1. загальні положення icon

1. загальні положення
Скачати 115.14 Kb.
Назва1. загальні положення
Дата28.07.2012
Розмір115.14 Kb.
ТипДокументи1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дане Положення розроблено з метою підвищення рівня організації підготовки і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів (далі – наукових конференцій) на базі Запорізького національного університету (далі – ЗНУ).

 2. Проведення наукових конференцій у ЗНУ здійснюється у відповідності із:

 • Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів професорсько-викладацького складу у Запорізькому національному університеті (додаток 1);

 • Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів у Запорізькому національному університеті (додаток 2),

які щорічно формуються відділом науково-технічної інформації та комерціалізації науково-дослідної частини на підставі пропозицій факультетів і затверджуються ректором ЗНУ.

  1. Плани проведення наукових конференцій, які організовуються та проводяться спільно з працівниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, та спрямовані на вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів, щорічно готуються науково-дослідною частиною за встановленими формами і подаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для формування Всеукраїнських планів проведення відповідних наукових заходів в системі Міністерства.

  2. З метою розповсюдження інформації про заплановані наукові конференції, їх популяризації, використання результатів тощо ЗНУ подає до Українського інституту науково-технічної та економічної інформції (далі –УкрІНТЕІ) заявку на реєстрацію наукових конференцій (крім університетських) і отримує Посвідчення про реєстрацію наукової конференції встановленого зразка.

  3. Посвідчення про реєстрацію наукової конференції є офіційним документом, що може використовуватися для звернень до органів державного управління та місцевого самоврядування, а також до інших організацій та установ щодо сприяння вирішенню організаційно-господарських питань (бронювання місць у готелях, оренда приміщень, забезпечення харчування тощо) щодо підготовки та проведення конференції.

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

  1. Міжнародні і всеукраїнські наукові конференції плануються і проводяться за умови наявності декількох (трьох – п’яти) організаторів та співорганізаторів конференції (для всеукраїнських – з числа вітчизняних вищих навчальних закладів та установ з різних регіонів, а для міжнародних – закордонних навчальних закладів та установ з різних країн) та кількості учасників не менше 100 осіб.

  2. Всі організатори та співорганізатори зазначаються в інформаційних листах, програмі та збірнику матеріалів наукової конференції, інших інформаційних повідомленнях.

  3. Підставою для проведення наукової конференції у ЗНУ є наказ ректора, яким затверджуються:

 • терміни проведення конференції;

 • перелік організаторів та співорганізаторів;

 • персональний склад організаційного комітету;

 • план підготовки і проведення конференції.

  1. Проект відповідного наказу ректора готується науково-дослідною частиною за відповідним поданням (додаток 3) декана факультету не пізніше, ніж за два місяці до проведення наукової конференції.

  2. Для підготовки та проведення наукової конференції створюється організаційний комітет (далі – оргкомітет), до складу якого обов’язково включаються представники всіх установ-організаторів та співорганізаторів конференції.

  3. Оргкомітет здійснює свою діяльність на громадських засадах згідно з планом підготовки і проведення наукової конференції, затвердженим відповідним наказом ректора.

^ 3. ФУНКЦІЇ ОРГКОМІТЕТУ

Для забезпечення належної підготовки і проведення наукової конференції оргкомітетом здійснюється виконання таких функцій:

 1. Доведення до відома наукової громадськості інформації про терміни проведення та умови участі у науковій конференції з використанням друкованих та електронних засобів поширення науково-технічної інформації, у тому числі і обов’язкове розміщення її на сайті ЗНУ у рубриці «Запрошення на конференції, конкурси».

 2. Затвердження тематики та програми наукової конференції, перелік секцій та їх керівників, а також визначення складу і кількості учасників конференції.

 3. Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних листів, програми, тез доповідей, збірників матеріалів, резолюції, рекомендацій, рішень наукової конференції.

 4. Вирішення питань щодо виділення приміщень, їх забезпечення мультімедійним обладнанням, бронювання місць у готелях, харчування, реєстрації учасників наукової конференції, проведення культурно-масових заходів та інших питань, пов’язаних із підготовкою та проведенням наукової конференції.

Додаток 1

до Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів у Запорізькому національному університеті


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ЗНУ

_____________________

«___»___________20___р.


^ План проведення міжнародних, всеукраїнських,

регіональних (міжвузівських), університетських наукових,

науково-практичних, науково-методичних конференцій

та семінарів професорсько-викладацького складу

у Запорізькому національному університеті на 20__ рік^ Міжнародні конференціїНазва конференції (семінару) українською та англійською мовами. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства, відомства, установи, які є співорга-нізаторами конференції від України та зарубіжних країн

Необхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)

^ Всеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференціїНазва конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасниківМіністерства, відомства, установи, які є співорга-нізаторами конференції

Необхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)

всього

у т. ч. іногородніх
^ Університетські конференціїНазва конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасниківНеобхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)

Додаток 2

до Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів у Запорізькому національному університеті


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ЗНУ

_____________________

«___»___________20___р.


^ План проведення міжнародних, всеукраїнських,

регіональних (міжвузівських), університетських наукових,

науково-практичних, науково-методичних конференцій

та семінарів молодих учених та студентів

у Запорізькому національному університеті на 20__ рік^ Міжнародні конференціїНазва конференції (семінару) українською та англійською мовами. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства, відомства, установи, які є співорга-нізаторами конференції від України та зарубіжних країн

Необхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)

^ Всеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференціїНазва конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасниківМіністерства, відомства, установи, які є співорга-нізаторами конференції

Необхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)

всього

у т. ч. іногородніх
^ Університетські конференціїНазва конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Факультет, особа, відповідальна за проведення (адреса, телефон,

e-mail)

Термін прове-дення

Кількість учасниківНеобхідна друкована продукція через видавництво ЗНУ (тираж, формат, кіл-ть сторінок)


Додаток 3

до Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів у Запорізькому національному університеті

Ректору ЗНУ

__________________

^ СЛУЖБОВЕ ПОДАННЯ


Про організацію підготовки і проведення

наукової конференції (семінару)


Згідно з Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів у Запорізькому національному університеті на 20___ рік прошу Вас дозволити провести _____________________20___р. ___________________________________

термін проведення повна назва конференції (семінару)

___________________________________________________________________________________________________________________________,

співорганізаторами* якої виступають: _________________________________________________

зазначити (за наявністю) міністерства, відомства, установи від України

__________________________________________________________________________________.

та інших країн (вказати), які виступають співорганізаторами конференції

Прошу затвердити склад організаційного комітету**:


Голова оргкомітету: ________________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада, установа, в якій працює

__________________________________________________________________________________Заступник(и) голови оргкомітету:________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Члени оргкомітету: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прошу затвердити план підготовки і проведення конференції:
Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

1


2


3


4
Декан факультету______________________ _______________ ______________________

назва факультету підпис Прізвище, ініціали


* - міжнародні і всеукраїнські наукові конференції плануються і проводяться за умови наявності декількох (трьох - п’яти) організаторів та співорганізаторів конференції (для всеукраїнських – з числа вітчизняних вищих навчальних закладів та установ з різних регіонів, а для міжнародних – закордонних навчальних закладів та установ з різних країн);

** - до складу оргкомітету обов’язково включаються представники всіх установ-співорганізаторів конференції

Додаток 4

до Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів у Запорізькому національному університеті


^ З В І Т

про проведення наукової, науково-практичної, науково-методичної

конференції (семінару) Запорізьким національним університетом 1. Повна назва конференції:______________________________________________________.
 1. Перелік організаторів та співорганізаторів конференції від України та інших країн (зазначити): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. Термін проведення конференції: _______________________________________________.
 1. Кількість учасників ______, з них: зарубіжних ____, від України _____, у тому числі іногородніх _____.
 1. Кількість студентів, що брали участь у конференції ______, молодих вчених _____.
 1. Перелік навчальних закладів та установ, з яких країн та у якій кількості, що брали участь у конференції: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


 1. Програма конференції у 2 прим. (додається).
 1. Збірник статей, матеріалів, тез конференції у 2 прим. (додається).
 1. Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додається).Декан факультету _________________ _______________ ________________

назва факультету підпис прізвище, ініціали

Схожі:

1. загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи