Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни icon

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Скачати 95.25 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Дата02.08.2012
Розмір95.25 Kb.
ТипДокументиДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою конференцією Наукового товариства студентів

та аспірантів ЗНУ

Ректор ЗНУ

_____________ С.М. Тимченко

24 грудня 2009 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


2009

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) в Запорізькому національному університеті (далі – університет).

  2. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету. В офіційних документах можливим є використання скороченої назви – НТСА ЗНУ.

  3. Діяльність НТСА ЗНУ здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту університету, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Запорізькому національному університеті, Положення про студентські наукові проблемні групи в Запорізькому національному університеті і даного Положення.

  4. Членами НТСА можуть бути аспіранти та студенти, які бажають займатися науково-дослідною роботою.

  5. Голова НТСА, голови аспірантського та студентського секторів НТСА ЗНУ обираються на Конференції НТСА ЗНУ.
 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НТСА
  1. НТСА функціонує з метою координаційного, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та аспірантів університету, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, сприяє розвитку науки та поширенню інтересу до науково-дослідної діяльності в молодіжному середовищі.

  2. Основні завдання НТСА:

 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності серед студентів та аспірантів з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

 • залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр (лабораторій), факультетів у складі студентських наукових проблемних груп та гуртків;

 • популяризація серед студентів та аспірантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців;

 • заохочення студентів та аспірантів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі;

 • сприяння підготовці та участі талановитих студентів та аспірантів університету в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах, конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій для молодих вчених, аспірантів і студентів;

 • сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів, наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів;

 • співпраця з іншими структурними підрозділами та органами студентського самоврядування університету, а також з науковими товариствами студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України;

 • висвітлення результатів своєї діяльності на інтернет-сайті НТСА ЗНУ, в газеті «Запорізький університет» та Інформаційному бюлетені «Науковець», а також в інших засобах масової інформації;

 • налагодження зв’язків з благодійними фондами, спонсорами для підтримки діяльності НТСА;

 • здійснення інших видів діяльності, яка відповідає цьому Положенню.
 1. Організаційна структура та КЕРІВНИЦТВО

НТСА університету


  1. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів здійснює проректор з наукової роботи через науково-дослідний сектор, відділ аспірантури і докторантури, факультети, кафедри, лабораторії, Наукове товариство студентів та аспірантів, керівників студентських наукових проблемних груп та гуртків.

  2. НТСА діє на рівні університету та факультетів відповідно до цього Положення.

  3. На рівні університету функціонують такі органи НТСА:

 • конференція НТСА університету;

 • координаційна рада НТСА університету;

 • правління НТСА університету.

  1. На рівні факультетів діє рада НТСА факультету.

  2. Найвищим органом НТСА ЗНУ є конференція НТСА.

  3. Учасниками конференції НТСА є: Голова НТСА ЗНУ, Голови студентського та аспірантського секторів НТСА ЗНУ, секретар засідань НТСА та делегати НТСА від факультетів (по п’ять представників від кожного факультету). Право голосу на конференції мають усі учасники конференції.

  4. Засідання Конференції вважається правомочною, якщо кількість присутніх складає 2/3 її повного складу. Будь-яке рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

  5. Конференція може збиратися на чергові та позачергові засідання. Чергове засідання скликається головою НТСА ЗНУ щорічно в жовтні місяці. Позачергове засідання скликається рішенням правління НТСА, за вимогою адміністрації університету, членів НТСА або у випадку припинення повноважень Голови.

  6. Діяльність конференції:

 • внесення змін до Положення про НТСА університету;

 • обрання Голови НТСА та звільнення його з посади;

 • обрання голів студентського та аспірантського секторів НТСА ЗНУ та звільнення їх з посад;

 • затвердження символіки НТСА;

 • затвердження Плану роботи НТСА;

 • затвердження звіту Голови НТСА ЗНУ.

  1. Координаційна рада НТСА ЗНУ – виконавчий орган, що діє у перервах між конференціями та здійснює організаційну діяльність всіх структур НТСА. До складу координаційної ради НТСА входять: Голова НТСА та секретар засідань, голови студентського та аспірантського секторів НТСА ЗНУ, Голови рад НТСА факультетів.

  2. Робота координаційної ради є відкритою для всіх членів НТСА та представників адміністрації університету.

  3. Діяльність координаційної ради НТСА ЗНУ:

 • підготовка і проведення конференції НТСА;

 • планування та організація поточної діяльності НТСА;

 • скликання у разі необхідності позачергової конференції НТСА.

  1. Правління НТСА університету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції. Членами правління НТСА університету є: голова НТСА ЗНУ, голова студентського сектору НТСА ЗНУ, голова аспірантського сектору НТСА ЗНУ, секретар засідань НТСА ЗНУ.

  2. Голова НТСА обирається на засіданні конференції НТСА ЗНУ з числа студентів або аспірантів терміном на один рік. Кандидатура голови НТСА вноситься координаційною радою НТСА або шляхом самовисування.

  3. Голови студентського та аспірантського секторів НТСА обираються терміном на один рік на засіданні конференції НТСА ЗНУ з числа студентів та аспірантів відповідно. Кандидатури голів студентського та аспірантського секторів НТСА вносяться координаційною радою НТСА або шляхом самовисування.

  4. Повноваження голів аспірантського та студентського секторів НТСА ЗНУ, які є одночасно заступниками Голови НТСА ЗНУ, визначаються Координаційною радою НТСА університету. Ними, зокрема, є:

 • виконання доручень Голови НТСА університету;

 • планування та організація роботи свого сектору;

 • висвітлювання результатів діяльності сектора у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах;

 • звіт перед Головою НТСА та координаційною радою НТСА університету про виконану роботу.

  1. Вимоги до Голови НТСА та голів студентського й аспірантського секторів НТСА:

 • членство в НТСА не менше одного року;

 • здібності до наукової та організаційної діяльності.

  1. Обов’язки Голови НТСА:

 • головує на засіданнях конференції, координаційної ради та правління НТСА ЗНУ;

 • спільно з координаційною радою планує та організовує роботу НТСА;

 • скликає чергові та позачергові засідання конференції НТСА;

 • звітує про річну діяльність НТСА на конференції НТСА.

3.19 Секретар засідань НТСА ЗНУ призначається головою НТСА ЗНУ за погодженням з координаційною радою НТСА терміном на один рік.

3.20 Секретар засідань НТСА ЗНУ веде протоколи засідань конференції, координаційної ради, правління НТСА ЗНУ, оформлює іншу необхідну документацію, що стосується діяльності НТСА.

3.21 Рада НТСА факультету в складі НТСА університету створюється ініціативною групою з числа студентів та аспірантів факультету чисельністю не менше 10 осіб. До складу ради НТСА факультету входять голови студентських наукових проблемних груп та гуртків.

3.22 Діяльність Ради НТСА факультету:

– обрання голів студентського та аспірантського секторів ради НТСА факультету (один з них призначається головою ради, другий – співголовою) та секретаря;

 • прийом в члени НТСА нових кандидатів з числа студентів та аспірантів факультету чи відрахування з його складу;

 • планування та організація поточної діяльності НТСА факультету відповідно до рішень конференції, правління та координаційної ради НТСА ЗНУ;

 • затвердження звіту Голови НТСА факультету.

3.23 Голова ради НТСА факультету:

– головує на засіданнях ради;

 • спільно з радою НТСА факультету планує та організовує поточну роботу НТСА факультету;

 • скликає чергові та позачергові засідання ради НТСА факультету;

 • висвітлює результати діяльності НТСА факультету в засобах масової інформації та на інтернет-сайтах;

 • звітує про річну діяльність НТСА факультету на раді НТСА факультету.

3.24 Секретар НТСА факультету веде протоколи засідань ради НТСА факультету, оформлює іншу необхідну документацію, що стосується діяльності НТСА на факультеті.

3.25 Ради НТСА факультетів співпрацюють із студентськими науковими проблемними групами та гуртками (які є первинними організаціями НТСА), студентською радою університету, іншими органами студентського самоврядування, структурними підрозділами та радами університету.

3.26 Організаційний контроль за діяльністю НТСА факультету здійснює заступник декана з наукової роботи.


^ 4. ЧЛЕНСТВО В НТСА


  1. Членство в НТСА є вільним для студентів та аспірантів і здійснюється на добровільних засадах.

  2. Членами НТСА можуть стати студенти або аспіранти університету, які виявили бажання брати участь в діяльності НТСА та визнають Положення про НТСА ЗНУ.

  3. Прийом в члени НТСА та відрахування з його складу здійснюється на засіданні ради НТСА факультету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів за рекомендацією або ініціативою викладачів кафедри (співробітників лабораторії), членів Наукового товариства студентів та аспірантів, за власним бажанням студента або аспіранта.

  4. Особа, яка закінчила університет, може продовжити свою діяльність в НТСА, отримавши статус асоційованого члена.

  5. Асоційований член НТСА має ті ж права та обов’язки, визначені для членів НТСА. Рішення про отримання статусу асоційованого члена приймає рада НТСА факультету.

  6. Особи, які мають особливі заслуги перед НТСА, на підставі рішення координаційної ради, можуть отримати статус почесного члена НТСА.


^ 5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ НТСА


5.1 Члени НТСА зобов’язані:

– дотримуватися всіх вимог цього Положення;

 • сумлінно та вчасно виконувати доручення керівних органів НТСА з

організації його роботи;

 • брати активну участь у роботі НТСА;

 • підвищувати свій науковий рівень.

  1. Члени НТСА мають право:

 • обирати та бути обраними у керівні органи НТСА;

 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСА;

 • брати участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, бути присутніми та виступати з доповідями на наукових семінарах, конференціях, інших наукових заходах, виступати ініціаторами та співорганізаторами їх проведення;

 • отримувати методичну та інформаційну допомогу від керівництва НТСА;

 • подавати пропозиції щодо залучення нових членів, нагородження найактивніших студентів та аспірантів, а також відзначення кращих наукових керівників;

 • встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

5.3 Члени НТСА можуть мати додаткові права, що не суперечать цьому Положенню.


^ 6. Співпраця НТСА з адміністрацією університету


6.1 Адміністрація університету :

 • координує діяльність НТСА;

 • затверджує План роботи НТСА на поточний рік;

 • надає інформаційну, правову, організаційно-методичну та фінансову

допомогу для забезпечення функціонування НТСА.

6.2 Адміністрація університету має право:

 • отримувати інформацію про поточну діяльність НТСА;

 • скликати з поважної причини позачергові засідання конференції НТСА;

 • брати участь у заходах, організованих НТСА;

 • заслуховувати звіти голови НТСА на засіданнях ректорату, науково-технічної та Вченої ради ЗНУ.ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТУВАЛИ: ПОГОДЖЕНО:


Начальник НДС Проректор з наукової роботи

_______________В.І.Меняйло ____________________С. К. Бостан

Зав. аспірантурою і докторантурою

__________________Г.М.Васильчук

Голова НТСА ЗНУ Начальник юридичного відділу

_________________С. Сириця ____________________О.О.Кулініч

«___»_______________ 2009 р. «___»___________________2009 р.


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconЗ наукової практики державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни повна назва кафедри «затверджую»
Курс (назва) розрахований на студентів курс факультет напрям підготовки
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи