Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» icon

Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених»
Скачати 152.63 Kb.
НазваСтатут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених»
Дата30.12.2012
Розмір152.63 Kb.
ТипПротокол

"ЗАРЕЕСТРОВАНО"
Міністерством юстиції України

наказ № ________________

від «____»_________2010 року

свідоцтво №_______________


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими зборами

Протокол №1

від" ___ "______2010 року 

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених»


м.___________, «___»____2010рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує студентів, аспірантів та молодих вчених України з вищих навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

  2. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» (далі "Товариство") створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян", іншими законодавчими актами та цим Статутом.

  3. Товариство поширює свою діяльність на територію України.

  4. Товариство створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.

  5. Повна назва Товариства: українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених».

  6. Скорочена назва: українською мовою – ВГО «ВАНТСАМВ».

  7. Юридична адреса Товариства:___________________
 1. ^ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

  1. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством України.

  2. Товариство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському або третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

  3. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Товариство у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;

 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;

 • вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Товариства;

 • поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;

 • засновувати  підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством;

 • засновувати засоби масової інформації;

 • створювати всеукраїнський інформаційний Інтернет-портал та електронну розсилку, щодо студентської наукової діяльності та діяльності студентських наукових організацій;

 • вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.

  1. Товариство має печатку та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами. Символіка Товариства реєструється у встановленому законодавством порядку.

  2. Діяльність Товариства не обмежується строком.

  3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
 1. ^ МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

  1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення та захист соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів студентів, аспірантів та молодих вчених (членів Товариства).

  2. Основними завданнями Товариства є:

 • сприяти створенню наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених, як ефективному механізму розвитку науки, створити умови для їх ефективної діяльності та долучатися до їх роботи шляхом популяризації студентської науки серед широких кіл науковців;

 • забезпечувати в повній мірі впровадження позитивних змін до Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині фінансування наукової діяльності науковців;

 • сприяти залученню студентів, аспірантів та молодих вчених до наукової діяльності та розвитку системи їх мотивації;

 • активізувати співпрацю та обмін досвідом й інформацією для ефективного розвитку студентської науки між науковими товариствами студентів, аспірантів та молодих вчених вищих навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації України;

 • об'єднати наукові товариства студентів, аспірантів та молодих вчених вищих навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації в єдину загальноукраїнську організацію;

 • сприяння створенню позитивного іміджу та репутації Товариства та розширення зв’язків із громадськістю, інвесторами, роботодавцями, керівниками організацій, органами державної влади України;

 • утвердження у роботі членів Товариства професійних та етичних стандартів, затверджених Товариством;

 • інформаційно-методична підтримка діяльності членів Товариства;

 • сприяння розвитку зв’язків Товариства з міжнародними та національними професійними організаціями у галузі освітньої та наукової роботи;

 • створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Товариства.


^ 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

  1. Статутні органи Товариства обираються на один рік та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

  2. Загальні збори - вищий орган управління Товариства.

  3. Правління - орган Товариства, який діє між Загальними зборами.

  4. Структурні підрозділи Товариства - Комісії з профільних питань розвитку Товариства.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

  1. Загальні збори членів Товариства є вищим керівним органом Товариства. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на шість місяців. Головує на Загальних зборах - Президент Товариства, або за його дорученням Віце-Президент (заступник).

  2. Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 відсотків членів Товариства, Правління, Ревізійної комісії на підставі рішення Президії Товариства.

  3. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Товариства за двадцять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.

  4. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Товариства надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.

  5. Загальні збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Товариства, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах.

  6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні делегати Товариства, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. Кожен делегат Товариства має один голос.

  7. Колективні члени Товариства беруть участь у Загальних зборах через свого делегата.

  8. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь яких питань статутної діяльності Товариства. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів.

  9. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належать такі питання:

 • визначення основних напрямків статутної діяльності Товариства;
  затвердження статуту Товариства та внесення змін і доповнень до нього;

 • обрання та відкликання Президента Товариства, Першого Віце-Президента Товариства та Віце-Президента Товариства;

 • обрання персонального складу Правління терміном на один рік;

 • затвердження звітів Президента та секторів про діяльність у поточному році;

 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Товариства; Віце-Президентам Товариства;

 • реалізація права власності Товариства;

 • прийняття рішень про припинення діяльності Товариства.

  1. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано більшість голосів присутніх на них делегатів Товариства.

  2. Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою Товариства та секретарем, призначеним Головою Товариства для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів здійснюється секретарем Правління.

  3. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.
 1. ПРАВЛІННЯ

  1. Правління – орган Товариства, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Товариства, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

  2. Членами Правління є Голова Товариства, Заступник Голови, Секретар та голови секторів.

  3. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз у півроку.

  4. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління.

  5. Керівництво роботою Правління здійснює Голова Товариства, а у його відсутність – Заступник Голови.

  6. Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 60 відсотків його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Правління.

  7. В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління, що скликається, для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Правління своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте у такому порядку є чинним, якщо у голосуванні взяли участь всі члени Правління.

  8. Засідання Правління протоколюються. Протоколи засідань Правління підписуються Головою Товариства та секретарем, який діє на постійних умовах. Зберігання всіх протоколів Правління здійснюється секретарем.

  9. Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

  10. До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:

 • затвердження планів статутної діяльності Товариства та результатів їх виконання;

 • затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Товариства;

 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру посадовим особам Товариства;

 • прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);

 • затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Товариства, а також вирішення інших фінансових питань;

 • затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Товариства;

 • прийняття у члени Товариства;

 • затвердження ескізів печатки, штампів та символіки  Товариства;
  вирішення питань нагородження та заохочення членів Товариства.

  1. Прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Товариства і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
 1. ^ МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

  1. Місцеві осередки створюються за місцем знаходження навчального закладу України І-ІV рівнів акредитації при наявності не менше 3 чоловік.

  2. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим статутом та положеннями прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Товариства.

  3. Місцеві осередки для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

  4. Без прав юридичної особи - місцеві осередки Товариства легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.
 1. ^ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ СЕКТОР

  1. Фінансово-правовий сектор фінансовий контроль за діяльністю Товариства. Фінансово-правовий сектор обирається Загальними зборами та підзвітен їм, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

  2. Перевірки проводяться фінансово-правовим сектором за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Товариства.

  3. Фінансово-правовий сектор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Товариства, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Товариства чи її членів.

  4. Діяльність фінансово-правового сектора регулюється положенням, затвердженим Правлінням Товариства.
 1. ^ ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

  1. Голова та його Заступник обираються Загальними зборами на один рік у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

  2. Голова Товариства здійснює керівництво роботою Товариства.

  3. Голова Товариства:

 • без довіреності представляє Товариства перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;

 • укладає від імені Товариства угоди, контракти;

 • видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

 • видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Товариства документи;

 • здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Товариства;

 • підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи;

 • має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Товариства;

 • укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Товариства.

  1. Заступник Голови Товариства виконує обов’язки Голови Товариства на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Заступник Голови Товариства діє за дорученням, але не більше ніж протягом трьох місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 3/4 членів Правління Товариства. У разі, якщо Голова Товариства не може приступити до своїх обов’язків протягом п’яти місяців Заступник Голови за дорученням Правління скликає позачергові збори Товариства для обговорення  становища та питання про керівництво Товариства.

  2. Заступник Голови має виконувати окремі повноваження Президента Товариства за його дорученням, або за дорученням Правління.

  3. Заступник Голови здійснює наступні функції:

 • Організацію виконання рішень, прийнятих керівними органами Товариства;

 • Забезпечує інформаційний зв'язок між Товариством та його членами, іншими організаціями.


^ 11. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Членство в Товаристві є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути  колективним.

  2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які є студентами, аспірантами або молодими вченими (ад’юнктами, здобувачами) вищих навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації або мають закінчену вищу освіту та професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана із систематичним виконанням спеціалізованих функцій у галузі освітньої та наукової роботи.

  3. Колективними членами Товариства можуть бути колективи юридичних осіб, які спеціалізуються виключно на наданні послуг у галузі освітньої та наукової роботи, відповідність кваліфікації яких вимогам членства у Товаристві підтверджується на  основі рекомендацій членів Товариства.

  4. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

  5. Індивідуальні та колективні члени подають на розгляд Голови Товариства заяву в довільній формі про бажання вступу. Колективні надають також рішення трудового колективу про вступ до Товариства.

  6. Після попереднього розгляду всіх наданих документів  Голова Товариства передає їх на розгляд членам Правління Товариства. Рішення про прийом членів приймає Правління Товариства ____ голосів.

  7. Індивідуальний або колективний член Товариства керується Статутом та іншими  документами Товариства та приймає участь у діяльності Товариства.

  8. Порядок вступу та виходу із Товариства регулюється також положенням, затвердженим Правлінням.

  9. Права  члена Товариства:

 • обирати та бути обраним до складу керівних органів;

 • одержувати необхідну інформацію про діяльність Товариства та її керівних органів;

 • вносити пропозиції щодо діяльності Товариства на розгляд Загальних зборів і Правління;

 • приймати участь у   вирішенні питань діяльності Товариства на Загальних Зборах або у складі її керівних органів;

 • звертатися до керівних органів Товариства щодо захисту своїх інтересів;

 • користуватись в межах Товариства всіма видами допомоги безкоштовно;

 • вільно виходити з членів Товариства.

  1. Обов’язки  члена Товариств:

 • брати активну інтелектуальну участь у діяльності Товариства;

 • дотримуватися положень Статуту Товариства;
 1. ^ ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

  1. Будь-який член Товариства може бути виключений з Товариства у наступних випадках:

 • внаслідок порушення цього Статуту, документів, регламентуючих діяльність  Товариства.

 • добровільно

  1. Рішення про виключення члена Товариства приймається Правлінням.

  2. Правління може тимчасово припинити членство у Товариства.
 1. ^ ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА

  1. Відповідно до чинного законодавства Товариство може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

  2. Товариство може набувати право власності на кошти та майно, передане їй державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами,  матеріальні цінності, набуті  у відповідності з чинним законодавством.

  3. Постійним джерелом формування власних ресурсів Товариства є:

 • членські та вступні внески;

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів.

  1. Товариство має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності заснованих нею  підприємств.

  2. Товариство самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції.

  3. Товариство, засновані ним підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.
 1. ^ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

  1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом - рішення з цих питань приймаються Загальними зборами, а у разі недосягнення згоди судом відповідної юрисдикції.
 1. ^ ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Товариство припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

  2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Товариства, присутніх  на Загальних зборах. При цьому всі права та обов’язки, що належали Товариству, переходять до її правонаступників.

  3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Товариства, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.

  4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

  5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

  6. Кошти та інше майно Товариства, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації  відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.

  7. Товариство не може бути реорганізована в  юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

  1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Товариства та в 5-денний термін  повідомляються реєструючому органу.

Схожі:

Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconПоложення про раду молодих вчених внз
Рада молодих вчених Сумдпу створюється з метою розгортання ініціативи молодих викладачів І аспірантів, координації міжкафедральних...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconІнформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти
Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих вчених прийняти участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт на честь 110 річниці від...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconОголошення! 18 квітня 2013 року у Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconКонтактна інформація Оргкомітету
Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 2 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 1 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 2 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 1 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Статут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених» iconМостенська Тетяна Леонідівна
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України», 16...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи