Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота icon

Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота
НазваВимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота
Дата30.05.2013
Розмір69.6 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок»

Курсова робота – це самостійне наукове дослідження студента. Вона виконується впродовж першого семестру 4-го курсу. Календарний план написання курсової затверджується щорічно і доводиться до відома студентів до 15 вересня. У ньому, зокрема, зазначено терміни, що відводяться для написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану, виконання окремих розділів та роботи в цілому, а також дата захисту проведених досліджень.

Тема курсової роботи обирається із затвердженого переліку. В одній групі не може бути обрано однакових напрямів досліджень (якщо інше не погоджено з науковим керівником). При виборі теми доцільно орієнтуватись на інтереси студента, тематику виконаних раніше робіт та напрям майбутніх досліджень (у тому числі магістерської дипломної роботи). Перед написанням заяви про вибір теми варто ознайомитись із наявними літературними джерелами та статистичною базою.

Структурними елементами курсової роботи є наступні:

 1. Титульна сторінка.

 2. Зміст.

 3. Вступ.

 4. Основна частина.

 5. Висновки.

 6. Список використаних джерел.

 7. Додатки (якщо в них є потреба).

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:

 • назва міністерства і навчального закладу, кафедри;

 • повна назва курсової роботи;

 • прізвище, ім’я і по батькові автора;

 • посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я і по батькові наукового керівника;

 • відмітка про допущення до захисту;

 • підписи автора та керівника роботи;

 • рік виконання курсової роботи;

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

Вступ до курсової роботи має наступні складові:

 • актуальність дослідження обраної теми курсової роботи;

 • об’єкт і предмет дослідження;

 • мета і завдання роботи;

 • методи дослідження;

 • коротка характеристика структури виконаного дослідження.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання.

^ Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, визначеної на титульному аркуші як її назва.

До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

^ Основна частина курсової роботи повинна містити теоретичну та практичну складові. При її написанні рекомендується виділяти 3 розділи:

 1. Перший розділ присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним. У ньому здійснюється аналіз літератури з проблеми дослідження; розкриття основних понять теми; аналіз, порівняння, співставлення існуючих поглядів різних науковців на досліджувану проблему.

 2. ^ Другий розділ присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та фінансової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, професійних учасників фінансового ринку, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо. Аналіз динаміки досліджуваних явищ має здійснюватись не менш як за 5 останніх років (якщо інше не погоджено з науковим керівником).

 3. ^ Третій розділ присвячується дослідженню виявлених у попередніх розділах проблем та можливих шляхів їх вирішення. Також може вивчатись зарубіжний досвід та перспективи використання іноземних напрацювань в українській практиці.

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, які завдання виконано повністю або частково, які ні і чому).

За потреби до складу курсової роботи включаються додатки. При цьому не допускається включення матеріалу, який не розкривається і не аналізується в тексті роботи; на всі додатки в тексті курсової роботи повинні бути посилання. За своїм оформленням таблиці і рисунки повинні бути компактними та акуратними, при їх укладанні допускається використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного інтервалу між строками.

Основні вимоги щодо оформлення роботи

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок» може бути написана українською або англійською (за погодженням з науковим керівником) мовою. Вона оформляється на аркушах формату А4. Курсову роботу друкують на одній стороні аркуша білого паперу з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти. ^ Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів курсової роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. При цьому використовується напівжирний шрифт. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки, підрозділи та пункти – ні.

Відстань між заголовком і текстом курсової роботи повинна складати не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок при комп’ютерному наборі.

Абзаци в тексті курсової роботи починають відступом, рівним 15 мм.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблицю, графік, діаграму розміри яких більше формату А4, розміщують в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» «Мал.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2. Динаміка обсягу торгів на біржі ПФТС у 2004-2010 роках [23].

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, по центру або зліва.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

^ Таблиця 1.3

Назва таблиці
При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж, табл. 1.2». Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам.

Формули в курсовій (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Усі таблиці та ілюстрації повинні обов’язково супроводжуватися посиланням на джерело інформації (або ж має бути зазначено, що складено автором самостійно). Усі ілюстративні матеріали мають бути виконані засобами MS Word, OpenOffice або ж іншого текстового редактору (не допускається використання відсканованих і вставлених в текст роботи об’єктів).

При написанні курсової роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі праці, результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячене дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання. Посилання в тексті курсової на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

^ Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. За більш детальною інформацією можна звернутись до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (або іншого, актуального на момент написання курсової роботи).

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї. Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Схожі:

Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconІнформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота
Курсова робота Курсова робота це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі отримання...
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconМетодичні рекомендації з написання курсових робіт з ксотгаі курсова робота є складовою навчального плану другого курсу. В процесі написання курсової роботи студент повинен оволодіти навичками наукового пошуку
Захист курсової роботи відбувається на поточних заняттях в квітні. Студент стисло викладає завдання, яке перед ним стояло, І якою...
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи 3 дисципліни "чисельні методи" для студентів заочної форми навчання
Курсова робота виконується за варіантом, виданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці курсової роботи
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconТеми курсової роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”
Розвиток законодавства в сфері функціонування ринку капіталів (фондового ринку) в Україні
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconТеми курсової роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”
Розвиток законодавства в сфері функціонування ринку капіталів (фондового ринку) в Україні
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика
Курсова робота самостійна робота студента, мета якої полягає в систематизації, закріпленні і поглибленні знань, одержаних при вивченні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи