Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 125.27 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата02.08.2012
Розмір125.27 Kb.
ТипДокументиДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-технічною радою ЗНУ

(протокол № __ від______2009)

Голова НТР, ректор ЗНУ

______________С.М. Тимченко


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.

1.2. Студентська наукова проблемна група – група студентів, які спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми під науковим керівництвом викладача.

1.3. До роботи в студентській науковій проблемній групі залучаються студенти, які виявили схильність до самостійної науково-дослідної роботи та бажання вносити свій внесок в досліджені конкретно визначеної наукової проблеми. До складу групи можуть входити і аспіранти, які зацікавлені відповідною тематикою.

1.4. Студентські наукові проблемні групи створюються з метою набуття студентами навичок науково-дослідницької діяльності, оволодіння науково-пізнавальною методологією, їх активної участі у науково-дослідній роботі за напрямами наукових досліджень факультетів, кафедр та лабораторій, виявлення найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та аспірантурі, формування резерву наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1.5. Діяльність студентської наукової проблемної групи пов'язана з напрямком наукових досліджень кафедри (лабораторії) при якій вона створена.

1.6. Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою (лабораторією).

1.7. План роботи студентської наукової проблемної групи, затверджений на засіданні кафедри (лабораторії) (Додаток 1), подається до науково-дослідного сектору щорічно до 01 листопада.

1.8. Діяльність студентських наукових проблемних груп здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту ЗНУ, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про організацію наукової діяльності в Запорізькому національному університеті, Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету і даного Положення.

1.9. З метою залучення студентів до наукової роботи в університеті можуть створюватися і інші студентські наукові об’єднання (гуртки, секції, майстер-класи тощо).

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


2.1. Студентські наукові проблемні групи створюються з метою організації наукової діяльності студентів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до виконання теоретичних і прикладних проблем, формування кадрового резерву висококваліфікованих фахівців.

2.2. Основними завданнями студентських наукових проблемних груп є:

– поглиблене вивчення досягнень сучасної науки в обраної галузі знань, впровадження їх в практику;

– розвиток навичок самостійної творчої роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;

– виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;

– застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації;

– створення, узагальнення та впровадження перспективного вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів та методів навчання;

– підвищення рівня фахової майстерності;

– сприяння самовираженню особистості студентів у процесі професійної підготовки;

– формування почуттів колективізму і відповідальності;

– інтелектуальний та духовний розвиток особистості.

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ

3.1. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснює проректор з наукової роботи через науково-дослідний сектор, факультети, кафедри, лабораторії, Наукове товариство студентів та аспірантів, керівників студентських наукових проблемних груп.

3.2. Студентські наукові проблемні групи входять до Наукового товариства студентів та аспірантів на правах первинних організацій.

3.3. Орієнтовний склад студентської наукової проблемної групи – 3-15 осіб.

3.4. Студентська наукова проблемна група створюється на добровільних засадах з числа найбільш активних і талановитих студентів, які виявили інтерес до науково-дослідної роботи.

3.5. Наукове керівництво студентськими науковими проблемними групами здійснюють, як правило, викладачі із науковими ступенями (доктори або ж кандидати наук) та як виняток, викладачі, які працюють над дисертаційним дослідженням з відповідного напрямку.

3.6. Науковий керівник (керівники) студентської наукової проблемної групи:

– залучає (спільно з науково-педагогічним складом кафедри, лабораторії, членами Наукового товариства студентів та аспірантів факультету) до роботи в групі талановитих студентів, які виявили інтерес до науково-дослідної роботи;

– проводить індивідуальні співбесіди із студентами, виявляє коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляє тематику наукових досліджень;

– здійснює наукове та методичне забезпечення роботи групи, відповідає за плануючу та звітну документацію щодо діяльності групи;

– надає допомогу членам проблемної групи у пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації, в оволодінні сучасною методологією наукового дослідження;

– допомагає в оформленні результатів наукової роботи у вигляді наукових публікацій, виступів на наукових конференціях, конкурсних робіт, у впровадженні результатів досліджень у практику та навчальний процес;

– несе відповідальність за якість підготовлених студентами проблемної групи наукових робіт і публікацій;

– координує участь членів проблемної групи у роботі наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, у студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, інших наукових заходах різного рівня;

– має право брати участь в роботі конкурсної комісії кафедри (лабораторії), факультету по визначенню переможців кафедрального та факультетських турів студентських наукових конкурсів та олімпіад;

– порушує, на підставі рекомендації проблемної групи клопотання перед керівництвом кафедри (лабораторії) про заохочення найбільш активних членів проблемної групи та їх рекомендацію до вступу до магістратури, аспірантури;

– активно співпрацює із радою Наукового товариства студентів та аспірантів факультету, заступником декана з наукової роботи, науково-дослідним сектором, проректором з наукової роботи, вносить пропозиції з питань вдосконалення форм та методів організації діяльності студентських наукових проблемних груп.

3.7. До складу студентської наукової проблемної групи входять:

– голова;

– секретар;

– члени проблемної групи.

3.8. Голова студентської наукової проблемної групи обирається на засіданні групи з числа найбільш активних членів проблемної групи шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів терміном на один рік. Голова студентської наукової проблемної групи:

– надає безпосередню допомогу науковому керівнику в організації роботи проблемної групи;

– готує спільно з керівником необхідну плануючу та звітну документацію щодо діяльності проблемної групи та передає її на розгляд кафедри (лабораторії);

– забезпечує присутність членів проблемної групи на засіданнях;

– входить до складу ради Наукового товариства студентів та аспірантів факультету;

– здійснює постійний зв'язок між проблемною групою і заступником декана з наукової роботи, науково-дослідним сектором, відділом аспірантури і докторантури;

– інформує членів проблемної групи про надходження нових матеріалів, документів, інформаційних повідомлень, умов участі у конкурсах та олімпіадах тощо;

– сприяє залученню до складу проблемної групи нових членів;

– відповідає за висвітлення результатів діяльності проблемної групи у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

3.9. Секретар студентської наукової проблемної групи обирається на засіданні групи з числа його членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів терміном на один рік.

3.10. Секретар проблемної групи:

  • веде протоколи засідань проблемної групи (за рішенням кафедри (лабораторії), ради факультету);

  • здійснює облік роботи проблемної групи у відповідному журналі;

  • оформлює іншу необхідну документацію, що стосується діяльності проблемної групи.

3.11. Членом студентської наукової проблемної групи може бути кожний студент, який успішно виконує навчальний план і має бажання займатися науковою роботою.

3.12. Члени студентської наукової проблемної групи входять до складу Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету.

3.13. Організаційний контроль за діяльністю студентських наукових проблемних груп здійснюють завідувачі кафедр (лабораторій), при яких вони створені.

3.14. Загальну координацію роботи студентських наукових проблемних груп на факультеті здійснює заступник декана з наукової роботи.

^ 4. ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ


4.1. Формою роботи студентських наукових проблемних груп є організаційні та робочі засідання. Організаційні засідання проводяться з питань виборів голови та секретаря, затвердження плану та графіку роботи проблемної групи, вирішення інших організаційних питань стосовно діяльності групи. На робочих засіданнях заслуховуються доповіді членів групи та проводяться обговорення, дискусії. У рамках засідань можуть проводитися семінари, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти, круглі столи, захисти студентських наукових робіт тощо.

4.2. Засідання студентської наукової проблемної групи проводяться не рідше одного разу на місяць (за винятком сесійного і канікулярного періодів).

4.3. Основними напрямками роботи студентів у складі студентських наукових проблемних груп є:

– участь у наукових семінарах та засіданнях кафедр (лабораторій), на яких обговорюються плани та результати наукової роботи;

– участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри (лабораторії), включених до відповідних тематичних планів;

– проведення експериментальних і теоретичних досліджень;

– участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, інших наукових заходах;

– участь у студентських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, інтелектуальних змаганнях;

– підготовка наукових публікацій, заявок на винахід;

– впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику та навчальний процес.

^ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


5.1. Результати діяльності студентських наукових проблемних груп за підсумками навчального року заслуховуються та обговорюються на засіданнях відповідних кафедр (лабораторій).

5.2. Результатом наукової роботи студентів у складі студентської наукової проблемної групи мають бути:

– наукові публікації;

– доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, семінарах;

– заявки на винахід;

– наукові роботи (творчі звіти, ессе), подані до участі у конкурсах студентських наукових робіт;

– реферати, курсові, випускні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

– участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях;

– організація і проведення наукових заходів.

5.3. Результати наукової діяльності кожного студента в складі проблемної групи заносяться до журналу обліку роботи студентської наукової проблемної групи.

5.4. Звіт про результати роботи студентської наукової проблемної групи (Додаток 2) щорічно подається до науково-дослідного сектору до 30 червня.

^ 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП


6.1. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентської наукової проблемної групи, можуть бути заохочені:

– грошовими преміями;

– почесними грамотами, подяками;

– направленням до провідних вищих навчальних закладів України для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад;

– рекомендацією на присвоєння почесних звань («Студент року», «Студент-науковець», «Почесний відмінник») та присудження іменних стипендій.

6.2. Члени студентських наукових проблемних груп, які виявили схильність до самостійної науково-дослідної роботи, мають наукові публікації, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах на підставі подання керівника групи можуть бути рекомендовані кафедрами (лабораторіями) до вступу до магістратури та аспірантури.


^ ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТУВАЛИ:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник НДС

_________________ В.І. Меняйло

Проректор з наукової роботи

_________________С.К. Бостан

Провідний фахівець НДС

__________________І.Л. Христич

Начальник юридичного відділу

_________________О.О. Кулініч

«___»_____________ 2009 р

«___»______________2009 р.Додаток 1

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

^ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Мета і завдання:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Склад групи:Прізвище, ім’я студента

курс

група


Календарний план роботи:^ Назва і вид роботи

виконавці

Термін виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.

Додаток 2

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

^ ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Назва і вид роботи

виконавці

Результати виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали


УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи