;

 • між ВИКОНАВЦЕМ та співвиконавцями науково-дослідних робіт, що беруть на себе зобов’язання щодо виконання окремих частин наукових досліджень і розробок.

   1. Поточне планування ГДНДР і контроль за їх виконанням здійснює науково-дослідна частина ЗНУ, яка у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідними нормативно-правовими актами: Цивільним кодексом України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки», затвердженим наказом Держстандарту України №58 від 23.02.95 р., ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», затвердженим наказом Держстандарту України №677 від 27.11.2000 р., Статутом ЗНУ, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Запорізькому національному університеті, Положенням про науково-

дослідну частину Запорізького національного університету, наказами ректора, розпорядженнями проректора з наукової роботи і цим Положенням.

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИКОНАННЯ ГДНДР

  1. Порядок виконання ГДНДР включає:

 • укладення договору на проведення ГДНДР та протоколу про договірну ціну;

 • затвердження на науково-технічній раді ЗНУ теми ГДНДР;

 • призначення наукового керівника, відповідального виконавця та виконавців ГДНДР, яке здійснюється наказом ректора ЗНУ;

 • розробку та затвердження технічного завдання (згідно ДСТУ 3973-2000р.) і календарного плану виконання ГДНДР;

 • планування та облік витрат на виконання ГДНДР;

 • державну реєстрацію ГДНДР (за виключенням науково-технічних послуг) згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим Наказом МОН України від 27.10.2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»;

 • проведення досліджень і контроль за їх виконанням згідно технічного завдання і календарного плану виконання ГДНДР;

 • оформлення та затвердження інформаційних звітів (за вимогою ЗАМОВНИКА) та актів приймання-здачі згідно з календарним планом по кожному етапу ГДНДР;

 • оформлення та затвердження заключного звіту згідно з діючим стандартом ДСТУ 3008-95;

 • оформлення та затвердження акту приймання-здачі виконаних ГДНДР.
  1. Організацію і контроль за виконанням ГДНДР здійснює науково- дослідна частина ЗНУ, яка:

 • надає допомогу в організації та оформленні документів;

 • забезпечує дотримання вимог державних стандартів;

 • проводить державну реєстрацію ГДНДР;

 • здійснює планування та облік витрат на виконання ГДНДР;

 • контролює своєчасне виконання ГДНДР згідно з технічним завданням та календарним планом;

 • здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань ВИКОНАВЦЯ і ЗАМОВНИКА;

 • організовує приймання завершених ГДНДР зідно акту приймання-здачі, а також звітної документації по завершених етапах і заключного звіту;

 • оформлює трудові угоди з виконавцями ГДНДР;

 • проводить інвентаризацію ГДНДР.

 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ПРИ ВИКОНАННІ ГДНДР

ГДНДР виконуються згідно з договором, що укладається між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ.

3.1. ЗАМОВНИК ГДНДР:

 • ініціює проведення ГДНДР за певною темою;

 • визначає джерела фінансування, наукові, економічні та інші вимоги;

 • погоджує із ВИКОНАВЦЕМ технічне завдання, термін виконання і попередню вартість робіт;

 • здійснює контроль за виконанням ГДНДР на всіх її етапах;

 • організовує, за потреби, наукову експертизу виконаної ГДНДР;

 • приймає виконання ГДНДР згідно актів приймання-здачі відповідно до календарного плану по кожному етапу та по завершенні ГДНДР;

 • забезпечує впровадження результатів ГДНДР;
 • вчасно здійснює розрахунки за виконання ГДНДР відповідно до календарного плану.

^ 3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ГДНДР :

в особі наукового керівника:

 • організовує виконання ГДНДР відповідно до технічного завдання і календарного плану;

 • здійснює контроль за оформленням відповідних документів при укладенні і виконанні ГДНДР на всіх його етапах;

 • вживає необхідних заходів щодо своєчасного виконання обов’язків як з боку безпосередніх виконавців, так і з боку ЗАМОВНИКА ГДНДР;

 • несе відповідальність за науковий рівень ГДНДР, надані рекомендації, якість і терміни виконання робіт та обов`язків, покладених на нього цим Положенням;

в особі відповідального виконавця:

 • здійснює оформлення договору на виконання ГДНДР та протокол угоди про договірну ціну;

 • на підставі вихідних вимог ЗАМОВНИКА розробляє технічне завдання і календарний план, погоджує їх з науково-дослідною частиною;

 • укладає договори на послуги сторонніх організацій згідно з актами виконаних робіт та рахунками на оплату послуг;

 • забезпечує виконання ГДНДР згідно з технічним завданням і календарним планом;

 • організовує роботу і контролює виконання обов’язків безпосередніх виконавців ГДНДР;

 • по закінченні кожного етапу ГДНДР згідно з календарним планом подає до науково-дослідної частини ЗНУ акт приймання-здачі робіт з інформаційним звітом (за вимогами ЗАМОВНИКА), а при завершенні договору – акт приймання-здачі всієї роботи і заключний звіт;
 • при необхідності укладає додаткові угоди про зміни, перенесення термінів виконання або розірвання договору;

 • несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання обов`язків, покладених на нього цим Положенням.

 1. ^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І КЛАСИФІКАЦІЯ

ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ГДНДР

   1. У собівартість ГДНДР включаються витрати, пов'язані з їх виконанням ВИКОНАВЦЕМ та співвиконавцями у випадку їх залучення до виконання окремих частин наукових досліджень і розробок.

   2. Вартість ГДНДР визначається кошторисними розрахунками (калькуляціями), в яких передбачаються прямі й накладні витрати. До калькуляцій додаються детальні розрахунки за кожною статею витрат та штатний розпис, якщо планується заробітна плата основних виконавців робіт.

   3. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати статті витрат кошторису в рамках загальної суми, визначеної умовами договору без додаткового узгодження змін із ЗАМОВНИКОМ.

   4. Витрати, що включаються у собівартість ГДНДР, розподіляються за:

- видами витрат (елементи, статті);

  • темами і завданнями, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами зі співвиконавцями на виконання окремих частин наукових досліджень і розробок;

  • календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість ГДНДР (місяць, квартал, рік);

  • структурними підрозділами, які задіяні у виконанні ГДНДР (відділ, частина, лабораторія та інші підрозділи);
  • джерелами фінансування (за рахунок коштів ЗАМОВНИКА).

  1. Витрати, що включаються у собівартість ГДНДР, розподіляються відповідно до їх економічного змісту за такими складовими:

  • витрати на оплату праці;

  • відрахування на соціальні заходи;

  • матеріальні витрати;

  • витрати на відрядження;

  • витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями;

  • інші поточні витрати;

  • капітальні витрати (придбання спецобладнання і т.і.). Обладнання, придбане за рахунок коштів ГДНДР на її виконання, залишається у власності ВИКОНАВЦЯ;

  • накладні витрати, які плануються відповідно до Типового положення щодо планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830.

  1. У договорі на виконання ГДНДР передбачається перерахування замовником виконавцю авансу у розмірі не менше 25% від загальної вартості робіт із подальшим зарахуванням цього авансу при сплаті виконаних робіт за кінцевими розрахунками по договору. Якщо термін виконання ГДНДР становить більше року, сума авансу обчислюється від обсягу витрат на перший рік.

  2. Роботи з виконання певного етапу ГДНДР ВИКОНАВЕЦЬ може розпочати тільки після надання ЗАМОВНИКОМ всіх необхідних документів і матеріалів відповідно до умов договору.

  3. Розрахунки за ГДНДР проводяться ЗАМОВНИКОМ за кошторисною вартістю на підставі актів приймання-здачі робіт.

  4. Якщо у ході виконання ГДНДР виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов`язаний оплатити роботи доСхожі:

1. загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи