Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету icon

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету
Скачати 67.44 Kb.
НазваПоложення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету
Дата02.08.2012
Розмір67.44 Kb.
ТипДокументи


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Положення Наукового студентського товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) в Запорізькому національному університеті (далі – Університет).

1.2 Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету. В офіційних документах можливим є використання скороченої назви – НТСА ЗНУ.

1.3 НТСА ЗНУ у своїй діяльності керується Законодавством України, Конституцією України, Статутом університету та цим Положенням.

1.4 Як підрозділ Запорізького національного університету НТСА ЗНУ діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та аспірантів університету, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, сприяє розвитку науки та виникненню зацікавленості науково-дослідною діяльністю в молодіжному середовищі.

1.5 Основними принципами діяльності НТСА ЗНУ є:

 • органічний взаємозв’язок процесу навчання та науково-дослідної діяльності;

 • верховенство наукової творчості та змагальності;

 • виборність керівних органів НТСА ЗНУ;

 • рівність усіх членів товариства;

 • автономність НТСА щодо політичних та релігійних організацій.

1.6 Членами НСТ можуть бути студенти, магістранти та аспіранти, які активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою.

1.7 Голова НТСА ЗНУ, голови аспірантського та студентського секторів товариства обираються на Конференції НТСА ЗНУ.

1.8 Назва підрозділу українською мовою: Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету; англійською мовою: Scientific Association of Students and Post-graduates of Zaporizhzhya National University; російською мовою: Научное общество студентов и аспирантов Запорожского национального университета.

1.9 Осередок центральних керівних органів НТСА ЗНУ: Україна, 69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, кабінет №324.


^ 2. ЗАВДАННЯ НТСА


2.1 Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності серед студентів та аспірантів з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.

2.2 Залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр, факультетів у складі наукових проблемних груп, гуртків та секцій.

2.3 Популяризація серед студентів та аспірантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців.

2.4 Заохочення студентів та аспірантів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі шляхом внесення пропозицій щодо преміювання таких осіб.

2.5 Сприяння підготовці матеріалів для участі кращих студентів та аспірантів університету у виконанні зовнішніх академічних програм, отримання відповідних стипендій та грантів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в університеті.

2.6 Сприяння в організації та проведенні на факультетах ЗНУ тематичних олімпіад, семінарів, наукових конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів.

2.7 Налагодження співробітництва з іншими підрозділами університету, а також з іншими НТСА ВНЗ України.

2.8 Висвітлення результатів своєї діяльності на Інтернет-сайті НТСА ЗНУ, в газеті «Запорізький університет» та Інформаційному бюлетені «Науковець», а також в інших засобах масової інформації.

2.9 Налагодження зв’язків з благодійними фондами, спонсорами для підтримки діяльності НТСА.

2.10 Здійснення інших видів діяльності, яка відповідає цьому Положенню.


 1. Організаційна структура НТСА університету
  1. НТСА діє на рівні Університету, факультетів відповідно до цього Положення.

  2. На рівні Університету діють наступні органи НТСА:

 1. конференція НТСА Університету;

 2. правління НТСА Університету;

 3. ревізійна комісія НТСА Університету.

  1. На рівні факультетів діють наступні органи НТСА:

 1. рада НТСА факультету;

 2. правління НТСА факультету;

  1. Органи НТСА Університету та факультетів підзвітні конференції НТСА Університету та адміністрації університету.

4.5 Найвищим органом НТСА ЗНУ є конференція членів товариства.

4.5.1 Учасниками Конференції НТСА є Голова НТСА ЗНУ, голови студентського та аспірантського секторів НТСА, секретар засідань НТСА та делегати від кожного НТСА факультетів (з розрахунку 5 представників від кожного факультету). Право голосу на Конференції мають усі члени Конференції.

4.5.2 Конференція вважається дійсною, якщо кількість присутніх складає 2/3 її повного складу. Будь-яке рішення приймається більшістю голосів.

4.5.3 Конференція може збиратися на чергові та позачергові засідання. Чергове засідання скликаються Головою щорічно в жовтні місяці. Позачергове засідання скликається рішенням Правління, за вимогою учасників Конференції або у випадку припинення повноважень Голови.

4.5.4 Діяльність конференції:

 • внесення змін до Положення про НТСА;

 • обрання Голови НТСА та звільнення його з посади;

 • затвердження символіки НТСА;

 • затвердження Плану роботи НТСА та Положення НТСА;

 • затвердження звіту Голови НТСА ЗНУ.

4.6 Координаційна рада НТСА ЗНУ – виконавчий орган, що діє у перервах між конференціями та здійснює узгоджену діяльність всіх структур НТСА. До складу Координаційної ради НТСА входять Голови рад НТСА факультетів, голови студентського та аспірантського секторів НТСА ЗНУ, секретар засідань та Голова НТСА за посадою. Голова НТСА за погодженням із Координаційною радою призначає: першого заступника, секретаря. На час відсутності Голови НТСА його обов’язки виконує перший заступник Голови НТСА.

4.7 НТСА факультету в складі НТСА університету створюється ініціативною групою осіб чисельністю не менше 10 чоловік. Створена рада НТСА факультету самостійно обирає голів студентського та аспірантського секторів ради НТСА факультету та їх заступників. Факультетські ради НТСА співпрацюють з проблемними групами кафедр, гуртками, секціями, науково-методичними радами факультетів, студентською радою університету, іншими органами студентського самоврядування та радами університету.

  1. Правління НТСА університету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції. Членами правління НТСА університету є: голова НТСА ЗНУ, голова студентського сектору НТСА ЗНУ, голова аспірантського сектору НТСА ЗНУ, секретар засідань НТСА ЗНУ.

  2. Ревізійна комісія НТСА ЗНУ здійснює контроль та перевірку діяльності НТСА університету та факультетів, яка повинна не суперечити цьому Положенню, регламенту НТСА ЗНУ, статуту університету та чинному законодавству України. До складу ревізійної комісії входять ректор університету, проректор з наукової роботи, начальник науково-дослідного сектору, завідувач відділу аспірантури та докторантури ЗНУ.


^ 5. ПРАВА ЧЛЕНІВ НТСА


5.1 Члени НТСА мають право:

1) обирати та бути обраними у керівні органи НТСА;

2) брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСА;

3) брати участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, бути присутнім та виступати з доповідями на кафедральних, факультетських, підсумкових наукових конференціях тощо;

4) отримувати методичну та інформаційну допомогу від НТСА;

5) подавати пропозиції щодо нагородження студентів–переможців та призерів наукових змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників та організаторів студентської наукової роботи.

6) встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

Поданий перелік не є вичерпним. Члени НТСА можуть мати додаткові права, що не суперечать цьому Положенню.


^ 7. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТСА

7.1 Члени НТСА зобов’язані:

1) дотримуватися всіх вимог цього Положення;

2) сумлінно та вчасно виконувати доручення Координаційної ради НТСА з організації його роботи;

3) активно брати участь у роботі НТСА та звітувати про проведену роботу;

4) наполегливо розвивати свій науковий рівень.


^ 8. ЧЛЕНСТВО В НТСА

8.1 Членство в НТСА є вільним для студентів та аспірантів і здійснюється на загальних добровільних підставах.

8.2 Членами НТСА можуть стати ті особи, які навчаються в Університеті, виявляють бажання працювати в НТСА та визнають Положення про НТСА ЗНУ.

8.3 В НТСА Університету відсутня система членських внесків.

8.4 Член НТСА, діяльність якого суперечить основним принципам НТСА або цьому Положенню, позбавляється права бути членом НТСА.

8.5 Особа, яка закінчила університет, може продовжити свою діяльність в НТСА, отримавши статус ініційованого члена.

8.6 Асоційований член НТСА Університету або факультету має ті ж права та обов’язки, визначені для членів НТСА. Рішення про отримання статусу асоційованого члена приймає правління НТСА.

8.7 Особи, які мають особливі заслуги перед НТСА можуть отримати статус почесного члена НТСА


9. Співпраця НТСА з адміністрацією університету


9.1 Адміністрація університету має право:

 1. отримувати інформацію про поточну діяльність НТСА;

 2. скликати за поважної причини засідання позачергової конференції НТСА;

 3. брати участь у заходах, організованих НТСА.

9.2 Адміністрація університету :

1) сприяє діяльності НТСА;

2) надає інформаційну, правову та фінансову допомогу для підтримки активної діяльності НТСА.

Схожі:

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету icon1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І положення про...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету icon1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І снт факультету. 
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Наукове товариство студентів та аспірантів (далі – нтса) Запорізького національного університету є одним з органів студентського...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів тнпу ім. В. Гнатюка
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconРегламент діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету
Регламент Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Регламент) визначає повноваження...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconПоложення про Раду студентського наукового товариства обліково-фінансового факультету
Студентське наукове товариство (далі снт) студентська організація, яка діє на базі Обліково-фінансового факультету Донецького національного...
Положення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи