Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб icon

Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб
НазваНатрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб
Дата02.08.2012
Розмір52.3 Kb.
ТипДокументи

Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб


1. Коротке описання розробки


На основі результатів комп’ютерного прогнозу та проведених доклінічних досліджень установлено, що натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін") має високу антирадикальну, антиоксидантну, антигіпоксичну, мембраностабілізуючу та протиішемічну активність. Розроблено технологію синтезу даної субстанції (рис 1).

Рис.-1


Біологічні дослідження на трьох видах тварин показали, що препарат відноситься до малотоксичних і виявляє низькі кумулятивні властивості.

“Хінотін” знижує показники окисного стресу при гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК), має властивості молекули антиоксидантного захисту та ефективно захищає мембрани клітин головного мозку і перевищує ефект пірацетаму та дибунолу за багатьма біохімічними показниками. Курсове призначення „Хінотіну” (25,0 мг/кг) тваринам в експериментальних моделях ішемічного і геморагічного пошкодження тканин головного мозку призводить до нормалізації показників вуглеводного та енергетичного обміну, гальмування реакцій вільнорадикального окиснення (ВРО) та зменшення гіперферментемії.

Важливим моментом є той факт, що на фоні використання препарату “Хінотін” не спостерігалося загибелі експериментальних тварин на моделях ГПМК.


^ 2. Техніко-економічні показники


2.1 Основні фізичні параметри сполуки:

Будову натрію (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)ацетату доведено за допомогою інструментальних методів аналізу. Фізико-хімічні властивості представлені такими константами:

Н
атрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін") має таку структуру:


Бруто-формула: С13Н12NNaO3S

М.в.=285,2951

ІЧ-спектр, см-1 (табл. КВч): υСНаром = 2960, υСН3 = 2920, υОСН3=2820, υСОО = 1680, υС=С, С=N = 1620, 1590, υСН2S = 650.

УФ-спектр (вода, 25оС), λ нм (lg ε): 240 (4,65), 301 (2,57), 342 (2,92).

ПМР-спектр, розчинник - D2О, стандарт – DSS, δ-шкала, м.д.:

2,35 (с., 3Н, СН3), 3,55 (с., 2Н, SСН2), 3,75 (с., 3Н, ОСН3), 6,51-7,30 (скл. м., 4Н, аром. протони).

^ ПМР-спектр, розчинник – DMSО-D6, стандарт – ТМС, δ-шкала, м.д.: 2,55 (с., 3Н, СН3), 3,69 (с., 2Н, SСН2), 3,90 (с., 3Н, ОСН3), 7,15-7,70 (скл. м., 4Н, аром. протони).

Хроматографічні константи, Rf: 0,58 (етилацетат – АсОН – вода – 10:2:3), 0,58 (хлороформ-етанол – 1:1).


^ 2.2 Біологічні дослідження


Гостра токсичність. Результати досліджень показали, що щури, яким вводили препарат у дозах 1000 мг/кг і 2000 мг/кг, загинули, а щури, які отримували препарат у дозі 600 мг/кг і 800 мг/кг, вижили. Таким чином, ЛД50 препарату становить 890±38 мг/кг і він відноситься до малотоксичних засобів. Для мишей ЛД50 при внутрішньочеревинному введенні становить 815±38 мг/кг. У собак при внутрішньовенному введенні ЛД50 препарату дорівнює 690 ±35 мг/кг.

^ Кумулятивні властивості. Досліджувалися на білих щурах. ЛД50 при 16-кратному введенні протягом 15 годин становила 3720 (2600 — 5400) мг/кг. Індекс кумуляції дорівнює 0,76. Препарат проявляє низькі кумулятивні властивості.

^ Хронічна токсичність. “Хінотін” не впливає на інтегральні показники, не пригнічує загальні функції печінки. Його призначення не призводить до вираженої зміни у функціональній активності сечовидільної та кровотворної систем. Крім того, він при повторному введенні не викликає змін у центральній і периферичній нервовій системі, суттєво не впливає на функцію кардіо-респіраторного апарату.

^ Специфічна дія. Речовина знижує показники окисного стресу при ГПМК на моделі перев'язки загальної сонної артерії і на геморагічній моделі, має властивості молекули антиоксидантного захисту та ефективно захищає мембрани клітин головного мозку і перевищує ефект референс-речовин за багатьма біохімічними показниками.

Спостерігається значне зниження вмісту продуктів вільнорадикального окислення у тканинах головного мозку. Паралельно реєструється підвищення активності СОД на 100-120%, ГПР –70-80%, каталази – 100-120%, рівня ендогенного α-токоферолу на 60-80%.

Призначення „Хінотіну” підвищувало вміст макроергів у головному мозку експериментальних тварин (АТФ на 18-20%, АДФ – 33-37%) за рахунок активації аеробних шляхів утворення енергії. „Хінотін” знижує рівень лактату на 40-50%, збільшує вміст пірувату – 35-40% та підвищує рівень малату – 50-57%.

Результатом покращення енергетичного статусу клітин головного мозку і зниження активності реакцій ВРО на фоні реактивації антиоксидантної системи захисту є зменшення ступеня пошкодження цитоплазматичних мембран - знижується активність ВВ-КФК на 40-50% при призначенні “Хінотіну” тваринам з ішемічним та геморагічним пошкодженням тканин головного мозку (введення пірацетаму призводило до зниження гіперферментемії на 20-30%).

Поєднання антирадикальних, антиоксидантних, антигіпоксичних та мембраностабілізуючих властивостей „Хінотіну” з тим, що ця сполука малотоксична, робить її перспективним антиоксидантом і церебропротектором.


^ 3. Економічний та соціальний ефекти


Розробка біорегулятора дозволить розширити арсенал медичних та ветеринарних препаратів селективної нейро-, антигіпоксичної, мембраностабілізуючої та антиоксидантної дії вітчизняного виробництва з низькою собівартістю і конкурентоспроможних на світовому ринку.

Соціальний ефект: стан здоров’я сучасної людини значною мірою визначається екологічними чинниками. Шкідливі техногенні та психогенні умови навколишнього середовища в більшості людей призводять до пошкодження систем захисту – імунної, антиоксидантної, гуморальної та інших систем, і як результат – патологія та хвороба.

Для лікування патологічних станів у медицині та ветеринарії знайшли широке застосування антиоксиданти. Але багато з них малоефективні, оскільки діють не на всіх етапах розвитку вільнорадикального окислення, а деякі з них у процесі метаболізму утворюють нові вільні радикали, у зв’язку з чим їх застосування обмежено. Вищенаведені чинники свідчать про необхідність пошуку нових біорегулятоів антиоксидантної дії для ефективного застосування в медицині та ветеринарії


^ 4. Наявність охоронних документів

На субстанцію отримано патент України. Пат. України 97094717, МКИ4 С 07 Д 215/04, А 61 К 31/435. 2-Метил-б-метоксихіноліл-4-тіоацетат натрію, що проявляє протиішемічну та антиоксидантну активність / Л.О.Омельянчик, О.А.Бражко, І.Ф. Бєленічев та ін. – 2001. - Бюлетень № 8. – 4с.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку та огляду даних літератури, показує, що „Хінотін” за рахунок специфічної біодії є перспективним антиоксидантом і церебропротектором.


^ 5. Результати впровадження


На субстанцію розроблено лабораторний регламент синтезу та проведено поглиблені біологічні дослідження – доклінічні випробування.


6. Галузь застосування


Розробка може бути реалізована на хіміко-фармацевтичних підприємствах та в організаціях Міністерства охорони здоров’я України. Фармація, ветеринарія.


7. Керівник розробки, телефон, e-mail


Омельянчик Л.О. зав. кафедри хімії д-р фарм. наук, проф.

Бражко О.А. зав. лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин д-р біол. наук, проф., 289-12-78, baa@zsu.zp.ua

Схожі:

Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconМодуль 1: Лікарська рецептура
Поняття про лікарську рецептуру. Визначити терміни лікарська речовина, лікарський засіб, лікарська форма, лікарський препарат
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconІнтернет Олімпіада 2013
Яку масу піриту, масова частка домішок в якому становить 15%, потрібно використати для одержання сульфур триоксиду, при розчиненні...
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconТема: " Нуклёїнові кислоти "
Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономомерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconТема: " Нуклёїнові кислоти "
Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономомерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconУдк 65. 012. 8 Ділова активність – парадигма сучасного бізнесу
Ділова активність в сучасних умовах господарювання постає вирішальним фактором комерційного успіху. В той же час, ділова активність...
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconОсвіта: Харківський фармацевтичний інститут (1980). Дисертації: Захистила кандидатську дисертацію «Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода-етиленгліколь при різних температурах»
Дисертації: Захистила кандидатську дисертацію «Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода-етиленгліколь...
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconVii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право”
«юпі» за ціною 2 грн за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 50 коп за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн та 2 грн за...
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconОбладнання: завдання командам, грамоти. Хід заходу
Мета: зацікавити учнів інформатикою, встановлюючи зв’язки між інформатикою та іншими сферами життя; поглибити і розширити знання...
Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти (\"Хінотін\"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб iconПрограма з журналістики
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи