Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни icon

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Скачати 104.77 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Дата02.08.2012
Розмір104.77 Kb.
ТипДокументиДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією Наукового товариства Ректор

студентів та аспірантів _______________С.М. Тимченко

(Протокол №5 від 19.11.2010 р.)

Голова НТСА ЗНУ «20» грудня 2010 р.

_____________С.О. Сириця


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


2010

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Наукове товариство студентів та аспірантів (далі – НТСА) Запорізького національного університету є одним з органів студентського самоврядування, що сприяє розвитку студентської науки та поширенню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі.

  2. Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує діяльність НТСА в Запорізькому національному університеті (далі – університет).

  3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету. В офіційних документах можливим є використання скороченої назви – НТСА ЗНУ.

  4. Діяльність НТСА здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту університету, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Запорізькому національному університеті, Положення про студентські наукові проблемні групи в Запорізькому національному університеті і даного Положення.

  5. НТСА співпрацює з адміністрацією університету, керівництвом факультетів та кафедр, іншими органами студентського самоврядування, науково-дослідним сектором, відділом аспірантури і докторантури, студентськими науковими проблемними групами та гуртками, первинною профспілковою організацією університету, а також державними органами України, громадськими об’єднаннями в Україні та за кордоном.

  6. НТСА може мати власну символіку, бланк з власними реквізитами, штампи, членські квитки та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються відповідно до цього Положення.

 2. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НТСА

  1. НТСА функціонує з метою координаційного, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та аспірантів університету, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, сприяє розвитку науки та поширенню інтересу до науково-дослідної діяльності в молодіжному середовищі.

  2. Основні завдання НТСА:

 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності серед студентів та аспірантів з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

 • залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр (лабораторій), факультетів у складі студентських наукових проблемних груп та гуртків;

 • популяризація серед студентів та аспірантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців;

 • заохочення студентів та аспірантів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі;

 • сприяння підготовці та участі талановитих студентів та аспірантів університету в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах, конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій для молодих вчених, аспірантів і студентів;

 • організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного наукового співробітництва;

 • сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів, наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів;

 • пошук та впровадження нових форм організації наукової діяльності осіб, що навчаються в університеті;

 • співпраця з іншими структурними підрозділами та органами студентського самоврядування університету, а також з науковими товариствами студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України;

 • висвітлення результатів своєї діяльності на веб-сайті НТСА ЗНУ, в газеті «Запорізький університет» та Інформаційному бюлетені «Молодий науковець», а також в інших засобах масової інформації;

 • налагодження зв’язків з благодійними фондами, спонсорами для підтримки діяльності НТСА;

 • узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи студентів та аспірантів університету;

 • здійснення інших видів діяльності, які відповідають цьому Положенню.

^ 3. ЧЛЕНСТВО В НТСА

  1. Членство в НТСА є вільним для студентів та аспірантів і здійснюється на добровільних засадах.

  2. Членами НТСА можуть стати студенти або аспіранти університету, які виявили бажання брати участь в діяльності НТСА та визнають Положення про НТСА ЗНУ.

  3. Прийом в члени НТСА та відрахування з його складу здійснюється на засіданні ради НТСА факультету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

  4. Особи, які мають особливі заслуги перед НТСА, на підставі рішення координаційної ради, можуть отримати статус Почесного члена НТСА з дорадчим голосом.^ 4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ НТСА

4.1 Члени НТСА зобов’язані:

– дотримуватися всіх вимог цього Положення;

 • сумлінно та вчасно виконувати доручення керівних органів НТСА з

організації його роботи;

 • брати активну участь у роботі НТСА;

 • підвищувати свій науковий рівень.

  1. Члени НТСА мають право:

 • обирати та бути обраними у керівні органи НТСА;

 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСА;

 • брати участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, бути присутніми та виступати з доповідями на наукових семінарах, конференціях, інших наукових заходах, бути ініціаторами та співорганізаторами їх проведення;

 • отримувати методичну та інформаційну допомогу від керівництва НТСА, адміністрації університету, науково-дослідного сектора, факультетів та кафедр;

 • подавати пропозиції щодо залучення нових членів, нагородження найактивніших студентів та аспірантів, а також відзначення кращих наукових керівників;

 • встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

4.3 Члени НТСА можуть мати додаткові права, що не суперечать цьому Положенню.


^ 5. Організаційна структура НТСА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. НТСА діє на рівні університету та факультетів відповідно до цього Положення.

  2. На рівні університету функціонують такі органи НТСА:

 • конференція НТСА університету;

 • правління НТСА університету;

 • координаційна рада НТСА університету.

  1. На рівні факультетів функціонують такі органи НТСА:

 • загальні збори членів НТСА факультету;

 • правління НТСА факультету;

 • рада НТСА факультету.

^ 6. КОНФЕРЕНЦІЯ НТСА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Найвищим органом НТСА університету є конференція НТСА університету.

  2. Учасниками конференції НТСА є: Голова НТСА університету, перший заступник і заступники Голови НТСА університету, секретар НТСА та делегати НТСА від факультетів (по сім представників від кожного факультету). Право голосу на конференції мають усі учасники конференції.

  3. Засідання конференції вважається дійсним, якщо кількість присутніх складає 2/3 її повного складу. Будь-яке рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

  4. Конференція може збиратися на чергові та позачергові засідання. Чергове засідання скликається Головою НТСА ЗНУ щорічно в жовтні місяці. Позачергове засідання скликається рішенням правління НТСА, за вимогою не менше ніж 1/3 членів НТСА, адміністрації університету або у випадку припинення повноважень Голови.

  5. До повноважень конференції належить:

 • внесення змін та доповнень до Положення про НТСА університету;

 • обрання Голови НТСА та звільнення його з посади;

 • затвердження символіки НТСА;

 • затвердження Плану роботи НТСА;

 • затвердження звіту Голови НТСА університету.

^ 7. ПРАВЛІННЯ НТСА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Правління НТСА університету є постійнодіючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції. Членами правління НТСА університету є: Голова НТСА університету, перший заступник і заступники Голови НТСА університету та секретар НТСА університету.

  2. Голова НТСА університету обирається на засіданні конференції НТСА університету з числа студентів або аспірантів терміном на один рік. Кандидатура Голови НТСА вноситься координаційною радою НТСА або шляхом самовисування.

  3. Вимоги до Голови НТСА університету:

 • членство в НТСА не менше одного року;

 • здібності до наукової та організаційної діяльності.

7.4. Повноваження Голови НТСА університету:

 • головує на засіданнях конференції, координаційної ради та правління НТСА ЗНУ;

 • спільно з координаційною радою планує та організовує роботу НТСА;

 • представляє НТСА університету в усіх органах, організаціях та установах;

 • видає розпорядження в межах своїх повноважень, які є обов’язковими для виконання всіма членами НТСА університету;

 • підписує акти (протоколи, офіційні листи, розпорядження та іншу документацію), прийняті НТСА університету, дає доручення, укладає угоди про співпрацю;

 • звітує про річну діяльність НТСА на конференції НТСА;

 • є членом вченої ради та науково-технічної ради університету.

  1. Перший заступник, заступники та секретар НТСА університету призначаються та звільняються Головою НТСА університету.

  2. Вимоги до першого заступника, заступників Голови НТСА та секретаря НТСА університету:

 • членство в НТСА університету;

 • здібності до наукової та організаційної діяльності.

  1. Повноваження першого заступника Голови НТСА університету:

 • виконує доручення Голови НТСА університету;

 • контролює здійснення керівниками органів НТСА університету своїх повноважень та обов’язків;

 • здійснює організаційні функції з питань взаємодії НТСА університету та факультетів з органами студентського самоврядування університету, інших вищих навчальних закладів, громадськими організаціями тощо;

 • виконує обов’язки Голови НТСА університету у разі його відсутності.

7.7 Голова НТСА університету може мати інших заступників.

7.8 Секретар НТСА ЗНУ веде протоколи засідань конференції, координаційної ради, правління НТСА університету, оформлює і зберігає іншу необхідну документацію, що стосується діяльності НТСА. Висвітлює діяльність НТСА університету та факультетів у засобах масової інформації.

^ 8. КООРДИНАЦІЙНА РАДА НТСА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Координаційна рада НТСА ЗНУ – виконавчий орган, що діє у перервах між конференціями та здійснює організаційну діяльність всіх структур НТСА. До складу координаційної ради НТСА входять: Голова НТСА, перший заступник і заступники Голови НТСА, секретар НТСА, Голови рад НТСА факультетів.

  2. Діяльність координаційної ради НТСА ЗНУ:

 • підготовка і проведення конференції НТСА;

 • планування та організація поточної діяльності НТСА;

 • скликання у разі необхідності позачергової конференції НТСА.

^ 9. ДІЯЛЬНІСТЬ НТСА НА РІВНІ ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Рада НТСА факультету в складі НТСА університету створюється ініціативною групою з числа студентів та аспірантів факультету чисельністю не менше 10 осіб.

  2. Діяльність ради НТСА факультету:

 • прийом в члени НТСА нових кандидатів з числа студентів та аспірантів факультету чи відрахування з його складу;

 • планування та організація поточної діяльності НТСА факультету відповідно до рішень конференції, правління та координаційної ради НТСА ЗНУ;

   • затвердження звіту Голови НТСА факультету.

9.3 Голова ради НТСА факультету:

– головує на засіданнях ради НТСА факультету;

 • спільно з радою НТСА факультету планує та організовує поточну роботу НТСА факультету;

 • скликає чергові та позачергові засідання ради НТСА факультету;

 • звітує про річну діяльність НТСА факультету на раді НТСА факультету.

  1. Голова ради НТСА факультету має заступника (заступників). Заступники Голови ради НТСА факультету призначаються і звільняються Головою ради НТСА факультету за погодженням із Головою НТСА університету.

  2. Секретар ради НТСА факультету призначається і звільняється Головою ради НТСА факультету за погодженням із Головою НТСА університету.

  3. Секретар ради НТСА факультету веде протоколи засідань ради НТСА факультету, оформлює і зберігає іншу необхідну документацію, що стосується діяльності НТСА на факультеті, висвітлює інформацію про діяльність НТСА факультету у засобах масової інформації.


^ 10. Співпраця НТСА з адміністрацією університету


10.1 Адміністрація університету:

 • співпрацює з НТСА університету на засадах всебічного сприяння та взаємодії;

 • створює належні умови для ефективної діяльності НТСА;

 • надає інформаційну, правову, організаційно-методичну та фінансову

допомогу для забезпечення функціонування НТСА університету.

10.2 Адміністрація університету має право:

 • отримувати інформацію про діяльність НТСА;

 • скликати позачергову конференцію НТСА університету у випадках недотримання органами НТСА цього Положення;

 • брати участь у заходах, організованих НТСА;

 • заслуховувати звіти голови НТСА на засіданнях ректорату, науково-технічної та Вченої ради ЗНУ.


^ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ


  1. Виключне право на внесення змін та доповнень до цього Положення має Конференція НТСА університету;

  2. Пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до Регламенту конференції університету.


^ 12. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Це Положення набирає чинності з моменту його ухвалення конференцією НТСА університету. Попереднє Положення втрачає чинність з моменту набрання чинності цим Положенням;

  2. Після набрання чинності цього Положення усі акти НТСА університету, котрі були видані чи прийняті раніше, мають бути приведені у відповідність до цього Положення.ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТУВАЛИ: ПОГОДЖЕНО:


перший заступник голови НТСА проректор з наукової роботи

_______________В.О.Харьков ____________________С. К. Бостан

студент 4 курсу начальник науково-дослідного сектора

юридичного факультету ____________________В. І. Меняйло

_______________С.Бурма зав. аспірантурою і докторантурою

заступник голови НТСА ____________________Г.М.Васильчук

юридичного факультету начальник юридичного відділу

______________О.В.Краснокутська ____________________О.О. Кулініч


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconЗ наукової практики державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни повна назва кафедри «затверджую»
Курс (назва) розрахований на студентів курс факультет напрям підготовки
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи