Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую icon

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую
Скачати 325.48 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую
Дата02.08.2012
Розмір325.48 Kb.
ТипДокументи

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Затверджую

Ректор ЗНУ

_______________С.М. Тимченко

«___»________________2009 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг та контроль якості навчання

у Запорізькому національному університеті


Протокол Вченої ради ЗНУ

№ 4 від 27 жовтня 2009 р.


м. Запоріжжя 2009

ВСТУП

Згідно рішень підсумкових колегій Міністерства освіти і науки України «Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (2008 р.) і «Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти» (2009 р.) та з врахуванням основних принципів Болонського процесу умовою діяльності вищого навчального закладу є наявність у нього системи забезпечення і контролю якості освітніх послуг.

Якість освіти має наступні складові: якість освіти (знань, способів вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організації пізнавальної діяльності, мотивації пізнавальної діяльності, контролю за здійсненням навчальної діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм).

Перевірка якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це одночасно і перевірка якості діяльності викладача, якості організації навчального процесу, основним результатом якого виступає комплексна підготовка фахівця до самореалізації у суспільстві.

Контроль проводиться на рівнях викладач – кафедра – деканат – ректорат – Міністерство освіти і науки України.


^ 1. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


1. Критеріями якості навчального процесу є: наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм з дисциплін; відповідність змісту навчальних планів і робочих програм вимогам програм якості та стандартам вищого навчального закладу; відповідність розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни; відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам; комплектність і достатність методичного забезпечення до дисциплін (методичні вказівки, конспекти, настанови щодо виконання лабораторних робіт тощо), достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх оцінка якості навчального процесу), оперативність прийняття і реалізації корегуючих засобів.

2. Контроль якості навчального процесу здійснюється на рівнях:

2.1. Внутрішньокафедральний контроль.

Завідувач кафедри здійснює контроль якості навчального процесу на кафедрі через:

 • перевірку виконання викладачами планів навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи, про що повинні бути зроблені записи в індивідуальних планах викладачів, у річних звітах викладачів на засіданнях кафедр, у протоколах засідань кафедр;

 • перевірку підготовки викладачами навчальних та робочих навчальних програм відповідно вимог МОН України, формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної дисципліни кафедри;

 • відвідування занять кожного викладача протягом навчального року з охопленням перевіркою всіх видів навчальної роботи (лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, консультації тощо). Відвідування занять кожного викладача проводяться не менше ніж один раз на семестр. Висновки відвідування фіксуються в журналі контролю відвідувань занять завідувачем кафедри;

 • проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях кафедр чи методичних семінарах, та взаємовідвідувань (кожен викладач протягом навчального року повинен зробити два взаємовідвідування). Висновки з цих заходів фіксуються в журналі контролю відвідувань кафедри.

2.2. Контроль на рівні деканату.

Декан та його заступники здійснюють цей контроль через:

 • перевірку організації навчального процесу кафедрами: формування навчального навантаження кафедр, якісь розподілу навантаження між викладачами;

 • регулярний контроль дотримання розкладу занять викладачами і студентами факультету;

 • відвідування занять викладачів деканами факультетів, членами науково-методичних рад факультетів;

 • контроль дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю;

 • регулярні звіти завідувачів кафедр на Вченій раді факультету не менше одного разу за навчальний рік;

 • перевірку готовності навчально-методичної документації та номенклатури справ кафедр.

  1. Контроль на рівні ректорату.

Ректор, проректори, відділ з навчальної роботи здійснюють цей контроль через перевірку:

 • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних планів та робочих навчальних планів з кожного напряму підготовки та спеціальності факультету;

 • наявності затверджених у встановленому порядку графіків навчального процесу;

 • відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм вимогам галузевих стандартів та стандартам вищого навчального закладу;

 • наявності робочих програм з дисциплін та їх відповідність елементам навчального процесу (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота тощо);

 • відповідності розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни, затвердженим планам та програмам;

 • комплектності і достатності методичного забезпечення до дисциплін (методичні вказівки, конспекти, настанови щодо виконання семінарських, практичних та лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи тощо);

 • дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю та наявності його повного комплекту;

 • наявності організаційно-методичного забезпечення проведення всіх видів практик передбачених навчальними планами, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення;

 • організаційно-методичного забезпечення проведення державної атестації за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно галузевих стандартів, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення державної атестації;

 • шляхом контрольних відвідувань усіх видів занять викладачів ректором, проректорами, керівником відділу з навчальної роботи та керівником навчально-виробничих практик.

На Вченій раді університету та ректораті не рідше одного разу на півріччя розглядаються питання про якість навчального процесу в ЗНУ, окремих факультетів, кафедр.

^ 2. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

СТУДЕНТІВ

Контроль знань, умінь та навичок студентів проводиться на рівні викладач – кафедра – деканат – ректорат і включає кілька видів згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» .


2.1. Проведення поточного контролю.

Поточний контроль оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів тощо. Поточний контроль забезпечує зворотний зв'язок студент - викладач у процесі навчання. Цей контроль на рівні викладача проводиться на всіх видах занять та є самооцінкою ефективності його праці. Завідувач кафедри контролює хід навчального процесу та виконання контрольних заходів.

Поточний контроль на рівні деканату здійснюється перевіркою ходу навчального процесу, виконання планів проведення контрольних заходів, підсумкових контрольних модулів, графіків виконання курсових робіт, ходу підготовки кваліфікаційних робіт. Підсумки такого контролю обговорюються на засіданнях кафедр, науково-методичних рад факультетів та доповідаються на засіданнях Вчених рад факультетів.

До поточного контролю відносять нульовий та вхідний контроль.

Нульовий контроль проводиться викладачем на початку навчання в університеті з метою виявлення шкільного рівня підготовки, необхідного для засвоєння конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам в поповненні необхідних знань. Цей контроль організовує кафедра. Проводить його викладач, якому доручено читати відповідну дисципліну. Підсумки контролю обговорюються на кафедрі та плануються заходи щодо підвищення рівня знань студентів.

Вхідний контроль подібний до нульового, але проводиться перед вивченням нової дисципліни з метою виявлення знань, умінь і навичок студента, які він отримав при вивченні попередніх дисциплін та які необхідні для вивчення даної дисципліни. Цей контроль забезпечує міждисциплінарний підхід у викладанні дисциплін. Вхідний контроль організовує кафедра, виконує викладач, якому доручено читати дисципліну. Підсумки контролю обговорюються на спільному засіданні даної кафедри і кафедр, які викладали попередні дисципліни, для розробки загальних заходів покращення якості знань студентів.


2.2. Проведення підсумкового контролю.

Підсумковий контроль щосеместрово проводиться у вигляді перевірки оцінювання знань студентів за КМС (кредитно-модульною системою), захисту курсових робіт, заліків і екзаменів. Проведення підсумкового контролю регулюється «Тимчасовим положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Запорізькому національному університеті» та «Положенням про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів у Запорізькому національному університеті». Підсумки такого контролю обговорюються на засіданнях кафедр та доповідаються на засіданнях Вчених рад факультетів.


2.3. Проведення ректорського контролю.

Ректорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів.

Ректорський контроль проводиться за розробленими кафедрою комплексними контрольними роботами (ККР) з відповідних дисциплін.

Ректорський контроль якості фахової (спеціальної) підготовки студентів проводиться в останньому семестрі навчання на основі виконання студентами комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) зі спеціальності.

Керівництво організацією та проведенням ректорського контролю покладається на проректорів, відділ з навчальної роботи та відділ моніторингу якості освіти і ліцензування. Науково-методичне забезпечення ректорського контролю покладається на відповідні кафедри та відділ з навчальної роботи.


^ Порядок проведення ректорського контролю


Для проведення ректорського контролю видається наказ ректора. Згідно з цим наказом призначаються на кожному факультеті комісії: голова комісії – декан факультету, заступник голови – заступник декана з навчальної роботи, члени – завідувачі кафедр, доценти, старші викладачі (кількістю 5 осіб).

Голови комісій складають графіки проведення контрольних робіт таким чином, що кожна група перевіряється з однієї дисципліни з кожного блоку навчального плану.

Графік проведення ККР затверджується ректором ЗНУ як додаток до наказу про проведення ректорського контролю.

Один примірник графіка подається у відділ з навчальної роботи.

Кафедри розробляють ККР з усіх дисциплін, які викладаються кафедрою на І–IV курсах бакалаврату, згідно з розділом 3 та ККЗ – згідно з розділом 4 даного Положення.

ККР виконують студенти І–IV курсів бакалаврату в складі навчальної групи за винятком хворих, факт хвороби яких підтверджений документально.

На проведення контрольної роботи відводиться 2 (дві) академічні години у розкладі, як правило, за рахунок практичних, лабораторних занять чи семінарів з дисципліни, яка перевіряється чи в другій половині дня.

На виконання комплексного кваліфікаційного завдання (теоретичної та практичної частин) відводиться до 6-ти академічних годин.

Контрольну роботу проводить викладач-екзаменатор, що читає дисципліну, з якої проводиться контроль, або викладач-екзаменатор, який веде з неї практичні, лабораторні, семінарські заняття.

До початку проведення контрольної роботи деканати повинні подати викладачеві, який проводить контрольну роботу, два примірники відомості навчальної групи, яка перевіряється. У відомості повинні бути проставлені оцінки, що їх отримали студенти на попередній сесії з даної дисципліни. Відомість підписується деканом.

Викладач роздає студентам контрольні роботи та чисті проштамповані аркуші паперу. Номер контрольної роботи фіксується в відомості з ККР.

На першому аркуші в правому верхньому кутку студент записує назву факультету, шифр навчальної групи, прізвище і ініціали та номер контрольної роботи, який проставляється на кожному аркуші.

В аудиторії під час виконання контрольної роботи окрім викладача, який проводить її, можуть знаходитися члени комісії. Викладачеві дозволяється давати студентам роз'яснення тільки відносно формулювання питань та умов завдань.

Під час виконання контрольної роботи студентам дозволяється користуватися калькуляторами, довідковою літературою, обладнанням, приладами, комп’ютерними програмами та іншим, перелік чого був обумовлений при затвердженні змісту контрольних робіт.

Після проведення контрольної роботи викладач збирає контрольні завдання і листки з відповідями, перевіряє наявність усіх необхідних записів.


^ Виставлення оцінок за результатами контролю.


Викладач перевіряє контрольні роботи та дає їх на перевірку рецензенту (викладачеві спорідненої кафедри).

Оцінка за контрольну роботу виставляється відповідно до розроблених та затверджених кафедрою критеріїв.

Оцінки за ККР виставляються у відомості за п'ятибальною шкалою. Студентам, які були відсутні на контрольній роботі з неповажних причин, виставляється оцінка «незадовільно».

Відомості ККР підписують викладач, який проводив контрольну роботу та рецензент. На засіданні кафедри проводиться аналіз та узагальнення результатів проведення ККР. Один примірник відомості залишається на кафедрі, інший подається до відділу з навчальної роботи на другий день після проведення ККР. Узагальнені результати проведення ККР подаються до навчального відділу в двотижневий строк.

Комплексні контрольні роботи зберігаються на кафедрі протягом двох років.

За результатами аналізу проведення ККР виявляються найбільш характерні помилки та недоліки в підготовці студентів, їх причини, намічаються заходи з їх усунення.

^ 3. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ, ЗМІСТУ ТА ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ ПАКЕТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ИСЦИПЛІН

3.1. До складу пакетів ККР з дисципліни входить:

 • навчальна програма дисципліни,

 • контрольні завдання,

 • рецензія виконана викладачами спорідненої кафедри,

 • критерії оцінювання виконання ККР,

 • перелік довідкової літератури, обладнання, приладів, матеріалів, комп'ютерних програм та всього іншого, що ним дозволяється користуватись при виконанні ККР. До переліку довідкової літератури можуть входити таблиці, каталоги, довідники, які не мають методик проведення необхідних розрахунків та прямих відповідей на поставлені питання, типові рішення.

3.2. Пакети ККР з дисциплін розробляються відповідними кафедрами і використовуються:

 • при проведенні ректорського контролю,

 • при проведенні самоаналізу кафедр, факультетів, університету в цілому,

 • при проведенні атестаційної та акредитаційної експертиз.

3.3. Розробку пакету ККР здійснюють найбільш кваліфіковані викладачі, що викладають відповідні дисципліни.

3.4. Розроблений пакет ККР розглядається на засіданні кафедри і направляється на рецензування спорідненої кафедри.

3.5. Рецензію на пакет ККР зі фахових дисциплін дає споріднена кафедра університету.

3.6. Рецензію на пакет ККР з гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін дають випускові кафедри університету з відповідного напряму підготовки.

3.7. При складанні рецензії потрібно оцінити:

 • відповідність змісту та складності варіантів ККР програмним вимогам та часу контролю,

 • фахове спрямування та реалізацію принципу комплексності завдань,

- можливість використання ККР з фундаментальних для оцінювання рівня підготовленості студентів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін,

 • рівень застосування комп’ютерної техніки,

 • обґрунтованість критеріїв оцінювання ККР,

 • обґрунтованість запропонованого переліку довідкової літератури, приладів та інше, користування чим дозволяється при виконанні ККР,

 • недоліки та шляхи покращення завдань.

3.8. Пакет ККР з кожної дисципліни повинен мати не менше 30-ти варіантів рівнозначної складності, що відповідають програмним вимогам. Трудомісткість ККР повинна відповідати відведеному часу контролю.

  1. Усі варіанти ККР повинні мати фахове спрямування і вимагати від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів дисципліни, а їх інтегрованого застосування.

  2. Кожне завдання ККР повинно розпочинатися словами: «Визначити..., обґрунтувати..., проаналізувати ..., дати оцінку ... тощо». При виконанні ККР студент повинен продемонструвати не репродуктивне знання, а уміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

3.11. Виконання контрольних робіт не повинно вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень. Необхідно передбачити зведення до мінімуму непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше. При формуванні завдань необхідно використати відомі студенту терміни, назви, позначення.

3.12. При розробці критеріїв оцінки ККР за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. Крім цього необхідно враховувати здатність студента:

 • узагальнювати отримані знання,

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях,

- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми,

- викладати матеріал логічно та послідовно.

3.13. Зразки оформлення титульного листа пакету ККР з дисципліни а також кожного завдання та відомості ККР наведені в додатках.


^ 4. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ, ЗМІСТУ ТА ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ ПАКЕТІВ

КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

4.1. Загальні положення до пакету комплексних кваліфікаційних завдань входять:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) фахівця;

 • комплексні кваліфікаційні завдання;

 • зовнішня рецензія;

 • критерій оцінювання виконання;

 • перелік довідкової літератури, обладнання, приладів, матеріалів, комп'ютерних програм тощо, які необхідні для виконання ККЗ.

4.2. Пакети ККЗ розробляються випусковими кафедрами і використовуються для об'єктивного контролю рівня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки фахівця при проведенні:

 • ректорського контролю фахової підготовки студентів;

 • самоаналізу університету;

 • акредитаційної (атестаційної) експертизи спеціальностей.

4.3. Для розробки пакету ККЗ наказом ректора створюються робочі групи з кожної спеціальності. До складу робочих груп залучаються найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри випускової кафедри.

Завдання повинні мати індивідуальний характер, забезпечувати повну самостійність роботи студента при їх виконанні. З кожної спеціальності розробляється не менше 30-ти завдань. За обсягом і складністю варіанти завдань повинні бути рівнозначними і відповідати відведеному часу контролю (не більше 6 академічних годин).

4.4. Після розробки і обговорення ККЗ на засіданні кафедри вони направляються на зовнішню експертизу до спорідненого навчального закладу або основного замовника відповідних фахівців.

4.5. При складанні рецензії необхідно вказати:

 • відповідність варіантів завдань вимогам ОКХ;

 • рівень застосування комп'ютерної техніки;

 • обґрунтованість запропонованого переліку довідкової літератури, обладнання, приладів, комп'ютерних програм тощо, користування якими дозволяється при виконанні ККЗ;

 • недоліки та шляхи покращення завдань.

Після отримання рецензій проводиться доопрацювання ККЗ з метою усунення зауважень рецензентів.

4.6. Вимоги до комплексних кваліфікаційних завдань:

Зміст ККЗ повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і бути спрямованим на з'ясування здатності майбутніх фахівців вирішувати типові задачі діяльності, що відповідають первинним посадам. Поняття ККЗ слід розуміти як текстову модель ситуації, з якою майбутній фахівець може зустрітися під час своєї професійної діяльності, яка вимагає елементів дослідження, обґрунтування, опису, проектування, застосування того або іншого об'єкта, явища, процесу в будь-яких умовах їх функціонування.

- комплексне кваліфікаційне завдання доцільно формулювати таким чином, щоб при його виконанні студент виявив:

 • знання діалектичного взаємозв'язку об'єктів, процесів та явищ, структури вивчених об'єктів та взаємодії їх функціональних частин;

 • вміння аналізувати характер впливу основних параметрів об'єктів і процесів на вихідні характеристики (результати);

 • вміння використовувати методики, прийоми та засоби розрахунків, досліджень, обробки результатів тощо;

 • вміння використовувати ЕОМ для вирішення завдань професійної діяльності;

 • практичні вміння та навички, що передбачені ОКХ.

ККЗ або його окремі етапи (частини) повинні мати різні рівні складності, а саме передбачати:

 • рішення конкретних типових задач за відомими (типовими) алгоритмами (репродуктивний рівень діяльності);

 • рішення нетипових завдань, що ускладнені недостатністю або надлишком умов за відомими або модифікованими алгоритмами, проведення аналізу і синтезу процесів та об'єктів (1-й рівень продуктивної діяльності);

 • рішення реальних завдань (проблемних ситуацій), що ускладнені суперечними та нечіткими умовами, які вимагають творчої діяльності, вміння висувати власні ідеї, пропонувати нові шляхи рішення, демонструвати розуміння складних взаємозв'язків, результатів рішення тощо (2-й рівень продуктивної діяльності).

Ступінь складності ККЗ повинен відповідати часу, який відводиться на його виконання з урахуванням інформаційно-довідкових матеріалів і обчислювальних засобів, що використовуються.

Під час розробки ККЗ необхідно:

- визначити основний навчально-інформаційний матеріал та обчислювальні засоби, що пропонуються студентам під час виконання ККЗ.

До переліку довідкової літератури включаються чинні державні стандарти, таблиці, каталоги, довідники, які не мають методик проведення необхідних розрахунків та прямих відповідей на поставлені питання.

4.7. Структура комплексного кваліфікаційного завдання складається з теоретичної і практичної частин. Завдання може бути єдиним або складатися з кількох окремих завдань (питань) об'єднані загальною логічною схемою комплексного завдання.

4.8. При оцінювання ККЗ враховуються наступні моменти:

- результат виконання ККЗ подається у формі, яка дозволяє здійснити його всебічний і об'єктивний аналіз за шкалою кредитно-модульної системи. Він може подаватися у письмовій формі або у формі роздруківки ЕОМ.

- теоретична і практична частини ККЗ оцінюються окремо в балах, виділених із загальної суми балів ККЗ.

- критерії оцінювання виконання ККЗ повинні враховувати:

 • відповідність результату сутності запропонованого завдання;

 • повноту і ступінь обґрунтованості рішень, обсяг і рівень використання теоретичних і практичних знань;

 • наявність елементів творчого продуктивного мислення, оригінальність способів рішення та отриманих результатів;

 • вміння аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • вміння викладати матеріал логічно, послідовно з дотриманням вимог чинних державних стандартів.

4.9. Для об'єктивного оцінювання відповідей студента необхідно мати еталонну відповідь, яка містить необхідні розрахунки, графіки, схеми, пояснення тощо. В еталонній відповіді кожне окреме завдання повинно бути оцінено в балах з урахуванням трудомісткості та необхідного рівня діяльності студента під час його виконання (репродуктивного, продуктивного).

4.10. При оцінюванні результатів ККЗ враховується загальна сума балів, яка складається із суми балів виконання теоретичного та практичного завдань.

Оформлення титульних сторінок ККЗ наведено в додатках.


ПОГОДЖЕНО


Перший проректор О.Г. Бондар


Керівник відділу з навчальної роботи Л.О. Нестеренко


Начальник юридичного відділу О.О. Кулініч


^ Зразок оформлення титульного листа пакету ККР

Додаток А


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Факультет (повна назва)

Кафедра (повна назва)


ПАКЕТ

^ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З___________________________

(назва дисципліни)
для студентів________________________________

(шифр і назва напряму або спеціальності)


Затверджено

на засіданні кафедри (назва)

Протокол № __від _._.200_р.

Завідувач кафедри_________

(підпис, ініціали

та прізвище)


^ Зразок оформлення листа ККР

Додаток Б


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Факультет (повна назва)

Кафедра (повна назва)

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З____________________________________

(назва дисципліни)

для студентів_______________________________

(шифр і назва напряму або спеціальності)

1


Розробив (посада, прізвище та ініціали викладача)______________

(підпис)

Затверджено на засіданні кафедри (назва)

протокол № __від _._.200_р.

Завідувач кафедри______________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

^ Зразок відомості ККР

Додаток В


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Факультет Група


/ навчальний рік Курс

Відомість № __ результатів проведення ККР

з дисципліни

(назва навчальної дисципліни)

за навчальний семестр

(дата проведення ККР)
екзаменатор

(вчене звання, прізвище, ініціали)
Викладачі, які вели практичні, семінарські
чи лабораторні заняття
Прізвище, ініціали студента

№ білета

Оцінки

Підпис екзаме­натора

Примітки


Підсумкова

За вик. ККР
Залік

Екзам


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40
Студентів в групі

Декан

(прізвище та ініціали)

________________________

(підпис)

“____”___________200_р


Виконання ККР________________

Не з'явилось___________________

З'явилось ____________________

"Відмінно" ____________________

"Добре" ____________________

"Задовільно"____________________

"Незадовільно" _________________

Успішність ___________________%

Якість________________________%


Екзаменатор ___________________

(підпис)


Рецензент______________________

(підпис)

^ Зразок оформлення титульного листа ККЗ

Додаток Г


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Факультет (повна назва)

Кафедра (повна назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

____________________20__ р.


ПАКЕТ

^ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

З______________________________________

(шифр і назва напряму або спеціальності)


Розроблено і розглянуто на засіданні

кафедри ______________________

Протокол № від___________

Зав. кафедри __________________

(підпис)

^ Зразок оформлення комплексного кваліфікаційного завдання

Додаток Д


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України


Факультет (повна назва)

Кафедра (повна назва)

^ КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

З

(шифр і назва напряму або спеціальності)


Завдання №

Ви (первинна посада згідно з ОКХ)

Постановка завдання (типове завдання діяльності згідно з ОКХ)

 1. Теоретична частина (зміст завдання)

 2. Практична частина (зміст завдання)Розробив (посада, прізвище та ініціали викладача) ___________________

(підпис)

Затверджено на засіданні кафедри (назва)

протокол № _ від 200_ р.

Завідувач кафедри___________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни повна назва кафедри «затверджую»
Курс (назва) розрахований на студентів курс факультет напрям підготовки
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни затверджую
Проведення структурної реформи національної системи вищої освіти України зумовлено соціально-економічними та політичними змінами...
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconЗ наукової практики державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України Затверджую iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи