Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті icon

Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті
Скачати 240.72 Kb.
НазваПоложення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті
Дата02.08.2012
Розмір240.72 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор C.М.Тимченко

«_____» ________________ 2009 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я


ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІРозглянуто на засіданні

науково-методичної

ради університету

Протокол № 9 від 19.05.2009 р.


Розглянуто на засіданні

Вченої ради університету

Протокол №10 від 26.05.2009 р.


м. Запоріжжя

2009


І. Загальні положення


  1. Практика студентів Запорізького національного університету є важливою складовою підготовки висококваліфікованих кадрів.

  2. У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків різних видів практики в університеті.

  3. Нормативне забезпечення проведення практик:

 • Про вищу освіту: Закон України.

 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні: Наказ Міністерства освіти і науки України.

 • Освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, Державні стандарти.

 • Робочі навчальні плани зі спеціальностей.

 • Програми практик.

 • Інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності чи спеціалізації.

 • Інструкції з охорони праці та навколишнього середовища.

  1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

  2. Практики в університеті проводяться відповідно до освітньо- кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

  3. Зміст і послідовність практики визначаються програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом та затверджується проректором після її ухвалення на науково-методичній раді факультету.

  4. Відокремлені структурні підрозділи університету підпорядковуються виконанню даного Положення.


ІІ. Види практик


 1. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах згідно Державних стандартів, освітньо-професійних характеристик та освітньо-професійних програм.

 1. Практики поділяються на навчальні, фахові (виробничі), науково-дослідну, переддипломну.

 2. Навчальні практики:

- обчислювальна;

- польова;

- фольклорна;

- діалектологічна;

- архівно-музейна;

- археологічна;

- діагностична;

- психокорекційна.

 1. Виробнича практика - практика на майбутньому робочому місці за фахом, визначеному навчальним планом.

2.5. Для магістрів-викладачів із спеціальностей непедагогічного напрямку обов’язкове проходження асистентської практики у відповідності до Держстандартів вищої освіти професійно-педагогічної підготовки таких фахівців.

  1. Переддипломна практика – виробнича практика, що є заключною ланкою перед виконанням дипломної або магістерської роботи. Мета цієї практики не тільки поглибити теоретичні знання зі спеціальності, а і зібрати фактичний матеріал для виконання дипломної, магістерської роботи.


^ Структура практик на факультетах педагогічного напряму ЗНУ

№ п/п

Вид практики

Курс

Тривалість

в тижнях

1.

ознайомча

ІІ,

ІІІ

2

2

2.

педагогічна

IV

6(4)

3.

педагогічна

V

6(8)

4.

переддипломна

V

4

5.

асистентська

M

4

6.

переддипломна

M

4

Примітка:

1. Ознайомча практика проводиться на фізичному, факультеті фізичного виховання та історичному факультетах.

2. Якщо студенти одночасно проходять практику з 2-х спеціальностей, то призначається 2 керівника від відповідних кафедр, а норма часу на кожну спеціальність визначається деканатом.

3. Асистентська практика обов’язкова для магістрів педагогічного і непедагогічного напрямів.


^ Структура практики на факультетах виробничого напряму ЗНУ


№ п/п

Вид практики

Курс

Тривалість

1.

навчальна

І, ІІ, IІІ

3

2.

виробнича

ІІІ

4

3.

виробнича

IV, М

4 (6)

4.

переддипломна

V

4

5.

переддипломна

М

4

6.

науково-дослідницька

М

2

7.

асистентська

М

2(4)


Термін проведення практик – початок чи кінець семестру, визначений графіком навчального процесу.

^ Проведення навчальних практик

В ЗНУ навчальні практики визначаються навчальними планами і проводяться наприкінці ІІ, IV, семестрів. Тривалість цих практик 3(4) тижні. При цьому враховується, що мінімальна кількість часу, відведеного на студентські канікули – 8 тижнів.

Примітка:

 1. На проведення безперервної практики за умови внесення її в графік навчального процесу планується 2 тижні, для планування навантаження керівникові практики – 2 години на студента за весь період практики.

 2. Результати практик, які проведено в літній час, зараховувати при призначенні стипендії в наступному семестрі.


ІІІ. Бази практики


  1. Практика студентів університету проводиться на базах практики, які відповідають вимогам програми.

  1. При наявності в університеті державного замовлення на підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів.

  1. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами бази практики передбачаються у цих договорах.

  2. У випадку, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи.

  3. Для студентів-іноземців бази передбачаються як на території країни замовника, так і в межах України.

  4. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедр підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

  1. Договори з базами практики про її проведення укладає ректор ЗНУ. Пропозиції відносно цього до 10 жовтня кожного навчального року випускові кафедри надають керівнику навчально-виробничих практик університету за таким зразком:
№ з/п

Повна назва бази практики

П.І.Б. директора бази практики

Адреса

бази

К-ть студентів
  1. Листи в організації про практику студентів оформляються на кафедрах в 2-х примірниках (Додаток Д).

  2. Направлення на практику оформляється в одному примірнику. Вищезазначені документи надаються у відділ з навчальної роботи для подальшого оформлення.

  3. Педагогічна практика на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» проводиться, як правило, у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях м. Запоріжжя. Педагогічна практика на рівні «Спеціаліст» - за місцем майбутнього працевлаштування відповідно до програми «Вчитель», запровадженої Департаментом Міністерства освіти і науки України.


^ IV. Організація і керівництво практикою


  1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на проректора, деканів факультетів, на завідувачів кафедр, керівника відділу з навчальної роботи, керівника навчально-виробничих практик. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник навчально-виробничих практик.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують завідувачі та керівники практик відповідних кафедр.

  1. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, по якому проводиться практика.

  1. Організаційні заходи кафедр, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики:

 • розробка наскрізної програми практики спеціальності та програми з окремо взятого виду практики не рідше, ніж 1 раз на 5 років;

 • визначення баз практики, розподіл студентів та підготовка наказу з практики;

 • за два тижні до початку практики підготовка та реєстрація у студентському відділі кадрів наказу про проведення практики;

 • підготовка студентської документації (договори на практику, направлення, листи, щоденники тощо.);

 • інструктаж студентів з питань безпеки та охорони праці;

 • проведення настановчої та заключної конференції;

 • контроль завідувачів кафедр та керівників практики за ходом практики;

 • відокремлені структурні підрозділи готують проекти наказів з практики, надають ректору на підпис та реєструють їх у студентському відділі кадрів університету.

  1. Організаційні заходи, що забезпечує керівник навчально-виробничих практик університету відділу з навчальної роботи:

 • укладання договорів про проведення практики між університетом та базами практик (Додаток Б);

 • складання кошторису щодо витрат на проведення практики студентів (Додаток В);

 • укладання трудової угоди між ЗНУ і керівником практики від бази практики (Додаток Г);

 • забезпечення студентів документацією, необхідною для практики;

 • контроль за розробкою програм практики;

 • здійснення розрахунку з базами практики згідно договору на проведення практик;

 • здійснення контролю за ходом практики та веденням документації;

 • підготовка щорічного аналізу практичної підготовки студентів за звітами кафедр;

  1. Керівник практики від кафедри:

 • перед початком практики контролює готовність баз практики до прийому студентів;

 • проводить організаційні заходи перед початком практики, інструктує про порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи;

 • повідомляє студентам про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує якісне проходження практики згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

 • у складі комісії приймає диференційований залік з практики;

 • подає письмовий звіт про проведення та результати практики завідувачу кафедри та керівнику навчально-виробничих практик університету.

  1. Обов’язки керівників від бази практики зазначені в договорі на проведення практики (Додаток Б).

  1. Студенти-практиканти зобов’язані:

 • до початку практики одержати консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно скласти залік з практики.

  1. Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).


^ V. Підведення підсумків практики


  1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики.

  1. Письмовий звіт та оформлений з усіх розділів щоденник практики, підписаний керівником від бази практики - загальноприйнята форма звітності студентів-практикантів непедагогічного напряму підготовки.

  2. Звіт студентів педагогічного напряму складається з:

 • відомості-характеристики з оцінками з навчальної та виховної роботи, затвердженої директором школи;

 • розгорнутого конспекту залікового уроку з додатковим матеріалом до нього;

 • конспектів проведених уроків, які підписані шкільним вчителем та керівником від кафедри;

 • аналізу уроку з обраного фаху;

 • завдання з педагогіки та психології;

 • матеріалів з проведеного експерименту до курсової чи дипломної роботи.

  1. Звіт з практики захищається студентами в комісії, призначеною завідувачем кафедри.

Комісія приймає диференційований залік у студентів на протязі перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку за підписами членів комісії.

  1. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

  1. Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість студенту пройти практику повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

  1. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях відповідних кафедр, а загальні підсумки на вченій раді, науково-методичній раді університету, на радах факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

  2. Не пізніше 2 тижнів після закінчення практики проводиться заключна конференція з практики на факультеті з метою аналізу і узагальнення результатів практики.

  3. Звіти студентів зберігаються на кафедрах до завершення навчання в університеті.


^ VI. Матеріальне забезпечення практики


  1. Витрати на практику студентів університету входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику визначається щорічно за поданням кошторису керівником навчально-виробничих практик із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу.

  2. Оплата праці керівників практики від бази практики здійснюється університетом на умовах погодинної оплати із розрахунку 1 година на одного студента за тиждень за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України.

  3. Відомість на оплату праці спеціалістів від баз практики надається керівником від кафедри керівнику навчально-виробничих практик університету в період останнього тижня практики. До відомості додаються копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорту, ідентифікаційного коду керівника практики від бази практики.

  1. Студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження університету, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством.

  2. Проїзд залізничним, водним, автомобільним транспортом до місця знаходження бази практики і назад сплачується за рахунок витрат на практику. Проїзд до бази практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

  3. За пропущені з неповажних причин дні практик зі студентів утримуються добові.

  4. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується університетом за рахунок витрат на практику у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок, встановленими для цих гуртожитків.

  5. Оплата відряджень викладачам університету - керівникам практики студентів здійснюється університетом згідно з чинним законодавством.

  6. Витрати часу на керівництво практикою плануються згідно норм, встановлених наказом по університету «Про розрахунок та розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників ЗНУ» на поточний навчальний рік.

  7. Практика у структурних підрозділах університету проводиться за погодженням з керівником підрозділу на безоплатній основі.ПОГОДЖЕНО:


Перший проректор О.Г. Бондар

Начальник юридичного відділу О.О. Кулініч

Керівник відділу з навчальної роботи Л.О. Нестеренко

Додаток А

Приклад форми наказу ректора вищого навчального закладу

про проведення практики студентівМіністерство освіти і науки України


__________________________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
НАКАЗ
„____” _____________200__р. № ___________
_________________________________

(місцеперебування ВНЗ)
Про проведення практики студентів

денної (заочної) форми навчання

.................................................факультету


Згідно з навчальним планом, графіком навчального процесу та Положення про практику студентів ВНЗ України


НАКАЗУЮ:


1.Направити на _______________практику студентів _____ курсу

(назва виду практики)

спеціальності____________________з___________по____________ _____р.№№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце проведення практики (назва країни, підприємства, організації установи)

Методист


2. Відповідальним керівником за організацію практики, складання звіту про її підсумки та надання відповідних документів у відділ з навчальної роботи призначити______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)
3 Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника декана______________________факультету___________________________

(назва факультету) (прізвище, ініціали)
Ректор (підпис) _______________________

(ініціали, прізвище)

Візи:


Декан ________________факультету (підпис) _____________________

(назва факультету) (ініціали, прізвище)


Зав. кафедри (відповідальний виконавець) (підпис) ________________

(ініціали, прізвище)


Узгоджено:


Начальник юридичного відділу (підпис) ________________

(ініціали, прізвище)


Керівник відділу з навчальної роботи (підпис) ________________

(ініціали, прізвище)


Виконавець (прізвище, телефон)


Додаток Б

Приклад форми Договору на проведення практики

студентів вищих навчальних закладів

ДОГОВІР №_______


на проведення практики студентів вищих

навчальних закладів


Місто___________________ „______”___________200__р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку, _______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі ________________________________

_______________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі_______________________________________________

(статут або доручення)

і, з іншого боку,__________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в особі ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

___________________________________________________діючого на підставі ________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

^ 1 База практики зобов’язується:

1.1 Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:№№№Номер і назва спеціальності


ККурсВид практикиКількість студентівТермін практики

початок

кінець1.2 Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3 Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4 Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5 Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6 Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7 Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови_______________________________________

_______________________________________________________________

2 Навчальний заклад зобов’язується:

2.1 За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3 Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4 Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів за погодженням з базою практики згідно з кошторисом-калькуляцією ________ грн.

^ 3 Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1 Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2 Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3 Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4 Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5 Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу_____________________________________________

_______________________________________________________________

Бази практики__________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів.

Підписи та печатки:


Від навчального закладу: Від бази практики:

_____________________ ____________________

(посада, прізвище та ініціали) (посада, прізвище та ініціали)


„____”________________200__р. „____”______________200_р.
^Додаток В


Приклад форми кошторису-калькуляції витрат

на проведення практики студентів

КОШТОРИС-КАЛЬКУЛЯЦІЯ


витрат на проведення практики студентів

_________________________________________________________

(назва навчального закладу)

на _______________________________________________________

(назва бази практики)


№№№п/пВиди витрат
Сума (грн.)
Оплата праці безпосереднього керівника практики із розрахунку 0,5 годин на одного студента за тиждень практики за ставками погодинної оплати.

_________чол. практикантів __________ курсу протягом

________________тижнів____________________________

_________ чол. практикантів ___________курсу протягом

________________тижнів___________________________

_________чол. практикантів ___________курсу протягом

________________тижнів___________________________


Примітка: Розміри оплати уточнюються по закінченні практики у відповідності до кількості практикантів і продовження керівництва_______


_______
Оплата консультацій, екскурсій, лекцій та інших одноразових витрат _______________________________

(позначте)


_______
Інші види ________________________________________

________________________________________________

(позначте)

Підписи та печатки:


Від навчального закладу: Від бази практики:

_____________________ ____________________

(посада, прізвище та ініціали) (посада, прізвище та ініціали)


„____”________________200__р. „____”______________200_р.
^
Додаток ГПриклад форми трудової угоди між вищим навчальним закладом і підприємством (організацією, установою)

про проведення практики студентів


Затверджую:

Ректор (проректор), директор,

(заступник директора)

„____” ____________200__р.


^

ТРУДОВА УГОДАМісто____________________ „____”________________200_р.

Ми, представник___________________________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) (надалі –Замовник)


з одного боку та громадянин, _____________________________________,

(прізвище ім’я по батькові)

що займає посаду в ______________________________________________

(назва підприємства – бази практики)

який мешкає за адресою __________________________________________,

має паспорт серії____________№____________(надалі – Виконавець)

з іншого боку, уклали трудову угоду про те, що ______________________________________________________________

1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє керівництво практикою_________чол. студентів _________курсу по спеціальності __________________________протягом ______тижнів з _______по_______200__р. згідно з договором від_________________№ ______, укладеним між базою практики______________________________

(назва підприємства)

і навчальним закладом_____________________________________

(назва навчального закладу)

2 Виконавець зобов’язується:

2.1 Здійснювати безпосереднє керівництво практикою студентів, зазначених у п.1, згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

2.2 Після закінчення практики подавати до навчального закладу довідку, засвідчену керівником бази практики, про фактичну кількість студентів, які проходили практику і строки керівництва, котра є підставою для кінцевих фінансових розрахунків за виконану роботу.

2.3 Про всі порушення студентами-практикантами розпорядку дня, техніки безпеки і невиконання програми негайно доповідати навчальному закладу.

2.4 У разі об’єктивної неможливості виконати у встановлений термін обсяг роботи, повинен завчасно попередити про це Замовника.

2.5 У разі невиконання роботи в установлений п.п. 1 і 1.2. термін та незабезпечення належної якості роботи з вини Виконавця сума оплати згідно з п. 3.3 може бути переглянута за згодою Замовника і Виконавця.

3 Замовник зобов’язується:

3.1 Виконати передбачені для навчального закладу умови договору, зазначені в п.1.

3.2 Надавати виконавцю методичну допомогу в організації та проведенні практики.

3.3 Здійснити оплату за фактично виконану роботу на підставі довідки, наданої Виконавцем згідно з п.2.2.

Оплату здійснити за ставками погодинної оплати і з розрахунку 1 години на одного студента за тиждень практики.

Оплату здійснити у сумі _____________грн. (поштовим переказом, бухгалтерією навчального закладу та інше).

4. Ця трудова угода складена у трьох примірниках: два зберігаються у Замовника і один – у Виконавця.


Замовник______________________


Виконавець____________________


Додаток Д

Лист на підприємство


Параметри листа:

2 см – зверху

2 см – знизу

3 см – зліва

1 см - справа


Адміністративному директору ЗАТ «ЗАЗ»

Крайнєву В.Г.

________________________________________

пр. Леніна, 12

69600, м.Запоріжжя


Шановний Валерію Георгійовичу!


Прошу Вас прийняти на виробничу практику студента 4 курсу економічного факультету спеціальність «Фінанси» Андрієнка Віктора Сергійовича.

Термін практики: 02.02.2009 – 03.04. 2009 р.


З повагою,

ректор С.М. Тимченко


Прізвище та ініціали виконавця

Телефон

(10 шрифт) на другому примірнику листа ставиться підпис виконавця


P.S. Лист готується у 2-х примірниках


Схожі:

Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПоложення про проведення всеукраїнської студентської олімпіади у запорізькому національному університеті 2012
Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових оч­них змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті icon1. загальні положення
Планом проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПоложення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету
Положення Наукового студентського товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПоложення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення...
Положення про проведення практики студентів в запорізькому національному університеті iconПрограма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи