Програма виробничої практики для студентів із спеціальності icon

Програма виробничої практики для студентів із спеціальності
Скачати 140.81 Kb.
НазваПрограма виробничої практики для студентів із спеціальності
Дата29.12.2012
Розмір140.81 Kb.
ТипПрограма

державний вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет

міністерства освіти і наукИ україни

Кафедра фізичного матеріалознавства


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи ДВНЗ «ЗНУ»

_____________ Бондар О.Г.

«____» ___________ 2007 р.


ПРОГРАМА

виробничої практики

для студентів із спеціальності

„Фізика твердого тіла”

(спеціалізація „Фізичне матеріалознавство”,

шифр: 6.040203, 7.040203)


Запоріжжя 2007

Програма практики складена на основі „Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України” (наказ Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р.) та „Методичних рекомендацій по складено програм студентів вищих навчальних закладів України” (Інститут змісту і методів навчання, 1995 р., 12 с.)


Програма складена

доц.. Жметко Д.М.


Обговорена на засіданні кафедри

фізичного матеріалознавства

протокол №1 від 29.08.07.

зав. каф. проф. Гіржон В.В.


Голова методичної ради

фізичного факультету

ст. викл. Ткаченко С.П.

протокол № 1 від 27.09.07


ВступЗа навчальним планом виробнича практика проводиться на третьому курсі з 4.02 по16.02 (2 календарні тижні), на четвертому курсі – з 28.01 по 23.02 (3 календарних тижні), спеціальність 6.040203 (бакалавр) та на 5 курсі – з 4.02 по 15.03 (6 календарних тижнів), спеціальності 7.040203 (спеціаліст) і 8.040203 (магістр)

Виробнича практика студентів здійснюється на базі науково-дослідних лабораторій кафедри фізичного матеріалознавства та науково-дослідних лабораторій і лабораторій фізичних методів контролю установ і підприємств міста. Виробнича практика студентів-випускників, як правило, проводиться на підприємствах, на яких вони мають можливість працевлаштування.

В період проходження практики студент зобов'язаний дотримуватись вимог календарного індивідуального плану практики, трудової дисципліни на робочому місці, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки, виконувати всі розпорядження керівника практики.

Керівник практики, який призначається з числа викладачів кафедри, або ведучих спеціалістів підприємств і установ, зобов'язаний скласти затверджений на засіданні кафедри індивідуальний план практики для кожного студента, здійснювати контроль за виконанням цього плану, надавати студентам своєчасну допомогу в оволодінні ними кваліфікаційними навиками в роботі з експериментальною апаратурою та під час роботи зі спеціальною і науковою літературою.

^

Розділ 1. Цілі і завдання практикиОволодіти сучасними методами контролю структури і властивостей матеріалів (растрова електронна мікроскопія, мікрорентгеноспектральний, фазовий і ОЖЕ- спектральний аналізи, магнітні методи і інші);

ознайомитися з технологією сучасного виробництва порошкових, аморфних і нанокристзлічних матеріалів та технологією виготовлення виробів із них;

навчитись ефективно користуватись в своїй роботі спеціальною і науковою літературою;

ознайомитись з принципами організації науково-дослідних робіт, джерелами їх фінансування, правилами оформлення звітності.


Розділ 2 ^ Зміст практики


Виробничу практику студенти проходять в науково-дослідних лабораторіях кафедри фізичного матеріалознавства (лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія магнетизму, лабораторія рентгеноструктурного аналізу, металографічна лабораторія) та в лабораторіях науково-дослідних установ і промислових підприємств міста (лабораторія порошкової металургії УкрНДІспецсталей, лабораторія магнітних вимірювань Інституту трансформаторобудування, лабораторія сертифікаційних доліджень та метрології Інституту титану, лабораторія електромагнітних досліджень Запорізького трансформаторного заводу, фізичні лабораторії підприємств ЗМКБ “Івченко - Прогрес”, Запорізького алюмінієвого комбінату, Запорізького автомобілебудівного заводу, заводів “Дніпроспецталь” та “Запоріжсталь”, Запорізького заводу високовольтної апаратури.

На час проходження практики студентів закріплюють за конкретними дослідними лабораторіями, де вони працюють в режимі робочого дня лабораторії або цеху в якості стажерів, лаборантів і техніків. Під час проходження практики студенти виконують завдання згідно індивідуального плану, вивчають спеціальну і наукову літературу по темі досліджень.

Перед проходженням практики студенти проходять загальний інструктаж і інструктаж на робочому місці з правил охорони праці і протипожежної безпеки.

Розділ 3 3.1 Індивідуальні завдання

1. Приготування об'єктів (фольг і реплік) для електронно-мікроскопічних
досліджень.

 1. Спостереження тонкої структури металевих сплавів за допомогою електронного мікроскопу.

 2. Встановлення типу кристалічної ґратки за електронографічною картиною.

 3. Проведення якісного і кількісного хіманалізу рентгеноспектральним методом.

 4. Вимірювання кривої намагнічування і петель гістерезису індукції в постійних і змінних магнітних полях,

 1. Вимірювання електромагнітних втрат енергії в електротехнічній сталі і аморфних сплавах.

 2. Дослідження впливу магнітного відпалювання на магнітні характеристики аморфних сплавів.

8.Освоєння методики виготовлення металографічних і аналізу мікроструктури матеріалів за допомогою оптичного мікроскопу МИМ-7. Вивчення методики спостереження і фотографування доменної структури за методикою Акулова-Біттера,

9. Вивчення методики отримання кривої розмагнічування сплавів системи Fe-Nd-В.

10.. Дослідження впливу механічних напруг і магнітних полів на доменну структуру.
11. Вивчення якісного фазового складу металевих сплавів.

І2. Прецизійне визначення параметрів ґратки.

13. Вимірювання залишкових напруг методом “sin2” .

14.Оволодіння методикою рентгенівського фазового і рентгеноструктурного аналізів сплавів системи Fе-Nd-В.

15.Розробка програм для ЕОМ для розрахунків міжплощинних відстаней за

даними рентгенівських зйомок.

16.Оволодіння методикою виготовлення металографічних шліфів газорозпилених порошків сплавів Fе-Nі-В.

17.Розробка програм для ЕОМ для регістрації кривих намагнічування і петель гістерезису індукції.

18.Оволодіння методикою проведення ізотермічного відпалювання магнітотвердих матеріалів.

19.Вивчення особливостей мікроструктури сплавів Fе-Nd-В після різноманітних

типів термічної обробки.

20.Визначення фазового складу сплаву Fе-Nd-В. після різноманітних типів

термічної обробки.

21.Дослідження процесів перемагнічування аморфних сплавів з неоднорідною

магнітною анізотропією.

22.Моделювання процесів перемагнічування аморфних стрічках з неоднорідною магнітною анізотропією.

23.Дослідження лазерної обробки на структуру і магнітні властивості магнітом'яких матеріалів.

24. Дослідження кристалізаційних процесів в аморфних сплавах після термообробки.

Значна кількість тем індивідуальних завдань (2-3 теми на одного студента) дає можливість вибору з врахуванням інтересів студента.


3.2. ^ Заняття і екскурсії під час практики

В період проходження практики, студенти приймають участь в роботі наукових семінарів кафедри і щорічних наукових конференцій, виступають з доповідями за матеріалами своїх досліджень, відвідують узагальнюючі лекції вчених кафедри та провідних вчених підприємств, на яких здійснюється практика.

На початку практики проводиться екскурсія по науково-дослідних лабораторіях кафедри фізичного матеріалознавства, під час якої студенти знайомляться з матеріальною базою лабораторій, з основними напрямками наукових досліджень, з найбільш важливими науковими досягненнями співробітників кафедри та зв'язками кафедри з науковими школами України та зарубіжжя

Проводяться також екскурсії на підприємства міста, де студенти знайомляться з професіями, пов'язаними з спеціалізацією кафедри, технологічними процесами виробництва, організаційною структурою підприємства, джерелами фінансування.

Студенти знайомляться з приблизним переліком професій спеціалізації кафедри, на які доцільно орієнтуватись в період проходження практики:

 1. Фізик-ренттенолог

 2. Фізшс-технолог

З Фізик-магнітолог

 1. Фізик-програміст

 2. Фізик-експерт

 3. Викладач фізики в навчальних закладах ІЇ-ІУ ступенів акредитації.

 4. Фізик-спеціаліст з електронної техніки.

Під час проходження практики можлива орієнтація і на інші спеціальності, пов'язані з експлуатацією сучасного науково-дослідного обладнання, впровадження нових фізичних методів дослідження та розробкою нових технологій.

3.3. Навчальні посібники

^

Навчально-методична література


 1. Дружинин В, В. Магнитнне свойства злектротехнической стали. М., “Энергия”, 1974.

2,Чечерников В, И. Магнитные измерения. М, МГУ, 1971.

З.Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материалов. М.-Л.,Госэнергоиздат. 1968

5.Гуляев А.П. Металловедение. М., Металлургия, 1986.

6.Лифшиц Б.Г. Металлография. М., Металлургия, 1971

7.Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов.

Сплавы с особыми магнитными свойствами. М., Металлургия, 1986.

8.Мишин Д.Д. Магнитные материалы, М., Высшая школа, 1991.

9.Уманский Я С. Рентгенография металлов.М., НТИЛ по черной и цветной

металлургии, 1960,

10.Порой-Кошиц М.А. Практический курс рентгеноструктурного анализа.М., МГУ, 1960.

Навчально-виробнича література:

1.Пастушенков Ю.Г. .Микромагнетизм магнитотвердых материалов. Тверь,

Тверский ГУ, 1990.

2.Андриевский Р.А. Порошковое металловедение, Металлургия, 1991.

3.Шлифование и доводка магнитных материалов. Под ред. Кремня З.И. Л.,

Машиностроение, 1985.

4. Новиков И.И.Теория термической обработки металлов, М., Металлургия, 1986.
5.Русаков А.Л. Рентгенография металлов. М., Атомиздат, 1977.
б.Вонсовский С.В. Магнетизм.М.,Наука, 1971.

7.Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений. М., МГУ, 1985.

8.Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. М., Мир, 1987.

9.Преображенский А.А., Бишорд Е.С. Магнитные материалы и элементы. М., Высшая школа, 1988.

10.Зайкова В А., Старцева И.Е., Филиппов Б.Н. Доменная структура и магнит­ные свойства электротехнической стали. М., Наука, 1992.

11. A. Hubert, R. Schafer. Magnetic Domains. Sрringer, Berlin, 1998.

12. Дж. Блейкмор. Физика твердого тела. Мир, М., 1988.

13. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Т. 1, 2. Мир, М., 1979.

14. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. Наука, М., 1978.

15. Ч. Уэрт, Р. Томсон. Физика твердого тела. Мир, М., 1969.

16. M.E. McHenry et al. Amorphous and magnetocrystalline materials for applications as soft magnets. Progr. in Mat. Science, vol. 41(1999), p. 291-433.

17. R. Skomski. Nanomagnetics. J.Phys.Condens.Mater., vol.15(2003), R841-R896.

18.Боровик Е.С., Еременко В.В., Мильнер А.С. Лекции по магнетизму. М., ФИЗМАТЛИТ, 2005.

19. Уманский Я.С. Рентгенография. М., Металлургия; 1976г.

20. Миркин Л.И. Рентгеноструктурный анализ М., Наука; 1976г.

21. Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ М., Энергия; 1950г.


Довідкова. література:

1. Бобылев А. В. Механические и технологические свойства металлов. Справочник, М., Металлургия, 1986.

2.Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгеновский и электромикро-

скопический анализ. Приложение. М., Металлургия, 1970,

3, Бозорт Р. Ферромагнетизм. М., ИЛ, 1956.

4.Беккерт М., Клемм X. Способы металлографического травления. Справочное

издание. М., Металлургия, 1988,

5, Бодан ОН., Гладышевский Е.И. Тройные системы, содержащие редкоземельные
металлы. Справочник. Львов, Львовский ГУ, 1985.

б.Никитин С.А. Магнитные свойства РЗМ и их сплавов. Справочник. М., МГУ, 1989.

Журнали:

1, Journal of magnetism and magnetic materials

2.Физика металлов и металловедение .

З.Український ф1зичний журнал.

4 Металлофизика и новейшие технологии..

5. Збірник наукових праць. Математика, фізика. Запорізький НУ.

6.Металофізика..

7.Известия РАН. Металлы.

8.Scгірtа metallurgica .

9.Асtа metallurgica .

3.4. Методичні рекомендації

Навчально-методичне керівництво практикою по спеціалізації "Фізичне матеріалознавство" і контроль за її проведенням здійснює кафедра фізичного матеріалознавства, яка забезпечує кожного студента робочою програмою, індивідуальним завданням, щоденником, темою курсової або дипломної роботи, визначає місце проходження практики

Проведення виробничої практики передбачає наступні етапи:


^ Перший етап:

Вибір теми індивідуальних завдань практики; самостійне теоретичне її вивчення, пошук навчально-методичної, спеціальної і наукової літератури; ознайомлення з організацією науково-дослідної, виробничої і економічної діяльності на підприємстві, де проводиться практики (лабораторія, цех, установа).

В цей період студенти вивчають науково-технічну літературу і документацію з обраної теми досліджень, повторюють окремі розділи учбового матеріалу по предметам спеціалізації.

^ Другий етап:

Індивідуальна виробнича практика на робочих місцях, під час якої студенти виконують індивідуальні завдання, вивчають методику роботи на сучасному експериментальному обладнанні, проводять спостереження і вимірювання, обробку результатів експериментальних досліджень, систематизують і узагальнюють їх (з використанням електронно-обчислювальної техніки ).

Третій етап:

Оформлення звіту по виробничій практиці.

^

Наближений графік проходження практики


В установлені терміни студенти повинні вивчити і виконати наступне:

- ознайомитись з особливостями організації науково-дослідної роботи установи, цеху, лабораторії та їх ролі в народному господарстві України, області,
міста (2дні);

- з’ясувати можливості застосування результатів досліджень і наукових розробок для
покращення якості готових виробів та здешевлення їх виробництва (2-3 дні);

- ознайомитись із основними напрями перспективних наукових досліджень в установі, де проводиться виробнича практика (2-3 дні);

- вивчити організаційну структуру і управління підприємством (організацією, установою, цехом, лабораторією) (1-2 дні);

- з’ясувати завдання і функціональне призначення підрозділів (відділів), де проходить практика (І день);

- ознайомитись зі змістом роботи конкретного відділу (лабораторії) за місцем проходження практики (2 дні);

- на виконання індивідуальних завдань відводиться більша частина часу виробничої практики (до трьох тижнів).

В залежності від того, на якому курсі проводиться практика і конкретних умов її проведення на підприємстві, час, відведений на кожен із перерахованих пунктів, може змінюватись.

Теми завдань визначаються згідно переліку тем індивідуальних завдань (розділ 3.1.) з тим, щоб в майбутньому результати виробничої практики можна було використати для дипломної роботи.

За результатами виробничої практики оформляється звіт по практиці (5-7 днів).

Результати переддипломної виробничої практики безпосередньо використовуються в подальшому для написання дипломної роботи.

Розділ 4 ^ Форми та методи контролю

Виробнича практика за спеціальністю "фізика твердого тіла" (спеціалізація - “фізичне матеріалознавство”) проводиться згідно навчального плану: на третьому курсі з 4.02 по16.02 (2 календарні тижні), на четвертому курсі – з 28.01 по 23.02 (3 календарних тижні), спеціальність 6.040203 (бакалавр) та на 5 курсі – з 4.02 по 15.03 (6 календарних тижнів), спеціальності 7.040203 (спеціаліст) і 8.040203 (магістр) кожного поточного учбового року.

Контроль за роботою студентів

Контроль за проведенням виробничої практики здійснює кафедра фізичного матеріалознавства, яка забезпечує кожного студента робочою програмою, індивідуальним завданням, щоденником, календарним планом, темою курсової або дипломної роботи, визначає місце проходження практики.

По закінченню практики студент звітує про виконання програми і індивідуального завдання:

- представляє письмовий звіт, що містить відомості про виконання студентом всіх розділів програми практики і індивідуального завдання, систематизацію і узагальнення результатів досліджень, список використаної літератури.

Звіт з практики захищається студентом перед кафедральною комісією, Оцінка за практику заноситься в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку і враховується стипендіальною комісією під час нарахування стипендії.

Студенти, що не виконали програму практики або такі, що отримали незадовільну оцінку підлягають стягненню в порядку установленому для всіх академічних заборгованостей. Повторна практика для таких студентів проводиться в позаучбовий час. Всі можливі витрати по проходженню повторної практики проводяться за рахунок студента - боржника.

Розділ 5. ^ Вимоги до звіту

По закінченню практики студент захищає звіт. Звіт повинен містити наступні основні розділи:

1."Вступ", де повинна міститись загальна характеристика проблеми, над якою студент працював під час практики, перелік найважливіших нерозв'язаних питань з цієї проблеми, коротка характеристика питання, що розроблено студентом під час практики та основні наукові і технічні досягнення, отримані ним під час проходження практики.

2.Розділ присвячений результатам огляду науково-технічної літератури. Цей розділ повинен містити основні результати новітніх теоретичних і експериментальних досліджень в області вибраної теми.

З, Розділ, присвячений систематизованому аналізу експериментальних і теоретичних досліджень, проведених під час практики. Теоретична частина звіту повинна бути спрямована на узагальнення експериментальних результатів.

4 "Висновки", які повинні коротко і точно окреслювати суть проведеної роботи і отриманих основних результатів, узагальнювати їх та вказувати на можливі шляхи їх практичного застосування.

5."Список використаної літератури". Список повинен містити 15-20 джерел використаної літератури з дотриманням правил повного висвітлення інформації про цю літературу.

Титульний лист звіту заповнюється по формі (див. додаток 1)

Звіт оформляється з допомогою комп’ютера, об'єм - 15-20 сторінок.

Прикладні програми, розроблені студентом під час практики, вносяться у звіт у вигляді додатків.

Сукупність звітів з виробничої практики повинна скласти проблемно-методичну основу майбутньої дипломної роботи.

Розділ 6. ^ Підведення підсумків практики

По закінченню строку практики студент звітує про виконання програми і індивідуального завдання:

- представляє письмовий звіт, що містить відомості про виконання студентом всіх розділів програми практики і індивідуальних завдань, розділ з безпеки праці, список використаної літератури і інше, а також щоденник і характеристику. Звіт повинен бути оформлений згідно існуючих вимог і підписаний керівником практики і нормоконтролером;

- звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедрою з числа викладачів, що чигають спеціалізовані дисципліни, протягом першого тижня після завершення практики; оцінка за практику заноситься в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку студента і враховується стипендіальною комісією при нарахуванні стипендії;

- студенти, що не виконали програму практики, або такі, що отримали
незадовільну оцінку по звіту, проходять практику повторно, що веде за собою
стягнення в порядку, установленому для всіх академічних заборгованостей.
Повторна практика проводиться в позаучбовий час поточного навчального року.

Схожі:

Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 03050901
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 03050901 “Облік І аудит” денної форми навчання / укл. Л. О. Мозгова. – Харків:...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 050100 "Облік і аудит
Програма проходження виробничої практики з економічного аналізу для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма проведення виробничої практики для студентів спеціальності 030502 «Економічна кібернетика»
Програма (наскрізна) проведення виробничої практики для студентів спеціальності 030502 «Економічна кібернетика» / Укладачі: д ф м...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма навчально-виробничої практики
Програма проходження навчально-виробничої практики студентів із спеціальності 050100 «Економічна теорія» напряму підготовки 0501...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Зміст та оформлення звіту з виробничої практики
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Програма виробничої практики для студентів із спеціальності iconДиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи