Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету icon

Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету
Скачати 99.52 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету
Дата02.08.2012
Розмір99.52 Kb.
ТипДокументи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

№ 242 від 09.07.10 р.


ПОЛОЖЕННЯ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Науково-дослідний сектор (далі – НДС) є науковим структурним підрозділом Запорізького національного університету (далі – ЗНУ), який забезпечує виконання науково-дослідних робіт (надання науково-технічних послуг; далі – НДР) з метою подальшого використання їх результатів для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни, впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес, а також здійснює організаційне та економічне забезпечення наукової, науково-технічної діяльності (далі – ННТД) у ЗНУ.

  2. НДС створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора ЗНУ за пропозицією Вченої ради ЗНУ.

  3. НДС підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи.

  4. У своїй діяльності НДС керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом ЗНУ, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Запорізькому національному університеті, наказами ректора, розпорядженнями проректора з наукової роботи та цим Положенням.

  5. Штатний розпис НДС затверджується МОН України.

  6. НДС очолює начальник, який має науковий ступінь, призначається та звільняється з посади наказом ректора, підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи.

  7. Фінансування НДС здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету України, спеціального фонду ЗНУ, коштів, що надходять за виконання НДР за господарськими договорами.

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НДС

  1. До складу НДС входять наукові структурні підрозділи ЗНУ: науково-дослідний інститут козацтва, регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія», наукові, навчально-наукові, науково-дослідні і навчально-науково-дослідні лабораторії, які діють на основі Статуту ЗНУ, створюються і ліквідуються наказом ректора, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них.

  1. Виконання фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок, госпдоговірних НДР у ЗНУ здійснюються творчими колективами (тематичними групами), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

  2. Організаційне та економічне забезпечення ННТД у ЗНУ здійснюється адміністративно-управлінським апаратом НДС, структура якого включає: відділ організації науково-технічної інформації; служби: економічного забезпечення, метрології та радіаційної безпеки, інтелектуальної власності, студентської наукової роботи.

^ 3. ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НДС


3.1 Основна мета діяльності НДС:

   1. ефективне використання наукового потенціалу ЗНУ;

   2. забезпечення сучасних методів управління ННТД у ЗНУ для одержання і використання нових суспільно корисних наукових результатів;

   3. впровадження результатів НДР у виробництво та навчальний процес;

   4. сприяння розвитку системи комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності в ЗНУ.

  1. Основними завданнями НДС є:

3.2.1 проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень, госпдоговірних НДР на високому науково-методичному та технічному рівні; створення наукоємної продукції та новітніх технологій;

3.2.2 організаційне та економічне забезпечення виконання наукових досліджень, спрямованих на розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки, розбудову економіки країни та суспільний розвиток;

   1. сприяння науковому, науково-технічному співробітництву з інститутами НАН України і галузевих академій наук, вищими навчальними закладами, організаціями та установами;

   2. залучення для виконання досліджень провідних науковців, докторантів, аспірантів, студентів;

   3. розвиток науково-дослідної роботи студентів;

   4. підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

   5. захист прав інтелектуальної власності науковців ЗНУ;

   6. розвиток інноваційної діяльності ЗНУ.

^ 4. ФУНКЦІЇ НДС

Основними функціями НДС є:

 1. проведення наукових досліджень за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України та коштів, що надходять за виконання НДР за господарськими договорами; а також здійснення наукової діяльності структурних підрозділів НДС, зазначених у п. 2.1., що фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду ЗНУ;

 2. укладання господарських договорів на виконання НДР, яке регламентується Положенням про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у Запорізькому національному університеті;

 3. укладання договорів про наукове співробітництво з провідними вищими навчальними закладами, інститутами НАН України і галузевих академій наук, організаціями, підприємствами та установами;

 4. організація участі ЗНУ у національних державних і недержавних конкурсах наукових проектів, виконанні загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських науково-технічних програм і проектів;

 5. проведення І етапу конкурсу наукових проектів, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, згідно з вимогами МОН України;

 6. формування тематичних планів:

 • НДР, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету України (із погодженням у МОН України);

 • НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами;

 • НДР, що виконуються в рамках другої половини робочого дня;

  1. поточний і підсумковий контроль за виконанням НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, на підставі інформаційних, проміжних та заключних звітів наукових керівників;

  1. підготовка і подання до МОН України анотованих звітів по завершених НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України;

  2. контроль за виконанням НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за господарськими договорами, на підставі актів приймання – здачі поетапно та по завершенні робіт;

  3. підготовка реєстраційних, облікових та інформаційних карток і звітів про НДР і подання їх до УкрІНТЕІ. Ведення картотеки реєстраційних, інформаційних і облікових карток НДР;

  4. контроль за науковою діяльністю наукових структурних підрозділів НДС, зазначених у п. 2.1 цього Положення, на підставі інформаційних звітів їх керівників;

  5. залучення до виконання НДР науково-педагогічних працівників, фахівців, докторантів, аспірантів, студентів;

  6. аналіз ефективності наукової діяльності факультетів, кафедр, наукових підрозділів, науково-педагогічних працівників, розробка пропозицій щодо удосконалення наукової роботи, створення умов для стимулювання участі співробітників ЗНУ у виконанні НДР;

  7. формування баз даних показників наукової діяльності ЗНУ з метою їх систематизації та подання необхідної інформації до ректорату ЗНУ, МОН України, на запити органів державної влади тощо;

  8. складання річних звітів щодо підсумків ННТД ЗНУ та подання їх до Департаменту науково-технологічного розвитку МОН України відповідно до встановленого порядку;

  9. підготовка і подання квартальних та річних статистичних звітів із наукової діяльності ЗНУ за формами та в терміни, що затверджені Держкомстатом України;

  10. розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документації для регламентації і регулювання ННТД у ЗНУ;

  11. складання та затвердження у МОН України загальних кошторисів та штатного розпису НДС із загального та спеціального фондів державного бюджету України;

  12. складання внутрішніх кошторисів та штатних розкладів по фундаментальних і прикладних дослідженнях, госпдоговірних НДР, структурних підрозділах НДС;

  13. підготовка та подання до МОН України бюджетних запитів, проектів кошторисів та розрахунків до них;

  14. облік коштів про надходження та використання із загального фонду державного бюджету України, від замовників госпдоговірних НДР та із спеціального фонду ЗНУ;

  15. підготовка та подання до МОН України інформації про виконання паспортів бюджетних програм по фундаментальних та прикладних дослідженнях загального і спеціального фондів державного бюджету України;

  16. проведення інвентарізації НДР, що виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету України та за кошти замовників;

  17. облік чисельності та облік відпрацьованого часу науково-педагогічних та наукових працівників, фахівців, аспірантів, докторантів, студентів, які виконують НДР;

  18. підготовка звітної документації та аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності НДС і його структурних підрозділів;

  19. ведення бухгалтерського обліку НДР;

  20. здійснення нормоконтролю технічної документації (запитів, технічних завдань, звітів НДР), надання методичної допомоги в оформленні науково-технічної документації;

  21. оформлення і реєстрація дозволів на користування фондами наукових бібліотек;

  22. надання консультацій і методичної допомоги при проведенні патентно-інформаційного пошуку з метою своєчасного виявлення патентоспроможних об’єктів права інтелектуальної власності;

  23. оформлення заявок на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки, товарні знаки, свідоцтв про реєстрацію авторського права та подання їх до Держдепартаменту інтелектуальної власності України;

  24. підготовка документів для сплати державного мита та зборів за подання заявок, видачу, опублікування, експертизу, підтримання чинності, держреєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності;

  25. проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності;

  26. організація роботи експертної комісії для проведення експертизи наукової інформації, призначеної для відкритого опублікування;

  27. облік наукових публікацій викладачів і студентів університету, їх участі у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях;

  28. інформування працівників університету про наукові заходи: конференції, наради, симпозіуми, семінари, що проводяться в Україні;

  29. підготовка планової та звітної документації про проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, організатором яких виступає ЗНУ, і подання їх до МОН України;

  30. реєстрація конференцій в УкрІНТЕІ;

  31. проведення рекламно-інформаційної роботи щодо популяризації результатів наукової діяльності через засоби масової інформації, електронні мережі, виставки, ярмарки, презентації;

  32. оформлення веб-сторінки наукової роботи на сайті ЗНУ;

  33. організація роботи науково-технічної ради ЗНУ;

  34. контроль за дотриманням метрологічних вимог при проведенні наукових досліджень. Вчасне здійснення повірки і ремонту засобів вимірювання;

  35. придбання обладнання і матеріалів, необхідних для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

  36. облік та списання матеріальних цінностей НДС;

  37. контроль за умовами роботи та забезпечення радіаційної безпеки співробітників, які працюють у місцях розташування джерел іонізуючих випромінювань. Організація їх медичного огляду та проведення екзамену з радіаційної безпеки;

  38. організація науково-дослідної роботи студентів: залучення їх до виконання НДР, участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах;

  39. організація і проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад згідно з наказами МОН України. Подання відповідних звітів до МОН України;

  40. координація діяльності Наукового товариства студентів й аспірантів ЗНУ. Організація і проведення студентських наукових заходів згідно з планом роботи товариства;

  41. контроль за діяльністю студентських наукових проблемних груп на факультетах;

  42. підготовка і подання до МОН України звітів про науково-дослідну роботу студентів;

  43. підготовка пропозицій ректорату ЗНУ щодо преміювання і нагородження працівників та студентів ЗНУ за підсумками їх наукової діяльності;

  44. координація діяльності заступників деканів з наукової роботи, відповідальних за наукову роботу загальноуніверситетських кафедр та відокремлених структурних підрозділів ЗНУ в межах компетенції НДС.

5. П Р А В А
^

НДС має право:


  1. одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи НДС документи ЗНУ та його структурних підрозділів;

  2. залучати працівників ЗНУ до виконання НДР відповідно до компетенції НДС;

  3. надавати на розгляд ректорату пропозиції щодо вдосконалення ННТД у ЗНУ;

  4. вносити пропозиції морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих викладачів і студентів за наукові досягнення;

  5. використовувати економію фонду заробітної плати на заохочення працівників;

  6. користуватись послугами наукової бібліотеки, центру інформаційних технологій, видавництва ЗНУ;

  7. брати участь у розробленні та обговоренні колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НДС несе відповідальність за:

6.1 якісне виконання покладених на нього функцій;

6.2 достовірність і своєчасність подання інформації керівнику;

6.3 дотримання штатно-фінансової дисципліни;

6.4 дотримання умов колективного договору;

6.5 виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни;

6.6 дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

6.7 збереження майна.


Схожі:

Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про науково-дослідний сектор Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Науково–дослідний сектор (ндс) створений для виконання науково–дослідних робіт, надання науково–виробничих послуг за держбюджетними...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів внз національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Київ 2012
Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів внз (далі – Центр) є структурним навчально-науково-дослідним підрозділом...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету
Положення Наукового студентського товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconЗагальні положення
Рада молодих вчених Запорізького національного університету (далі — Рада) є колегіальним органом самоврядування наукової молоді Запорізького...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік
Ення визначає механізм укладення студентами Запорізького національного технічного університету (далі — університет) з підприємствами,...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconШановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Статуту університету І регламентує загальні управлінські засади функціонування сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню...
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про науково-дослідний інститут рухомого складу, колії та транспортних споруд (нді рсктс) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна м. Дніпропетровськ 2005 р
move to 0-383018
Положення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи