Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора icon

Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора
Скачати 68.83 Kb.
НазваРішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора
Дата02.08.2012
Розмір68.83 Kb.
ТипРішення


проект

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-технічною радою ЗНУ

(протокол № 3 від 19.11.2009)

Голова НТР, ректор ЗНУ

_______________ С.М. Тимченко


ПОЛОЖЕННЯ


ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ
ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ У ЗАПОРІЗЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Студентська науково-дослідна робота – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.

  2. Студентська наукова проблемна група – група студентів, які спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми під науковим керівництвом викладача.

  3. До роботи в студентській науковій проблемній групі залучаються студенти І-V курсів, які виявили схильність до самостійної творчої науково-дослідної роботи, з метою дослідження конкретно визначеної наукової проблеми. До складу групи можуть входити і аспіранти, які зацікавлені відповідною тематикою.

  4. Діяльність студентської наукової проблемної групи пов’язана з напрямком наукових досліджень кафедри, при якій вона створена.

  5. Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою і затверджується наказом ректора.

  6. План роботи студентської наукової проблемної групи (додаток 1) подається на початку навчального року до науково-дослідного сектору ЗНУ.

  7. Діяльність студентських наукових проблемних груп здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту ЗНУ, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про наукове студентське товариство і даного Положення.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

  1. Студентські наукові проблемні групи створюються з метою організації наукової діяльності студентів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем, слугують однією з основних форм діяльності студентського наукового товариства в університеті.

  2. Основні завдання, що ставляться перед студентськими науковими проблемними науковими групами:

 • поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної галузі, впровадження їх в практику;

 • розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;

 • виховання творчого ставлення до наукового пошуку; потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;

 • застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації;

 • сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів та методів навчання;

 • підвищення рівня фахової майстерності;

 • сприяння самовираженню особистості студентів у процесі професійної підготовки.


3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО

3.1 Орієнтовний склад студентської наукової проблемної групи складає 3-15 осіб.

3.2 Студентська наукова проблемна група створюється на добровільних засадах з числа найбільш активних та талановитих студентів, які виявили здібності до науково-дослідної роботи.

3.3 Керівництво студентськими науковими проблемними групами здійснюють доктори і кандидати наук та як виняток, викладачі, які працюють над дисертаційним дослідженням з відповідного напрямку.

3.4.Контроль за діяльністю студентської наукової проблемної групи покладається на зав. кафедри, при якій вона створена.

3.5. Загальну координацію роботи студентських наукових проблемних груп на факультеті здійснює заступник декана з наукової роботи.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1 Формою роботи студентських наукових проблемних груп є організаційні та робочі засідання.

4.1.1 Організаційні засідання проводяться з питань виборів старости та секретаря групи, затвердження плану засідань і тематики доповідей.

4.1.2 На робочих засіданнях заслуховуються наукові доповіді учасників групи та проводяться обговорення, дискусії тощо.

4.2 Студентська наукова проблемна група працює за Планом роботи, затвердженим на засіданні кафедри, при якій вона створена.

4.3 Засідання проблемної групи проводяться не рідше одного разу на місяць.

4.5 У рамках засідань студентських наукових проблемних груп можуть використовуватися такі форми як семінари, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи тощо.

5. РЕЗУЛЬТАТИ

5.1 Результати діяльності студентських наукових проблемних груп за підсумками навчального року заслуховуються та обговорюються на засіданнях кафедр.

5.2 Результатом наукової роботи студентів у складі студентської проблемної наукової групи мають бути наукові публікації, заявки на винахід, доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, творчі звіти, курсові, кваліфікаційні (дипломні) роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», участь у студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

5.3 Звіт про результати роботи студентської наукової проблемної групи (додаток 2) подається наприкінці навчального року до науково-дослідного сектору ЗНУ.


ПОГОДЖЕНО


НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІДУ


_________________О.О.КУЛІНІЧ

«___»____________2009 р.


ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБИЛИ:

НАЧАЛЬНИК НДС


_______________В.І.МЕНЯЙЛО

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ НДС

______________І.А. ХРИСТИЧ


«___»________________2009 р.


Додаток 1

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Мета і завдання:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Склад групи:Прізвище, ім’я студента

курс

група


Календарний план роботи:^ Назва і вид роботи

виконавці

Термін виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали


УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.

Додаток 2

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

______________________________

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

Зав. кафедрою___________________

підпис

_______________________________

Прізвище, ініціали

ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА ______/_______ НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва групи: _________________________________________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

^ Назва і вид роботи

виконавці

Результати виконанняНауковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали


УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.


Зауваження та пропозиції надавати до науково-дослідного сектору

або на електронну адресу начальника НДС menyalo@i.ua


Схожі:

Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про куратора студентської групи Загальні положення > 1 Куратор призначається наказом ректора за поданням декана факультету
Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про старосту студентської групи Загальна частина Староста призначається наказом декана факультету з числа кандидатів, запропонованих групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з головою студентської ради
Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconПоложення про старосту студентської групи
Староста призначається наказом декана факультету з числа кандидатів, запропонованих групою. Кандидатура старости має бути узгоджена...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconТема: Нечітке логічне виведення
У традиційній (булевій) логіці рішення про істинність одних висловлювань приймається на основі істинності інших. Подібне виведення...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconРішення засновника (власника) про створення навчального закладу). Копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 3
Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) про створення навчального закладу)
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Рішення про створення студентської наукової проблемної групи та призначення її керівника приймається кафедрою І затверджується наказом ректора iconЛист запрошення згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 23. 01. 2013 р за №46 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 н р.»
Проректору з наукової роботи Національного авіаційного університету проф. Харченко В. П
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи