Переддипломна педагогічна практика icon

Переддипломна педагогічна практика
Скачати 90.98 Kb.
НазваПереддипломна педагогічна практика
Дата29.12.2012
Розмір90.98 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Факультет фізичного виховання

Кафедра теорії та методики фізичної культури і туризму


”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________ Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПРОГРАМА


переддипломної практики

7.010201 спеціалісти

”Фізичне виховання дітей дошкільного віку”

(денне відділення)


Ухвалено

на засіданні науково-

методичної ради факультету

Протокол №1 від 30.08.2008 р.

______________ Голова ради


Затверджено

на засіданні кафедри ТМФКіТ

Протокол № 1 від 29.08.2008 р.

Зав. каф. Конох А.П. __________


Запоріжжя

2008

^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


Черговим етапом у системі практичної підготовки майбутніх керівників фізичного виховання дітей дошкільного віку є переддипломна педагогічна практика, передбачена для студентів 5 курсу. Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних навчальних закладах у 10 семестрі.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Метою переддипломної педагогічної практики є закріплення засвоєного навчального матеріалу з дисципліни "Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку" та формування у студентів професійних вмінь та навичок, необхідних для проведення різних організаційних форм фізичного виховання з дітьми дошкільного віку.


^ Завдання педагогічної практики:

 1. Адаптація студентів до роботи керівника фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Ознайомити студентів з посадовими обов'язками керівника фізичного виховання дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.

 3. Забезпечити зростання рівня професійної компетентності студентів як умову реалізації цілей, удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 4. Розвити у студентів зацікавленість до роботи керівника фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 5. Продовжити знайомство з передовим досвідом роботи з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах.

 6. Поглибити знання студентів з актуальних питань фізичного виховання дошкільників.

 7. Навчання студентів спостереженню й аналізу навчально-виховного процесу з фізичного виховання.

 8. Удосконалення у студентів навичок проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, планування та обліку роботи з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.


^ ЗМІСТ РОБОТИ СТУДНТІВ З РОЗДІЛІВ ПРАКТИКИ


Організаційна робота:

 • участь в установчій та заключній конференціях;

 • ознайомлення з дошкільним навчальним закладом (співбесіда з завідуючою, методистом, інструктором фізичного виховання, ознайомлення з умовами проведення занять з фізичної культури, обладнанням, інвентарем, спортивним залом і спортивним майданчиком, організацією навчально-виховної роботи з фізичного виховання);

 • підготовка документації (складання документів планування роботи практиканта на період практики, навчально-виховної роботи з фізичного виховання, оформлення документів звітності).


Навчально-методична робота:

   • перегляд 1-2 занять з фізичної культури, проведених інструктором фізичного виховання з різновіковим контингентом дошкільників ;

   • перегляд і аналіз 4 занять з фізичної культури, проведених студентами-практикантами з дітьми 3-6 років ;

   • складання і проведення 4 комплексів фізкультхвилинок, 4 фізкультурних пауз та проведення їх з дошкільниками різних вікових груп;

    • проведення ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну ;

   • самостійне проведення 8 занять з фізичної культури з дошкільниками усіх вікових груп;

   • організація і проведення фізкультурного свята;

   • ознайомлення з програмою по фізичній культурі для дошкільних навчальних закладів;

   • вміти здійснювати контроль за організаційними формами фізичного виховання дошкільників на підставі показників загальної та моторної щільності заняття, фізіологічної кривої заняття.


^ КОЖЕН СУДЕНТ ПОВИНЕН ПРОВЕСТИ НЕ МЕНШЕ


   • 1-2 заняття з фізичної культури як асистент інструктора фізичного виховання;

   • 8 занять з фізичної культури з дітьми різних вікових груп;

   • фізкультурне свято.


^ ЗАЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Залікова документація здається методисту. Термін здачі документації і тиждень після закінчення практики.

Залікова документація містить у собі такі документи :

 1. Щоденник практиканта, де фіксується уся документація і щоденна робота на практиці.

 2. Індивідуальний план роботи на весь термін практики в з підписом інструктора фізичного виховання та методиста.

 3. Комплекси 4 фізкультхвилинок, 4 фізкультурних пауз з підписом інструктора фізичного виховання.

 4. Плани-конспекти 8 занять з фізичної культури з дошкільниками усіх вікових груп.

 1. Сценарій фізкультурного свята.

 1. Конспекти 2 комплексів ранкової гімнастики з предметами і без предметів.

 2. Графічний план розподілу програмного матеріалу з фізичної культури на місяць для кожної вікової групи дошкільників на термін проходження практики.

 3. Звіт студента про педагогічну практику (схема звіту надається нижче).

 4. Відомість-характеристика, підписана завідуючою, інструктором фізичного виховання і завірена печаткою дошкільного навчального заклад.

Під кожним видом навчально-методичної роботи повинні бути підписи інструктора фізичного виховання.

Підсумкову оцінку з педагогічної практики студенту виставляє методист факультету з урахуванням якості проведення у дошкільному навчальному закладі усіх заходів (занять з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня і ін.); відвідувань, об’єму виконаної роботи та своєчасного складання звітної документації.


^ ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ


 1. Підсумки практики проводяться на звітній конференції студентів 5 курсу.

 2. Присутність всіх студентів та методистів обов'язкова.

 3. Методисти готують виступ, де висвітлюють підсумки проходження педагогічної практики, її значення та пропозиції.

 4. Результати переддипломної практики відображаються отриманням студентами диференційного заліку, який враховує оцінки з усіх видів роботи.


Студентам, які пропустили з поважної чи неповажної причини частину практики і не виконали індивідуальний план за клопотанням деканату і рішенням ректора педагогічна практика подовжується на відповідний строк без відриву від навчальних занять в інституті. Студентам, які пропустили більше 50% днів педагогічної практики, вона не визнається.

Студентів, які не пройшли педагогічну практику не переводять на наступний курс або відраховують з інституту.


^ ПРИБЛИЗНА СХЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ЩОДЕННИКА

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


ЩОДЕННИК

педагогічної практики


студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

факультету _____________________________________________________


курсу ________ групи _____


_______________________________________________________________

(назва інституту)


На 1-й сторінці:

Практика проводилась у дошкільному навчальному закладі ____________


_______________________________________________________________


з ________ по ________ 20___ р.


Методист факультету фізичного виховання __________________________


Завідуюча ____________________________


Інструктор фізичного виховання ___________________________________


Адреса дошкільного навчального закладу ____________________________


телефон ________________


На 2-й сторінці:

Розклад занять з фізичної культури різних за віком груп


Заняття

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота


Вести щоденник рекомендується за такою формою:


Дата

Зміст роботи

Спостереження студента за навчально-виховним процесом, його аналіз, зауваження, пропозиції


Щоденник перевіряється методистами. Методисти заносять у щоденник записи з перевірки, свої зауваження та пропозиції щодо змісту роботи і ведення щоденника.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


У перший день знаходження у дитячому навчальному закладі студенти знайомляться з завідуючою, інструктором фізичного виховання, закріпленою групою дошкільного навчального закладу. На підставі бесіди роблять нотатки у щоденнику практиканта про методику проведення занять з фізичної культури з дошкільниками.

У 1-й тиждень студенти:

 • спостерігають проведення занять з фізичної культури інструктором фізичного виховання з дошкільниками різних вікових груп;

 • аналізують заняття, розраховують загальну та моторну щільність , будують фізіологічну криву;

 • знайомляться з документами планування;

 • заповнюють щоденник практиканта.

Починаючи з другого тижня та до закінчення педагогічної практики студенти активно беруть участь у роботі:

 1. Самостійно проводять заняття з фізичної культури з дітьми різних вікових груп (не менше 8), ранкову гімнастику, фізкультурні хвилинки (не менше 4), фізкультурні паузи (не менше 4).

 2. Надають необхідну допомогу інструктору фізичного виховання в організації і проведенні усіх фізкультурно-оздоровчих заходів.

 1. Розробляють сценарій фізкультурного свята.

 1. Виконують завдання керівника дипломної роботи, якщо таке має місце.

 2. Підготовляють інвентар для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у, які проводяться у дошкільному дитячому закладі.


В останній день педагогічної практики у дитячому дошкільному закладі кожний студент оформлює звітну документацію. Інструктор фізичного виховання надає характеристику на студента, враховуючи відношення до роботи, до дітей, відвідування, професійні якості інструктора фізичного виховання дітей дошкільного віку та рекомендує оцінку за педагогічну практику. Характеристика повинна бути завірена печаткою дошкільного дитячого закладу та підписами трьох осіб: завідуючою, інструктором фізичного виховання та методистом факультету.

Схожі:

Переддипломна педагогічна практика iconПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі І підготуванням до дипломного...
Переддипломна педагогічна практика iconПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі І підготуванням до дипломного...
Переддипломна педагогічна практика iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять переддипломну практику...
Переддипломна педагогічна практика iconДокументи
1. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика виробнича бакалаври.doc
2....

Переддипломна педагогічна практика iconУкраїнський Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”
Розроблені канд пед наук, завідувачем кафедри педагогіки Українського Католицького Університету Марією Швед
Переддипломна педагогічна практика iconВступ Переддипломна практика є завершальним етапом навчання студентів на базі закінченої теоретичної загальноінженерної та спеціальної підготовки.
Для студентів денної форми навчання переддипломна практики проводиться в 10-му семестрі тривалістю 8 тижнів, для студентів заочної...
Переддипломна педагогічна практика iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Переддипломна педагогічна практика iconКафедра управління персоналом та економіки праці
...
Переддипломна педагогічна практика iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення
У них містяться загальні положення, єдині для всіх факультетів незалежно від виду практики (навчальна, виробнича, педагогічна, переддипломна)...
Переддипломна педагогічна практика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Переддипломна практика є одним з важливих елементів підготовки викладачів біології та дефектології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи