Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу icon

Програма педагогічної практики зі спеціальності "Українська мова та література" для студентів 4 курсу
Скачати 68.94 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики зі спеціальності "Українська мова та література" для студентів 4 курсу
Дата29.12.2012
Розмір68.94 Kb.
ТипПрограма

Державний вищий навчальний заклад


«Запорізький національний університет»

Міністерство освіти і науки України
Програма

педагогічної практики


зі спеціальності “Українська мова та література”

для студентів 4 курсу

філологічного факультету (бакалавр)


Затверджено на засіданні

науково-методичної ради

філологічного факультету ЗНУ

Протокол № ____ від «___» ______ 2008р.


Запоріжжя

2008Пояснювальна запискаПедагогічна практика, передбачена навчальними планами філологічних факультетів на 4 курсі, надзвичайно важлива складова частина професійної підготовки бакалавра, є завершальним етапом загальної підготовки вчителя-словесника з фаху. Під час цієї практики поглиблюються і закріплюються теоретичні знання з мови та літератури, методики викладання мови та літератури, набуті за роки навчання в університеті, виробляються навички й уміння використовувати їх практично в педагогічній діяльності предметника і класного керівника. При цьому студенти цілком самостійно виконують обов’язки вчителя української мови та літератури, класного керівника, що підвищує їх відповідальність за педпрактику.


^ Мета: формування професійно-педагогічних умінь учителя-словесника та класного керівника.

Завдання: набуття професійних якостей майбутнього вчителя-словесника, що відповідають сучасним вимогам; поглиблення зв’язку теоретичних знань на основі практичної діяльності з реальним педагогічним процесом. Використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і виховних завдань; формування у майбутніх учителів професійних умінь та навичок, необхідних для успішності здійснення навчально-виховної роботи; ознайомлення студентів із сучасним етапом навчально- виховної роботи в школі і передовим педагогічним досвідом; формування у студентів психологічної готовності до роботи в школі; організація спілкування студентів з учнями; формування у студентів психологічної готовності до роботи в школі; організація спілкування студентів з учнями; формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності, набуття студентами навичок аналізу результатів своєї роботи, формування потреби до самоосвіти.


^ Зміст педагогічної практики


Педагогічна практика бакалавра відбувається на 4 курсі в 7 семестрі протягом 6 тижнів (у студентів-заочників 4 тижні) у 5-8 класах загальноосвітніх шкіл або в навчальних закладах альтернативного типу. Студент-практикант виконує обов’язки вчителя української мови та літератури, класного керівника. Педагогічна діяльність студентів-практикантів у навчально-виховному процесі школи має такі напрямки роботи:

 1. Психолого-педагогічне вивчення конкретного класу.

 2. Вивчення системи уроків з програмної тематики та їх проведення.

 3. Самостійна робота студентів – вивчення і аналіз науково-методичної літератури; відвідування уроків учителів, які проводяться в обраному студентом класі; відвідування уроків однокурсників з наступним їх аналізом.


Організація педагогічної практики


 1. Укладання договорів з базовими школами (навчальними закладами альтернативного типу).

 2. Розподіл студентів на групи та складання наказу про проходження педпрактики.

 3. Організаційна робота зі студентами, що уклали договори для індивідуального проходження педпрактики.

 4. Проведення настановчої конференції

 5. Підготовка і обробка звітної документації

 6. Підведення підсумків педагогічної практики (залікова співбесіда, атестація).

 7. Проведення підсумкової конференціїОбов’язки студентів при проходженні практики


 1. Зазделегідь одержати від керівника практики вищого навчального закладу інформації щодо порядку проходження та оформлення необхідних документів практики.

 2. Своєчасно прибути на місце практики.

 3. Виконувати поточні вказівки всіх керівників практики та вимоги, передбачені програмою практики.

 4. Знати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

 5. Вести щоденну документацію в школі.

 6. Протягом трьох днів після закінчення практики студент завершує підготовку необхідних методичних матеріалів (відомість-характеристика, плани-конспекти уроків, психолого-педагогічні завдання)

 7. Скласти диференційований залік.


План-схема навчально-виховних заходів студента-практиканта.


 1. Знайомство з навчальним закладом (завуч, вчитель-предметник, класний керівник).

 2. Вивчення класу і шкільної програми з української мови та літератури для конкретного класу.

 3. Знайомство з навчальним матеріалом (підручники, навчальні посібники, додаткова література, наочність, ТЗН, дидактичний матеріал тощо).

 4. Знайомство з індивідуальним, календарно-тематичним та конспективним планами вчителів-керівників.

 5. Складання власних планів на період практики.

 6. Відвідування уроків учителя-предметника з української мови і літератури та вчителів, що викладають у цьому класі.

 7. Відвідування і обговорення уроків однокурсників і вивчення досвіду роботи.

 8. Осмислення дидактичних положень (правильне визначення мети і завдань уроку, вибір типу і засобів навчання, розташування макроструктурних елементів).

 9. Підготовка і проведення уроків, позакласних заходів (вечори, гуртки. факультативи тощо).

 10. Аналіз та обговорення проведених уроків і позакласних заходів.

 11. Оформлення звітної документації: відомість-характеристика, плани-конспекти уроків, психолого-педагогічні завдання.


Підсумки педагогічної практики


 1. Оцінка педагогічної практики кожного студента відповідає виконаному обсягу і якості роботи.

 2. При оцінюванні практики враховуються індивідуальні особливості студентів і конкретні умови в яких проходила практика.

 3. Поточний облік практики методистами передбачає систематичний контроль (відвідування, аналіз, консультації тощо).

 4. Підсумковий облік у межах школи проводиться на засіданні педагогічної ради школи (співучасть студента, вчителя, методиста, завуча, директора).

 5. За результатами проходження педпрактики студентами подається керівнику практики звітна документація в окремій теці. На підставі роботи студента з груповим методистом, методистами психолого-педагогічних дисциплін, керівником практики на факультеті комісією приймається рішення про виставлення диференційованої оцінки. Загальні підсумки оголошуються на підсумковій конференції.

 6. Студенти, які не виконали програму практики, отримали негативний відгук про роботу, незадовільну оцінку за рішенням факультету направляються для її повторного проходження. У разі повторного отримання негативної оцінки з практики студенти відраховуються з університету.


^ За підсумками педагогічної практики студенти повинні ЗНАТИ:


  1. зміст і завдання типових та альтернативних програм, систему програмного планування;

  2. основні типології уроку, місце уроку в системі уроків навчального розділу, форми уроку, засоби та принципи аналізу, основні вимоги до сучасного уроку з мови та літератури;

  3. зміст і можливості підручників, методичних посібників і журналів для вчителів.


^ За підсумками педагогічної практики студенти повинні вміти:


  1. володіти основами методики вивчення української мови та літератури: прийомами роботи з навчальною літературою, технологією уроків різного типу і виду;

  2. складати плани-конспекти уроків і проводити їх у системі розвивального навчання, впроваджувати в конспекти уроків сучасні науково-методичні досягнення з мови та літератури;

  3. дати характеристику та аналіз програм, підручників, посібників;

  4. стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів.Перелік основної літератури


 1. Положення про практику студентів вищих педагогічних навчальних закладів України /Проект.- К., 2000.

 2. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк: підручник для студентів-філологів.-К.: ленвіт, 2000.-204с.

 3. Бєляєв О.М. Синтаксис і пунктуація (за новими підручниками для 5-го класу) // Укр.. мова та література в школі.- 1991.-№10.-с.3-7.

 4. Білоусенко П.І., Єфименко М.П., Пєстрєцов В.В. Диктант на “п’ять” без правил.- Запоріжжя: Хортиця, 2000.- 60с.

 5. Біда Софія. Прислівник як частина мови (конспект уроку для словесника-початківця) // Дивослово.- 1997.-№3.-с.50-52.

 6. Довга О.М. Як писати твір: методичний посібник для вчителів-словесників.-К.: Просвіта, 1995.- 247с.

 7. Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах.-К.: Рад. школа, 1982.- 144с.

 8. Іваницька Н.Л., Слободинська Т.С. Повнозначні частини мови // Укр.мова і літ. В школі.-1991.-№1.-с.16-23.

 9. Комаренко Надія. Урок - казкова подорож // Дивослово.- 1998.-№7.-с.29-31

 10. Пономаренко В.М. До проблеми сучасного уроку української мови // Укр..мова і літ. В школі.- 1991.- №2,-с.53-56.

 11. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі.- К.: Рад. школа, 1985.-128с.

 12. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-8 класах.- К.: Рад. школа, 1981.- 167с.

 13. Пасічник Є.А. Українська література в школі.- К.: Рад.школа, 1983.- 319с.

 14. Степанишик Борис. Викладання української літератури в школі: Метод. посібник для вчителя.- К.: Проза, 1995.- 256с.

 15. Культура української мови. Довідник / За ред. В.М.Русанівського.- К.: Либідь. 1990.- 304с.
Схожі:

Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconПрограма педагогічної практики зі спеціальності "Українська мова та література" для студентів 5 курсу
При цьому студенти цілком самостійно виконують обов’язки вчителя української мови та літератури, класного керівника, що підвищує...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconПрограма соціолінгвістичної практики для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література»
Для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література» у уі семестрі проводиться...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconПрограма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки – Філологія (мова І література: латинська,...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу icon№ Назва практики
Педагогічна практика студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література»
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconПротокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Основною метою даної педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма педагогічної практики зі спеціальності \"Українська мова та література\" для студентів 4 курсу iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів бакалаврів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Педагогічна практика студентів університету – важлива ланка між теоретичною та практичною підготовкою їх до самостійної роботи у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи