Затверджую icon

Затверджую
Скачати 152.59 Kb.
НазваЗатверджую
Дата28.07.2012
Розмір152.59 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор С.М.Тимченко“_____ “ ___________ 200__ р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО І -ТУР (ВНУТРІВУЗІВСЬКИЙ) ТА ІІ-ТУР

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ


1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових оч­них змагань у творчому застосуванні здобутих знань, вмінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обда­­ро­ваної студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стиму­лю­вання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, під­вищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), за якими здійснюється підготовка фахівців.

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін циклів гумані­­тарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що вив­чають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної та практич­­ної підготовки студентів старших курсів згідно з переліком напрямів і спеціальнос­тей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

1.4. Олімпіада проводиться у два етапи.

I етап – з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) на факультетах серед студентів, які на них навчаються.

II етап – у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

II етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму), за якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах України. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 15 осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних країн. Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

1.8. Учасники Олімпіади отримують олімпіадні завдання та дають на них відповіді державною мовою.


^ 2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:

– забезпечує організацію та проведення Олімпіади;

– розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення Олімпіади;

– забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними та методичними матеріалами;

– аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;

– надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закла­дам в організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму);

– підводить остаточні підсумки Олімпіади;

– здійснює нагородження переможців;

– готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення та розповсюдже­ння здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу вищими навчальними закладами, відповідними департаментами Міністерства освіти і науки України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади та підведення її підсумків покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2.4. Для організації і проведення Олімпіади у вищих навчальних закладах створюються організаційні комітети, журі, мандатні та апеляційні комісії.

2.5 До складу оргкомітетів Олімпіади входять провідні науково-педагогічні праців­­ники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок базового вищого навчального закладу тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи проректор з наукової роботи вищого навчального закладу. Кандидатура голови оргкомітету базового вищого навчального закладу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.6. Оргкомітет базового вищого навчального закладу:

- розробляє положення про проведення Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) на основі даного Положення;

- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки України;

- організує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

- організує і проводить нагородження переможців;

- складає звіт про проведення Олімпіади;

- готує довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади;

- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

2.7. До складу журі II етапу Олімпіади входять провідні науково-педагогічні праців­ники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо.

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі.

2.8. Журі:

– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;

– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

– аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

2.9. До складу апеляційної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечних питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

2.10. До складу мандатної комісії входять представники базового вищого навчально­­го закладу та громадських організацій.

Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Положення.


^ 3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

3.1. I та II етапи Всеукраїнської студентської олімпіади складаються з турів. Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) на кожному етапі визначають оргкомітети.

3.2. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.2.1. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету та журі у вищому навчальному закладі регламентуються відповідним наказом ректора.

3.2.3 Оргкомітет підводить підсумки проведення І етапу змагань та рекомендує переможців I етапу для участі в II етапі відповідної Олімпіади. Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади вважається заповнені оргкомітетом анкети на кожного учасника окремо (додаток 1).

3.2.4. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базового вищого навчального закладу у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки України.

3.3. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.3.1. Умови і порядок проведення II етапу Олімпіади, склад оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу.

3.3.2. II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу. Конкретний термін проведення визначається оргкомітетами базових вищих навчальних закла­дів і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3.3.3. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади, тематику олімпіадних завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) вищим навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет базового вищого навчального закладу у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

3.3.4. ІІ етап Олімпіади може проводитися для різних груп вищих навчальних закладів, при умові підготовки завдань для кожної групи окремо.

3.3.5 Оргкомітету з проведення II етапу Олімпіади надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про підсумки проведення олімпіади з навчальної дисципліни, напряму чи спеціальності у 10-тиденний термін після її завершення, за встановленою формою (додаток 2 Положення).

3.3.6. Довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади надсилаються у двох екземплярах (оригінал та копія) 1 раз після закінчення 3-річного терміну проведення Олімпіади (додаток 3). При підготовці довідки-подання слід чітко дотримуватись наказів Міністерства освіти і науки України "Про відзначення Почесною грамотою" від 03.02.2003 р. № 46 та "Про відзначення знаком "Відмінник освіти" від 03.02.2003 р. № 47.

У разі, якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам цього Положення, результати проведення відповідної Олімпіади Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

3.3.7. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу Олімпіади призначається терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за підсумками проведених олімпіад.


^ 4. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно.

4.2. Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та заохочуються цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

4.3. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України та нагороджуються відповідними дипломами.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.4. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості учасників. Якщо в олімпіаді беруть участь до 30 учасників, переможці визначаються за трьома призовими місцями.

4.5. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. У разі, якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.

4.6. За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідної олімпіади.

4.7. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній студентській олімпіаді.

Ректор вищого навчального закладу може заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця в Олімпіаді:

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності, з отриманням вищого балу в заліковій книжці;

– направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;

– переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

– наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури.

4.9. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

4.10. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.


5. ФінансУВАННЯ ОлімпіадИ

5.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження студентів для участі у II етапі змагань здійснюється вищим навчальним закладом, в якому вони навчаються.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється базовим вищими навчальним закладом.

5.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснюють Міністерство освіти і науки України.

5.4. За працівниками вищого навчального закладу, інших установ, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

5.5. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці олімпіадних завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

– підготовка завдань для учасників ІІ етапу Олімпіади – до 50 годин на весь колектив;

– перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному викладачеві (не більше трьох викладачів);

– робота відповідального секретаря оргкомітету базового вищого навчального закладу – до 30 годин.


УЗГОДЖЕНО:


Проректор з наукової роботи


________________ О.Г. Мордвінов


Проект положення вносить:

Заст. начальника НДС


____________О.В.Дерюгіна

Додаток 1

до п.3.2.3 Положення

про Всеукраїнську студентську

олімпіаду

А Н К Е Т А

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади


Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________

____________________________________________________________________
Дата народження _____________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________

____________________________________________________________________

Факультет, курс ______________________________________________________


Рішенням оргкомітету _________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) __________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ___________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________

спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.


Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ____________ ____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.


Підпис учасника олімпіади ________________________


Дата заповнення _________________________________


Додаток 2

до п. 3.3.5 Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду


З В І Т

про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

________________________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ________ в ___________________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)


1. Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

1.1. Хід проведення олімпіади.

1.2. Склад та робота журі, мандатної та апеляційної комісій.

1.3. Новації в організації та проведенні студентської олімпіади.

2. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

2.1. Аналіз підготовки студентів до олімпіади.

2.2. Конкурсні завдання.

2.3. Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, недостатньо засвоєних студентами.*

2.4. Пропозиції щодо поліпшення організації та проведення студентських олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.

3. Додатки:

3.1. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення
II етапу олімпіади.

3.2. Список учасників олімпіади (форми 1, 1а).

3.3. Результати переможців II етапу олімпіади у 2 примірниках (форма 2).

3.4. Результати участі в олімпіаді кожного студента (форма 3).*

3.5 Пропозиції щодо нагородження активних організаторів олімпіади
(додаток 3).

3.6. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення тощо).


М.П.


______________

*Примітка. Дані за пунктами 2.3, 3.4 розсилаються оргкомітетами тільки у вищі навчальні заклади, студенти яких брали участь у II етапі олімпіади.

Дані за пунктами 1, 2; 3.2, 3.3 (форми 1, 1а, 2) надсилаються додатково на дискеті.


Форма 1


^ СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ


№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові студента (повністю)

Повна

назва вищого навчального закладуКурсФакультетКількість балів

Місце

в особисто­му заліку

1

2

3

4

5

6

7


Голова оргкомітету __________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

Голова журі __________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)


Форма 1а


^ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

(від кожного вищого навчального закладу)


№ п/п

Повна назва

вищого навчального закладу

Кількість учасників олімпіади


1

2

3


Голова оргкомітету __________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

Секретар оргкомітету _________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)


Форма 2

^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з ______________________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ________ в __________________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)
Прізвище, ім’я,

Повна назва

Р е з у л ь т а т и

з/п

по батькові студента (повністю)

вищого навчального закладу

Бали

Місце

% від максима­льно можли­во­го відсотка

1

2

3

4

5

6


Голова оргкомітету __________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

Голова журі __________ ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

_________________________ М.П.

(дата)


Форма 3


Ректору ______________________

(Вищий навчальний заклад)


Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ______________________________________ повідомляє, що студент(ка) Вашого навчального закладу _______________________ посів(ла) ____ місце з (Прізвище, ініціали)

можливих, а по групі __________________ вищих навчальних закладів _________ місце з ____________ можливих.


Голова оргкомітету

базового вищого

навчального закладу _________ _________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 3

до п. 3.3.6 Положення

про Всеукраїнську студентську

олімпіаду

______________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)


ДОВІДКА-ПОДАННЯ


1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

__________________________________________________________________________


2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________________

__________________________________________________________________________


3. Число, місяць, рік і місце народження _______________________________________

__________________________________________________________________________


4. Стать ____________________ 5. Національність ______________________________

6. Освіта ____________ 7. Науковий ступінь, вчене звання ______________________

__________________________________________________________________________


8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження _____________________

_________________________________________________________________________


9. Домашня адреса _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Загальний стаж роботи __________________________________________________

Стаж роботи у даному колективі _____________________________________________


11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України нагородженого________________________________________________

__________________________________________________________________________


Кандидатура ___________________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу _____________________________________________________

(Найменування підприємства, установи, організації тощо,

__________________________________________________________________________

дата обговорення, № протоколу)

Представляється до ________________________________________________________

(Вид нагороди)


Керівник підприємства, Голова ради

установи, організації ____________ (зборів) колективу __________

( ) ( )


М.П.

___________________ 20___ року


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи