Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті icon

Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Скачати 124.01 Kb.
НазваПоложення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Дата28.07.2012
Розмір124.01 Kb.
ТипДокументи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-технічною радою ЗНУ

(протокол № 1 від 29.09. 2011 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.

1.2. Студентська наукова проблемна група – група студентів, які спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми під науковим керівництвом викладача.

1.3. До роботи в студентській науковій проблемній групі залучаються студенти, які виявили схильність до самостійної науково-дослідної роботи та бажання вносити свій внесок в досліджені конкретно визначеної наукової проблеми. До складу групи можуть входити і аспіранти, які зацікавлені відповідною тематикою.

1.4. Студентські наукові проблемні групи створюються з метою набуття студентами навичок науково-дослідницької діяльності, оволодіння науково-пізнавальною методологією, їх активної участі у науково-дослідній роботі за напрямами наукових досліджень факультетів, кафедр та лабораторій, виявлення найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та аспірантурі, формування резерву наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1.5. Діяльність студентської наукової проблемної групи пов'язана з напрямком наукових досліджень кафедри (лабораторії) при якій вона створена.

1.6. Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою (лабораторією).

1.7. План роботи студентської наукової проблемної групи, затверджений на засіданні кафедри (лабораторії) (Додаток 1), подається до науково-дослідної частини щорічно до 01 листопада.

1.8. Діяльність студентських наукових проблемних груп здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту ЗНУ, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Запорізькому національному університеті, Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету і даного Положення.

1.9. З метою залучення студентів до наукової роботи в університеті можуть створюватися і інші студентські наукові об’єднання (гуртки, секції, майстер-класи тощо).

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


2.1. Студентські наукові проблемні групи створюються з метою організації наукової діяльності студентів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до виконання теоретичних і прикладних проблем, формування кадрового резерву висококваліфікованих фахівців.

2.2. Основними завданнями студентських наукових проблемних груп є:

– поглиблене вивчення досягнень сучасної науки в обраної галузі знань, впровадження їх в практику;

– розвиток навичок самостійної творчої роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;

– виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;

– застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації;

– створення, узагальнення та впровадження перспективного вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів та методів навчання;

– підвищення рівня фахової майстерності;

– сприяння самовираженню особистості студентів у процесі професійної підготовки;

– формування почуттів колективізму і відповідальності;

– інтелектуальний та духовний розвиток особистості.

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ

3.1. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснює проректор з наукової роботи через науково-дослідну частину, факультети, кафедри, лабораторії, Наукове товариство студентів та аспірантів, керівників студентських наукових проблемних груп.

3.2. Студентські наукові проблемні групи входять до Наукового товариства студентів та аспірантів на правах первинних організацій.

3.3. Орієнтовний склад студентської наукової проблемної групи – 3-15 осіб.

3.4. Студентська наукова проблемна група створюється на добровільних засадах з числа найбільш активних і талановитих студентів, які виявили інтерес до науково-дослідної роботи.

3.5. Наукове керівництво студентськими науковими проблемними групами здійснюють, як правило, викладачі із науковими ступенями (доктори або ж кандидати наук) та як виняток, викладачі, які працюють над дисертаційним дослідженням з відповідного напрямку.

3.6. Науковий керівник (керівники) студентської наукової проблемної групи:

– залучає (спільно з науково-педагогічним складом кафедри, лабораторії, членами Наукового товариства студентів та аспірантів факультету) до роботи в групі талановитих студентів, які виявили інтерес до науково-дослідної роботи;

– проводить індивідуальні співбесіди із студентами, виявляє коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляє тематику наукових досліджень;

– здійснює наукове та методичне забезпечення роботи групи, відповідає за планову та звітну документацію щодо діяльності групи;

– надає допомогу членам проблемної групи у пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації, в оволодінні сучасною методологією наукового дослідження;

– допомагає в оформленні результатів наукової роботи у вигляді наукових публікацій, виступів на наукових конференціях, конкурсних робіт, у впровадженні результатів досліджень у практику та навчальний процес;

– несе відповідальність за якість підготовлених студентами проблемної групи наукових робіт і публікацій;

– координує участь членів проблемної групи у роботі наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, у студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, інших наукових заходах різного рівня;

– має право брати участь в роботі конкурсної комісії кафедри (лабораторії), факультету по визначенню переможців кафедрального та факультетських турів студентських наукових конкурсів та олімпіад;

– порушує, на підставі рекомендації проблемної групи клопотання перед керівництвом кафедри (лабораторії) про заохочення найбільш активних членів проблемної групи та їх рекомендацію до вступу до магістратури, аспірантури;

– активно співпрацює із радою Наукового товариства студентів та аспірантів факультету, заступником декана з наукової роботи, науково-дослідною частиною, проректором з наукової роботи, вносить пропозиції з питань вдосконалення форм та методів організації діяльності студентських наукових проблемних груп.

3.7. До складу студентської наукової проблемної групи входять:

– голова;

– секретар;

– члени проблемної групи.

3.8. Голова студентської наукової проблемної групи обирається на засіданні групи з числа найбільш активних членів проблемної групи шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів терміном на один рік. Голова студентської наукової проблемної групи:

– надає безпосередню допомогу науковому керівнику в організації роботи проблемної групи;

– готує спільно з керівником необхідну плануючу та звітну документацію щодо діяльності проблемної групи та передає її на розгляд кафедри (лабораторії);

– забезпечує присутність членів проблемної групи на засіданнях;

– входить до складу ради Наукового товариства студентів та аспірантів факультету;

– здійснює постійний зв'язок між проблемною групою і заступником декана з наукової роботи, науково-дослідною частиною, відділом аспірантури і докторантури;

– інформує членів проблемної групи про надходження нових матеріалів, документів, інформаційних повідомлень, умов участі у конкурсах та олімпіадах тощо;

– сприяє залученню до складу проблемної групи нових членів;

– відповідає за висвітлення результатів діяльності проблемної групи у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

3.9. Секретар студентської наукової проблемної групи обирається на засіданні групи з числа його членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів терміном на один рік.

3.10. Секретар проблемної групи:

  • веде протоколи засідань проблемної групи (за рішенням кафедри (лабораторії), ради факультету);

  • здійснює облік роботи проблемної групи у відповідному журналі;

  • оформлює іншу необхідну документацію, що стосується діяльності проблемної групи.

3.11. Членом студентської наукової проблемної групи може бути кожний студент, який успішно виконує навчальний план і має бажання займатися науковою роботою.

3.12. Члени студентської наукової проблемної групи входять до складу Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету.

3.13. Організаційний контроль за діяльністю студентських наукових проблемних груп здійснюють завідувачі кафедр (лабораторій), при яких вони створені.

3.14. Загальну координацію роботи студентських наукових проблемних груп на факультеті здійснює заступник декана з наукової роботи.

^ 4. ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ


4.1. Формою роботи студентських наукових проблемних груп є організаційні та робочі засідання. Організаційні засідання проводяться з питань виборів голови та секретаря, затвердження плану та графіку роботи проблемної групи, вирішення інших організаційних питань стосовно діяльності групи. На робочих засіданнях заслуховуються доповіді членів групи та проводяться обговорення, дискусії. У рамках засідань можуть проводитися семінари, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти, круглі столи, захисти студентських наукових робіт тощо.

4.2. Засідання студентської наукової проблемної групи проводяться не рідше одного разу на місяць (за винятком сесійного і канікулярного періодів).

4.3. Основними напрямками роботи студентів у складі студентських наукових проблемних груп є:

– участь у наукових семінарах та засіданнях кафедр (лабораторій), на яких обговорюються плани та результати наукової роботи;

– участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри (лабораторії), включених до відповідних тематичних планів;

– проведення експериментальних і теоретичних досліджень;

– участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, інших наукових заходах;

– участь у студентських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, інтелектуальних змаганнях;

– підготовка наукових публікацій, заявок на винахід;

– впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику та навчальний процес.

^ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


5.1. Результати діяльності студентських наукових проблемних груп за підсумками навчального року заслуховуються та обговорюються на засіданнях відповідних кафедр (лабораторій).

5.2. Результатом наукової роботи студентів у складі студентської наукової проблемної групи мають бути:

– наукові публікації;

– доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, семінарах;

– заявки на винахід;

– наукові роботи (творчі звіти, ессе), подані до участі у конкурсах студентських наукових робіт;

– реферати, курсові, випускні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

– участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях;

– організація і проведення наукових заходів.

5.3. Результати наукової діяльності кожного студента в складі проблемної групи заносяться до журналу обліку роботи студентської наукової проблемної групи.

5.4. Звіт про результати роботи студентської наукової проблемної групи (Додаток 2) щорічно подається до науково-дослідної частини до 30 червня.


^ 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


6.1. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентської наукової проблемної групи, можуть бути заохочені:

– грошовими преміями;

– почесними грамотами, подяками;

– направленням до провідних вищих навчальних закладів України для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад;

– рекомендацією на присвоєння почесних звань («Студент року», «Студент-науковець», «Почесний відмінник») та присудження іменних стипендій.

6.2. Члени студентських наукових проблемних груп, які виявили схильність до самостійної науково-дослідної роботи, мають наукові публікації, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах на підставі подання керівника групи можуть бути рекомендовані кафедрами (лабораторіями) до вступу до магістратури та аспірантури.


^ ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТУВАВ:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник науково-дослідної

частини

_________________ В.І. Меняйло

В.о. проректора з наукової роботи

_________________В.З. Грищак
Начальник юридичного відділу

_________________О.О. КулінічДодаток 1

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

^ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Мета і завдання:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Склад групи:Прізвище, ім’я студента

курс

група


Календарний план роботи:^ Назва і вид роботи

виконавці

Термін виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.

Додаток 2

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

^ ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Назва і вид роботи

виконавці

Результати виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали


УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.

Схожі:

Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconПоложення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті
Практика студентів Запорізького національного університету є важливою складовою підготовки висококваліфікованих кадрів
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconПоложення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23
Методична робота з розробки внутрішньої нормативної документації, що регламентує навчальний процес 20
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Положення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи