Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання icon

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Скачати 142.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Дата29.12.2012
Розмір142.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Запорізький національний університет

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту
Методичні вказівки

з переддипломної практикидля студентів магістрів денної форми навчання
спеціальності 8.050104 “Фінанси”


Затверджено
на засіданні кафедри фінансів та кредиту

Протокол № 3 від 17.09. 2008 р.

В.о. зав. кафедри

__________________ Череп А.В.


Запоріжжя 2008

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к.е.н., доцент Пельтек Л.В., к.е.н., доцент Бугай В.З.).


^ 1. загальні положення

Переддипломна практика - важлива складова навчального процесу. Вона є завершуючим етапом практичної підготовки магістра. Переддипломна практика проводиться після завершення теоретичного курсу освіти у терміни, передбачені навчальним планом.


^ 2. мета І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

В процесі проходження переддипломної практики слухач магістратури повинен:

- показати високий рівень знань із загальнотеоретичних і загальноекономічних і спеціальних дисциплін,

- показати вміння виконувати планово-економічну роботу на підприємстві, банку, установі, страховій компанії,

- розраховувати і аналізувати фінансово-економічні показники діяльності, визначати основні напрями вдосконалення фінансово-кредитної системи і механізму її функціонування на підприємствах, установах,

- приймати управлінські рішення і розробляти комплекс заходів щодо підвищення ефективності фінансово-економічних операцій,

- проводити наукові дослідження з профілю обраної теми дипломної роботи магістрів.


Відповідно до поставленої мети, постають такі завдання практики:

 • загальне ознайомлення з підприємством, організацією, чи фінансово-кредитною установою;

 • ознайомлення зі змістом роботи структурних підрозділів економічних (фінансових) служб;

 • аналіз фінансової (господарської) діяльності;

 • ознайомлення зі змістом фінансового планування і прогнозування;

 • проведення аналізу фінансового стану об’єкту, який аналізується;

 • вивчення формування і використання фінансових ресурсів;

 • вивчення фінансових взаємовідносин з державою, з іншими підприємствами і організаціями та установами;

 • визначення і вибір методики аналізу ефективності (рентабельності) функціонування об’єкту дослідження;

 • збір матеріалів для написання дипломної роботи;

 • упорядкування та обробка зібраних матеріалів;

 • написання звіту з переддипломної практики.


3. База практики

Переддипломну практику студенти проходять в організаціях, на підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, які займаються господарчою діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, окрім того базою проходження переддипломної практики можуть бути фінансові органи.

Допускається варіант комбінованої практики в кількох установах. Наприклад, у першій половині терміну, відведеного на практику, відбувається проходження практики на підприємстві або у фінансово-кредитній установі, в у другій – у фінансовому органі.

Загальна тривалість практики для студентів визначається навчальним планом кафедри. При визначенні бази практики враховується можливе місце роботи магістра.

^ 4. Керівництво практикою


Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів та кредиту. Керівниками практики від кафедри є висококваліфіковані викладачі . Вони керують практикою та консультують студентів безпосередньо на підприємствах і установах.

Від підприємств та установ практикою керують провідні спеціалісти, призначені наказом керівника підприємства або установи. Вони контролюють хід практики і виконання студентами програми практики.

Відповідно до Положення про переддипломну практику вищих навчальних закладів, керівник підприємства зобов’язаний:

 • організувати практику студентів відповідно до програми, розробленої вищим навчальним закладом;

 • забезпечити студентів-практикантів робочими місцями та необхідними матеріалами;

 • призначити керівника практики і контролювати його роботу зі студентами;

 • затвердити календарний план проходження практики.


Керівники практики від підприємства проводять інструктаж студентів, консультують їх, контролюють індивідуальне виконання програми практики, спостерігають за дотриманням трудової дисципліни. Керівники практики від підприємства контактують з кафедрою, інформують її про хід виконання програми та порушення студентами трудової дисципліни, приймають узгоджені рішення.


^ 5. Обов'язки і права студента-практиканта


Студент повинен з’явитися на місце проходження практики у термін, встановлений університетом.

На підприємстві або в фінансово-кредитній установі студент насамперед повинен :

 • пред’явити направлення на проходження практики;

 • скласти з керівником практики від підприємства календарний план проходження практики;

 • при необхідності оформити перепустку.

У період проходження практики студент може бути зарахований тимчасово на штатну посаду (за умови, що робота на цій посаді буде відповідати профілю його підготовки).

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру звіт про проходження практики:

До звіту додається:

 • характеристика, підписана керівником практики від підприємства або установи;

 • щоденник проходження практики.

Керівник практики від університету рецензує звіт. Звіт про практику студент захищає перед комісією у термін, встановлений кафедрою.

^ 6. Форми та методи контролю


Контроль проходження переддипломної практики здійснюється у двох формах: поточній і підсумковій.

Поточний контроль здійснюється комплексними методами і передбачає:

а) контроль початку та закінчення роботи (табелювання);

б) контроль з боку керівника практики від підприємства або установи за достовірністю записів у щоденнику практики;

в) контроль з боку керівника практики від університету за своєчасністю, повнотою і якістю виконання завдань практики. Поточний контроль з боку керівника практики від університету здійснюється безпосередньо за місцем проходження практики.

Підсумковий контроль здійснюється як в міру виконання окремих розділів, так і всієї програми практики оцінкою повноти і якості виконання наміченого плану. Якщо звіт про проходження практики в цілому або за окремими розділами не відповідає встановленим вимогам, то студент повторно направляється на базу практики для усунення виявлених недоліків.


^ 7. Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження переддипломної практики


Звіт про практику складається з двох частин: текстової і додатків. Текстова частина повинна бути написана або надрукована на окремих аркушах формату А-4, зброшурована і переплетена у тверду палітурку. Оптимальний обсяг звіту:

а) рукописний варіант: 60-70 сторінок,

б) комп’ютерний варіант: 40-50 сторінок (без урахування обсягу матеріалів, розміщених у додатках).

У звіті необхідно розкрити зміст завдань робочої програми практики відносно фінансової діяльності підприємства або фінансово-кредитної установи з використанням нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, а також даних фінансової звітності.

Кожний розділ звіту повинен відповідати завданням робочої програми і подавати змістовну характеристику проведеної роботи з доцільним використанням теоретичної і практичної інформації. На підставі проведеного аналізу і оцінки організації фінансової (фінансово-кредитної) роботи підприємства або фінансово-кредитної установи, які були базою практики, у кожному розділі звіту необхідно навести пропозиції, спрямовані на покращення їхнього фінансового стану.

Звіт повинен бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 та СТП 3-97 „Вимоги до оформлення пояснювальних записок до курсових і дипломних робіт”, або „Методичних вказівок з організації підготовки магістрів та виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.050104 „Фінанси” всіх форм навчання”.


Структура і зміст звіту з переддипломної практики


Рекомендується включати такі частини:

 • Вступ

 • Основна частина

 • Додатки
 1. Вступ.

У вступі надають інформацію про об’єкт дослідження :

  • тип виробничої, кредитно-фінансової установи, склад клієнтів (контрагентів) ;

  • функціональна схема структурних підрозділів економічних (фінансових) служб, зміст, завдання їх роботи, галузей функціонування.
 1. ^ Основна частина

В основній частині викладаються дані, відомості, які будуть використовуватись для проведення наукового дослідження фінансово-економічної діяльності об’єкту дослідження.

Основна частина може бути поділена на розділи в залежності від поставленої мети дослідження:

 • методики аналізу заявленої сторони функціонування підприємства, установи

 • виконання основних розрахунків показників їх діяльності у відповідності з обраною темою магістерської дипломної роботи.


В основній частині надаються :

а) масиви первинних даних (статистичних, управлінських, фінансових, техніко-економічних) в історичній ретроспективі, які будуть використовуватись у розрахунках при розкритті теми магістерської роботи.

б) узагальнюється отриманий первинний і розрахунковий матеріал у вигляді рисунків, гістограм, схем, таблиць.


 1. Додатки

У додатках розміщують матеріал, який є необхідний для повноти роботи, але не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг чи способи відтворення.

До додатків можуть бути включені додаткові ілюстрації чи таблиці, оригінали фотографій, контракти, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи.


^ ДОДАТОК А


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Запорізький національний університет

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Економічний факультет
^

Кафедра фінансів та кредиту
ЗВІТ

з переддипломної практики магістрів


______________________________________________

(найменування бази практики)


___________________________________________________________________


з «___» _________ 200 р. по «___» __________ 200 р


Студент економічного

факультету, група ______________ ________________ _________________

(підпис) (ПІБ)


Керівник практики від університету___________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)


Керівник практики від установи______________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)


Реєстраційний номер_______

Дата _____________________

Підпис ___________________


Запоріжжя

200_

^ ЛІТЕРАТУРА ПО ПІДПРИЄМСТВАМ


Законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.

 2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

 3. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992р.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

 5. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.

 6. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997р.

 7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р.

 8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997р.

 9. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р.

 10. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997р.

 11. Закон України “Про збір та обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997р.

 12. Закон України “Про збір та обов’язкове соціальне страхування” від 26 червня 1997р.

 13. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1999р.

 14. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995р.

 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство” від 30 червня 1999р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94р. № 279 “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття”

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств”// Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - №5.

 18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій І: Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств // Галицькі контракти. - 1997. - № 40

 19. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік, 23 квітня 2001, №37
 1. Белолипецький В.Г. Финансы фирмы. - М.: 2004.

 2. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. ред.серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 800с.

 3. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ "Фірма ІНКОС" -2006. - 200с.

 4. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: Инфра -М, 2005.

 5. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Узд-во Проспект, 2006. – 352с.

 6. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник - К.: Ельга, Ніка - Центр, 2004.

 7. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2005.

 8. Фінанси підприємств: Підручник. - 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна.-К.: КНЕУ, 2005.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2006.

 10. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2005

 11. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: Инфра – М, 2000

 12. Банківські операції: Підручник / За ред. Проф.. А.М. Мороза . – К., 2000

 13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. 412с.

 14. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2005

 15. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.

 16. Фінанси підприємств: Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005.

 17. Цал - Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. пос., 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2004

 18. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінаново-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004

 19. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003

 20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005

 21. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004 - 240с.

 22. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч. посібник. _ К.: КНЕУ, 2004

 23. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ “Фірма ІНКОС” - 2005. - 200с.


література по банкам


Законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7.12.2000 № 2121- ІІІ

 2. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. постановою Правління НБУ 31.08.2001 №375.

 3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затв. постановою Правління НБУ 17.07.2001 №275.

 4. Положення про організація операційної діяльності в банках країни, затв. постановою Правління НБУ 18.06.2003 № 254

 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в України”, затв. Правлінням НБУ від 28.08.01 №368.

 6. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затв. постановою Правління НБУ 24,12,2003 №584.

 7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003р.

 8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. пост. Правління НБУ №22 від 21.01.2004

 9. Інструкція про касові операції в банках України, затв. постановою Правління НБУ 14.08.2003 №337

 10. Інструкція з організації емісійно-касової роботи у установах банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 129 від 07.07.03 (зі змінами)

 11. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ 17.03.2004 № 110

 12. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затв. постановою Правління НБУ 16.12.2002 № 508

 13. Положення НБУ "Про кредитування",затв. пост. Правління НБУ №246 від 28.09.95 (зі змінами)

 14. Положення "Про порядок здійснення консорціумного кредитування", затв.пост.Правління НБУ №37 від 21.02.96(зі змінами)

 15. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затв. постановою Правління НБУ 06,07,2000 № 279

 16. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затв. постановою Правління НБУ 17.12.2003 № 561

 17. Положення про порядок здійснення уповноваженними банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затв. постановою Правління НБУ 3.12.2003 № 514

 18. Положення про валютний контроль, затв. постановою Правління НБУ 8.02.2000 № 49

 19. Матеріали періодичних видань за фахом: “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Фінанси України”, “Бізнес” , “Бюлетень НБУ”
 1. Коцовська, Ричаківська В.І. Операції комерційних банків, - Львів: ЛБІ НБУ, 2004 - 516с.

 2. Банковское дело /под ред. Лаврушина О.И./.-М.:Банковский и биржевой НКЦ,2003

 3. Васюренко О.В. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Т-во “Знання” 2005

 4. Банківські операції: Підручник. - 3-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф., Пуховкіна та ін. За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. - 476с.

 5. Збірник практичних завдань із курсу “Банківські операції” / Укл.: О.В.Склярова, - Запоріжжя: ЗДУ, 2000.

 6. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003.- 347 с.

 7. Нидеккер Г.Л., Суслов С.В., Стратонников И.В. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка.-М.:"Русская деловая литература",1996

 8. Шматко Н. Оцінка дохідності цінних паперів у банківському портфелі //Вісник НБУ. – 2005. - №1.

 9. Брітченко І. Перепелиця Р. Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій //Вісник НБУ. – 2005. - №11.

 10. Карчева Г. Становлення та перспективи розвитку єдиної інформаційної системи “Реєстр позичальників” //Вісник НБУ. – 2004. - №2

 11. Лагутін А.Д. Кредитування: теорія і практика - К.: “Знання”, 2000

 12. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль. Навчально-методичний посібник. - К.:КНЕУ, 2002

 13. Бицька Н Кошти населення у формування ресурсної бази банків //Вісник НБУ. – 2004. - №12

 14. Пашко Н. Факторинг в Україні //Вісник НБУ. – 2004. - №10.

 15. Васильчишин О. Лізинг у діяльності банків //Вісник НБУ. – 2003. - №8

 16. Рудненко Т., Кущ О. Аналіз операцій банків з векселями. //Вісник НБУ. – 2003. - №5

 17. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів //Банківська справа. – 2005. - №1-3.

 18. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання //Банківська справа. – 2005. - №3-4.

 19. Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків. //Банківська справа. – 2004. - №3.

 20. Вожжов А., Грищенко О. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом. //Банківська справа. – 2004. - №5-6.

Схожі:

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів-магістрів за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.: к.І. н., доцент...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к.і. н., доцент Шевченко Т. Г.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи