Мета І завдання ознайомчої практики icon

Мета І завдання ознайомчої практики
Скачати 89.34 Kb.
НазваМета І завдання ознайомчої практики
Дата29.12.2012
Розмір89.34 Kb.
ТипПротокол


Державний вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет

Міністерство освіти і науки України


Затверджую

Проректор з науково - педагогічної

та навчальної роботи

___________________ Бондар О.Г.


П р о г р а м а


Ознайомчої практики

студентів першого курсу

факультету фізичного виховання

спеціальності 0504 – ”Туризм”


Ухвалено

на засіданні науково –

методичної ради факультету

Протокол №2 від 29.09.06 р.

Голова ради _______ Р.В. Клопов


Затверджено

на засіданні кафедри ТМФКіТ

Протокол №1 від 30.08.06 р.

Зав. каф. ________ А.П. Конох


Запоріжжя, 2007

^ ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ


1. МЕТА I ЗАВДАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ_________________3

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ_______4

3. 3MICT ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ_____________________________5

4. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ______________________6

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА_____________________7

6. ЛІТЕРАТУРА______________________________________________9


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

Ознайомча туристська практика є складовою частиною навчально–виховного процесу, одним із основних етапів практичної підготовки студентів факультету „Фізичного виховання” зі спеціальності „Туризм”. Даний вид практики має за мету формування у студентів практичних умінь і навичок організації і методики проведення спортивно-масової та туристично-екскурсійної роботи, підготовки та проведення екскурсій містом і пам’ятними місцями, знань організаційного процесу туристичних комплексів та туристських готелів, відродження духовності, моральності, народних традицій і звичаїв. А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників практики від кафедри та бази практики.

Під час проходження ознайомчої туристської практики студенти набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи на підприємствах різних форм власності тощо і збирають матеріали для звіту.

Основними завданнями ознайомчої практики зі спеціальності „Туризм” мають бути:

 • закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;

 • ознайомлення з організаційною структурою та особливостями функціонування, правових засад та сфери діяльності підприємства;

 • практична підготовка студентів до самостійної роботи зі спеціальності „Туризм”;

 • ознайомлення з нормативно-правовими, інформаційними, звітними і статистичними матеріалами;

 • набуття досвіду господарської діяльності організації в умовах ринкових відносин;

 • набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності з майбутньої спеціальності.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Робочою програмою практики передбачено ознайомлення студентів з комплексом типових завдань управлінської, маркетингової, комерційно-технологічної та планово-економічної діяльності певного підприємства туристичного напрямку, що мають вміти виконувати майбутні фахівці зі спеціальності „Туризм”.

Перед початком виконання конкретних завдань практики, студент має ознайомитися з обсягом та характером господарської діяльності підприємства туристичного напрямку, його організаційною структурою, opгaнізаційним рівнем управлінської, маркетингової, комерційно-технологічної та планово-економічної діяльності.

Результатом цих завдань мають бути такі дані звіту студента:

   • характеристика статусу підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, напрямки діяльності підприємства, права, обов'язки, місце в сфері туристських послуг та ін.);

   • характеристика господарської діяльності підприємства туристичного напрямку;

   • характеристика організації планово-економічної, маркетингової та комерційної роботи на підприємстві (положення про функціональний пiдpoздiл, розподіл обов'язків, посадові інструкції пpaцівників, які займаються планово-економічною, маркетинговою i комерційною роботою туристичної організації);

   • характеристика забезпеченості підприємства інструктивними, нормативними та методичними документами;

   • рівень організації та методичного забезпечення планово-економічної, маркетингової та комерційної роботи на підприємстві.^ 3MICT ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством туристичного напрямку.

Для цього необхідно ознайомитись з організаційними формами. Розробити організаційну схему управління підприємством, визначити підпорядкованість та коло повноважень керівників різних piвнів. Охарактеризувати вертикальний поділ організаційної структури управління на підприємстві.

Ознайомитись з функціональними обов'язками керівників та спеціалістів piзниx piвнів управління.

Ознайомитись з функціональними обов'язками спеціалістів планово-економічної, маркетингової та комерційної служби підприємства.


^ Проаналізувати діяльність відділу з менеджменту персоналу.

Для цього необхідним має бути ознайомлення студентів з порядком обліку кадрів, їх структурою.

Ознайомлення з проектами документів до таких заходів, як наради, збори, інші види управлінської діяльності.

Ознайомлення з прийомами ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі.

Ознайомлення з проектами наказів, доповідних i службових записок компетенції керівника одного з відділів.


^ Проаналізувати організацію праці на підприємстві.

Для цього необхідно проаналізувати склад робочих місць, їх відповідність сучасним ринковим вимогам.

Ознайомитись з режимом роботи підприємства та праці po6iтників.

Ознайомитись i додати до звіту графік роботи працівників окремого відділу.

Ознайомитись із табелем обліку робочого часу.

Ознайомитись зі станом роботи з охорони праці та техніки безпеки працівників підприємства.


^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з проходження ознайомчої практики є основним підсумковим документом, що надає можливість проаналізувати i оцінити діяльність студента під час проходження практики.


Оформлення звіту

Звіт має бути складено під час проходження ознайомчої практики та перевірено безпосередньо керівником з практики.

Звіт оцінюється керівником з практики у характеристиці-відгуку про роботу студента i передається на кафедру.

Робочий аркуш відомості з практики

П.І.Б.__________________________________________


Дата виконання

роботи

Короткий зміст про виконання роботи

Примітки керівника практики

______

Ознайомлення з метою i завданням практики.
______

Ознайомлення з законодавчою та нормативною основами функціонування туристської організації
______

Ознайомлення з організаційною структурою підприємства
______

Ознайомлення з режимом роботи підприємства та праці po6iтників
^ ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

 1. Ознайомча практика студентів є важливою складовою частиною
  навчального процесу i проводиться з метою закріплення i поглиблення
  теоретичних знань, надбання виробничих навичок з майбутньої спеціальності та досвіду самостійної роботи.

 2. На початку практики студент має отримати:
 • у деканаті — напрям на практику;

 • на кафедрі теорії та методики фізичної культури і туризму - програму практики, індивідуальне завдання.

3. Під час проведення практики студент зобов'язаний:

 • набути відповідні виробничі навички з майбутньої спеціальності;

 • своєчасно виконувати адміністративні i наукові вказівки керівника за місцем практики, забезпечити високу якість робіт, що виконуються,
  ознайомитись i неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, експлуатації обладнання, охорони праці;

 • повсякденно вести щоденник з практики i своєчасно готувати звіт про проходження практики;

 • підкорятися діючим на підприємствах, установах i організаціях правилам внутрішнього розпорядку;

 • дорожити честю студента ЗНУ, бути прикладом у роботі та поведінці.

4. Перед відбуттям до місця проходження практики студент має пройти на кафедрі інструктаж з техніки безпеки i охорони праці.

5. Після закінчення практики студент має представити на кафедру:

 • щоденник з ознайомчої практики;

 • звіт про проходження ознайомчої практики;

 • характеристику-відгук з місця практики.

 1. Звіт про ознайомчу практику подається до кафедри протягом 2 днів після повернення студента з практики. Формою контролю є диференційований залік.

 2. Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звітy, направляється повторно на практику під час студентських канікул або відраховуються з університету.

На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішньoгo розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками практики від бази практики мають накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор вирішує питання подальшого проходження практики та перебування студента в університеті.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. –М., 1996. – 368 с.

 2. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

 3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

 4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

 5. Менеджмент туризма: Учебник / Авт. – сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. - 230 с.

 6. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 7. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е.Кутепов, С.Г.Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.: "Дело", 1993

 9. Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної культури та спорту: Навч. посібник. - К.: Олімпійська література, 1995. - 152 с.

 10. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В.Липсиц. - М.: Экономика, 1991. - 320 с.

 11. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. / М.: ИНФРА - М, 1997

 12. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально – педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. - 184 с.

 13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. / М.: Изд-во МГУ, 1995

 14. Зорин И.В. Образование и карьера в туризме: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.

 15. Литвак Б.Г. Управленческое решение. – М.: ЭКМОС, 1998.

 16. Менеджмент организации. – М.: ИНФРА – М, 1997.

 17. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты. / М.: ИНФРА-М, 1996

 18. Современный бизнес: Учеб. в 2 т. Т. 1: Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М. Х. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995

 19. Социальный менеджмент: Сборник материалов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, 1998. – 205 с.Програму укладено ст. викл. каф. ТМФКіТ__________Безкоровайною Л.В.


Схожі:

Мета І завдання ознайомчої практики iconПрограма ознайомчої практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" проходять організаційну практику у загальноосвітніх школах на другому курсі в 3 семестрі(тривалість...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Мета І завдання ознайомчої практики icon1. мета І завдання туристської практики
Під час проходження туристської практики студенти набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня. Тривалість навчальної...
Мета І завдання ознайомчої практики iconРобоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться у другому...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Програма навчальної (ознайомчої) практики студентів за спеціальністю „психологія”
Мета І завдання ознайомчої практики iconМета І завдання туристської практики
Туризм”. Даний вид практики має за мету формування у студентів практичних умінь і навичок організації і методики проведення туристично-екскурсійної...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМета І завдання технолого-організаційної практики
Туризм”. Даний вид практики має за мету вдосконалення у студентів практичних умінь і навичок в організації туристично-екскурсійної...
Мета І завдання ознайомчої практики iconМета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи