Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання icon

Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання
Скачати 87.74 Kb.
НазваМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання
Дата29.12.2012
Розмір87.74 Kb.
ТипМетодичні вказівкиДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


«Затверджую»

Перший проректор

__________ Бондар О.Г._

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«_____» __________________ 2010р.


Методичні вказівки

з науково-асистентської практики

для студентів-магістрів денної форми навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Галузь знань: 0301економіка і підприємництво

Напрям підготовки: 8.050104 – фінанси

Статус курсу: за вибором навчального закладу


Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою фінансів та кредиту

методичної ради факультету

Протокол № _6___ Протокол № _2__

від «_16_» _лютого 2010 р. від « _14_ » вересня 2009 р.

Голова ради Зав. кафедри фінансів та

кредиту

____________ І.І.Колобердянко ____________ А.В.Череп


Запоріжжя 2010


УДК: 378.147.4:336(076)

ББК: ч481.266.36я73


Програма науково-асистентської практики для студентів-магістрів за напрямом підготовки 8.050104 «Фінанси» / Уклад.: к.і.н., доцент Шевченко Т.Г., к.е.н., доцент Кушинова Н.Г. – Запоріжжя: ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – 7 стор.


1. Вступ

Науково-дослідну практику на економічному факультеті проходять студенти-магістри за напрямом підготовки 8.050104 „Фінанси”.

Науково-дослідна практика проводиться на базі кафедри фінансів та кредиту. Науково-дослідна практика виконується під керівництвом наукового керівника (доктора або кандидата наук).

Основні наукові результати, отримані в ході науково-дослідної практики підлягають обов’язковій апробації шляхом публікацій у наукових друкованих виданнях, викладених у доповідях на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах.


^ 2. мета І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Науково-дослідна практика для студента-економіста призначена для:

- оволодіння навичками наукової роботи,

- набуття досвіду її організації,

- використання методів наукового пізнання і допоміжних законів і правил.

- застосування знань інноваційного характеру для вирішення проблемних економічних завдань певної галузі народного господарства.


Науково-дослідна практика є найважливішою ланкою в системі підготовки магістрів для їх майбутньої діяльності в науково-дослідному секторі підприємств, установ чи організацій у т.ч. і вищих навчальних закладах.


Науково-дослідна практика має за мету наступні завдання:

 • проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;

 • вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

 • обробляти отримані результати, аналізувати і обмірковувати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

 • подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.^ 3. База практики

Науково-дослідну практику студенти проходять в організаціях, на підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, які займаються господарчою діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, окрім того базою проходження переддипломної практики можуть бути фінансові органи.

Допускається варіант комбінованої практики в кількох установах. Наприклад, у першій половині терміну, відведеного на практику, відбувається проходження практики на підприємстві або у фінансово-кредитній установі, в у другій – у фінансовому органі.

Загальна тривалість практики для студентів визначається навчальним планом кафедри. При визначенні бази практики враховується можливе місце роботи магістра.

^ 4. Керівництво практикою


Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів та кредиту. Керівниками практики від кафедри є висококваліфіковані викладачі . Вони керують практикою та консультують студентів безпосередньо на підприємствах і установах.

Відповідно до Положення про науково-дослідну практику вищих навчальних закладів, керівник підприємства зобов’язаний:

 • організувати практику студентів відповідно до програми, розробленої вищим навчальним закладом;

 • забезпечити студентів-практикантів робочими місцями та необхідними матеріалами;

 • призначити керівника практики і контролювати його роботу зі студентами;

 • затвердити календарний план проходження практики.


Керівники практики від підприємства проводять інструктаж студентів, консультують їх, контролюють індивідуальне виконання програми практики, спостерігають за дотриманням трудової дисципліни. Керівники практики від підприємства контактують з кафедрою, інформують її про хід виконання програми та порушення студентами трудової дисципліни, приймають узгоджені рішення.


^ 5. Обов'язки і права студента-практиканта


Студент повинен з’явитися на місце проходження практики у термін, встановлений університетом.


На підприємстві або в фінансово-кредитній установі студент насамперед повинен :

 • пред’явити направлення на проходження практики;

 • скласти з керівником практики від підприємства календарний план проходження практики;

 • при необхідності оформити перепустку.


У період проходження практики студент може бути зарахований тимчасово на штатну посаду (за умови, що робота на цій посаді буде відповідати профілю його підготовки).

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру звіт про проходження практики.


Керівник практики від університету рецензує звіт. Звіт про практику студент захищає перед комісією у термін, встановлений кафедрою.


Вищий навчальний заклад для студента, що виконує науково-дослідну практик, зобов’язаний:


 • надавати студентам можливість публікації наукових (науково-методичних) статей у збірниках, що друкуються в Україні;

 • сприяти виданню кращих робіт магістрів;

 • надавати студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

 • забезпечити доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до міжнародної мережі Інтернет;

 • сприяти участі студентів у проведенні факультативних проблемних занять за участю провідних вчених;

 • створювати умови для висвітлення у засобах масової інформації захисту кращих робіт магістрів.


^ 6. Форми та методи контролю


Контроль проходження науково-дослідної практики здійснюється у двох формах: поточній і підсумковій.

Поточний контроль здійснюється комплексними методами і передбачає:

а) контроль початку та закінчення роботи (табелювання);

б) контроль з боку керівника практики від підприємства або установи за достовірністю записів у щоденнику практики;

в) контроль з боку керівника практики від університету за своєчасністю, повнотою і якістю виконання завдань практики. Поточний контроль з боку керівника практики від університету здійснюється безпосередньо за місцем проходження практики.

Підсумковий контроль здійснюється як в міру виконання окремих розділів, так і всієї програми практики оцінкою повноти і якості виконання наміченого плану. Якщо звіт про проходження практики в цілому або за окремими розділами не відповідає встановленим вимогам, то студент повторно направляється на базу практики для усунення виявлених недоліків.


^ 7. Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження переддипломної практики


Звіт про практику складається з двох частин: текстової і додатків. Текстова частина повинна бути написана або надрукована на окремих аркушах формату А-4, зброшурована і переплетена у тверду палітурку. Оптимальний обсяг звіту:

а) рукописний варіант: 40-50 сторінок,

б) комп’ютерний варіант: 20-30 сторінок (без урахування обсягу матеріалів, розміщених у додатках).

Звіт повинен бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 та СТП 3-97 „Вимоги до оформлення пояснювальних записок до курсових і дипломних робіт”, або „Методичних вказівок з організації підготовки магістрів та виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.050104 „Фінанси” всіх форм навчання”.

^ Структура і зміст звіту з переддипломної практики


Структура і зміст звіту науково-дослідної практики повинні відповідати всім етапам наукового дослідження і його логічній схемі.

Зміст основної частини має включати такі розділи:


 1. ^ Обґрунтування актуальності обраної теми

У цьому розділі описується проблема, яка визначає стратегію дослідження, науковий пошук, наводяться нові факти, що призвели до суперечливої ситуації, яка потребує свого вирішення.


 1. ^ Постановка мети і конкретних задач дослідження

У цьому розділі формують мету дослідження, визначають конкретні завдання, що належить вирішити в зв’язку з поставленою метою.


 1. ^ Визначення і опис об’єкта і предмета дослідження

Тут відображають процес чи явище, які спричинили проблемну ситуацію. Предмет – це те, що знаходиться в межах об’єкта. Саме предмет і є тема дослідження роботи.


 1. ^ Вибір і обґрунтування методу (методики) проведення дослідження

Тут подають опис фактичного матеріалу, принципів його використання для вирішення мети, поставленої в роботі.


 1. Опис процесу дослідження

Це основна частина роботи. Тут висвітлюється методика і техніка дослідження з використанням логічних схем і правил.


 1. Обговорення результатів дослідження

Тут подається теоретична і практична значимість виконаного дослідження.


 1. Формування висновків і оцінка отриманих результатів

Наводиться те нове і суттєве, що складає наукові і практичні результати проведеної науково-дослідної роботи.


 1. Додатки

У додатках розміщують матеріал, який є необхідний для повноти роботи, але не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг чи способи відтворення.

До додатків можуть бути включені додаткові ілюстрації чи таблиці, оригінали фотографій, контракти, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи.


^ ДОДАТОК А


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


^ ЗВІТ

з науково-дослідної практики магістрів


______________________________________________

(найменування бази практики)


___________________________________________________________________


з «___» _________ 200 р. по «___» __________ 20__ р


Студент економічного

факультету, група ______________ ________________ _________________

(підпис) (ПІБ)


Керівник практики від університету___________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)


Керівник практики від установи______________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)


Реєстраційний номер_______

Дата _____________________

Підпис ___________________


Запоріжжя

20__Схожі:

Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к.і. н., доцент Шевченко Т. Г.)
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconДо завдань асистентської практики входить
«магістр». Практика проводиться для студентів денної форми навчання на V курсі на основі здобутого освітньо кваліфікаційного рівня...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з виробничої практики
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.:...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання icon15. 10. 2012 р о 13: 00 на кафедрі країнознавства. Кафедра країнознавства
Захист звітів асистентської (педагогічної) практики у магістрів 2-го року денної форми навчання відбудеться в понеділок 15. 10. 2012...
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Методичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи