Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання icon

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Скачати 246.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Дата29.12.2012
Розмір246.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Запорізький національний університет

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту
Методичні вказівки

з переддипломної практикидля студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 7.050104 “Фінанси”


Затверджено
на засіданні кафедри фінансів та кредиту

Протокол № 3 від 17.09. 2008 р.

В.о. зав. кафедри

__________________ Череп А.В.


Запоріжжя 2008


Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси” (укладач к.е.н., доцент Бугай В.З.).


1 Загальні положення


Переддипломна практика важлива складова навчального процесу. Вона є завершуючим етапом практичної підготовки спеціаліста. Переддипломна практика проводиться після завершення теоретичного курсу освіти у терміни передбачені учбовим планом. Нижче наведені основні положення і розділи робочої програми.


^ 2 ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


2.1 Цілі і завдання практики для студентів, які проходять практику в організаціях і на підприємствах


Основною метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, набутих в університеті, а також придбання навичок самостійної практичної роботи в організаціях, на підприємствах, фінансово-кредитних та в державних установах і збір матеріалів для написання дипломної роботи.

^ Основні завдання проходження практики:

   1. Загальне ознайомлення з організацією, підприємством, виробничо-гоподарчою діяльністю, видами господарчої діяльності, організаційною структурою управління підприємством, організацією праці, основними технологіями.

   2. Ознайомлення зі змістом фінансової роботи на підприємстві.

   3. Вивчення порядку грошових надходжень, формування та розподілу доходів на підприємстві.

   4. Вивчення порядку формування і використання прибутку підприємства.

   5. Вивчення фінансових взаємовідносин з державою.

   6. Вивчення організації управління оборотним капіталом підприємства.

   7. Інвестиційна діяльність і фінансові аспекти основних фондів підприємства.

   8. Вивчення взаємовідносин з банками.

   9. Вивчення взаємовідносин з страховими організаціями.

2.1.10 Вивчення касових операцій і безготівкових розрахунків на підриємстві.

2.1.11 Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємства.

2.1.12 Вивчення стану фінансового планування на підприємстві.

2.1.13 Аналіз фінансового стану підприємства.

2.1.14 Упорядкування та обробка зібраних матеріалів і написання звіту.

2.1.15 Збір матеріалів для написання дипломної роботи проводиться одночасно з виконанням основних розділів програми практики.


^ 2.2 Цілі і завдання практики для студентів, які проходять практику в банках і фінансово-кредитних установах


Основною метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, набутих в університеті, а також придбання навичок практичної роботи в банках та інших фінансово-кредитних установах* і збір матеріалів для написання дипломної роботи.

Примітка. Термін “фінансово-кредитна установа” прийнято по тій причині, що є можливість проходження практики не тільки у банку, а і в страховій установі, фінансово-промисловій групі та ін.


Відповідно до поставленої мети постають такі завдання практики:

2.2.1 Загальне ознайомлення з фінансово-кредитною установою, організацією господарської діяльності, організаційною структурою управління.

   1. Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб фінансово-кредитної установи.

2.2.3 Вивчення взаємовідносин фінансово-кредитної установи (банку) з державою (Національним банком, Мінфіном і інш.) у процесі формування резервних фондів, кредитування державних програм, відрахуваннь по податкам, придбання кредитів НБУ.

Вивчення взаємовідносин банку з підприємствами і організаціями після встановлення кореспондентських відносин.

   1. Вивчення взаємовідносин зі страховими компаніями.

   2. Вивчення взаємовідносин по міжбанківським розрахункам.

   3. Вивчення практики обліку і аналізу усіх видів кредитних, лізингових операцій та інвестиційної діяльності банку.

   4. Вивчення формування і використання фінансових ресурсів банку.

   5. Проведення аналізу ліквідності (доходності) фінансово-кредитної установи (банку).

2.2.10 Упорядкування матеріалів і написання звіту.

2.2.11 Збір матеріалів для написання дипломної роботи проводиться одночасно з виконанням основних розділів програми практики.


^ 3 БАЗА ПРАКТИКИ


Переддипломну практику студенти проходятьв організаціях, на підприємствах, різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, які займаються господарчою діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, окрім того базою проходження переддипломної практики можуть бути фінансові органи. Допускається варіант комбінованої практики в кількох установах. Наприклад, у першій половині терміну, відведеного на практику, відбувається проходження практики на підприємстві або у фінансово-кредитній установі, а у другій – у фінансовому органі.

Загальна тривалість практики для студентів визначається учбовим планом кафедри. При визначенні бази практики ураховується можливе місце роботи студента


^ 4 Керівництво практикою


Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів та кредиту. Керівниками практики від кафедри є викладачі – наукові керівники студентів по дипломним роботам. Вони керують практикою та консультують студентів безпосередньо на підприємствах і установах.

Від підприємств та установ практикою керують провідні спеціалісти, призначені наказом керівника підприємства або установи. Вони контролюють хід практики і виконання студентами програми практики.

Відповідно Положенню о переддипломній практиці вищих учбових закладів, керівник підприємства зобов’язаний:

- організувати практику студентів відповідно програмі, розробленій вищим учбовим закладом;

- забезпечити студентів-практикантів робочими місцями та необхідними матеріа-лами;

- призначити керівника практики і контролювати його роботу зі студентами;

- затвердити календарний план проходження практики;

Керівники практики від підприємства проводять інструктаж студентів, консультують їх, контролюють індивідуальне виконання програми практики, спостерігають за дотриманням трудової дисципліни. Керівники практики від підприємства

контактують з кафедрою, інформують її прохід виконання програми та порушення студентами трудової дисципліни, приймають узгоджені рішення.


^ 5 ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


Студент повинен з’явитися на місце проходження практикиу термін встановлений університетом.

На підприємстві або в фінансово-кредитній установі студент насамперед повинен:

 • пред’явити направлення на проходження практики;

 • скласти з керівником практики від підприємства календарний план проходження практики;

 • при необхідності оформити перепустку.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • дотримуватися правил внурішнього розпорядку і вимог трудового законодавства;

 • виконувати вказівки керівника практики;

 • вести щоденник за установленою формуою;

 • регулярно звітувати перед керівником практики від університету про виконану роботу.

В період проходження практики студент може бути зарахований тимчасово на штатну посаду (за умови, що робота на цій посаді буде відповідати профілю його підготовки).

По закінченню практики студент повинен подати на кафедру звіт про проходження практики.

До звіту додається:

- характеристики підписана керівником практики від підприємства або установи;

 • щоденник проходження практики.

Керівник практики від університету рецензує звіт. Звіт про практику студент захищає перед комісією у термін встановлений кафедрою.


^ 6 ЗМІСТ ПРАКТИКИ


6.1 Зміст практики для студентів, які проходять практику в організаціях і на підприємствах


6.1.1 Ознайомлення з підприємством, структурою економічних служб, організацією фінансової роботи.

   1. Вивчення фінансових взаємовідносин з господарчими суб’єктами.

Організація і стан розрахунків з покупцями (клієнтами) за продукцію. Організація і стан розрахунків з постачальниками. Форми ргошових розрахунків, які застосовуються на підприємстві. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, Виконання договірних зобов’язань перед покупцями, постачальниками, клієнтами і застосування економічних санкцій за їх порушення. Склад покупців, порядок укладання договорів на постачання продукції. Робота маркетингової служби та відділу збуту підприємства. Засновницька діяльність підприємства. Участь у створенні спільних та малих підприємств, акціонерних товариств. Порядок здійснення засновницьких внесків, формування доходів.

Додатки:

 1. заповнені форми договорів із покупцем, клієнтом, постачальником. Склад дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.01.99 р., 01.01.00 р., 01.01.01 р.;

 2. зразок засновницького договору, положення про розподіл прибутку між засновниками.

   1. Вивчення порядку грошових надходжень, формування та розподілу доходів на підприємстві.

   2. Вивчення порядку формування та розподілу прибутку на підприємстві.

Формування балансового прибутку підприємства: від реалізації продукції, робіт, послуг (основна діяльність) та позареалізаційних операцій.

Склад балансового прибутку підприємства по плану і по звіту (форма № 2) у динаміці за три роки і поквартально за останій рік, розрахунок прибутку від реалізації. Виручка від реалізації продукції. Калькулювання собівартості продукції, порядок ціноутворення, планування рентабельності продукції. Розподіл балансового прибутку і прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства (чистого прибутку). Порядок використання фондів грошових коштів, які утворюються за рахунок прибутку: резервний фонд; фонд коштів, що спрямовується на розвиток та удосконалення виробництва; фонд коштів, що спрямовуються на соціальні потреби; фонд стимулювання.

Додатки:

1 Склад балансового прибутку на 01.01.99 р., 01.01.00 р., 01.01.01 р. Розрахунок прибутку від основної діяльності. Розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку за 2001 р.

2 Кошторис витрат на виробництво. Калькуляції собівартості виробів, розрахунок відпускної ціни з урахуванням акцизного збору та податку на додану вартість (по двом виробам), кошторис витрат фондів економічного стимулювання.

   1. Вивчення фінансових взаємовідносин з державою

Оподаткування прибутку підприємств (розрахунок оподатковуємого прибутку, застосування податкових пільг, заповнення податкової декларації. Порядок обчислювання і оплати податку на додану вартість і механізм його відшкодування підприємству.

Порядок відрахувань у цільові фонди: пенсійний, соціального страхування, у тому числі на випадок безробіття, інноваційний та інші передбачені законодавством .

Розрахунок прибуткового податку з фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету).

Взаємовідносини з податковою адміністрацією. Обсяги і терміни надання звітності. Права і обов’язки підприємств і податкових адміністрацій. Порядок накладення штрафних санкцій на підприємства.

Фінансування з бюджету і позабюджетних коштів фундаментальних наукових досліджень. Документальне оформлення та порядок фінансування.

Додатки:

Податкова декларація, розрахунок прибуткового податку з фізичних осіб.

   1. Вивчення організації управління оборотним капіталом

Методи визначення потреби в оборотних коштах. Власні оборотні кошти і і джерела їх формування. Використання кредитів для формування оборотних коштів. Кредиторська заборгованність як джерело формування оборотних коштів підприємства. Склад і структура оборотних коштів. Обіг оборотних коштів підприємства. Планування потреби в оборотних коштах. Розрахунки норм і нормативів оборотних коштів по окремим статтям і в цілому по підприємству. Ефективність використання оборотних коштів (основні показники ефективності), фактори, що мають вплив на використання оборотних коштів.

Додатки:

1 Структура розміщення оборотних коштів підприємства на 01.01.99 р., 01.01.00р, 01.01.01 р. Джерела фінансування оборотних коштів на підприємстві.

 1. Норми і нормативи оборотних коштів.

   1. Інвестиційна діяльність і фінансові аспекти основних фондів підприємства

Капітальні інвестиції, джерела і порядок їх фінансування і використання. Амортизаційні відрахування. Порядок їх нарахування і використання. Застосування прискореної амортизації. Джерела і порядок фінансування ремонту основних фондів. Фінансові інвестиції. Склад фінансових інвестицій.

Склад, структура, стан і використання основних фондів. Джерела фінансування капіталовкладень.

Додатки:

 1. Обсяги і структура капітальних інвестицій на підприємстві.

 2. Склад, структура, рух основних фондів підприємства.

 3. Нарахування амортизації основних фондів.

   1. Вивчення взаємовідносин з банками

Кредитування підприємств. Об’єкти кредитування, види і форми кредиту. Порядок оформлення кредитних договорів. Нарахування відсотків за використання кредитів та порядок їх відрахування. Умови оформлення і надання банку розрахункових і платіжних документів (вимога-доручення, платіжне доручення, вексель, розрахунковий чек, акредитив).

Порядок вкладення вільних коштів підприємства у банківську систему. Порядок оформлення і використання банківських послуг: факторінгових, лізингових, гарантованих, довірчих та ін.

Додатки: заява на предоставлення кредиту, зразок техніко-економічного обгрунтування необхідності кредиту, кредитний договір, договір з ндання окремих видів послуг банками, зразки розрахункових і платіжних документів.

   1. Вивчення взаємовідносин зі страховими організаціями

Страхування майна підприємства. Порядок оформлення, умови страхування.

Страхування комерційних ризиків: надання кредитів, результатів фінансово-господарської діяльності.

Страхування вантажів. Страхування робітників підприємства.Страхування фондів споживання. Медичне страхування. Нарахування платежів до страхових фондів. Нарахування страхових відшкодувань при настанні страхових випадків.

Додатки: договори страхування, форми звітності про страхування на підприємстві.

6.1.10 Вивчення касових операцій та безготівкових розрахунків на підприємстві

Порядок отримання грошових коштів у банку готівкою та їх використання по цільовому призначенню (заробітна плата, витрати на відрядження, невідкладні потреби).

Порядок надходження готівкових коштів до каси підприємства та їх здача банку. Розрахунок ліміту готівкових грошових коштів у касі підприємства. Порядок ведення касової книги. Організація зберігання грошово-матеріальних цінностей у касі. Порядок оперативної перевірки роботи каси та складання актів перевірки.

Операції з цінними паперами. Емісія акцій та їх реалізація. Виплати дивідендів. Придбання акцій, державних облігацій.

Валютні операції. Відкриття валютних рахунків і використання валютних коштів. Порядок проведення розрахунків по валютним операціям. Розподіл виручки. Проведення безготівкових розрахунків. Використовуємі на підприємстві форми безготівкових розрахунків: акцептна, акредитивна, платіжним дорученням, чеками, векселями, залік взаємних вимог по бартеру.

Додатки: прихідно-витратні ордери, касова книга, платіжні відомості, заповнені зраки розрахункових і платіжних документів.

6.1.11 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

На підставі звітних даних підприємства за 2001 р. розрахувати показники оцінки фінансово-господарської діяльності:

- майнового стану;

- фінансової діяльності і структури капіталу;

- ліквідності та платоспроможності;

- прибутковості (рентабельності).

Дати оцінку показників.

Додатки: бухгалтерський баланс за 2000 р; звіт про фінансові результати (форма 2); звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3).

6.1.12 Вивчення стану фінансового планування на підприємстві

Ознайомитися із бізнес-планом підприємства (зміст та методика укладання).

Ознайомитися зі змістом фінансового плану (балансу доходів і витрат) підприємства, порядком укладання та організацією контролю за його виконанням. Вивчити зміст документів оперативного планування, у тому числі, склад, структуру, зміст і організацію контролю за виконанням платіжного календаря, касового плану і плану кредитування підприємства за І-й, ІІ-й і ІІІ-й квартали 2001 р.

Додатки: фінансовий план (баланс доходів і витрат) на 2001 р., платіжний календар на І-й, ІІ-й і ІІІ-й квартали 2001 р. і фактичні дані щодо їх виконання.

   1. Аналіз фінансового стану підприємства

На підставі даних балансу підприємства, додатків до балансу (ф. 2 і ф. 3) та інших документів зробити аналіз показників фінансового стану підприємства: виконання плану пибутку, рентабельності, стану і використання обігових коштів, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.

Додатки: розрахункові таблиці аналізу фінансового стану підприємства.

   1. Обробка і упорядкування зібраних матеріалів та написання звіту.

   2. Збір матеріалів для дипломної роботи

Переддипломна практика по індивідуальному плану-завданню визначається головним чином задачами дипломної роботи. Планом проходження практики по цьому розділу є програма збору вихідних даних до дипломної роботи, яка здійснюється одночасно із виконанням програми практики.


^ 6.2 Зміст практики для студентів, які проходять практику у банках і фінансово-кредитних установах


6.2.1 Загальне ознайомлення з фiнансово-кpедитною установою, оpганiзацiєю дiяльностi та стpуктуpою упpавлiння.

Тип фінансово-кредитної установи (акціонерний комерційний банк, галузевий, регіональний та інше). Cклад засновників, їх участь у кореспондентських взаємовідносинах, вплив на зростання активів банку. Склад контрагентів вкладників, позичальників. Порядок відкриття депозитів, укладання договорів на різні види банківського обслуговування. Пільги, фінансові санкції при порушенні договірних зобов'язань. Порядок і формування і отримання доходів по установчім внескам.

Додатки: примірник статуту та установчого договору, положення про розподілення прибутку (доходу) між засновниками.

6.2.2 Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб фінансово-кредитної установи.

Функціональна схема структурних підрозділів банку. Аналіз змісту роботи структурних економічних служб проводиться по існоючій структурі управління.

Висновки і рекомендації по удосконаленню структури управління банком переважно можуть надаватися відносно розширення функцій окремого підрозділу, а не їх кількості. Питання про створення нових служб (відділів, управлінь) можливо ставити у випадку зростання масштабів банку - злиття декількох або переутворення в інші організаційні форми.

Додаток: функціональна схема структурних підрозділів банків.

6.2.3 Вивчення взаємовідносин фінансово-кредитної установи (банку) з державою.

Резервний фонд банку. Порядок формування та використання. Участь у виконанні державних програм. Оподаткування прибутку банку: порядок визначення оподатковуємого доходу, використання пільг, заповнення податкової декларації.

Порядок нарахування і сплачування податків. Механізм регулювання витрат на оплату праці.

Порядок і норми відрахувань до позабюджетних фондів: пенсійного, соціального страхування, забезпечення зайнятості населення, будівництва та ремонту доріг, інноваційний, та ін.

Обчислювання прибуткового податку з фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету).

Взаємовідносини з податковою інспекцією. Обсяги та терміни надання звітності. Порядок використання штрафних санкцій до банку.

Статистична звітність банку. Склад, порядок складання та терміни надання до Мінстату (обласне управління).

Додатки: податкова декларація по оподаткуванню прибутку банку, розрахунок прибуткового податку з робітників, державні програми, статистична звітність, баланс банку з установленими додатками.

   1. Вивчення взаємовідносин банку з підприємствами і організаціями.

Кредитування підприємств та організацій. Об'єкти кредитування, види кредитів. Порядок укладання кредитних договорів. Форми кредитних договорів. Обчислення відсотків за користування кредитами і порядок їх стягнення. Умови оформлення і надання банку розрахункових і платіжних документів вимога-доручення, платіжне доручення, вексель, розрахунковий чек, акредитив).

Порядок вкладення вільних коштів підприємства у банк. Укладання депозитних договорі.

Порядок оформлення і отримання банківських послуг: факторингових, лізингових, консалтінгових, гарантійних, довірчих.

Додатки: заява на надання кредиту, зразок техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або бізнес-плану на отримання кредиту, кредитний договір, депозитний договір, договори на надання окремих видів банківських послуг, зразки розрахункових і платіжних документів.

6.2.5 Вивчення взаємовідносин зі страховими компаніями

Страхування майна банків. Порядок оформлення, умови страхування. Страхування робітників банку. Страхування фонду споживання. Медичне страхування.

Додатки: договори страхування.

6.2.6 Вивчення взаємовідносин по міжбанківським розрахункам

Прямі розрахунки між комерційними банками. Міжбанківські розрахунки через систему кореспондентських рахунків Національного банку України:

1) звичайний розширений режим, коли всі операції здійснюються у повній сумі у межах кредитового залишку коштів на рахунку; 2) кліринговий режим, при якому здійснюється взаємний залік зустрічних потоків платежів і надходжень з відображенням на рахунку тільки сальдових оборотів.

Додатки: кореспондентська угода, платіжні документи, авізо, витяг із лицьового рахунку (вивіряння розрахунків за минулий місяць).

6.2.7 Вивчення практики обліку і аналізу усіх видів кредитних, лізингових операцій і інвестиційної діяльності банку.

Порядок обліку видачі та погашення кредитів (короткострокових, довгострокових). Аналіз повернення кредитів.

Порядок відображення у бухгалтерській звітності лізингових операцій.

Організація банківських інвестицій. Облік вкладень у цінні папери, а також інші активні операції. Аналіз ліквідності інвестицій.

Додатки: зобов'язання та поруки для юридичних та фізичних осіб, документи для оформлення лізингової угоди (договір на купівлю-продаж майна, замовлення-наряд на постачання продукції, лізингова угода), договір на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, заява та повідомлення по здійсненню угод на фондовій біржі, бухгалтерський баланс.

6.2.8 Вивчення формування і використання фінансових ресурсів банку

Вивчити систему формування банківських ресурсів. Власний капітал банку. Достатність банківського капіталу.

Залучені кошти банків. Депозитні рахунки. Недепозитні джерела залучених ресурсів (угоди на продаж цінних паперів із зворотним викупом, облік векелів і получення позичок у НБУ, продаж банківських акцептів та інше).

Додатки: розрахунковий і звітний годовий баланс.

6.2.9 Проведення аналізу фінансового стану фінансово-кредитної установи (банку).

На підставі фінансової звітності проаналізувати фінансовий стан установи: ліквідність, рентабельність, збільшення зменшення) прибутку від операційної діяльності і небанківських операцій, платоспроможності і кредитоспроможності банку, резервів підвищення доходності і шляхів забезпечення достатнього рівня ліквідності банку.

Додатки: банківський баланс і розрахункові таблиці.

6.2.10 Упорядкування і обробка зібраних матеріалів та написання звіту.

   1. Збір матеріалів для дипломної роботи. Здійснюється одночасно з виконанням основних розділів програми практики.


^ 7 Індивідуальні завдання


Цей розділ включається до програми з метою набуття студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим. При проходженні переддипломної практики рекомендується щоб тема індивідуального завдання співпадала з темою дипломної роботи. У цьому разі індивідуальне завдання за планом відповідає плану дипломної роботи, який розробляється студентом разом з науковим керівником дипломного проектування заздалегідь до початку проходження практики.


^ 8 форми та методи контролю


Контроль проходження переддипломної практики здійснюється здійснюється у двох формах: поточній і підсумковій.

Поточний контроль здійснюється комплексними методами і передбачає:

а) контроль початку та закінчення роботи (табелювання);

б) контроль з боку керівника практики від підприємства або установи за достовірністю записів у щоденнику практики;

в) контроль з боку керівника практики від університету за своєчастністю, повнотою і якістю виконання завдань практики. Поточний контроль з боку керівника практики від університету здійснюється безпосередньо за місцем проходження практики.

Підсумковий контроль здійснюється як по мірі виконання окремих розділів, так і всієї програми практики оцінкою повноти і якості виконання наміченого плану. Якщо звіт про проходження практики в цілому або по окремим розділам не відповідає встановленим вимогам, то студент повторно направляється на базу практики для усунення виявлених недоліків. 1. вимоги до звіту


Звіт по практиці складається з двох частин: текстової і додатків. Текстова частина повинна бути написана або надрукована на окремих аркушах формату А-4, зброшурована і переплетена у тверду палітурку. Оптимальний обсяг звіту:

а) рукописний варіант 80-90 сторінок;

б) комп'ютерний варіант 60-70 сторінок (без урахування обсягу матеріалів, розміщених у додатках).

У звіті необхідно розкрити зміст завдань робочої програми практики відносно фінансової діяльності підприємства або фінансово-кредитної установи з використанням нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, а також даних фінансової звітності.

Кожний розділ звіту повинен відповідати завданням робочої програми і утримувати змістовану характеристику проведеної роботи з доцільним використанням теоретичної і практичної інформації. На підставі проведеного аналізу і оцінки організації фінансової (фінансово-кредитної) роботи підприємства або фінансово-кредитної установи, які були базою практики, у кожному розділі звіту необхідно привести пропозиції, спрямовані на покращання їх фінансового стану.

Звіт повинен бути оформлений відповідно вимог ДСТУ 3008-95 та СТП 3-97 “Вимоги до оформлення пояснювальних записок до курсових і дипломних робіт”.


^ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Кафедра фінансів та кредиту


^ ЗВІТ


з переддипломної практики


____________________________

(найменування бази практики)


__________________________________________


з «___» _________ 200 р. по «___» __________ 200 р


Студента ____ курсу економічного

факультету, група ______________ ___________________ ______________________

(підпис) (П.І.Б)


Керівник практики від університету____________________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)


Керівник практики від установи_______________________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)

Реєстраційний № ______

Дата__________________

Підпис_______________

Запоріжжя


200_

^ ЛІТЕРАТУРА ПО ПІДПРИЄМСТВАМ


Законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.

 2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

 3. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992р.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

 5. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.

 6. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997р.

 7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р.

 8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997р.

 9. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р.

 10. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997р.

 11. Закон України “Про збір та обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997р.

 12. Закон України “Про збір та обов’язкове соціальне страхування” від 26 червня 1997р.

 13. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1999р.

 14. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995р.

 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство” від 30 червня 1999р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94р. № 279 “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття”

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств”// Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - №5.

 18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій І: Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств // Галицькі контракти. - 1997. - № 40

 19. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік, 23 квітня 2001, №37
 1. Белолипецький В.Г. Финансы фирмы. - М.: 2004.

 2. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. ред.серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 800с.

 3. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ "Фірма ІНКОС" -2006. - 200с.

 4. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: Инфра -М, 2005.

 5. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Узд-во Проспект, 2006. – 352с.

 6. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник - К.: Ельга, Ніка - Центр, 2004.

 7. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2005.

 8. Фінанси підприємств: Підручник. - 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна.-К.: КНЕУ, 2005.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2006.

 10. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2005

 11. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: Инфра – М, 2000

 12. Банківські операції: Підручник / За ред. Проф.. А.М. Мороза . – К., 2000

 13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. 412с.

 14. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2005

 15. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.

 16. Фінанси підприємств: Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005.

 17. Цал - Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. пос., 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2004

 18. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінаново-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004

 19. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003

 20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005

 21. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004 - 240с.

 22. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч. посібник. _ К.: КНЕУ, 2004

 23. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ “Фірма ІНКОС” - 2005. - 200с.


література по банкам


Законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7.12.2000 № 2121- ІІІ

 2. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. постановою Правління НБУ 31.08.2001 №375.

 3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затв. постановою Правління НБУ 17.07.2001 №275.

 4. Положення про організація операційної діяльності в банках країни, затв. постановою Правління НБУ 18.06.2003 № 254

 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в України”, затв. Правлінням НБУ від 28.08.01 №368.

 6. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затв. постановою Правління НБУ 24,12,2003 №584.

 7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003р.

 8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. пост. Правління НБУ №22 від 21.01.2004

 9. Інструкція про касові операції в банках України, затв. постановою Правління НБУ 14.08.2003 №337

 10. Інструкція з організації емісійно-касової роботи у установах банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 129 від 07.07.03 (зі змінами)

 11. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ 17.03.2004 № 110

 12. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затв. постановою Правління НБУ 16.12.2002 № 508

 13. Положення НБУ "Про кредитування",затв. пост. Правління НБУ №246 від 28.09.95 (зі змінами)

 14. Положення "Про порядок здійснення консорціумного кредитування", затв.пост.Правління НБУ №37 від 21.02.96(зі змінами)

 15. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затв. постановою Правління НБУ 06,07,2000 № 279

 16. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затв. постановою Правління НБУ 17.12.2003 № 561

 17. Положення про порядок здійснення уповноваженними банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затв. постановою Правління НБУ 3.12.2003 № 514

 18. Положення про валютний контроль, затв. постановою Правління НБУ 8.02.2000 № 49

 19. Матеріали періодичних видань за фахом: “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Фінанси України”, “Бізнес” , “Бюлетень НБУ”

 1. Коцовська, Ричаківська В.І. Операції комерційних банків, - Львів: ЛБІ НБУ, 2004 - 516с.

 2. Банковское дело /под ред. Лаврушина О.И./.-М.:Банковский и биржевой НКЦ,2003

 3. Васюренко О.В. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Т-во “Знання” 2005

 4. Банківські операції: Підручник. - 3-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф., Пуховкіна та ін. За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. - 476с.

 5. Збірник практичних завдань із курсу “Банківські операції” / Укл.: О.В.Склярова, - Запоріжжя: ЗДУ, 2000.

 6. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003.- 347 с.

 7. Нидеккер Г.Л., Суслов С.В., Стратонников И.В. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка.-М.:"Русская деловая литература",1996

 8. Шматко Н. Оцінка дохідності цінних паперів у банківському портфелі //Вісник НБУ. – 2005. - №1.

 9. Брітченко І. Перепелиця Р. Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій //Вісник НБУ. – 2005. - №11.

 10. Карчева Г. Становлення та перспективи розвитку єдиної інформаційної системи “Реєстр позичальників” //Вісник НБУ. – 2004. - №2

 11. Лагутін А.Д. Кредитування: теорія і практика - К.: “Знання”, 2000

 12. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль. Навчально-методичний посібник. - К.:КНЕУ, 2002

 13. Бицька Н Кошти населення у формування ресурсної бази банків //Вісник НБУ. – 2004. - №12

 14. Пашко Н. Факторинг в Україні //Вісник НБУ. – 2004. - №10.

 15. Васильчишин О. Лізинг у діяльності банків //Вісник НБУ. – 2003. - №8

 16. Рудненко Т., Кущ О. Аналіз операцій банків з векселями. //Вісник НБУ. – 2003. - №5

 17. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів //Банківська справа. – 2005. - №1-3.

 18. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання //Банківська справа. – 2005. - №3-4.

 19. Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків. //Банківська справа. – 2004. - №3.

 20. Вожжов А., Грищенко О. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом. //Банківська справа. – 2004. - №5-6.
 Склад фондів, порядок і норми відрахувань повинні відповідати діючому заонодавству на момент написання звіту.

Схожі:

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconДиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи