Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті icon

Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Скачати 77.07 Kb.
НазваПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Дата02.08.2012
Розмір77.07 Kb.
ТипДокументи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

№ 242 від 09.07.10 р.


ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГОСПДОГОВІРНИХ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – ЗНУ) є виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт та надання науково-технічних послуг (далі –ГДНДР), яке здійснюється шляхом укладання договорів з замовниками відповідно до даного Положення.

   2. Договори на виконання ГДНДР укладаються:

 • між підприємствами, організаціями та іншими замовниками (далі ЗАМОВНИК) з однієї сторони, і ЗНУ (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), з другої сторони, який бере на себе зобов’язання щодо виконання науково-дослідних робіт по даній темі і може залучати, у випадку необхідності, інших співвиконавців для виконання окремих частин наукових досліджень і розробок;

 • між ВИКОНАВЦЕМ та співвиконавцями науково-дослідних робіт, що беруть на себе зобов’язання щодо виконання окремих частин наукових досліджень і розробок.

   1. Поточне планування ГДНДР і контроль за їх виконанням здійснює науково-дослідний сектор ЗНУ, який у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідними нормативно-правовими актами: Цивільним кодексом України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки», затвердженим наказом Держстандарту України №58 від 23.02.95 р., ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», затвердженим наказом Держстандарту України №677 від 27.11.2000 р., Статутом ЗНУ, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Запорізькому національному університеті, Положенням про науково-дослідний сектор Запорізького національного університету, наказами ректора, розпорядженнями проректора з наукової роботи і цим Положенням.

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИКОНАННЯ ГДНДР

  1. Порядок виконання ГДНДР включає:

 • укладення договору на проведення ГДНДР та протоколу про договірну ціну;

 • затвердження на науково-технічній раді ЗНУ теми ГДНДР;

 • призначення наукового керівника, відповідального виконавця та виконавців ГДНДР, яке здійснюється наказом ректора ЗНУ;

 • розробку та затвердження технічного завдання (згідно ДСТУ 3973-2000р.) і календарного плану виконання ГДНДР;

 • планування та облік витрат на виконання ГДНДР;

 • державну реєстрацію ГДНДР (за виключенням науково-технічних послуг) згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим Наказом МОН України від 27.10.2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»;

 • проведення досліджень і контроль за їх виконанням згідно технічного завдання і календарного плану виконання ГДНДР;

 • оформлення та затвердження інформаційних звітів (за вимогою ЗАМОВНИКА) та актів приймання-здачі згідно з календарним планом по кожному етапу ГДНДР;

 • оформлення та затвердження заключного звіту згідно з діючим стандартом ДСТУ 3008-95;

 • оформлення та затвердження акту приймання-здачі виконаних ГДНДР.

  1. Організацію і контроль за виконанням ГДНДР здійснює науково- дослідний сектор ЗНУ, який:

 • надає допомогу в організації та оформленні документів;

 • забезпечує дотримання вимог державних стандартів;

 • проводить державну реєстрацію ГДНДР;

 • здійснює планування та облік витрат на виконання ГДНДР;

 • контролює своєчасне виконання ГДНДР згідно з технічним завданням та календарним планом;

 • здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань ВИКОНАВЦЯ і ЗАМОВНИКА;

 • організовує приймання завершених ГДНДР зідно акту приймання-здачі, а також звітної документації по завершених етапах і заключного звіту;

 • оформлює трудові угоди з виконавцями ГДНДР;

 • проводить інвентаризацію ГДНДР.

 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ПРИ ВИКОНАННІ ГДНДР

ГДНДР виконуються згідно з договором, що укладається між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ.

3.1. ЗАМОВНИК ГДНДР:

 • ініціює проведення ГДНДР за певною темою;

 • визначає джерела фінансування, наукові, економічні та інші вимоги;

 • погоджує із ВИКОНАВЦЕМ технічне завдання, термін виконання і попередню вартість робіт;

 • здійснює контроль за виконанням ГДНДР на всіх її етапах;

 • організовує, за потреби, наукову експертизу виконаної ГДНДР;

 • приймає виконання ГДНДР згідно актів приймання-здачі відповідно до календарного плану по кожному етапу та по завершенні ГДНДР;

 • забезпечує впровадження результатів ГДНДР;

 • вчасно здійснює розрахунки за виконання ГДНДР відповідно до календарного плану.

^ 3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ГДНДР :

в особі наукового керівника:

 • організовує виконання ГДНДР відповідно до технічного завдання і календарного плану;

 • здійснює контроль за оформленням відповідних документів при укладенні і виконанні ГДНДР на всіх його етапах;

 • вживає необхідних заходів щодо своєчасного виконання обов’язків як з боку безпосередніх виконавців, так і з боку ЗАМОВНИКА ГДНДР;

 • несе відповідальність за науковий рівень ГДНДР, надані рекомендації, якість і терміни виконання робіт та обов`язків, покладених на нього цим Положенням;

в особі відповідального виконавця:

 • здійснює оформлення договору на виконання ГДНДР та протокол угоди про договірну ціну;

 • на підставі вихідних вимог ЗАМОВНИКА розробляє технічне завдання і календарний план, погоджує їх з науково-дослідним сектором;

 • укладає договори на послуги сторонніх організацій згідно з актами виконаних робіт та рахунками на оплату послуг;

 • забезпечує виконання ГДНДР згідно з технічним завданням і календарним планом;

 • організовує роботу і контролює виконання обов’язків безпосередніх виконавців ГДНДР;

 • по закінченні кожного етапу ГДНДР згідно з календарним планом подає до науково-дослідного сектору ЗНУ акт приймання-здачі робіт з інформаційним звітом (за вимогами ЗАМОВНИКА), а при завершенні договору – акт приймання-здачі всієї роботи і заключний звіт;

 • при необхідності укладає додаткові угоди про зміни, перенесення термінів виконання або розірвання договору;

 • несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання обов`язків, покладених на нього цим Положенням.

 1. ^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І КЛАСИФІКАЦІЯ

ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ГДНДР

   1. У собівартість ГДНДР включаються витрати, пов'язані з їх виконанням ВИКОНАВЦЕМ та співвиконавцями у випадку їх залучення до виконання окремих частин наукових досліджень і розробок.

   2. Вартість ГДНДР визначається кошторисними розрахунками (калькуляціями), в яких передбачаються прямі й накладні витрати. До калькуляцій додаються детальні розрахунки за кожною статею витрат та штатний розпис, якщо планується заробітна плата основних виконавців робіт.

   3. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати статті витрат кошторису в рамках загальної суми, визначеної умовами договору без додаткового узгодження змін із ЗАМОВНИКОМ.

   4. Витрати, що включаються у собівартість ГДНДР, розподіляються за:

- видами витрат (елементи, статті);

  • темами і завданнями, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами зі співвиконавцями на виконання окремих частин наукових досліджень і розробок;

  • календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість ГДНДР (місяць, квартал, рік);

  • структурними підрозділами, які задіяні у виконанні ГДНДР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи);

  • джерелами фінансування (за рахунок коштів ЗАМОВНИКА).

  1. Витрати, що включаються у собівартість ГДНДР, розподіляються відповідно до їх економічного змісту за такими складовими:

  • витрати на оплату праці;

  • відрахування на соціальні заходи;

  • матеріальні витрати;

  • витрати на відрядження;

  • витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями;

  • інші поточні витрати;

  • капітальні витрати (придбання спецобладнання і т.і.). Обладнання, придбане за рахунок коштів ГДНДР на її виконання, залишається у власності ВИКОНАВЦЯ;

  • накладні витрати, які плануються відповідно до Типового положення щодо планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830.

  1. У договорі на виконання ГДНДР передбачається перерахування замовником виконавцю авансу у розмірі не менше 25% від загальної вартості робіт із подальшим зарахуванням цього авансу при сплаті виконаних робіт за кінцевими розрахунками по договору. Якщо термін виконання ГДНДР становить більше року, сума авансу обчислюється від обсягу витрат на перший рік.

  2. Роботи з виконання певного етапу ГДНДР ВИКОНАВЕЦЬ може розпочати тільки після надання ЗАМОВНИКОМ всіх необхідних документів і матеріалів відповідно до умов договору.

  3. Розрахунки за ГДНДР проводяться ЗАМОВНИКОМ за кошторисною вартістю на підставі актів приймання-здачі робіт.

  4. Якщо у ході виконання ГДНДР виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов`язаний оплатити роботи до моменту виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором, а виконавець зобов`язаний за вимогами замовника надати звіт про частково виконану роботу.

^ 5. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

   1. Договір на виконання ГДНДР може бути змінений або розірваний за взаємною угодою сторін. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право вирішувати питання у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

   2. Усі зміни, які виникають у процесі виконання ГДНДР, оформлюються додатковою угодою між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За прострочення оплати рахунку ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочки платежу.

 2. Усі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди, згідно чинного законодавства України.

Схожі:

Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення виконавців І оплату їх роботи загальні положення
Уково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ндр та дкр), що виконуються за господарчими договорами, грантів (вітчизняних...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в лазаряна 1 Загальні положення
move to 0-383014
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про матеріальне заохочення виконавців держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних тем Преміювання виконавців держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем вводяться з метою
Преміювання виконавців держбюджетних та госпдоговірних науково–дослідних тем вводяться з метою
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти І науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020 Фундаментальні дослідження
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті iconПоложення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи