Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту icon

Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Скачати 217.82 Kb.
НазваПрограма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Дата30.12.2012
Розмір217.82 Kb.
ТипПрограма

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту організацій та логістики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

________________ Бондар О. Г.


«_____» _____________2010 р.
ПРОГРАМА

« ВИРОБНИЧО - ЕКОНОМІЧНОЇ» ПРАКТИКИ


для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту

спеціальності „Менеджмент організацій”

(денної та заочної форм навчання)


Ухвалено на засіданні

Науково – методичної ради

факультету менеджменту ЗНУ

Протокол № 1 від ____вересня 2010 р.

Голова ради ______________Татаринцева А. С.


Затверджено на засіданні

Кафедри менеджменту організацій та логістики

Протокол № від «__» ________2011 р.

Зав. кафедри Волков В. П.


Запоріжжя

2011 р.


Програма практики Вступ до фаху:

Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – с.21


Укладачі: к. н. держ. упр. доц. Бєлоусова О. С.

к.е.н. доц. Сучков А. В.


Ухвалено на засіданні

Науково – методичної ради

факультету менеджменту ЗНУ

Протокол № 1 від ____вересня 2010 р.

Голова ради ______________Татаринцева А. С.


Затверджено на засіданні

Кафедри менеджменту організацій та логістики

Протокол № від «__» ________2011 р.

Зав. кафедри Волков В. П.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені у програмі, яка розроблена відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика «Вступ до фаху» є початковим етапом практичного ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю, отримання професійних знань і навичок, які допоможуть у вивченні теоретичних курсів, ознайомлення із сучасними технологіями, що використовуються на підприємстві.

Практика «Вступ до фаху» поводиться протягом терміну, зазначеного в навчальному плані, для студентів першого курсу денного відділення факультету менеджменту спеціальності менеджмент організацій та другого курсу заочного відділення.

Керівником практики призначається викладач кафедри.


^ Мета і зміст практики


Мета практики «Вступ до фаху» — ознайомити студентів із вибраною

спеціальністю; отримати професійні знання і навички, що допоможуть у вивченні теоретичних курсів дисциплін.

Завдання практики — оволодіти первинними навичками професійної діяльності; ознайомитися з основами організації підприємств.


^ Організація і проведення навчальної практики


Заняття під час практики проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять, практичних робіт, екскурсій на підприємства, відвідування виставок, що сприятиме поглибленню теоретичного курсу.

Вони повинні розкривати перспективи розвитку спеціальності і підготувати студентів до подальшого вивчення в інституті навчального плану.

Практика «Вступ до фаху» базується на використанні активних методів

навчання студентів (тренінгових технологій). При цьому навчання зорієнтоване на особистість студента, на його свідому участь у вдосконаленні своїх знань, персональних і фахових навичок, в тому числі навичок колективної роботи, творчого вирішення конкретних проблем. Передбачається ґрунтовніше дослідження питань, що вивчаються на традиційних заняттях (лекціях, семінарах, практичних заняттях), із застосуванням методів “мозкового штурму”, рольових ігор, інтерв’ювання і дискусій в малих групах і між групами, аналізу практичних прикладів.

На початку навчальної практики керівник (викладач) ознайомлює студентів із сутністю та технологією застосування методів проведення практики, доводить до студентів мету і зміст завдань практики, вирішує організаційні питання.

Для оптимізації навчального процесу доцільно сформувати малі навчальні групи (команди) з 3–5 студентів. Для надання практичного змісту роботи цих груп студентам рекомендується імітувати (за їх власним вибором) окремі підрозділи реально діючих підприємств.

У загальному вигляді завданнями сформованих груп можуть бути: вибір виду діяльності (функції, товари, послуги); пошук цільового ринку; проектування загальної структури організації; розробка стратегії розвитку підприємства; вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємства.

Студентам необхідно також навчитись здійснювати пошук ділових партнерів, вести з ними комерційні переговори, укладати договори (контракти), торговельні угоди тощо.

Далі студенти самостійно проводять пошук і опрацювання відповідних матеріалів згідно із завданнями практики взагалі й конкретними завданнями бригади-команди зокрема. Керівник практики контролює процес виконання завдань студентами, надає їм необхідну консультацію.

Поточні завдання можна також доповнювати ситуаційними задачами, щоб додати роботі студентів більшої насиченості та динамічності.

Після вирішення основних завдань практики її керівник організовує ділову гру (фрагменти) як у складі окремих команд, так і між ними. Студенти відповідно до вибраних раніше ролей демонструють фаховий рівень, набутий у процесі навчальної практики. На основі цього в подальшому (з урахуванням якості загального звіту команди) визначатиметься залікова оцінка кожного студента.

Програмою практики передбачається також робота студентів із використанням інформаційних технологій (у комп’ютерному класі) в активному та демонстраційному режимах. При цьому використовуються програми для здійснення окремих розрахунків відповідно до завдань практики, розробки фрагментів бізнес-плану, оптимізації управлінських рішень тощо.

Щоб дати студентам повне уявлення щодо підприємства, його структури, системи керування проводяться екскурсії під час практики.

Кількість годин, відведених на заняття та екскурсії, не повинна перевищувати чотири години на день.

Для виконання програми практики передбачається календарний план, який регламентує тривалість годин, що відводиться на різноманітні види організаційної та навчальної роботи.


Програма практики


План проведення практикиВиди діяльності

Кількість годин

1

Організаційні збори з проведення практики
2

Створення організацій (команд)
3

Проектування загальної структури організації

4

Самостійна робота виконання індивідуальних завдань
5

Розроблення стратегії розвитку організації
6

Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань
7

Вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності

Підприємств
8

Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань
9

Екскурсія на підприємство
10

Відвідування виставки
11

Оформлення звіту з практики
12

Захист звіту
13

Загальні збори за результатами навчальної практики


Заняття 1. Організаційні збори з проведення практики

Проведення представником кафедри інструктивно-методичного заняття зі студентами, доведення до студентів мети та сутності завдань практики, вирішення організаційних питань.


Заняття 2. Установча лекція

План:

1. Мета і завдання навчальної практики.

2. Ознайомлення з порядком проведення занять.

3. Ознайомлення з головними темами практики.

4. Порядок проведення проміжного контролю та підсумкового за-

ліку.

5. Вирішення тестів студентами з метою визначення їх здатності

виконувати практичні завдання.


Заняття 3. Створення організації

1. Тести за темою заняття з метою визначення здатності студентів

виконувати практичне завдання.

2. Визначення галузі діяльності підприємства.

3. Прийняття рішення щодо основних функцій підприємства (виробництво продукції, оптова, роздрібна торгівля, надання послуг).

4. Визначення типу продукції і послуг, які буде виробляти чи надавати підприємство.

5. Визначення правового статусу підприємства, розробка системи органів управління.

6. Розробка установчих документів.


Заняття 4. Проектування загальної структури організації


1. Тести за темою заняття з метою визначення здатності студентів виконувати практичні завдання.

2. Вибір типу організаційної структури управління підприємства з урахуванням:

• визначення основних напрямів діяльності (функції, товари, ринки);

• розподілу праці та спеціалізації підрозділів: лінійних, функціональних;

• виду департаментизації;

• визначення основних рівнів управління, їх повноважень і відповідальності;

• визначення переліку і завдань адміністративних служб і відділів підприємства;

• визначення норми управління.

3. Визначення типу і розроблення виробничої структури підприємства.

4. Розробка виробничої інфраструктури підприємства.


Заняття 5. Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань


1. Самостійне здійснення студентами пошуку й оброблення даних

для вирішення завдань практики (в бібліотеках, мережі Інтернет тощо).

2. Виконання індивідуальних завдань, розроблення окремих документів (розрахунки, таблиці, графіки, текстові матеріали для складання звіту тощо).


Заняття 6. Розроблення стратегії розвитку організації


1. Вирішення тестів студентами за темою заняття для визначення їх здатності виконувати практичні завдання.

2. Визначення терміну дії стратегії підприємства.

3. SWOT-аналіз середовища підприємства з визначенням сильних і слабких сторін підприємства; можливостей і загроз із зовнішнього середовища.

4. Уточнення місії та системи стратегічних цілей підприємства.

5. Виокремлення можливих стратегічних бізнес-одиниць у структурі підприємства.

6. Вибір стратегії для підприємства і основних бізнес-одиниць з

використанням матриці БКГ.


Заняття 7. Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань


1. Пошук і оброблення необхідних даних для вирішення завдань

практики.

2. Розроблення документів, виконання індивідуальних завдань,

підготовка текстового матеріалу для складання звіту.


Заняття 8. Вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємства

1. Вирішення тестів студентів за темою заняття для визначення їх здатності виконувати практичні завдання.

2. Розв’язання і обговорення у групі виробничих і господарських ситуацій.


Заняття 9. Самостійна робота, виконання індивідуальних

завдань

1. Самостійне проведення студентами пошуку й оброблення даних для вирішення завдань практики.

2. Розроблення документів, вирішення тестів, виконання індивідуальних завдань, підготовка текстового матеріалу для складання звіту.


Заняття 10. Екскурсія на підприємство


Екскурсія на підприємство під час практики проводиться з метою надання студентам повного уявлення щодо його структури, взаємодії основних підрозділів, системи управління, особливостей виробничої, кадрової, маркетингової, фінансової політики.

За результатами екскурсії на підприємство студенти готують матеріал до звіту.


Заняття 11. Відвідування виставки


Ознайомлення з офісною технікою, технологією з організації управління бізнесом, обладнанням та устаткуванням.

Аналіз і оцінювання оформлення стендів, презентаційної діяльності представників підприємств, організації проведення виставки.

Оформлення звітів за результатами відвідування виставки.


Заняття 12. Оформлення звіту з практики


Відбір необхідних матеріалів для складання систематизованого звіту за результатами практики. Визначення ролі кожного студента увирішенні завдань у складі бригади (команди). Підготовка до захисту письмового звіту команди студентів і усних індивідуальних заліків.


Заняття 13. Захист звіту


Звіт з навчальної практики захищається студентами перед комісією, призначеною завідувачем кафедри або директором інституту.

Під час захисту студент має охарактеризувати виконану роботу, відповісти на запитання комісії. Залік з навчальної практики оцінюється за кредитно – модульною системою.

Заняття 14. Загальні збори за результатами навчальної практики


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1. У ролі менеджера вищої ланки управління запропонуйте систему мотивації щодо задоволення потреби підлеглих у повазі, визнанні.

Завдання 2. На конкретному прикладі проаналізуйте вплив факторів внутрішнього середовища на організацію.

Завдання 3. У ролі менеджера низової ланки управління назвіть можливі види конфліктів в операційній системі організації та запропонуйте можливі шляхи їх вирішення.

Завдання 4. Сформулюйте місію та визначте основну мету діяльності підприємства, що займається випуском електропобутової техніки.

Завдання 5. Підприємство має лінійну організаційну структуру управління. Побудуйте її схему, висвітліть особливості функціонування, переваги та недоліки.

Завдання 6. Розробіть програму дій щодо підвищення продуктивності організації, яка займається виробництвом та продажем господарських товарів.

Завдання 7. Розробіть план заходів щодо згуртування колективу організації для виконання виробничої стратегії.

Завдання 8. Ви — менеджер-підприємець малого підприємства. Складіть перелік функцій і завдань, які ви повинні виконувати для досягнення завдань підприємства.

Завдання 9. Складіть посадову інструкцію менеджера виробничої сфери.

Завдання 10. Визначте ситуацію з конфронтаційним підходом до переговорів.

Завдання 11. Побудуйте лінійно-функціональну структуру управління підприємством. Зазначте її особливості, переваги та недоліки.

Завдання 12. Ви — менеджер-початківець. Визначте мету та сформулюйте завдання діяльності вашого підприємства, які потрібно зазначити в бізнес-плані.

Завдання 13. Побудуйте “дерево цілей” організації, яка діє на ринку будівельних матеріалів.

Завдання 14. Фірма має дивізіональну продуктову організаційну структуру. Побудуйте її схему, зазначте особливості функціонування, переваги та недоліки.

Завдання 15. Ви — менеджер середньої ланки управління (наприклад, начальник цеху на підприємстві). В підлеглому вам колективі є неформальний лідер, який ставиться до вас нелояльно, що значно зменшує ваші можливості щодо керівництва. Запропонуйте можливі дії стосовно неформального лідера.

Завдання 16. У колективі, який ви очолюєте, діє неформальна група. Ваші дії, як ефективного менеджера.

Завдання 17. Фірма має дивізіональну ринкову організаційну структуру. Побудуйте її схему, висвітліть особливості функціонування, назвіть недоліки і переваги.

Завдання 18. Підприємство має функціональну структуру управління. Побудуйте її схему, розкрийте особливості, зазначте переваги та недоліки.

Завдання 19. На конкретних прикладах проілюструйте правові аспекти діяльності менеджера.

Завдання 20. Складіть комунікації в організації: а) між директором і працівником; б) начальником служби маркетингу і фінансовим директором.

Завдання 21. Використовуючи основні елементи комунікаційного процесу, розпишіть комунікаційні зв’язки: а) між керівником підприємства і заступником з науково-дослідної роботи; б) робочою групою і керівником підприємства.

Завдання 22. Підприємство має матричну організаційну структуру управління. Побудуйте її схему, висвітліть особливості функціонування, переваги та недоліки.

Завдання 23. Назвіть основні ресурси, потрібні організації, основний вид діяльності якої — виробництво меблів. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

Завдання 24. Ви відповідальні за підготовку і проведення службової наради про результати господарсько-комерційної діяльності фірми за попередній квартал. Висвітліть зміст і послідовність ваших дій з організації і проведення наради.

Завдання 25. Розробіть систему заходів щодо задоволення потреб підлеглих у самореалізації та самовираженні.

Завдання 26. Назвіть функціональні обов’язки і права, розкрийте сутність роботи та складіть посадову інструкцію для менеджера низової ланки управління.

Завдання 27. Розробіть ситуацію з партнерським підходом до переговорів.

Завдання 28. Ви — менеджер низової ланки управління. Запропонуйте перелік заходів щодо забезпечення функції контролю за діяльністю підлеглих.

Завдання 29. Розробіть “дерево цілей” для організації, що діє на ринку комп’ютерної техніки і прагне забезпечити свою конкурентоспроможність.

Завдання 30. Складіть меморандум для організації, якою ви керуєте (організація може бути і в перспективі). У меморандумі необхідно відобразити місію організації, її перспективи та поточні плани, організаційну культуру, філософію діяльності. Основне призначення меморандуму — сформувати корпоративний дух фірми, її статус та імідж.

Завдання 31. Зазначте та висвітліть особливості можливих базових стратегій для підприємства (підприємство за вибором студента).

Завдання 32. Менеджер має обмежену владу, може бути переобраним. Підлеглі за рівнем життя належать до середнього класу, у них високі соціальні потреби і професійні навички. Завдання діяльності зрозуміло всім.

Який стиль лідерства менеджера в такий ситуації найбільш ефективний? Розкрийте його особливості, переваги і недоліки.

Завдання 33. Менеджер не має влади, не може застосовувати будь-яких санкцій до підлеглих. Підлеглі — високопрофесійні спеціалісти, виконують індивідуальні, творчі завдання. Який стиль лідерства менеджера в цій ситуації найбільш ефективний? Висвітліть його особливості, переваги і недоліки.

Завдання 34. Ви набрали кілька десятків працівників для виконання однакової роботи. Який тип департаментизації необхідно використати для організації роботи людей у складі підрозділів? Назвіть інші відомі вам типи департаментизації, а також їх особливості, переваги, недоліки.

Завдання 35. Менеджер має повну владу і ніяких перешкод для її застосування. Підлеглі з невисокою кваліфікацією залежні від керівника. На робочих місцях відсутня техніка безпеки.

Який стиль лідерства менеджера в такій ситуації найефективніший? Його особливості, переваги і недоліки.

Завдання 36. Запропонуйте можливий перелік пільг та компенсацій для працівників автотранспортного підприємства.

Завдання 37. У ролі менеджера запропонуйте дії щодо мотивації та згуртування нещодавно сформованого колективу.

Завдання 38. Менеджер активно залучає підлеглих до процесу прийняття рішень. Який вплив таких дій керівника на мотивацію персоналу?

Завдання 39. Запропонуйте систему мотивації для бригади працівників меблевого цеху.

Завдання 40. Розробіть перелік заходів менеджера по задоволенню потреби підлеглих у захищеності, безпеці.

Завдання 41. У підрозділі будівельної компанії застосовується акордна система оплати праці. Її особливості та вплив на мотивацію працівників.

Завдання 42. Визначте перелік дій менеджера щодо задоволення потреби підлеглих у приналежності, причетності до колективу.

Завдання 43. Сутність системи мотивації персоналу акціонерного товариства.

Завдання 44. Дії менеджера стосовно підлеглих, які заслуговують на заохочення і винагороди.

Завдання 45. У підрозділі застосовується погодинна форма оплати праці. Охарактеризуйте вплив названої форми оплати праці на мотивацію робітників.

Завдання 46. Розробіть пропозиції щодо програми гуманізації праці робітників на вагоноремонтному підприємстві.

Завдання 47. До вас звернувся підлеглий із скаргою щодо несправедливої оплати праці порівняно з колегами. Який порядок дій з вирішення проблеми підлеглого? Що необхідно зробити в організації заробітної платні для усунення подібних випадків?

Завдання 48. У ролі менеджера запропонуйте дії щодо демотивації і розвалу нелояльної до керівництва неформальної групи у підпорядкованому вам підрозділі.

Завдання 49. Запропонуйте систему мотивації торговельних агентів фірми, що займаються реалізацією комп’ютерної техніки.

Завдання 50. Менеджер підрозділу застосовує демократичний стиль лідерства. Охарактеризуйте мотиваційний потенціал такого стилю.

Завдання 51. У вашого підлеглого розвинена потреба в досягненнях. Охарактеризуйте особливості управління мотивацією працівника.

Завдання 52. Розкрийте дії менеджера з використання критики стосовно підлеглих.

Завдання 53. Запропонуйте систему мотивації для спеціалістів відділу маркетингу виробничого підприємства.

Завдання 54. Розкрийте суть рекомендації з використання делегування завдань і повноважень як одного із методів нематеріальної

мотивації підлеглих.

Завдання 55. У підрозділі застосовується відрядна форма оплати праці. Охарактеризуйте вплив такої форми оплати праці на мотивацію робітників.

Завдання 56. Розкрийте дії менеджера з управління мотивацією колективу підлеглих при організації та впровадженні нововведень.

Завдання 57. У ролі менеджера торговельного відділу розробіть пропозиції щодо управління мотивацією молодих, які починають трудову діяльність.

Завдання 58. Проілюструйте можливі інформаційні мережі на підприємстві і дайте їм характеристику.

Завдання 59. Розробіть перелік заходів з вдосконалення інформаційного обміну всередині великого підприємства.

Завдання 60. Ви — директор державного підприємства, заводу кришталевих виробів. Працівники одержують низьку заробітну платню, підвищити яку поки що немає можливості. Розробіть пропозиції щодо управління мотивацією підлеглих в умовах одержання низької заробітної платні.


Оформлення результатів проведення практики


По закінченні практики студенти оформлюють письмовий звіт про виконання її програми та індивідуальних завдань. Для узагальнення матеріалу, напрацьованого студентами під час практики, і підготовки звіту за програмою практики має бути передбачено час у два - три останніх дні.

Основним документом, що відображає процес проходження студентом практики, є щоденник. Щоденник і звіт оформлюються на місці практики і там же подаються керівнику практики «Вступ до фаху» від інституту на перевірку і одержання відгуку. Відгук оформлюється у відповідному порядку з підписами, печаткою і поставленою датою.

Змістова частина звіту повинна містити відомості про результати

виконання студентами усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, а також стислий і конкретний виклад робіт, виконаних у процесі практики. Не допускається дослівне переписування матеріалів бази практики (історії бази, технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел.

Звіт має бути оформлений на аркушах стандартного формату з наскрізною нумерацією і обов’язковим дотриманням стандартів (ЄСКД), переплетений, обсяг — до 30 сторінок.

Звіт з практики перевіряється та затверджується її керівником від інституту і повертається студентові для підготовки до захисту.


Підсумки практики та її захист


Керівник практики від кафедри менеджменту організацій та логістики надає відгук, де зазначає ступінь виконання студентом програми практики, оволодіння методами здійснення дослідження та набуття відповідних навичок.

Звіт з практики захищається студентами перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від інституту і від бази практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам дисципліни за програмою практики. Комісія приймає диференційований залік у студентів в останні дні проходження практики або протягом десяти днів семестру, який починається після практики.

Під час захисту звіту студент повинен охарактеризувати особисто виконану роботу, запропонувати і довести обґрунтованість і доцільність своїх пропозицій. Після захисту звіт зберігається на кафедрі.

За оцінкою підсумків роботи студента-практиканта комісія бере до уваги зміст звіту, хід його захисту та відгук керівника від інституту.

Відповідальний за проходження навчальної практики за її підсумками подає завідувачу кафедри письмовий звіт із зауваженнями та пропозиціями щодо вдосконалення її організації.

Звіт відповідального за практику зберігається на кафедрі. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри

після її закінчення.


^ Критерії оцінювання практики «Вступ до фаху» за кредитно-модульною системою


У цілому якісно виконаний звіт з практики вступ до фаху оцінюється маскимально 100 балами.


^ Кількість балів знімається за порушення вимог:

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів

3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обгрунтування актуальності теми, її значущості, невизначена мета і завдання виробничо-економічної практики, предмет і об'єкт дослідження, не представлена характеристика структури роботи тощо) – 5- 10 балів

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 балів

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5-10 балів

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів.

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів.

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв”язку з результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів.

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів.

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з управлінської практики студентом кількість балів може бути змінено.

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з управлінської практики оцінюється наступним чином:

«Відмінно» А   90 – 100 балів;

« Дуже добре» В   85 – 89 балів;

«Добре» С – 75 – 84 балів;

«Задовільно» D – 70  74 бали.

«Достатньо» E   60 – 69 балів;

«Незадовільно – з можливістю повторного складання» FX   35 – 59 балів;

«Незадовільно   з обовязковим повторним курсом» F   1 – 34 балів;


За шкалою ECTS “ відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” – оцінкам “В” та “С”, “ задовільно”   “Д” та “Е”.

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з управлінської практики переробляється та подається на повторне оцінювання.


^ Критерії оцінювання звіту з практики:

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними критеріями:

Оцінка "відмінно"   студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальню­вати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріа­ли та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства до розробки яких підійшов творчо.

Оцінка "добре"   студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Оцінка "задовільно" – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Література

Основна:

 1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник.М.: ИНФРА-М,2000. – 250 с.

 2. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика - СПб: Питер, 2000. -416с.

 3. Литвак Б.Г. Управленческие решения.-М.: "Тандем", 2008.- 289 с.

 4. Стандартизация и управление качеством продукции Аоки М. Фирма в японской экономике. Пер. с англ.,-СПб: Лениздат, 2005. – 350 с.

 5. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы: Пер. с англ. - М., 2003.- 256 с.

 6. Крутик А.Б., Маркушевич О.Г. Механизм управления предприятием в условиях свободной экономики. - М.,2006.- 289 с.

 7. Бондарь Н.П., Васюхин О.В. и др. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика. СПб. :»Бизнес-пресса», 2007. – 365 с.

9. Трачов М.В. Управление трудом. - М.: Наука, 2002. – 289 с.
10. Иванцевич Д., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления. - М.:

Дело, 2003. – 450 с.

11.Демичев Г.М. Складське і тарне господарство. -М.: Вища школа, 2000.-287с.

12.Синк Д.С. Управление производительностью: Планирования, измерение и оценка, контроль и повышение. - М.: Прогресс, 2001. – 329 с.

1З.Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент:

Навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ, 2003.-532с.

 1. Головин Л. Операционный менедджмент. - СПб.: Питер,2001.-320с.

 1. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент. Пер.с англ.: М.: Изд. Дом «Вильямс»,2001.-704с.

16.Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцев Г.Я. и др.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-583с.

 1. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие.-М.:МГИУ,2001.-532с.

 2. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ, 2002.-420с.

 3. Лещишин М. Научная организация подготовки производства.- Киев: Техника, 2004. – 289 с.

 4. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов.-М. :»Экоперспектива», 2001.-237с.

 5. Минаев Э.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 15.-М.:ИНФРА-М,2000.-530с.


ДОДАТКОВА:


 1. Попова В.Н. Сборник бизнес-планов, М., 2001. – 250 с.

 2. ПокропивнийС.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності – К, КНЕУ, 2004. – 240 с.

 3. Бойчук І.М., Харів М.І. Економіка підприємства.– Львів: Сполом, 2001. –212 с.

 4. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ... – К.: Україна, 2004. – 289 с.

 5. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх, В.З. Бурчевський;–К. КНЕУ, 2001.– 504 с.

 6. Звягінцев Ю.Е. Оперативне планування і організація ритмічної роботи на промислових підприємствах. – К.: Техніка, 2002. –159с.

 7. Управління виробничою інфраструктурою. Навчальний посібник / За ред. Белова М.А. – К.: КНЕУ, 2007. - 207 с.

 8. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Белов М.А., Євдокимова Н.М.; За ред. В.Є. Москалюка.: КНЕУ, 2002. - 252 с.

 9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник Проф.. А.М. Поддєрьогін 2-ге видання, перероб. і доп. – К.КНЕУ. 2001.- 384 с.

 10. Економіка підприємства: Перевод з нім. – М.: ИНФА-М, 2003 –928 с.

 11. Цал-Цалко Ю.С. Економіка підприємства: Навч. Посібн. – Житомир, ЖІТІ, 2000. – 388 с.

 12. Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності, - К. КНЕУ, 2004. – 256 с.

 13. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, К, ІММБ, 2001. – 365 с.

 14. Федоренко та ін.. Інвестознавство, К, МАУП, 2000. – 230 с.

 15. Орлов О.О. Планування діяльності промисловості підприємства. – 2002.

 16. Швидченко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів і процес трансформації економіки – КНЕУ, 2000.- 345 с.

 17. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, -К. ІММБ, 2003. – 245 с.

 18. Ейсан Німбах. Фінанси – К. Глобус, 2002.- 345 с.

 19. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств. Ред.. проф.. С.М.Бухало. 2000.- 289 с.

 20. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник.-К.ТОВ УВПК Ексоб 2001.- 365 с.

Схожі:

Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconПрограма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничо-економічної практики
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconРобоча програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030502 для спеціальності економічна кібернетика
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец 030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики:...
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconЯ. С. Дибчинська перекладацька практика
Методичні рекомендації призначаються для студентів ІІІ курсу денного відділення факультету менеджменту та викладачів кафедри ділової...
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconПрограма управлінської практики для студентів V курсу факультету менеджменту
Виробнича практика є складовою частиною підготовки студентів з спеціальності менеджмент зед
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую»
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец 030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики:...
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconПротокол №7 "31" березня 2010 р. Робоча програма практики для студентів ііі-го курсу економічного факультету
move to 0-465689
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconПротокол №7 "31" березня 2010 р. Робоча програма практики для студентів ііі-го курсу економічного факультету
move to 0-465687
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Програма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту iconПрограма переддипломної практики для студентів VІ курсу факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи