Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» icon

Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Скачати 432.56 Kb.
НазваРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Сторінка2/2
Дата02.08.2012
Розмір432.56 Kb.
ТипРегламент
1   2

1. Прийняття на роботу та звільнення з роботи. Формування

кадрового резерву

1.1. Організація роботи з кадрами в Запорізькому національному університеті здійснюється на підставі відповідного Положення за поточними та перспективними планами їх добору та розстановки, підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації.

1.2. Відповідальність за стан та організацію роботи з персоналом покладається на начальника відділу кадрів.

1.3. Прийняття на роботу та звільнення з роботи здійснюється у відповідності з Кодексом законів про працю, Закону України «Про вищу освіту», Статутом Університету, іншими нормативними актами.

1.3.1. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на конкурсній основі.

1.3.2. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників регулюється Положеннням «Про прийняття та звільнення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Ш-ІV рівнів акредитації», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24 грудня 2002 року.

1.4. Резерв кадрів на заміщення посад ректора та проректорів навчального закладу, деканів факультетів та завідуючих кафедрами формується до 01 січня наступного року, обговорюється і ухвалюється на засіданні Вченої ради університету.

1.4.1. До кадрового резерву зараховуються ініціативні, професійно підготовлені науково-педагогічні працівники, які успішно виконують свої посадові обов’язки, засвідчили здібності і навички організаторської роботи.

1.4.2. Зарахування до кадрового резерву університету затверджується наказом ректора і подається Міністерству освіти і науки України до 01 лютого наступного року.


^ 2. Атестація співробітників

2.1. Відповідно до Положення «Про атестацію наукових працівників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1475 від 13.08.1999 р., Положення «Про порядок проведення атестації керівного складу державних підприємств» (Постанова КМ України № 1571 від 27.08.1999 р.) та Положення «Про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури», затвердженого наказом Міністра культури і туризму № 44 від 16.07.2007 р., з метою оцінки якісного стану та підвищення ефективності роботи керівників структурних підрозділів навчального закладу, його наукових, науково-педагогічних працівників та працівників наукової бібліотеки проводиться їх атестація.

2.1.1. Атестація керівного складу структурних та інших підрозділів навчального закладу здійснюється один раз на три роки, наукових, науково-педагогічних працівників та працівників наукової бібліотеки – один раз на п’ять років.

2.2. Наказом ректора відповідно до Статуту навчального закладу та нормативних актів, передбачених п.2.1. розділу III Регламенту, створюється атестаційна комісія, визначаються посадові особи, відповідальні за підготовку атестаційних та довідкових матеріалів, час і місце проведення атестації та узагальнення її результатів.

2.3. Підсумки атестації затверджуються наказом ректора та беруться до уваги при формуванні кадрового резерву Університету та подальшого кар’єрного зростання.


^ 3. Підвищення кваліфікації співробітників

3.1. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу в Університеті регламентується Законом України «Про вищу освіту», Положенням «Про стажування викладачів навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та закладах освіти».

3.2. Організаційне забезпечення, координацію роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, за відповідними поточними, перспективними планами та графіками здійснює відділ з навчальної роботи.

3.3. Професійне навчання наукових, науково-педагогічних та інших категорій співпрацівників відбувається за відповідними професійними програмами підвищення кваліфікації, постійнодіючими тематичними та короткотерміновими семінарами, в школі педагогічної майстерності та стажування на профільних посадах.


^ 4. Робочий час та його використання

4.1. Тривалість робочого часу для науково-педагогічних працівників встановлена 36 годин на тиждень, для інших співпрацівників навчального закладу – 40 годин на тиждень.

4.1.1. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором Університету.

4.1.2. Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на годину.

4.1.3. За наказами ректора Університету, для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, співробітники можуть залучатися до роботи у вихідні дні, святкові та інші неробочі дні з подальшою компенсацією у відповідності з чинним законодавством.

4.2. Керівники структурних підрозділів забезпечують реєстрацію приходу співпрацівників на роботу та їх відлучення з робочого місця, ведуть табель обліку робочого часу співпрацівників підрозділу і подають його до бухгалтеріїї 11 і 22 числа кожного місяця.

4.2.1. Відлучення співробітника Університету з робочого місця в межах м. Запоріжжя здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу і фіксується у спеціальному журналі.

4.2.2. Керівники структурних підрозділів можуть відлучатись з робочого місця з дозволу проректора (за розподілом обов’язків).

4.2.3. Перший проректор, проректори доводять до відома ректора про мету та термін свого відлучення з робочого місця.

4.2.4. Забороняється відволікати співробітників від виконання їх прямих обов’язків у робочий час для виконання ними громадських доручень, які не пов’язані з діяльністю Університету, скликати збори, засідання та наради з громадських питань.

4.3. Міжнародні телефонні розмови співробітниками Університету здійснюються з дозволу проректора з наукової роботи з телефону приймальної ректора, після чого відповідний співпрацівник повинен зробити належний запис у спеціальному журналі.

4.4. Міжміські телефонні розмови та дзвінки телефонні номери мобільних операторів співробітниками проводяться з дозволу безпосереднього керівника структурного підрозділу з урахуванням встановлених лімітів.

4.5. Необхідність виїзду співпрацівника у відрядження визначає проректор (за розподілом обов’язків). Оформлення відрядження здійснюється наступним чином:

4.5.1. Керівник структурного підрозділу подає проректору, якому підпорядкований підрозділ, службову записку, де чітко визначається мета, місце і кількість днів відрядження.

4.5.2. За візами проректора та головного бухгалтера службова записка подається на розгляд ректору навчального закладу. За умов позитивного рішення загальний відділ готує проект розпорядження та посвідчення.

4.5.3. Співробітник, який прибув з відрядження готує фінансовий звіт та звіт щодо виконання завдання, які підписуються керівником структурного підрозділу і затверджуються ректором. Звіти здаються в бухгалтерію в триденний термін після повернення з відрядження.


^ 5. Порядок надання відпусток

5.1. Надання відпусток співробітникам регламентується Законом України «Про відпустки».

5.2. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується ректором Університету, за погодженням з профспілковим комітетом, не пізніше 05 січня наступного року і доводиться до відома співробітників Університету.

5.2.1. Про дату відпустки співробітник повідомляється за два тижні, до встановленого графіком терміну.

5.2.2. Відпустка, на вимогу співробітника, може бути надана в інший термін, а ніж це передбачено графіком.

5.2.3. У випадку поділу відпустки на частини, невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5.2.4. науково-педагогічним працівникам Університету щорічна основна відпустка повної тривалості надається у період літніх канікул не залежно від часу прийняття їх на роботу.

5.2.5. Науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної відпустки, за умови її поділу, надається в період літніх канікул, або в інший канікулярний період.

5.2.6. Частина невикористаної відпустки науково-педагогічним працівникам надається протягом навчального року за необхідності санаторно-курортного лікування, іншим співробітникам – у будь-який час поточного року або приєднується до щорічної відпустки у наступному році.

5.3. Контроль за виконанням графіка відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, покладається на відділ кадрів Університету.

5.4. Працівникам Університету, за їх заявами, може надаватись короткотермінова відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження заробітної плати.

5.5. Додаткова оплачувана відпустка, відповідно до умов Колективного договору може надаватись працівникам з ненормованим робочим днем та жінкам, які мають дітей віком до 15 років.


^ 6. Заохочення та стягнення

6.1. Адміністрація Університету, в межах своїх повноважень, відповідно до Колективного договору та вимог законодавства про працю створює належні умови співробітникам для раціонального використання робочого часу, творчого і ефективного виконання посадових обов’язків.

6.1.1. За сумлінне ставлення до роботи, зразкове виконання посадових обов’язків і високі професійні досягнення до співробітників застосовуються такі заохочення, як подяка, преміювання та подання до відомчих і державних нагород.

Заохочення оголошується наказом, доводиться до відома всього колективу, здійснюється відповідний запис у трудових книжках.

6.2. За порушення трудової дисципліни, неналежне виконання посадових обов’язків до працівників Університету можуть застосовуватись такі стягнення, як догана та звільнення з роботи.

6.2.1. Співробітники Університету несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну ними Університету внаслідок недбалого виконання посадових обов’язків, у відповідності з чинним законодавством.

6.2.2. Застосуванню дисциплінарного стягнення передує отримання відповідних пояснень від порушника дисципліни.

Відмова співробітника надати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

6.2.3. Стягнення оголошується наказом ректора, про що співпрацівнику повідомляється під розписку.

Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення, співробітника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

6.2.4. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до співробітника застосовуватись не можуть.


^ ІУ. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ


1. Загальні засади нормотворчої діяльності в університеті


1.1. Нормотворча діяльність, підготовка та видання нормативно-правових актів Університету локальної дії загального чи обмеженого спрямування здійснюється на підставі Конституції України та нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, рішень Колегії МОН України та Регламенту Університету, інших нормативно-правових актів, що визначають ідеологію, зміст та порядок їх формування.

1.2. Локальними нормативними актами загального спрямування є такі, як Статут Університету, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про структурний підрозділ та положення, які регламентують навальний процес та окремі напрямки діяльності Університету.

1.3. Локальними нормативними актами індивідуального характеру є такі, як посадові інструкції, накази та розпорядження ректора Університету, інші управлінські рішення.

Накази та розпорядження ректора набувають чинності з моменту їх підписання або з терміну, визначеного в самому документі і діють до їх відміни чи внесення змін та доповнень.


^ 2. Порядок розробки локальних нормативних актів університету

2.1. Головним розробником нормативно-правового акту Університету є структурний підрозділ, який за наказом ректора безпосередньо здійснює його підготовку відповідно до своєї компетенції.

Якщо проблема, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів, головним розробником проекту нормативного акту визначається структурний підрозділ, компетенція і зацікавленість якого у відповідній сфері правового регулювання домінуючі.

2.2. Головний розробник попередньо вивчає та аналізує стан правового регулювання у відповідній сфері, з’ясовує причини, що зумовлюють необхідність підготовки проекту у відповідності та на вимогу чинного законодавства, готує його текст, опрацьований проект погоджує зі співвиконавцями, в разі потреби, вносить зміни та доповнення.

2.3. За умов підготовки нормативного акту, спільно з іншими структурними підрозділами навчального закладу, головний розробник здійснює відповідні погодження, враховує зауваження та пропозиції до проекту, опрацьовує їх і за участю співвиконавців забезпечує детальне обговорення спірних питань, вживає дієвих заходів щодо усунення розбіжностей та прийняття виважених обгрунтованих рішень.

Співвиконавець вивчає та аналізує стан правового регулювання у відповідній сфері діяльності і в межах своєї компетенції готує пропозиції до проекту нормативного акту у письмовій формі і в термін, установлений дорученням, надає їх головному розробнику.

2.4. Головний розробник, співвиконавці та зацікавлені структурні підрозділи узгоджений проект нормативного акту разом з пояснювальною запискою та довідковими матеріалами подають до юридичного відділу для оцінки та висновку щодо його відповідності чинному законодавству і візування.

Проект нормативного акту, погоджений з юридичним відділом, головний розробник доповідає першому проректору для остаточного розгляду, візування і подальшого подання на підпис ректору Університету.


^ 3. Організація правового забезпечення діяльності університету

3.1. Загальне правове забезпечення діяльності навчального закладу, надання методичної та практичної допомоги суб’єктам відповідних правовідносин здійснює юридичний відділ Університету.

3.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Регламентом та рішеннями Колегії МОН України та іншими нормативно-правовими актами.

3.3. Основні завдання і функції юридичного відділу, їх детальний перелік передбачені відповідним Положенням і спрямовані на загальне забезпечення правової роботи, неухильне виконання нормативних актів та запобігання їх порушень, ефективний захист фінансових та майнових прав, прав інтелектуальної власності та інших інтересів Університету.

3.4. Проекти наказів ректора університету, його розпоряджень, положень і посадових інструкцій, договорів та угод, контрактів з науково-педагогічними працівниками Університету та інших нормативно-правових актів, в обов’язковому порядку, попередньо узгоджують з юридичним відділом.

3.5 У разі необхідності нотаріального засвідчення копій статутних документів Університету керівник зацікавленого структурного підрозділу Університету подає ректору службову з обґрунтуванням необхідності нотаріального засвідчення статутних документів та щодо дозволу надання оригіналів відповідних документів. Копії статутних документів, які необхідно нотаріально засвідчити та нотаріальне засвідчення карток зразків підписів, за дорученням ректора, готуються юридичним відділом Університету.

Підготовка і нотаріальне засвідчення інших документів забезпечуються керівниками структурних підрозділів де зберігаються ці документи.


^ У. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Майно та кошти університету

1.1. З метою виконання завдань та функцій в освітній та науковій сферах Університет здійснює фінансово-господарську діяльність, використовуючи майно (будинки, споруди, технологічне обладнання, транспортні засоби зв’язку і т.ін.) та кошти, передані йому в оперативне управління і постійне користування Міністерством освіти і науки України.

1.2. Майно, що передане в оперативне управління та постійне користування Університету, перебуває у державній власності і не може бути предметом застави, не підлягає вилученню чи передачі будь-яким суб’єктам господарювання або фізичним особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.3. Земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти Університету, відповідно до Земельного кодексу України, передані йому у постійне користування, оренду.

1.4. Поряд з майном та коштами державного бюджету, переданими в оперативне управління та постійне користування ЗНУ, Університет, у відповідності з чинним законодавством та власним Статутом, може отримувати кошти, об’єкти нерухомості, інші матеріальні ресурси від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, від приватних осіб.


^ 2. Організація фінансово-господарської діяльності

2.1. Організація фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення Університету покладені на адміністративно-господарчу частину та бухгалтерію, які здійснюють свої повноваження в межах чинного законодавства, у відповідності з наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Регламентом та рішеннями Колегії МОН, Статутом, Регламентом Університету, наказами та розпорядженнями ректора Запорізького національного університету, Положеннями відповідних структурних підрозділів, поточними та перспективними планами.

2.2. Враховуючи підсумки фінансово-господарської діяльності за минулий рік, перспективи подальшого розвитку Університету, головний бухгалтер, на підставі завдань ректора Університету, інших його керівників та пропозицій структурних підрозділів формує бюджетний запит, який після відповідних узгоджень в червні поточного року подається на розгляд Міністерству освіти і науки України.

2.3. Отримавши бюджетні пропозиції, ухвалені Міністерством освіти і науки України, головний бухгалтер спільно з адміністративно-господарською частиною та іншими структурними підрозділами готують проект звіту щодо виконання кошторису минулого року та проект кошторису Університету на поточний рік.

2.4. Узгоджені проекти звіту та кошторису до 15 січня подаються на розгляд ректору університету для подальшого їх ухвалення та затвердження на черговому засіданні Вченої ради Університету. З дня прийняття рішення кошторис набирає чинності і є підставою для здійснення фінансової діяльності.

2.5. В межах видатків і надходжень, передбачених кошторисом, у відповідності з чинним законодавством Університет та його структурні підрозділи:

2.5.1. Здійснюють капітальне будівництво, реконструкцію та поточний ремонт основних фондів.

2.5.2. Спрямовують кошти на будівництво, благоустрій та подальший розвиток соціально-побутових, спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних об’єктів та об’єктів культури.

2.5.3. Створюють умови матеріально-технічного забезпечення для проведення навчально-виробничої практики студентів та власної господарської діяльності.

2.5.4. Надають госпрозрахункові, тематичні та освітні послуги.

2.5.5. Здійснюють рекламні, пропагандистські, іміджеві заходи з метою залучення безоплатних послуг та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

2.6. Для забезпечення підготовки фахівців за державним замовленням і проведення науково-дослідних робіт в Університеті створюється загальний фонд, для інших потреб Університету - спеціальний фонд, який формується за рахунок надходжень, передбачених пунктами 2.5.4 та 2.5.5 розділу V цього Регламенту.


^ 3. Оплата праці

3.1. Оплата праці в Запорізькому національному університеті здійснюється у відповідності з Кодексом законів про працю України, іншими нормативними актами за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України та договорами відповідно до чинного законодавства.

3.2. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання, порядок встановлення надбавок до посадових окладів, встановлення чи скасування підвищених посадових окладів та стипендій визначаються Колективним договором та окремим Положенням, відповідно до інших нормативних актів, які регулюють оплату праці в Україні.

3.3. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи благодійних внесків юридичних та фізичних осіб до Університету для здійснення його завдань та функцій, не вважаються прибутком і не підлягають оподаткуванню.

3.4. Поряд з державними бюджетними коштами Університет може використовувати й інші, не заборонені законодавством, джерела фінансування для оплати праці та матеріального стимулювання.

3.5. Ректор та головний бухгалтер Запорізького національного університету несуть персональну відповідальність за стан та організацію фінансово-господарської діяльності, підготовку і достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

3.6. Аудит фінансово-господарської діяльності навчального закладу здійснюється в установленому порядку і органами, яким надане право такого контролю.


^ УІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА


1. Загальні засади діловодства в університеті


1.1. Діловодство в Університеті здійснюється відповідно до інструкцій із діловодства та з діловодства за зверненнями, заявами та скаргами громадян, затвердженими номенклатурою справ.

1.2. Відповідальність за організацію діловодства Університету покладається на загальний відділ, а у структурних підрозділах – на їх керівників.

1.2.1. Діловодство за зверненнями, заявами і скаргами громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на загальний відділ, а також спеціально призначених для цього осіб у структурних підрозділах університету.

1.2.2. Керівники структурних підрозділів призначають відповідального працівника за ведення діловодства й контроль за виконанням та зберіганням документів, про що письмово повідомляють загальний відділ.

1.3. Працівникам університету, незалежно від їх службового положення, забороняється приймати кореспонденцію безпосередньо від представників інших установ без її реєстрації у встановленому порядку.

1.4. Керівники всіх рівнів в Університеті зобов’язані терміново розглядати документи, які поступили до них, і невідкладно передавати їх із відповідними резолюціями виконавцям.

1.5. Резолюції на документах повинні бути чіткими із зазначенням конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків виконання тощо.

1.6. У випадку, коли працівник іде у відпустку, виїздить у тривале відрядження, звільняється з займаної посади, він передає отримані для опрацювання службові документи керівнику структурного підрозділу.

1.7 Діловодство в межах України ведеться державною мовою.


^ 2. Робота із вхідною та вихідною документацією


2.1. Вся кореспонденція, що надходить до Університету, приймається централізовано – загальним відділом, який здійснює попередній розгляд документів та їх реєстрацію.

2.2. На розгляд ректору та його заступників передаються документи та нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також документи з принципових питань діяльності.

2.2.1. Інша вхідна документація передаються у структурні підрозділи і виконавцям.

2.2.2. Після візування ректором вхідної документації вона передаються зазначеним виконавцям. Якщо документ адресується кільком особам, то головним виконавцем є особа, яка зазначена у резолюції першою.

2.3. Контроль за виконанням документів покладається на загальний відділ.

2.3.1. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту надана відповідь по суті.

2.4. Вихідна кореспонденція друкується на бланках Університету.

2.4.1. Вихідна кореспонденція приймається загальним відділом від структурних підрозділів протягом робочого дня.

2.4.2. Вихідна кореспонденція реєструється в загальному відділі та структурних підрозділах.

2.4.3. У загальному відділі реєструється вихідна кореспонденція за підписом ректора або його заступників.

2.4.4. Відправлення або передача працівниками Університету вихідної кореспонденції без її реєстрації в загальному відділі не допускається.

2.4.5. Кожен документ візується безпосереднім виконавцем, що складається з його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому боці останнього аркуша документа.

2.4.6. У структурних підрозділах реєструються листи, що підписуються керівником підрозділу або заступником.


3. Порядок підписання документів

3.1. Документи, які надсилаються до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, а також угоди, в тому числі міжнародні, розпорядчі документи з питань розподілу та використання коштів, матеріальних цінностей, автотранспорту, матеріально-технічної бази Університету, підприємств, установ і організацій, накази підписуються лише ректором, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки.

3.2. Такі документи повинні мати візи проректорів (згідно з розподілом обов’язків), керівника відповідного структурного підрозділу, юридичного відділу, виконавця.


^ VІІ. РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН


1. Розгляд звернень громадян

1.1. В Запорізькому національному університеті звернення громадян розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Інструкції по веденню діловодства за зверненнями громадян в Університеті та в порядку, передбаченому цим Регламентом.

1.2. Звернення громадян, що надійшли поштою чи безпосередньо від заявників, реєструються в загальному відділі, опрацьовуються за участю відповідних посадових осіб і подаються на розгляд ректору, першому проректору або проректору (за розподілом обов’язків) для прийняття рішення.

1.3. За результатами розгляду звернень відповіді надають керівники Університету відповідно до їх компетенції, а також керівники структурних підрозділів, які мають такі повноваження.

1.4. Якщо питання, порушене в зверненні, не відноситься до компетенції Університету, воно в термін п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який звернувся.


^ 2. Особистий прийом

2.1. Ректор Запорізького національного університету здійснює особистий прийом громадян щопонеділка о 16.00

2.2. За умов відсутності ректора Університету, за його дорученням, особистий прийом громадян здійснює перший проректор, проректор чи інша відповідальна посадова особа.

2.3. На особистому прийомі обов’язково присутній начальник юридичного відділу та, в разі потреби, можуть запрошуватись інші посадові особи, до компетенції яких відноситься розгляд відповідних питань.

2.4. За умов неможливості надання негайної відповіді на конкретне звернення громадян, ректор чи інша посадова особа, яка здійснює особистий прийом, визначає відповідального виконавця, який в 7-денний термін надає проект відповіді для автора звернення.
1   2

Схожі:

Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 6 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconКолективний договір на 201 4 -2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Регламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи