1. Назва науково-дослідної роботи icon

1. Назва науково-дослідної роботи
Скачати 68.81 Kb.
Назва1. Назва науково-дослідної роботи
Дата02.08.2012
Розмір68.81 Kb.
ТипДокументи

1. Назва науково-дослідної роботи

Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук.


2. Автори

Омельянчик Людмила Олександрівна, керівник теми, провідний науковий співробітник, д. фарм. н., професор.

Бражко Олександр Анатолійович, науковий співробітник,

д. б. н., професор.

Завгородній Михайло Петрович, науковий співробітник, к.б.н., доцент.

Рильський Олександр Федорович, науковий співробітник, к.б.н., доцент.

Коваленко Данило Сергійович, асистент.

Петруша Юлія Юріївна, аспірант.

Уліщенко Євген Олексійович, аспірант.


^ 3. Основні характеристики, суть наукових результатів роботи

Розроблені препаративні методи синтезу, встановлена будова, вивчені фізико-хімічні та біологічні властивості 2(4)-гідразинохінолінів, 2(4)-хінолілгідразонів оксикислот та їх солей.

Розроблено оптимальний підхід до синтезу нових 1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів циклоконденсацією похідних 2-гідразинохіноліну в середовищі органічних кислот.

Визначено константи іонізації динатрієвої солі 2-метил-хінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, динатрієвої солі 4-метил-хінолін-2-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти. Доведено, що значення констант іонізації двох ізомерів різняться чисельно, що обумовлено індуктивним впливом ефективної електронегативності замісника і впливом просторової будови ізомерів на здатність утворювати внутрішньомолекулярний водневий зв’язок у моноаніоні.

Встановлено просторову будову внутрішньомолекулярного водневого зв’язку в моноаніоні обох ізомерів хінолін-2(4)-іл-гідразонів α- кетоглутарової кислоти. Вивчено природу комплексоутворення хінолін-2(4)-іл-гідразонів α-кетоглутарової кислоти, що є структурними ізомерами, з іонами іонами Cu2+. Знайдено стійке співвідношення ліганд-метал, що дорівнює 6:1. Побудована геометрична модель досліджуваної комплексної сполуки 3-(5-метил-1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолін)-пропанової кислоти з іонами Cu2+, що має вигляд тетрагональної біпіраміди.

У процесі виконання роботи вперше досліджено гостру токсичність, цитотоксичність, антимікробну, антиоксидантну дії синтезованих сполук, а також виявлено певні закономірності «будова - дія».

Проведено дослідження біологічної активності «сполуки - лідера» – дилітієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти. Дослідження на прокаріотах показали, що пігментстимулююча здатність підсилюється пропорційно концентрації дилітієвої солі 2-метил-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти в живильному середовищі, ця тенденція спостерігається для культур Ps. fluorescens iodinum, Pseudomonos fluorescens, S. marcescens, причому інтенсивність синтезу пігменту в цих бактерій залежить від методу посіву бактеріальної культури на середовище.

Розроблено лабораторний регламент на метод синтезу, вивчено фізико-хімічні та біологічні властивості «сполуки - лідера» – дилітієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-

гідразон α-кетоглутарової кислоти. Встановлено, що вона є малотоксичною, має виражену ноотропну й антиоксидантну дії та є перспективною субстанцією для подальших досліджень при створенні лікарського препарату.

Новизну та пріоритет досліджень підтверджено 5 патентами України на корисну модель.

У роботі наведено системне дослідження фізичних, хімічних та біологічних властивостей похідних 2(4)-гідразинохінолінів та 1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів. Показано, що вони є перспективним класом органічних сполук у плані пошуку на їх основі потенційних біологічно активних речовин. Для поглиблених доклінічних досліджень запропоновано дилітієву сіль 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, як потенційний лікарський засіб з ноотропною та антиоксидантною активністю.

Результати наукових досліджень впроваджено в науковий та навчальний процес кафедр імунології та біохімії, хімії Запорізького національного університету та кафедр неорганічної і токсикологічної хімії, органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.

В цілому наведені та науково-обгрунтовані в роботі теоретичні та експериментальні результати у своїй сукупності вносять певний вклад у розвиток органічної, біоорганічної хімії, фармацевтичної, медичної науки та практики.

В оцінці рівня дослідження робота є завершеною, яка за своєю актуальністю, науковим і методичним рівнем, а також практичною значимістю одержаних результатів відповідає всім вимогам, що висовуються до робіт такого рівня.


^ 4. Патенто-, конкурентоспроможні результати

Розробка захищена патентами:

  1. Пат. на корисну модель 59970 Україна, МПК (2011.01) С 07 Д 403/14, 413/00, Коваленко Д.С., Бражко О.А., Омельянчик Л.О., Завгородній М.П. Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропанових кислот. №u201012907, Заявл. 01.11.2010; Опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11. – 6с.

  2. Пат. на корисну модель 59971 Україна, МПК (2011.01) С 07 Д 403/14, 413/00, Коваленко Д.С., Бражко О.А., Омельянчик Л.О., Завгородній М.П. Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолін)пропенових кислот. №u201012908, Заявл. 01.11.2010; Опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11. – 6с.

  3. Пат. 58772 Україна, МПК (2011.01) G 01 N 21/00 G 01 N 21/80. Луганська О.В., Омельянчик Л.О., Коваленко Д.С., Синяєва Н.П. Спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти / - № u201011476; заявл. 27.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. №8, 2011 р.

4. Пат. на корисну модель №44791 Україна (2009) С07D 215/00, Лабенська І.Б., Бражко О.А., Омельянчик Л.О., Завгородній М.П. Динатрієва сіль N-сукциноїл-S-(6-етокси-2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну, що має гепатопротекторну активність, Заяв. 28.05.2009; Опубл. 12.10.2009, Бюл. №19. – 4 с.

5. Пат. на корисну модель 49819 МПК 2009, С07Д215/00. Генчева В.І., Омельянчик Л.О., Бражко О.А., Завгородній М.П. Натрієва сіль 2-гідрокси-3-(8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)пропанової кислоти, що має антиоксидантну, нейропротекторну активність, Заявл. 30.11.2009, Опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9, 2010. − 10 с.


^ 5. Порівняння зі світовими аналогами

- Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових кислот, що включає розчинення відповідних гідразинопохідних гетероциклів в органічному розчиннику, циклізацію сполуки кип’ятінням реакційної суміші, фільтруванням осаду, переосадження отриманої сполуки, який відрізняється від відомого методу синтезу тим, що розчинення еквівалентних кількостей відповідного 2-гідразинохіноліну та ангідриду бурштинової кислоти проводять в оцтовій кислоті. Запропонований спосіб отримання дозволяє проводити керований синтез 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових кислот, що забезпечує чистоту та високий вихід отриманих речовин понад 80% в порівнянні з відомим методом отримання.

- Спосіб отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових кислот, що включає розчинення відповідних гідразинопохідних гетероциклів в органічному розчиннику, циклізацію сполуки кип’ятінням реакційної суміші, фільтруванням осаду, переосадження отриманої сполуки, який відрізняється від відомого методу синтезу тим, що розчинення еквівалентних кількостей відповідного 2-гідразинохіноліну на ангідриду малеїнової кислоти проводять в оцтовій кислоті. Запропонований спосіб отримання дозволяє проводити керований синтез 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових кислот, що забезпечує чистоту та високий вихід отриманих речовин понад 75% в порівнянні з відомим методом отримання.

- Запропоновано новий спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, що є малотоксичною, має виражену ноотропну й антиоксидантну дії та є перспективною субстанцією для подальших досліджень при створенні лікарського засобу. Розроблений спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, на основі потенціометричного титрування за допомогою pH-метра-мілівольметра з робочим індикаторним іонселективним кристалічним електродом, оберненим відносно іонів Сu2+, та використання водного розчину купрум (ІІ) нітрату для титрування, дозволяє підвищити експресність, достовірність та точність кількісного визначення біологічно активних речовин хінолінового ряду, порівняно з відомими способами.


^ 6. Економічна привабливість наукових результатів роботи для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Отримані наукові і науково-технічні результати можна реалізувати на підприємствах хіміко-фармацевтичної галузі, хімічних лабораторіях, наукових установах НАН України та ВНЗів. Виконана робота є певним внеском у розвиток теоретичних положень органічної, біоорганічної, фармацевтичної та медичної хімії.

Розроблені нові методи синтезу отримання 3-(5-R-1,2,4-триазоло[4,3-a]хінолін)пропанових(пропенових) кислот. Розробка дозволить розширити арсенал потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії для вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку.

Розроблений новий спосіб кількісного визначення динатрієвої солі 2-метилхінолін-4-іл-гідразон α-кетоглутарової кислоти, на основі потенціометричного титрування, не потребує дорогих реагентів, має високу чутливість визначення концентрації потенційних біологічно активних речовин різноманітної дії, тому може бути застосований для контролю вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможністю на світовому ринку.

Створена комбінаторна бібліотека видів біологічної дії досліджених сполук дозволить моделювати та створювати молекули з потрібними властивостями, що знижує собівартість розробки та скринінгу лікарських засобів.

Розробка біорегуляторів дозволить розширити арсенал медичних та ветеринарних препаратів селективної нейро-, гепатопротекторної, антигіпоксичної, ноотропної, мембраностабілізуючої та антиоксидантної дій вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку.


^ 7. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можна реалізувати наукові результати роботи

Підприємства хіміко-фармацевтичної промисловості, науково-дослідні лабораторії НАН України та ВНЗів, ветеринарія.


^ 8.Очікуваний ефект від результатів впровадження:

Розробка біорегуляторів дозволить розширити арсенал медичних та ветеринарних препаратів селективної нейро-, гепатопротекторної, антигіпоксичної, ноотропної, мембраностабілізуючої та антиоксидантної дій вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку. Економічна ефективність від реалізації проекту становить понад декілька сотень мільйонів гривен.


Адреса: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул., Жуковського, 66. Біологічний факультет Запорізького національного університету.


Телефон: 0612-28-75-78 E-mail: kh.bf@znu.edu.ua

Схожі:

1. Назва науково-дослідної роботи iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
1. Назва науково-дослідної роботи iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
1. Назва науково-дослідної роботи iconПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр
1. Назва науково-дослідної роботи icon"затверджено"
Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується проректору...
1. Назва науково-дослідної роботи iconНачальнику науково-дослідної частини
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково-дослідної роботи
1. Назва науково-дослідної роботи iconПлан науково-дослідної роботи за темою на 2013 рік
У виконанні плану науково-дослідної роботи за темою в 2013 році будуть приймати участь чол професорсько-викладацького складу
1. Назва науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: в о зав кафедри іноземних мов Черняк Лариса Іванівна
1. Назва науково-дослідної роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
1. Назва науково-дослідної роботи iconТема І. Завдання і зміст науково-дослідної роботи > І. І. Завдання курсу науково-дослідної роботи та її види > Організація і гігієна наукової праці Тема Наукова робота і творчість
Основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях
1. Назва науково-дослідної роботи iconПоложення про відділ асу-ндр науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Відділ асу-ндр є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи та начальнику...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи