Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» icon

Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Скачати 432.56 Kb.
НазваРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Сторінка1/2
Дата02.08.2012
Розмір432.56 Kb.
ТипРегламент
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Запорізького

національного університету

«_____»____________2008 р.


Р Е Г Л А М Е Н Т


ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТУ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення та планування

2. Організація роботи керівництва університету

3. Колегіальні, дорадчі та робочі органи управління


^ III. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

1. Прийняття на роботу та звільнення з роботи. Формування кадрового резерву

2. Атестація співробітників

3. Підвищення кваліфікації співробітників

4. Робочий час та його використання

5. Порядок надання відпусток

6. Заохочення та стягнення


^ IV. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Загальні засади нормотворчої діяльності в університеті

2. Порядок розробки локальних нормативних актів університету

3. Організація правового забезпечення діяльності університету


^ V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Майно та кошти університету

2. Організація фінансово-господарської діяльності

3. Оплата праці


VI. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

1. Загальні засади діловодства в університеті

2. Робота із вхідною та вихідною документацією

3. Порядок підписання документів


^ VII. РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

1. Розгляд звернень громадян

2. Особистий прийом


Регламент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (далі – Регламент Університету) є локальним нормативним актом, що встановлює порядок організації діяльності навчального закладу, здійснення його повноважень та завдань.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Запорізький національний університет – державний вищий навчальний заклад, діяльність якого координується та спрямовується Міністерством освіти і науки України на безумовне виконання норм та вимог

Конституції України, законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших нормативних та підзаконних актів.

2. Навчальний заклад, в межах своїх повноважень, видає накази та розпорядження, організує і контролює їх виконання структурними підрозділами та відокремленими навчальними закладами.

3. Під час виконання завдань і повноважень навчальний заклад взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з підприємствами, організаціями та установами, з іншими, як вітчизняними, так і зарубіжними закладами освіти і науки.

4. Діяльність Запорізького національного університету максимально відкрита і прозора, що забезпечується розміщенням відповідної інформації на його сайті, шляхом періодичної публікації у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню, інтерв’ю та репортажів, а також виступів керівників і науковців університету.


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ


1. Інформаційно-аналітичне забезпечення та планування

1.1. Запорізький національний університет розробляє та затверджує перспективний (річний) план заходів з виконання покладених на нього завдань та функцій (далі – річний план), який затверджується рішенням Вченої ради Університету.

1.2. За рішенням керівництва навчального закладу для підготовки інформаційних матеріалів та самого плану може бути створена робоча група з представників його структурних підрозділів, науковців та інших фахівців.

1.3. Організаційне забезпечення підготовки перспективного (річного) плану покладається на відділ організаційної роботи, контролю і режиму на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених з першим проректором та проректорами (відповідно до розподілу обов’язків) і подається ректору для подальшого розгляду та затвердження Вченою радою Університету.

Контроль за виконанням перспективного (річного) плану здійснюється відділом організаційної роботи, контролю і режиму, а планів структурних підрозділів – першим проректором та проректорами (за розподілом обов’язків).

Моніторинг річного плану здійснюється щоквартально.

1.4. Структурні підрозділи університету, на основі всебічного аналізу та об’єктивної оцінки інформації про стан своєї діяльності за попередній період, готують і подають відповідні пропозиції до проекту перспективного (річного) плану за місяць до початку навчального року.

1.5. У перспективному (річному) плані передбачаються заходи, які необхідно виконати і конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за виконання запланованих заходів та терміни їх здійснення.

Посадова особа, яка визначена першою серед виконавців, організаційно забезпечує, персонально відповідає за своєчасне і якісне виконання запланованих заходів, наказів та розпоряджень ректора, інших управлінських рішень.

1.6. Заходи перспективного (річного) плану повинні бути актуальними, реалістичними, матеріально і фінансово забезпеченими та спрямованими на безумовне досягнення мети.

1.8. Структурні підрозділи діють за поточними (квартальними) планами, які розробляються у відповідності з перспективним (річним) планом університету та вимогами розділу ІІ-го, п.1.4 цього Регламенту і затверджуються керівництвом навчального закладу (за розподілом обов’язків).

1.9. Співробітники структурних підрозділів складають особисті щомісячні плани роботи, які затверджуються і контролюються їх керівниками.

1.10. При необхідності, за дорученням ректора, розробляються перспективні, тематичні та робочі плани, готуються розпорядження, окремі доручення, інші управлінські рішення з підготовки та проведення комплексних заходів щодо виконання окремих загальноуніверситетських завдань.

1.11. Оригінали планів роботи Університету зберігаються у відділі організаційної роботи, контролю і режиму, структурних підрозділів – у відповідних підрозділах.

1.12. Підготовка звітності проводиться структурними підрозділами Уніерситету. Зміст звітності визначається Міністерством освіти і науки України, Міністерством статистики України та іншими державними органами.

Університет як установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про державне казначейство України», інших нормативно-правових актів складає затверджені форми щомісячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства, Державної податкової служби, Державного комітету статистики та загальнодержавних фондів соціального захисту і страхування.

Звіт про результати діяльності Університету заслуховується щорічно на конференції трудового колективу

2. Організація роботи керівництва університету

2.1. Повноваження ректора визначаються контрактом укладеним з Міністерством освіти і науки України, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», трудовим законодавством, іншими нормативними актами, Статутом Запорізького національного університету – державного вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України, а також договором адміністрації з трудовим колективом в особі профспілкового комітету викладачів, допоміжного складу, студентів та аспірантів ЗНУ.

2.2. Адміністративно-управлінський персонал (проректори, керівники структурних підрозділів):

- опрацьовують документи, що надходять до Університету, готують на них аналітичні довідки, а також проекти наказів, рішень Вченої ради, ректорату;

- перевіряють за дорученням ректора виконання наказів, розпоряджень структурними підрозділами, вивчають та узагальнюють досвід роботи, надають практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляють пропозиції, щодо удосконаленняїх діяльності, здійснюють контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів;

- здійснюють правове забезпечення діяльності Університету, надають методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами;

- готують аналітичні, інформаційні та інші матеріали з основних напрямів діяльності університету.

2.3. Розподіл обов’язків між ректором, першим проректором та проректорами визначається посадовою інструкцією, де передбачаються:

2.3.1. Перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним проректором;

2.3.2. Перелік напрямків діяльності в науковій, навчально-методичній, виховній та фінансово- господарській сферах, які делеговані ректором під особисту відповідальність відповідного проректора.

2.4. За напрямками своєї діяльності, в інтересах окремого структурного підрозділу чи загальноуніверситетських інтересах, за дорученням ректора проректори мають право від імені Університету укладати договори та угоди відносно науково-технічного співробітництва, постачання товарів та надання послуг, виконання робіт і таке інше.

2.5. Кількісний склад проректорів визначається Міністерством освіти і науки України.

2.6. Керівники структурних підрозділів особисто, на підставі діючих нормативних актів, розробляє Положення підпорядкованого йому структурного підрозділу, погоджує його зміст з відповідним проректором і подає на затвердження ректору.

2.7. Обов’язки керівника структурного підрозділу визначаються Положенням про структурні підрозділи, а обов’язки співпрацівників – посадовими інструкціями, які затверджуються ректором Університету.


^ 3. Колегіальні, дорадчі та робочі органи управління

3.1. З метою забезпечення надійного і ефективного управління діяльністю Університету створюються Колегіальні (Вчена рада Університету, Вчені ради факультетів, відокремлених структурних підрозділів), дорадчі(педагогічна рада коледжу), робочі (ректорат, деканати, приймальна комісія, науково-методична та науково-технічна ради університету) та органи громадського самоврядування (Конференція трудового колективу Університету, факультетів, студентська рада та інші органи громадського, студентського самоврядування). Положення про студентське самоврядування, Студентську раду (як постійний орган громадської діяльності) попередньо розглядається та ухвалюється Конференцією студентів Університету (вищий орган студентського самоврядування) і подається на затвердження Конференцією трудового колективу Університету.

3.2. Порядок утворення, формування персонального складу, визначення повноважень, зобов’язань і прав, форм і методів діяльності колегіальних, дорадчих, робочих органів та органів громадського самоврядування регулюються Законом України «Про вищу освіту»,Статутом Університету та відповідним Положенням, яке затверджується ректором.

3.3. Вчена рада Запорізького національного університету (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Університетом, яка діє відповідно до Положення та на демократичних засадах, розглядає і вирішує найважливіші проблеми його діяльності та перспективного розвитку.

Склад та порядок роботи Вченої ради Університету визначено Статутом Університету та відповідним Положенням.

3.3.1. Засідання Вченої ради проводяться, як правило, один раз на місяць (кожного четвертого вівторка), а позапланові – у разі потреби. Голова Вченої ради може визначити й іншу періодичність її засідань.

3.3.2. Організаційне забезпечення засідань Вченої ради здійснює її Вчений секретар.

3.3.3. Робота Вченої ради проводиться відповідно до плану на черговий навчальний рік, в якому визначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі.

План роботи Вченої ради формується Вченим секретарем на підставі пропозицій структурних підрозділів, узгоджених з першим проректором, які подаються не пізніше, як за 15 днів до початку навчального року.

Після розгляду Вченою радою план затверджується її головою. Зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням голови Вченої ради та за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених з проректорами (за розподілом обов’язків).

Доповнення до затвердженого плану засідань Вченої ради можуть бути включеними за рішенням її голови не пізніше п’яти днів до чергового засідання.

3.3.4. Матеріали до чергового засідання Вченої ради подаються вченому секретарю не пізніше як за п’ять днів, членам Вченої ради – за три дні, а у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день і складаються з:

- доповідних записок та довідок з питань порядку денного засідання Вченої ради, обгрунтованих висновків і пропозицій;

- проектів рішень, наказів або листів ректора, які за матеріалами Вченої ради необхідно видати чи направити структурним підрозділам, Міністерству освіти і науки України, іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

- списку запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного, їх прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи та займані посади;

- довідкових матеріалів (розрахунки, звіти, статдані, діаграми, таблиці і т.ін.), що безпосередньо стосується порядку денного.

3.3.5. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на проректорів та керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

3.3.6. Заголовки та назви проектів рішень, доповідних записок (адресованих колегіальному органу), розпорядчих документів мають бути ідентичними, конкретними та розкривати основний зміст питань порядку денного.

3.3.7. Матеріали до засідання Вченої ради підписуються керівником структурного підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються проректором (за розподілом обов’язків), керівниками інших зацікавлених підрозділів та установ.

3.3.8. Вчений секретар контролює своєчасність подання матеріалів на розгляд, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам цього Регламенту.

3.3.9. Засідання Вченої ради є правочинним і проводиться, коли у ньому беруть участь не менше двох третин її загального складу.

Члени Вченої ради беруть участь у засіданні особисто і реєструються вченим секретарем.

Якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він повинен попередити про це голову Вченої ради.

Порядок денний засідання Вченої ради затверджується її членами шляхом голосування.

На засідання Вченої ради запрошуються керівники структурних підрозділів навчального закладу та особи, які мають безпосереднє відношення до питань порядку денного. Явку цих осіб забезпечують (за списком) керівники структурних підрозділів, що готують питання на розгляд Вченої ради.

Керівники структурних підрозділів навчального закладу, відповідальні за підготовку питань порядку денного, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до формування необхідних матеріалів та відповідного технічного забезпечення.

Члени Вченої ради і особи, запрошені для розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Особи, запрошені на засідання Вченої ради для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду й інших, але лише з дозволу голови Вченої ради.

3.3.10. Рішення Вченої ради приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

За рішеннням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування чи закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Вченої ради (обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до діючих нормативних актів.

Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного, яка подана у письмовій формі, розглядається на поточному засіданні і враховується під час голосування.

Голова Вченої ради приймає рішення щодо присутності в залі під час її засідання засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

У випадку виникнення розбіжностей між головою та іншими членами Вченої ради під час прийняття рішення голова Вченої ради проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Міністерства освіти і науки України. В свою чергу, члени Вченої ради можуть повідомити свою думку керівництву МОН України.

3.3.11. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, який підписується її головою та секретарем. В протоколі фіксується розгляд кожного питання порядку денного та результати голосування.

Рішення Вченої ради з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без послідуючого видання наказу чи розпорядження).

3.3.12. Після засідання Вченої ради структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів, протягом п’яти днів (якщо не встановлено інший термін) доопрацьовує проект рішення, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені під час обговорення питань порядку денного, погоджує його з членами Вченої ради та керівниками зацікавлених структурних підрозділів і подає на розгляд головуючого.

Рішення Вченої ради оформляються окремо з кожного питання порядку денного на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні, і доводяться до відома членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів та інших зацікавлених посадових осіб.

Реалізація рішення Вченої ради, як правило, відбувається за наказом ректора.

3.3.13. Матеріали засідань Вченої ради (протоколи, довідки, рішення і т.ін.) зберігаються у Вченого секретаря.

3.3.14. Контроль за виконанням рішень Вченої ради та наказів ректора, виданих на їх підставі, здійснює вчений секретар та відділ організаційної роботи, контролю і режиму .

3.3.15. Вчена рада періодично (двічі на рік) перевіряє і розглядає на своїх засіданнях стан та якість виконання власних рішень.

3.4. У відповідності до п.п.3.1 і 3.2 розділу ІІ цього Регламенту та Статуту Університету у його складі утворюються і діють вчені ради структурних підрозділів таких, як факультети та інститути.

3.4.1. Вчена рада структурного підрозділу - колегіальний орган, який діє на демократичних засадах. Її очолює голова – керівник структурного підрозділу (декан факультету, директор інституту).

3.4.2. До складу Вченої ради структурного підрозділу (за посадами) входять заступники керівника підрозділу, завідуючі кафедрами, керівники органів громадського та студентського самоврядування та профспілкового комітету.

Не менше 75 відсотків загальної чисельності Вченої ради складають науково-педагогічні працівники структурного підрозділу. Від кожної кафедри та від кожних десяти осіб навчально-допоміжного персоналу структурного підрозділу обирається по одному представнику.

3.4.5. До компетенції Вченої ради структурного підрозділу належить обрання таємним голосуванням на посади декана, доцентів, асистентів, викладачів та старших викладачів.

3.4.6. В межах своїх повноважень Вчена рада структурного підрозділу визначає і оперативно впроваджує в життя прогресивні, іноваційні засади організації навчально-виховного процесу, розглядає та схвалює навчальні плани і програми, забезпечує дієвий контроль за їх виконанням. Планує і спрямовує виділені фінансові та матеріальні ресурси на підвищення якості освітніх послуг та соціального захисту співробітників і студентів.

3.4.7. Рішення Вченої ради структурного підрозділу вводиться в дію відповідним розпорядчим актом його керівника. За певних обставин (порушення законодавства, статутних вимог і т. ін.) рішення може бути скасоване Вченою радою Університету або наказом ректора.

3.4.8. Вчена рада Університету, ректор, в залежності від конкретних обставин, з метою вдосконалення системи управління наявними ресурсами, науковою і навчально-виховною діяльністю, в межах своєї компетенції, можуть делегувати структурним підрозділам, їх керівним органам й інші повноваження, не передбачені цим Регламентом.

3.5. Робочим органом узгодженого, оперативного управління Університетом є ректорат, який діє у відповідності з вимогами законів України, інших нормативних актів та відповідного Положення, затвердженого ректором.

3.5.1. Ректор очолює і направляє діяльність ректорату, а за його відсутності ці функції покладаються на першого проректора.

3.5.2. За визначенням ректора і за його наказом до складу ректорату входять: перший проректор, проректори, помічники ректора, декани факультетів, директори інституту, коледжу, голова профспілкового комітету співробітників та студентів Університету(за згодою), головний бухгалтер, керівники наукової бібліотеки, науково-дослідного сектору, керівники відділів з навчальної роботи, юридичного, аспірантури і докторантури, виховного, відділу кадрів та відділу організаційної роботи, контролю і режиму.

На засідання ректорату можуть бути запрошені декани факультетів, директори інститутів та центрів, інші керівники структурних підрозділів, фахівці окремих напрямків освіти та науки.

Ректор своїм наказом може створювати ректорат в іншому, розширеному складі.

3.5.3. Термін повноважень ректорату – п’ять років. Його організаційною формою роботи є засідання, які скликає і проводить ректор щомісячно (другий понеділок об 11.00).

В залежності від обставин ректор може визначати й іншу періодичність засідань ректорату.

3.5.4. На підставі поточної оцінки стану організаційної та практичної діяльності навчального закладу, проблем навчально-виховної, наукової та фінансово-господарської роботи за пропозиціями проректорів, керівників структурних підрозділів ректор визначає і формує порядок денний засідань ректорату.

Завершуючи чергове засідання ректорату, ректор оголошує узгоджений порядок денний наступного, дату і відповідальних за підготовку матеріалів.

Керівники структурних підрозділів, інші посадові особи, відповідальні за підготовку питань порядку денного, готують звіти, довідки, статестичні матеріали, таблиці та графіки і разом з проектами рішень, за тиждень до початку засідання ректорату, подають на узгодження проректору (за розподілом обов’язків).

Відповідний проректор, за два дні до чергового засідання ректорату, узгоджені матеріали порядку денного подає ректору.

3.5.5. Серед загальних питань, передбачених п.3.5.4 розділу ІІ цього Регламенту, що виносяться на засідання ректорату, визначне місце займають розгляд та затвердження перспективних і поточних планів навчального закладу, окремих планів з виконання нормативних актів законодавчих органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, рішень Колегії МОН України.

3.5.6. У порядку періодичного системного контролю Ректорат заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб щодо виконання спланованих заходів, організації навчально-виховного процесу, наукової та фінансово-господарської діяльності, забезпечення науково-педагогічними кадрами навчальних планів та програм, готовності до атестації та акредитації, виконання сторонами умов Колективного договору.

У разі потреб концентрації зусиль для подолання найбільш складних проблем навчального закладу Ректорат координує і спрямовує діяльність структурних підрозділів, забезпечує їх інструктивними рекомендаціями, надає практичну допомогу.

До підготовки засідань Ректорату з питань організації наукової роботи, навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення залучаються фахівці науково-методичної та науково-технічної ради.

3.5.7. Учасники засідання Ректорату обговорюють звіти та доповіді з питань порядку денного, вносять пропозиції до проекту рішення і, після відповідних висновків та остаточної оцінки головуючим, приймають його відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Рішення приймаються по кожному питанню порядку денного окремо і підписуються ректором. В разі потреби рішення Ректорату вводиться в дію наказом ректора.

Розгляд питань порядку денного фіксується протоколом, який підписується секретарем засідання.

3.6. Відповідно до Статуту навчального закладу та п.п.3.1, 3.2 розділу ІІ цього Регламенту, з метою узгодженого оперативного управління структурними підрозділами, утворюються і діють в якості робочих органів деканати факультетів, інститутів.

3.6.1. Керівники структурних підрозділів очолюють робочі органи (деканати) і визначають їх персональний склад.

3.6.2. Засідання деканату планується щомісячно, в дні і години, що визначає керівник структурного підрозділу в залежності від загального розпорядку навчального закладу.

3.6.3. В межах своїх повноважень, передбачених відповідним Положенням, декан факультету, директор інституту, коледжу, виходячи з конкретних обставин, що склалися, враховуючи пропозиції науково-педагогічних працівників, завідуючих кафедрами, інших керівників структурного підрозділу, формує порядок денний засідання колегіального органу.

3.6.4. На розгляд деканату структурного підрозділу виносяться першочергово, в послідовній періодичності, питання вдосконалення організації наукової та навчально-виховної роботи, методичного та кадрового забезпечення навчальних програм, виконання перспективних та поточних планів Університету, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора університету.

3.6.5. На засіданнях деканату структурного підрозділу розглядаються відповідні корективи до розкладу занять, навчальних планів та програм, забезпечення навчально-виховного процесу технічними засобами навчання, раціональне використання аудиторного фонду та наявних фінансових і матеріальних ресурсів.

3.6.6. Декан факультету, директор структурного підрозділу та їх заступники особисто відповідальні за своєчасність і якість підготовки матеріалів порядку денного та саму організацію засідання колегіального органу.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у відповідності з частиною першою та третьою, п.3.5.7. розділу ІІ цього Регламенту.

3.6.7. Рішення деканату приймаються по кожному питанню порядку денного окремо і підписуються деканом факультету чи директором відповідного структурного підрозділу.

3.7. Ректор, декани факультетів, директори інституту, коледжу, враховуючи конкретні поточні обставини, що склалися, демографічні, соціально-економічні та соціально-політичні виклики, які можуть мати негативний вплив і наслідки на реалізацію завдань освітянської сфери, скликають оперативні наради з метою колегіального опрацювання невідкладних, упереджувальних заходів, спрямованих на забезпечення стабільної й ефективної діяльності навчального закладу та його структурних підрозділів.

3.7.1. Оперативні наради можуть скликатися з інформаційною метою, негайного доведення до відома широкого загалу виконавців завдань та вимог, які випливають зі щойно прийнятих законів та інших нормативних актів стосовно закладів освіти і науки, оголошення наказів міністра та ректора навчального закладу, рішень Колегії МОН України та Вченої ради університету.

На оперативній нараді розглядаються й інші поточні питання, що потребують мобілізації зусиль, людських, фінансових та матеріальних ресурсів для розв’язання невідкладних локальних завдань.

3.7.2. На оперативних нарадах, як правило, розглядаються проблеми, які не потребують попереднього всебічного вивчення.

Організаційне забезпечення оперативної наради, формування порядку денного, доведення його до учасників наради покладається на підрозділ, який його готує та відповідного проректора (за розподілом обов’язків).

3.7.3. Персональний склад учасників оперативної наради, періодичність та день проведення оперативної наради визначають ректор університету, декан факультету, директори структурних підрозділів.

3.7.4. Обговорення порядку денного та рішення, прийняті на оперативній нараді, фіксуються протоколом, який оформляється у п’ятиденний термін, підписується головуючим та секретарем засідання і невідкладно доводиться до виконавців.

3.8. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створюється і діє Наглядова рада Запорізького національного університету (далі – Наглядова рада).

3.8.1. Персональний склад Наглядової ради, внесення змін до її складу Затверджується Міністерством освіти і науки України.

3.8.2. Термін повноважень Наглядової ради становить п’ять років.

3.8.3. Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

3.9. Вищим органом громадського самоврядування Запорізького національного університету є Конференція трудового колективу (далі – Конференція).

3.9.1. Делегатами Конференції за посадами є ректор Університету, перший проректор, проректори та помічники ректора, директори інститутів, наукової бібліотеки та інших структурних підрозділів, головний бухгалтер, вчений секретар, начальники відділів кадрів та з навчальної роботи, юридичного відділу та відділу з організаційної роботи, контролю і режиму, голова профспілкового комітету та голова ради ветеранів війни і праці.

Інші, з 250 делегатів Конференції, обираються на загальних зборах наукових, науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів університету.

Не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів Конференції складають науково-педагогічні працівники.

3.9.2. Конференція трудового колективу скликається щорічно ректором Університету, він і головує на її засіданнях. Обов’язки заступника голови покладаються на першого проректора, протокольні обов’язки виконує Вчений секретар.

3.9.3. За поданням Вченої ради Конференція приймає Статут Запорізького національного університету, зміни і доповнення до нього та подає на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

3.9. 4.Шляхом таємного голосування обирає претендента на посаду ректора і подає відповідні пропозиції до МОН України. За мотивованим поданням Вченої ради розглядає питання дострокового припинення повноважень ректора.

3.9.5. Конференція розглядає та схвалює проект колективного договору, уповноважує представників до його підписання та контролю за виконанням, обирає Комісію з трудових спорів у відповідності з Кодексом Законів України про працю.

3.9.6. Ректор Університету, уповноважені представники трудового колективу щорічно звітують на конференції про хід виконання колективного договору, вносять зміни та доповнення до внутрішньо-трудового розпорядку університету.

3.10.Органом громадського самоврядування є збори трудового колективу факультету, інституту, іншого структурного підрозділу Університету.

3.10.1. Представництво зборів трудового колективу структурного підрозділу, за виключенням осіб, що можуть бути делегатами за посадою, формується у порядку, передбаченому частиною другою, п.3.9.1 розділу ІІ цього Регламенту.

3.10.2. Орган громадського самоврядування структурного підрозділу скликається один раз на рік. В разі потреби можуть скликатися позачергові збори трудового колективу.

Голова зборів та секретар обираються із числа їх учасників відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.10.3. Орган громадського самоврядування обирає своїх представників до Вченої ради структурного підрозділу та Вченої ради навчального закладу, делегатів на Конференцію трудового колективу.

3.10.4. Збори трудового колективу дають оцінку діяльності керівника структурного підрозділу, затверджують його річний звіт та приймають відповідне рішення.

3.10.5. За поданням Вченої ради структурного підрозділу орган громадського самоврядування двома третинами голосів приймає рішення про звільнення з посади декана факультету, директора інституту чи центру та відповідно до цього рішення подає пропозицію ректорові університету.

3.11. Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України, Статуту Запорізького національного університету в його складі сформовані і діють органи студентського самоврядування.

3.11.1. Організаційна структура, порядок формування органів студентського самоврядування навчального закладу, їх повноваження та функції, напрями, форми і методи діяльності регулюються Положенням про студентське самоврядування Запорізького національного університету, законами та іншими нормативними актами, передбаченими п.3.12 розділу ІІ цього Регламенту.

3.11.2. Органи студентського самоврядування університету діють, виключно, за принципами демократизму та законності, сповідуючи почуття патріотизму, гідності та високої культури поведінки.

3.11.3. Адміністрація навчального закладу, його структурні підрозділи, науково-педагогічний та допоміжний склад всебічно сприяють активізації та ефективності роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів.

3.11.4. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Запорізького національного університету. Вона скликається з представників академічних груп, виходячи з квоти – по одному делегату від кожної академічної групи. До складу делегатів Конференції, за громадською посадою, входять голови студентських рад факультетів університету.

Конференція вважається правочинною за умов наявності 50% + 1 делегат від загальної чисельності делегованих.

3.11.5. Поряд з найважливішими питаннями життєдіяльності студентів та організаційного забезпечення діяльності органів студентського самоврядування Конференція студентів навчального закладу:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування у Запорізькому національному університеті з наступним спрямуванням його на затвердження Конференцією трудового колективу ЗНУ;

- формує і затверджує склад виконавчого органу студентського самоврядування, обирає його голову та заступників голови, визначає термін їх повноважень;

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначає порядок обрання своїх представників до вищого колегіального органу громадського самоуправління, Вченої ради Університету та його структурних підрозділів;

- розглядає пропозиції Студентської ради про входження до всеукраїнських та міжнародних громадських об’єднань, спілок та союзів, про співпрацю на підставі відповідних угод.

3.11.5. Рішення Конференції ухвалюється шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів та мають обов,язковий характер для Студентської ради, інших структурних формувань студентського самоврядування навчального закладу.

Обрання голови Студентської ради ухвалюється шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Протокол Конференції затверджується підписами головуючого та секретаря тимчасової виборчої комісії.

3.11.7. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування між Конференціями студентів є Студентська рада навчального закладу, до складу якої входять голови студентських рад факультетів, обрані у визначеному порядку.

3.11.8. Студентська рада організує та координує діяльність органів студентського самоврядування за річними планами.

3.11.9. Засідання Студентської ради скликаються щотижнево. Позачергове засідання Студентської ради скликається на вимогу ректора, з ініціативи більшості її членів чи з ініціативи голови Студентської ради університету.

3.11.10. На своїх засіданнях Студентська рада навчального закладу розглядає:

- перспективні напрямки діяльності органів студентського самоврядування та шляхи розв,язання актуальних проблем студентського життя;

- перелік питань самоврядування, що належить узгоджувати з адміністрацією ЗНУ;

- пропозиції до планів роботи і порядку денного засідань Вченої ради і ректорату, Конференції трудового колективу, за попереднім їх узгодженням з керівництвом навчального закладу;

- доцільність та першочерговість спрямування фінансових та матеріальних ресурсів, передбачених кошторисом навчального закладу, на задоволення потреб студентської громади і т.ін.

3.11.11. Засідання студентської ради вважається правочинним за умов присутності не менше половини її складу.

На засідання можуть бути запрошені керівники навчального закладу та його структурних підрозділів, представники професорсько-викладацького складу університету.

3.11.12. Головує на засіданні студентської ради її голова або (за його відсутності) його заступник.

Розгляд питань порядку денного фіксується протоколом, який підписується головою засідання Студентської ради та секретарем.

3.11.13. Рішення студентської ради приймається по кожному питанню порядку денного окремо простою більшістю голосів і підписується головою засідання та секретарем. Воно є обов,язковим до виконання органами студентського самоврядування навчального закладу всіх рівнів і, в разі потреби, доводиться до відома адміністрації університету чи його структурних підрозділів.

3.11.14. Порядок обрання керівників та формування персонального складу органів студентського самоврядування нижчої ланки, їх права та обов’язки, взаємовідносини з адміністрацією Університету, іншими посадовими особами його структурних підрозділів, фінансове та матеріально-технічне забезпечення, міжнародні зв’язки та співпраця регулюються розділом 3-м, пунктами 3.3-3.7 та розділами 4-9 Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті.


ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ


У відповідності до Статуту Університету розробляється і його структура. Вона складається зі структурних підрозділів, які в процесі виконання покладених на них обов'язків взаємодіють між собою. Цим процесом керує ректор та проректори (за розподілом обов'язків).

Організація та контроль за роботою структурних підрозділів покладається на керівників, які несуть персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділи обов'язків.

Структурний підрозділ здійснює свою діяльність на підставі розроблених положень про структурний підрозділ. Положення розробляється безпосередньо їх керівником і затверджується ректором університету. Оригінали положень складаються у двох примірниках і зберігаються один - у відділі кадрів, другий - у керівника структурного підрозділу.

Кожний співробітник університету здійснює свою діяльність відповідно до посадових інструкцій, які розробляє керівник структурного підрозділу. Інструкції затверджуються ректором університету. Оригінали посадових інструкцій складаються у двох примірниках і зберігаються один - у відділі кадрів, другий - у співробітника.

Проект організаційної структури розробляється першим проректором.

До організаційної структури періодично вносяться зміни. Для внесення змін до структури Університету, факультетів, кафедр керівники структурних підрозділів подають на Вчену раду університету копію протоколу засідання вченої ради факультету, обгрунтування та довідки. Після розгляду вченою радою це питання розглядається конференцією трудового колективу. Створення, ліквідація та реорганізація кафедр, факультетів здійснюється тільки після закінчення навчального року.

Організаційна структура затверджується щорічно до 10 січня ректором університету.

  1   2

Схожі:

Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 6 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconКолективний договір на 201 4 -2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи