Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті icon

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
Скачати 130.88 Kb.
НазваПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
Дата02.08.2012
Розмір130.88 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-технічною радою ЗНУ

(протокол № 3 від 21.12. 2009)

Голова НТР, ректор ЗНУ

______________С.М. Тимченко


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМ УНІВЕРСИТЕТІ


2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ННТД) у Запорізькому національному університеті (далі – університеті).

  2. ННТД є невід'ємною складовою діяльності університету, що забезпечує інтеграцію освіти і науки.

  3. При організації та проведенні ННТД університет керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, Статутом університету та цим Положенням.

  4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів регламентується Положенням про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів у Запорізькому національному університеті.

^ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

  1. Основною метою ННТД в університеті є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв'язання комплексних завдань у сфері наукового, технологічного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

  2. Основними завданнями університету у галузі ННТД є:

 • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни, виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та економічних завдань;

 • розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, посилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства;

 • розвиток існуючих та формуваня нових наукових шкіл;

 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності;

 • забезпечення підготовки в університеті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань виробництва та проведення соціально-економічних перетворень;

 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і використання наукових розробок університету у промисловості;

 • створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;

 • оновлення і модернізація експериментальної бази університету та ефективне її використання;

 • організація інформаційної та видавничої діяльності;

 • проведення патентно-ліцензійної роботи щодо охорони інтелектуальної власності.

^ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА

КЕРІВНИЦТВО ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

  1. До науково-організаційних структур університету можуть входити науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі центри, навчально-науково-дослідні лабораторії, наукові та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення ННТД та інші структурні підрозділи (служби), спрямовані на здійснення ННТД.

  2. Організацію ННТД в університеті та її безпосереднє керівництво, планування, поточне управління здійснює проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень.

  3. Проректор з наукової роботи здійснює функції управління ННТД в університеті через структурні підрозділи університету, які забезпечують організацію та координацію ННТД:

 • науково-дослідний сектор;

 • відділ аспірантури і докторантури;

 • відділ з міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами.

Зазначені структурні підрозділи діють на основі Статуту, створюються наказом ректора, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень.

3.4 До складу науково-дослідного сектору університету входять наукові структурні підрозділи університету: науково-дослідний інститут козацтва, регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія», наукові, навчально-наукові, науково-дослідні і навчально-науково-дослідні лабораторії, які діють на основі Статуту університету, створюються наказом ректора, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень.

3.5 Базовим структурним підрозділом, що забезпечує ННТД в університеті, є кафедра. Для належної організації ННТД на кафедрі призначається відповідальний за наукову роботу.

3.6 Організацію ННТД на факультеті, її планування та поточне управління здійснює заступник декана з наукової роботи, який безпосередньо підпорядковується декану факультету. Права і обов’язки заступника декана з наукової роботи регламентуються посадовою інструкцією, затвердженою ректором університету.

  1. З метою координації ННТД в університеті створюється науково-технічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про науково-технічну раду Запорізького національного університету.

  2. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень в університеті здійснюються творчими колективами, до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, інженерно-технічні та інші співробітники університету, а в разі потреби залучаються фахівці сторонніх організацій.

  3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують наукові дослідження відповідно до тематичних планів, договорів, технічних завдань, індивідуальних планів та несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.

  4. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або проекту наукових досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.

^ 4. ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

  1. Планування наукових досліджень і розробок в університеті здійснюється відповідно до основних напрямів та найважливіших проблем фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук.

  2. Основою планування ННТД в університеті є:

  • план наукової роботи університету;

  • тематичний план науково-дослідних робіт (далі – НДР), що фінансуються із коштів державного бюджету МОН України;

  • тематичний план НДР та послуг, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами;

  • тематичний план НДР, які виконуються в рамках другої половини робочого дня;

  • план проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій;

  • календарні плани роботи наукових структурних підрозділів університету: науково-дослідного інституту козацтва, регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія», наукових, навчально-наукових, науково-дослідних і навчально-науково-дослідних лабораторій.

  1. План наукової роботи університету формується щорічно на підставі Планів наукової роботи факультетів, загальноуніверситетських кафедр, відокремлених структурних підрозділів університету і затверджується науково-технічною радою.

  2. До тематичного плану НДР, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету МОН України, включаються фундаментальні і прикладні дослідження та розробки за пріоритетними напрямами науки і техніки на підставі проходження конкурсного відбору згідно з Положенням про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету .

  3. До тематичного плану НДР та послуг, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами, включаються наукові дослідження та послуги згідно з поданими заявками на їх виконання, передбаченими у кошторисі видатків спеціального фонду державного бюджету МОН України. Взаємозобов’язання сторін при виконанні госпдоговорів, вартість робіт і розрахунок за їх виконання регламентується Положенням про порядок укладання та виконання госпдоговірних робіт у Запорізькому національному університеті.

  4.   НДР, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за госпдоговорами, підлягають обов'язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до Порядку державної реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

  5. До тематичного плану НДР, які виконуються в рамках другої половини робочого дня, включаються комплексні НДР, що виконуються на кафедрах університету протягом двох-п’яти років в межах робочого часу викладачів.

  6. План проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій щорічно формується факультетами та подається до МОН України. Проведення конференцій на базі університету регламентується Положенням про проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів професорсько-викладацького складу Запорізького національного університету.

  7. За результатами ННТД в університеті видаються збірки наукових праць, монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових конференціях, захищаються кандидатські і докторські дисертації, отримуються охоронні документи, а також складається відповідна звітна документація:

  • щорічні інформаційні звіти до МОН України про наукову та науково-технічну діяльність з аналізом статистичних даних, визначенням механізмів та основних тенденцій розвитку і використання наукового потенціалу університету, висвітленням найважливіших результатів досліджень і розробок;

  • щорічні звіти за формою державної статистичної звітності №3-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт»;

  • щорічні звіти про результати проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій;

  • щорічні звіти про студентську науково-дослідну роботу;

  • проміжні звіти про виконання НДР, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету МОН України, згідно із затвердженим календарним планом, які заслуховуються на засіданнях кафедр, ухвалюються Вченими радами факультетів та затверджуються проректором з наукової роботи;

  • заключні (анотовані) звіти по завершенні НДР, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету МОН України, оформлені згідно вимог МОН, які заслуховуються на засіданнях кафедр та ухвалюються науково-технічною радою університету;

  • акти про впровадження результатів НДР;

  • інформаційні звіти (за вимогами замовника) та акти приймання-здачі згідно з календарним планом по кожному етапу НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами;

  • заключні звіти та акти приймання-здачі завершених НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами;

  • щоквартальні та річні звіти про ННТД наукових структурних підрозділів університету: науково-дослідного інституту козацтва, регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія», наукових, навчально-наукових, науково-дослідних і навчально-науково-дослідних лабораторій згідно їх календарних планів, які затверджуються проректором з наукової роботи. Річні звіти попередньо заслуховуються на засіданнях Вчених рад факультетів;

  • щорічні індивідуальні звіти викладачів про наукову роботу, які заслуховуються на засіданнях кафедр;

  • щорічні звіти заступників деканів факультетів з наукової роботи про виконання своїх обов’язків;

  • інформаційні бюлетені, брошури, буклети.

^ 5. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

  1. Важливою складовою науково-технічного потенціалу університету є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: науково-дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру) та роботу, що виконується поза графіком навчального процесу.

  2. З метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та аспірантів в університеті функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів, діяльність якого регламентується Положенням про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету.

  3. Однією з основних форм ННТД студентів, залучення їх до безпосереднього виконання НДР, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем є студентські наукові проблемні групи та гуртки, діяльність яких регламентується Положенням про студентські наукові проблемні групи у Запорізькому національному університеті.

  4. Університет виступає базовим вищим навчальним закладом по проведенню ІІ-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, які проводяться на базі університету згідно наказів МОН України.


^ 6. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1 Університет здійснює науково-технічне співробітництво з навчальними, науковими закладами, організаціями, установами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво університету спрямоване на:

  • залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями, установами на проведення наукових досліджень і розробок;

  • залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТД в університеті;

  • одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної продукції;

  • участь у міжнародних виставках та ярмарках;

  • забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням;

  • публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною інформацією;

  • організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах;

  • створення спільних наукових центрів із закордонними організаціями.

^ 7. ФІНАНСУВАННЯ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

  1. Для здійснення ННТД в університеті запроваджується принцип багатоканального фінансування з використанням можливостей, які надає входження університету в міжнародний науковий простір.

  2. Джерелами фінансування ННТД в університеті є кошти загального і спеціального фондів державного бюджету та кошти, одержані на виконання НДР, надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, гранти та інші джерела відповідно до чинного законодавства.

  3. Фінансово-господарська діяльність університету у сфері ННТД здійснюється на підставі затвердженого Міністерством освіти і науки України кошторису університету за відповідними бюджетними програмами.

  4. Кошторис є основним плановим документом університету, який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання університетом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

  5. Планування витрат на проведення НДР здійснюється університетом самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році.

  6. Накладні витрати в калькуляціях кошторисної вартості НДР плануються відповідно до Типового положення щодо планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830.

  7. Документальне оформлення операцій, пов'язаних з виконанням НДР або наданням платних послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 та інших нормативно-правових актів.

  8. Оплата праці співробітників, які проводять наукові дослідження, здійснюється відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів, укладених договорів, угод, умов Колективного договору в межах затвердженого кошторису на виконання НДР, надання освітніх і наукових послуг.

  9. Оплата праці за виконання НДР, які виконуються в рамках другої половини робочого дня, входить до заробітної плати викладачів.

  10. Оплата праці заступників деканів з наукової роботи здійснюється шляхом встановлення їм надбавки до посадового окладу за основним місцем роботи.

  11. Фінансування студентської науково-дослідної роботи здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету відповідно до затвердженого кошторису.Положення підготували: Погоджено:

Начальник НДС Проректор з наукової роботи ______________В.І. Меняйло _____________С. К. Бостан

_____________ В. І. Меняйло _______________ С. К. Бостан

Начальник відділу організації Начальник юридичного відділу

науково-технічної інформації

_______________ Л. С. Ісаєва _______________ О.О. Кулініч


Схожі:

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті icon1. загальні положення
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті icon1. загальні положення
Науково-дослідна частина (далі – ндч) є науковим структурним підрозділом Запорізького національного університету (далі – зну), який...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи