Програма ознайомчої практики icon

Програма ознайомчої практики
Скачати 235.22 Kb.
НазваПрограма ознайомчої практики
Дата29.12.2012
Розмір235.22 Kb.
ТипПротокол

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра теорії та методики фізичної культури і туризму


”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________ Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПРОГРАМА


ознайомчої практики

6.010200 бакалаври, 2 курс

(денне відділення)


Ухвалено

на засіданні науково-

методичної ради факультету

Протокол №1 від 30.08.2008 р.

______________ Голова ради


Затверджено

на засіданні кафедри ТМФКіТ

Протокол № 1 від 29.08.2008 р.

Зав. каф. Конох А.П. __________


Запоріжжя

2008


^ ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА


Першим етапом у системі практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури є педагогічна практика, передбачена для студентів 2 курсу. Студенти спеціальності "Фізичне виховання" проходять організаційну практику у загальноосвітніх школах на другому курсі в 3 семестрі(тривалість практики 12 навчальних днів).


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ


Метою ознайомчої практики є ознайомлення студентів з основними напрямками роботи школи, функціональними обов'язків посадових осіб навчального закладу, а також елементарними уявленнями про педагогічну професію і на цій основі формування інтересу до своєї майбутньої спеціальності.

Завдання практики:

 1. Ознайомлення студентів з навчально-виховним процесом з фізичного виховання.

 2. Ознайомлення студентів з матеріально-технічною базою з фізичного виховання.

 3. Формування навиків проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня школи.

 1. Формування навиків помічника вчителя фізичної культури.

 1. Навчання студентів спостереженню й аналізу навчально-виховного процесу з фізичного виховання.


^ ЗМІСТ РОБОТИ СТУДНТІВ З РОЗДІЛІВ ПРАКТИКИ


Організаційна робота:

 • участь в установчій та заключній конференціях

 • ознайомлення зі школою(співбесіда з вчителем фізичної культури, ознайомлення з умовами проведення занять з фізичної культури, обладнанням, інвентарем, спортивним залом і спортивним майданчиком, організацією навчально-виховної і позакласної роботи з фізичного виховання)

 • підготовка документації (складання документів планування роботи практиканта на період практики, навчально-виховної і позакласної роботи з фізичного виховання, оформлення документів звітності)

Навчально-методична та позакласна робота:

 • перегляд уроків фізичної культури, проведених вчителем з різновіковим контингентом школярів;

 • перегляд і аналіз уроків фізичної культури, проведених студентами-практикантами;

 • складання комплексів фізкультхвилинок та проведення їх у 1-4 класах ;

 • організація і проведення рухливих перерв зі школярами молодших класів;

 • виконання функцій і обов'язків помічника вчителя фізичної культури під час проведення уроків (проведення підготовчої та заключної частин уроку, підготовка місць занять, організація роботи підгруп, які займаються за завданням вчителя, контроль за правильністю техніки виконання окремих вправ, проведення рухливих ігор, естафет, участь у суддівстві;

 • самостійне проведення уроку фізичної культури у 1-4 класах ; виконання завдань учителя фізичної культури з організації і проведення заходів з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у режимі навчального і подовженого дня школи;

 • організація і проведення спортивної години, фізкультурного свята у позаурочний час зі школярами 1-4 класів;

 • участь у організації і проведенні планових змагань з різних видів спорту.


^ ЗАЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Залікова документація здається методисту. Термін здачі документації -1 тиждень після закінчення практики.


Залікова документація містить у собі такі документи :

 1. Щоденник практиканта, де фіксується уся документація і щоденна робота на практиці.

 2. Індивідуальний план роботи на 2 тижні з підписом вчителя фізичної культури та методиста.

 3. Комплекси 8 фізкультхвилинок, 4 рухливих перерв з підписом вчителя молодших класів або вчителя фізичної культури.

 4. Плани-конспекти підготовчих та заключних частин 8 уроків фізичної культури, проведених студентом - практикантом з підписом вчителя.

 5. План-конспект самостійно проведеного уроку фізичної культури у 1 -4 класах з підписом вчителя.

 6. Шани-конспекти 4 уроків фізичної культури, які були проведені вчителем та переглянуті студентом-практикантом з підписом вчителя.

 1. Сценарії фізкультурного свята та спортивної години з відміткою вчителя фізичної культури про їх проведення.

 2. Аналіз 2 уроків фізичної культури, проведених етудентами-практикантами (зразок надається нижче).

 3. Звіт студента про педагогічну практику (схема звіту надається нижче).

10.Відомість-характеристика, підписана вчителем фізичної культури, методистом і завірена печаткою школи.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

У ПЕРІОД ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ


Оцінка навчально-методичної, позакласної роботи визначається методистом відповідно до таких критеріїв:

оцінка "зараховано":

 • студент виконав увесь обсяг роботи по програмі практики;

 • усі види робіт проведені на високому науково-методичному рівні;

 • раціонально застосовувалися різні методи навчання, прийоми організації й активізації учнів, підтримувалась належна дисципліна;

 • виявляв інтерес до проведення уроків фізичної культури у ролі помічника вчителя і взагалі до .педагогічної професії;

 • на певному професійному рівні проводив фізкультхвилинки, рухливі перерви, а також інші фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи у режимі навчального і продовженого дня школярів;

 • якісно підготував звітну документацію і здав її у належний термін.


оцінка "не зараховано":

 • неефективно вирішував завдання практики, систематично допускав помилки у підборі методів і засобів під час проведення різних форм фізичного виховання;

 • виявляв безвідповідальне ставлення до своєї роботи;

 • систематично порушував трудову дисципліну;

 • недбало підготував звітну документацію і не здав її у належний термін.


^ ОБОВЯЗКИ СТУ ДЕНТІВ-П Р А КТИ КАНТІ В


Протягом педпрактики студент повинен підкорятися внутрішньому розпорядку школи, вказівкам директора, керівника практики, вчителів і методистів, а також бригадира групи практикантів. В разі порушення дисципліни чи вимог керівників студент може бути звільнений від практики і відправлений в деканат для остаточного вирішення його питання:

 • проявляти ініціативу і творчість під час проведення навчально-виховної, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • в установлений розкладом день працювати не менше 6 годин у школі;

 • своєчасно виконувати індивідуальний план, подавати на перевірку документацію відповідно до графіка, установленого методистами;

 • подавати комплекси фізичних вправ, фрагменти конспекту уроку завчасно, до проведення уроку;

 • здати залікову документацію за два дні до закінчення практики.


Студентам, які пропустили з поважної чи неповажної причини частину практики і не виконали індивідуальний план за клопотанням деканату і рішенням ректора педагогічна практика подовжується на відповідний строк без відриву від навчальних занять в інституті. Студентам, які пропустили більше 50% днів педагогічної практики, вона не визнається.

Студентів, які не пройшли педагогічну практику не переводять на наступний курс або відраховують з інституту.


^ ПРИБЛИЗНА СХЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ЩОДЕННИКА

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


ЩОДЕННИК

педагогічної практики


студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

факультету _____________________________________________________


курсу ________ групи _____


_______________________________________________________________

(назва інституту)


На 1-й сторінці:

Практика проводилась у дошкільному навчальному закладі ____________


_______________________________________________________________


з ________ по ________ 20___ р.


Методист факультету фізичного виховання __________________________


Завідуюча ____________________________


Інструктор фізичного виховання ___________________________________


Адреса дошкільного навчального закладу ____________________________


телефон ________________


На 2-й сторінці:

Розклад дзвінків

1 зміна

2 зміна

початок

кінець

початок

кінець

1-й
1-й
2-й
2-й
3-й
3-й
...
...

Розклад занять у закріпленому класі


Заняття

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота


Вести щоденник рекомендується за такою формою:


Дата

Зміст роботи

Спостереження студента за навчально-виховним процесом, його аналіз, зауваження, пропозиціїЩоденник перевіряється методистами. Методисти заносять у щоденник записи з перевірки, свої зауваження та пропозиції щодо зміст}7 роботи і ведення щоденника.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


1 -й день:

 • знайомство зі школою, вчителем фізичної культури, з режимом дня школи, зі спортивною базою школи;

 • закріплення за класом;

 • складання індивідуального плану роботи на 2 тижні.

2-й день:

 • оформлення щоденника практиканта;

 • перегляд уроків фізичної культури, які проводить вчитель в молодших класах;

 • складання комплексів фізкультхвилинок для учнів 1-4 класів.

3-й день:

 • проведення фізкультхвилинок;

 • перегляд уроків фізкультури в 5-9 класах;

 • надання допомоги вчителю фізичної культури в проведенні уроків;

 • підготовка конспекту фізкультурного свята для школярів 1 -4 класів;

 • надання допомоги вчителю фізичної культури у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у продовж учбового дня.

4-й день:

 • проведення уроків фізичної культури у ролі помічника вчителя; -проведення фізкультхвилинок, рухливих перерв;

 • ведення щоденника;

 • написання конспекту спортивної години.

5-й день:

 • проведення фізкультхвилинок, рухливих перерв;

 • відвідування, перегляд з наступним аналізом уроку фізичної культури, проведеному студентами-практикантами;

 • перегляд уроків фізичної культури, які проводить вчитель у 10-11 класах;

 • надання допомоги у проведенні планового заходу з фізичного виховання;

 • ведення щоденника.

6-й день:

 • проведення фізкультхвилинок, рухливих перерв;

 • проведення уроків фізичної культури у ролі помічника вчителя;

 • перегляд і аналіз уроку фізичної культури, проведений студентами-практикантами;

 • записи у щоденник.

7-й день:

- надання допомоги в проведенні спортивних змагань з певного виду

спорту;

 • проведення уроків фізичної культури у ролі помічника вчителя;

 • ведення щоденника.

8-й день:

 • проведення фізкультурно-оздоровчих заходів зі школярами молодших класів;

 • перегляд уроків фізичної культури, які проводить вчитель у різних вікових групах дітей;

- підготовка до проведення фізкультурного свята.

9-й день:

 • виконання окремих завдань вчителя фізичної культури під час проведення уроків;

 • проведення рухливих перерв;

 • підготовка до проведення фізкультурного свята;

 • проведення уроку фізичної культури у 1-4 класах.

10-й день:

 • проведення фізкультурного свята;

 • підготовка звітної документації.

11-й день:

 • проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи;

 • оформлення і підготовка до захисту документів практики методисту;

12-день:

 • захист практики;

 • оцінка документації по педагогічній практиці методистом, учителем фізичної культури.


^ СХЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Загальні відомості.


Прізвище того, хто проводить урок ___________, аналізує урок ____________.

Дата . Клас . Школа .

Місце проведення . Номер уроку з початку чверті ________.

Початок уроку за розкладом , фактичний .

Кількість учнів за списком , тих, хто займається ,

звільнених .

Розділ навчальної програми .

Тип уроку .

Завдання уроку .


^ Підготовка до уроку.

 1. Конспект уроку. Якість плану-конспекту уроку; конкретність завдань; відповідність змісту уроку календарному7 плану; послідовність і дозування вправ; наявність, доцільність методичних вказівок і оформлення конспекту7.

 2. Забезпечення умов для проведення занять; інструкція помічників із числа учнів; підготовка місць занять, обладнання, інвентаря, їх справність і санітарно-гігієнічний стан.


^ Проведення учителем уроку.

Організаційні сторони уроку: своєчасність початку7 і закінчення уроку; чіткість команд, шикувань, перешикувань; раціональність організації установки і прибирання обладнання, видачі і прибирання інвентаря; освітні і виховні дії учителя; зовнішній вигляд, робоча поза і показ; якість і конкретність постановки навчальних завдань, перевірка їх виконання і виправлення помилок; вплив на осанку і правильність дихання, доцільність дозування вправ, правильність чергування роботи і відпочинку7; різнобічність засобів і методів навчання, їх відповідність поставленим завданням і особливостям навчального матеріалу, умовам роботи і підготовленості учнів; забезпечення безпеки, наявність страхування і допомоги; облік і оцінка успішності учнів; домашнє завдання і перевірка його виконання; ставлення учителя до учнів, дотримання належного

такту, прояв необхідної вимогливості, уміння користуватися заохоченнями і зауваженнями.


^ Робота учнів і їх поведінка.

Наявність і акуратність спортивного одягу; старанність і дисципліна; знання і уміння виконувати вправи навчальної програми; участь у підготовці місць занять, інвентарю; взаємодопомога і страхування; виконання своїх обов'язків черговими, помічниками; пізнавальна активність і самоконтроль.


^ Результати уроку, висновки і пропозиції.

Вирішення завдань уроку; показники щільності уроку і навантаження на організм учнів; виховне значення уроку; найбільш ефективні елементи уроку; вказівки учителю, як закріпити позитивні якості уроку і як уникнути його негативних сторін ( рекомендація літератури, відвідування уроків інших учителів, удосконалення особистої рухової підготовленості і ін.).


^ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ НА УРОКАХ

Світ фізкультхвилинок досить різноманітний і у жанровому й у тематичному' планах. Умовно їх можна поділити на такі групи:

 1. Фізкультурні вправи.

 2. Імітативні рухи.

 3. Музичні паузи.

 4. Ігрові хвилинки.

У початкових класах фізкультхвилинки проводять двічі за урок у І класі та один раз у 2-4 класах.


Фізкультхвилинка

Фізкультвправи - у пошані,

Ми їх дуже любимо,

За хвилинку відпочинем

І лічити (писати, читати) будемо.

Раз, два - руки вище, вище голова.

Три, чотири - руки тихо опустили.

П'ять, шість, сім - стати тихо всім.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати.

Раз - піднялись, два - присіли..

Хай мужніє наше тіло.

Хто ж втомився присідати.

Може вже відпочивати.

Руки в боки. Руки так.

Руки вгору, як вітряк.

Раз - встав весь клас.

Два, три - свою парту ти протри.

Чотири, п'ять - на місце тихо сядь

Встати і вийти із-зі парт


Колові рухи руками


Імітація протирання

Сісти за партиФізкультпауза

Комплекси вправ повинні включати піднімання та опускання рук, нахили та повороти тулуба, згинання та розгинання пальців, поперемінне піднімання ніг, присідання, стрибки та ін. Кількість вправ - 5-7, тривалість проведення - 5-10 хвилин. До змісту фізкультпауз можна включати повільний біг. Рухливі ігри тощо. Запис комплексів фізкультпауз здійснюється за допомогою гімнастичних термінів.


^ ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ФІЗКУЛЬТПАУЗИ ДЛЯ УЧНІВ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Вправа перша.

В.П. - стійка ніг нарізно, руки перед грудьми, пальці зчеплені. 1-2 - руки вгору, прогнутися (вдих); 3-4 - в.п. (видих).

Виконати 6-8 разів у повільному темпі. Вправа друга.

В.П. - ноги нарізно, руки в сторони.

 1. - нахил вліво, руки вгору (видих);

 2. - в.п. (вдих);

 3. - нахил вправо, руки вгору (видих);

 4. - в.п.

Виконати вправу 8-10 разів у повільному темпі. Вправа третя. В.П. - o.e.

 1. - руки до плечей;

 2. - руки вгору;

 3. - руки до плечей; 4-в.п.

Виконати 6-8 разів. Дихання рівномірне. Вправа четверта.

В.п. - стійка ніг нарізно, руки вгору, пальці зчеплені. 1-2-3 - пружинні присідання на всій ступні;

4 - в.п.

Виконати 8-10 разів в середньому темпі. Вправа пята. В.П. - o.e.

 1. - стрибок ноги нарізно, руки за голову;

 2. - стрибок ноги разом, руки вниз; 3-4 - те ж саме.

Виконати 30-40 стрибків та перейти на ходьбу на місці. Дихання довільне без затримки.


^ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ


І РОЗПОДІЛ ЗА ЧАСОМ

Урок

Підготовча частина

Основна частина

Заключна частина

 • 45 хвилин

 • 8-12 хвилин

 • 28-30 хвилин

 • 3-5 хвилин^ II. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКУ

1. З календарного (робочого) плану в план-конспект виписується весь матеріал основної частини уроку.

2. Ставляться задачі уроку за головною вправою кожної теми.

3. Вказується місце занять (спортмайданчик, спортзал, парк, каток і т.п.) і необхідна кількість спортінвентарю та обладнання.

4. Підбираються та вносяться до плану-конспекту вправи для підготовчої частини уроку.

 1. Вказується дозування всіх вправ на кожну частин уроку.

 2. Дається матеріал для заключної частини уроку.

 3. Заповнюється розділ "Організаційно-методичні вказівки".


^ III. СИСТЕМА ЗАПИСУ ВПРАВ

1. Гімнастична - при виконанні вправ на гімнастичних снарядах,
акробатики, музичної ритміки, художньої гімнастики, за елементами або
частинами під рахування (на 1, 2, 3, 4); при виконанні плоскісних вправ при
стандартних позах та положеннях і при виконанні вправи одночасно групою.

 1. Описуюча - коли вправа не має стандартних параметрів і її не можна розділити за частинами (наприклад: кидок м'яча).

 2. Графічна - малюнки вправ, схеми розташування снарядів, розмітка залу і спортмайданчику при проведенні рухових ігор, комбінованих естафет або окремих вправ, що виконуються по методу колового тренування

Всі три варіанти можна одночасно використовувати при написанні плану-конспекту уроку.


^ IV. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАПИСУ ВПРАВ

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ УРОКУ

Спочатку пишеться тема і до неї додається перелік вправ, що дозволяє вирішити цю тему (імітаційні, підводячі, спеціально-підготовчі і т.п.). Наприклад, тема: Біг на короткі дистанції. УРОК № 1. Біг на короткі дистанції.

 1. Біг з високого старту.

 2. Положення старту з опорою на одну руку.

 3. Біг зі старту з опорою на одну руку без команди.

УРОК № 4. Біг на короткі дистанції.

 1. Біг зі старту з опорою на одну руку по команді.

 2. Біг зі старту 30 м на час.


^ V. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАДАЧ УРОКУ

На уроці вирішуються освітні, виховні та оздоровчі задачі.

Встановлення задач починається з глаголу в повелительны формі. Найбільш розповсюджені глаголи такі: ознайомити, познайомити, розповісти, роз'яснити, навчити, вчити, повторити, закріпити, вдосконалювати, розвивати, виховувати, перевірити, оцінити, провести змагання, вияснити, нагадати, дати завдання, підвести підсумки і т.п.

Встановлення задач на уроці починається з визначення головної вправи кожної теми основної частини уроку. Наприклад, на восьми уроках вивчається тема: "Біг на короткі дистанції". Задачі на різних уроках такі:

№ 1. Навчати положенням низького старту.

№ 2. Навчати техніці стартового розбігу

№ 5. Розвивати швидкість бігу.

№ 7. Перевірити швидкість бігу на 60 м.

№ 8. Оцінити результати в бігу на 60 м.


^ VI. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПІДГОТОВЧОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ

В підготовчій частині уроку планується: шикування класу, рапорт чергового, повідомлення задач уроку, далі йде перелік стройових вправ, перешикування або виконання завдань.

Подальший порядок запису вправ такий: хода: звичайна, стройовим кроком, з виконанням стройових команд та різних завдань (наприклад, ходьба перекатом з коловими рухами рук вперед та назад); біг: звичайний з виконанням завдань (наприклад, біг боком, спиною у напрямку7 руху, з випригуванням вгору, вперед на кожний крок 3-5 крок і т.п.). Потім перехід з бігу на ходьбу з перешикуванням для виконання вправ по типу "розминка".

Вправи по типу "розминка" можуть виконуватись: на місці, в русі або в змішаному варіанті (частина вправ на місці, частина - в русі).

Вправи виконуються: індивідуально, в парах, трійках, четвірках, групами, всім класом: без снарядів, зі снарядами, біля снарядів, на снарядах, в змішаному варіанті і за методом колового тренування.

Вправи типу "розминка" повинні виконуватись в такій послідовності:

 1. Вправи на поставу (корегуючі).

 2. Вправи для плечевого поясу та рук.

 3. Вправи для тулуба та рук.

 4. Вправи для тулуба та ніг.

 5. Вправи на координацію та для розвитку спритності (спеціальні, підводячі, імітаційні і т.п.).

 6. Вправи для тулуба і ніг, що включають поскоки та вистрибування; бігові вправи та прискорення (на спортмайданчику)

Кількість вправ в розминці - 7-8.

Потім клас ділиться на підгрупи, які розходяться до місць занять для виконання вправ основної частини уроку.


^ VII. ДОЗУВАННЯ ВПРАВ

Дозування вправ може бути відображено: часом, кількістю повторень, метражем, кілометражем, вагою обтяжень, середньою швидкістю руху (кроком, бігом).


^ VІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Заключна частина уроку починається з повільного бігу з переходом на ходу, якщо біг або ігри великої інтенсивності не були заплановані в кінці основної частини уроку. Ходьба може бути звичайна або з виконанням різноманітних завдань, включаючи й фігурне марширування. Крім цього можуть даватися ігри невеликої інтенсивності, повідомляються або перевіряються деякі розділи теоретичних відомостей (наприклад, правіша змагань, гігієнічні вимоги і т.п.). Закінчується заключна частина підведенням підсумків і домашнім завданням (групові та індивідуальні).


^ IX. ОРГАHІЗАЦІЙHО-MЕТОДИЧHІ ВКАЗІВКИ

До організації уроку відносяться: місце і спосіб шикування, розташування місць занять, напрямок руху груп і спосіб переходу (ходьба, біг і т.д.), розстановка снарядів їх прибирання, встановлення та прибирання інвентарю та обладнання зі спортмайданчику, призначити відповідних за підготовку місць занять, призначити помічників, вимоги до страховки та попередженню травматизму, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, використання засобів загартування.

^ До методичних вказівок відносяться: вказівки, що допомагають правильному виконанню вправ, попередженню або виправленню помилок, час і місце повідомлення спеціальних знань, використання TCО, методи навчання вправам, оцінка знань та навичок, формування і збереження правильної постави, місце і час перевірки домашніх завдань, диференційоване навчання з урахуванням особливостей статі, фізичного розвитку та підготовленості.


X. ЗАУВАЖЕННЯ ДО УРОКУ

В цьому розділі плану-конспекту вчитель відмічає, які розділи уроку не виконані і з якої причини, записує свої пропозиції щодо покращення навчального процесу і завдання до дому (групові та індивідуальні)

Схожі:

Програма ознайомчої практики iconХарківська національна академія міського господарства І. О. Шекшуєв програма та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з ознайомчої практики (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки...
Програма ознайомчої практики iconМета І завдання ознайомчої практики
А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників...
Програма ознайомчої практики iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Програма навчальної (ознайомчої) практики студентів за спеціальністю „психологія”
Програма ознайомчої практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Програма ознайомчої практики iconРобоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться у другому...
Програма ознайомчої практики iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня. Тривалість навчальної...
Програма ознайомчої практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма ознайомчої практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вона проводиться на денному відділенні, у другому семестрі І курсу. Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу,...
Програма ознайомчої практики iconПротокол №1 від 30 серпня 2011 року
Вона проводиться на денному відділенні, у другому семестрі І курсу. Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу,...
Програма ознайомчої практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Засвоєння практичних навичок професії психолога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться на денному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи