Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” icon

Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Скачати 48.74 Kb.
НазваПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Дата05.10.2014
Розмір48.74 Kb.
ТипДокументи

Передумови та фактори інноваційного розвитку

національної економіки в умовах глобалізації

Паценко О.Ю.

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ „Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”, м.Київ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ
Розвиток глобальної системної кризи у 2008-2009 рр. знову поставив на порядок денний надзвичайно важливі питання: за рахунок чого країни можуть набувати стійких конкурентних переваг та утримувати їх, що таке власне конкурентоспроможність країни та якими є її ознаки, як вона вимірюється і наскільки такі оцінки є релевантними. Найбільш виразним в сучасних умовах є питання про те, чи є країни реально конкурентоспроможними, тобто чи здатні вони забезпечувати зростаючі життєві стандарти населення [1, С.27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується.

Згідно [2], чільні місця в рейтингу ВЕФ посідають малі країни Західної Європи (Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Норвегія) або країни-лідери тріади (Німеччина, Японія, США, Канада, Велика Британія, Франція), або країни та території, які побудували потужну глибоко інтегровану до сучасного економічного простору сервісну економіку (Сінгапур, Гонконг та Тайвань) [2, С.15]. Протягом двох останніх років чільні місця у рейтингу утримує Швейцарія, що виглядає природнім, оскільки ця країна значно менше в порівнянні з іншими відчувала наслідки системної банківської кризи 2008-2009 рр.

Але нас тут в більшій мірі цікавить сама система оцінки, на відносність якої вказує ряд досліджень, і можливі її наслідки. Якщо подивитися на індекс глобальної конкурентоспроможності з точки зору його складових, то ми побачимо велику кількість експертних оцінок на противагу більш-менш точним вимірюванням економічних показників країн. Серед базових факторів для Швейцарії, наприклад, якість інститутів (7 місце в рейтингу ВЕФ); складові, що її формують: захист прав – 1 місце, захист інтелектуальної власності – 4 місце, незалежність правосуддя – 5 місце, прозорість державної політики – 5 місце, надійність послуг правоохоронних органів – 6 місце, етична поведінка фірм – 6 місце. Серед факторів ефективності – розвиток фінансового ринку (8 місце): доступність фінансових послуг – 1 місце, надання фінансових послуг – 1 місце, обмеження руху капіталів – 3 місце) [2, С.313].

Власне, дослідження на теренах соціальної психології протягом 1960-1970-х рр. 20 ст. виявили ряд особливостей таких оцінок, на які ми можемо вказати. В судженнях відносно якогось об’єкта буде спостерігатися порівняння, завжди дуже суб’єктивне, так званий диспозиціонізм проти ситуаціонізму: характеристики системи, з якою ототожнюється суб’єкт, що висловлює судження, будуть скоріше виходити з ситуації (я і те, з чим я повсякденно маю справу, скоріше можна пояснити ситуацією, що склалася), на противагу тому, як пояснюється поведінка чи стан інших суб’єктів (вони такі, тому що мають такі якості) [3, С.158]. При цьому високою буде міра суб’єктивної інтерпретації, яка забезпечується конформністю, належністю інтерпретатора до якоїсь соціальної групи, його досвідом та здатністю віднести предмет, явище, подію до певного класу і сформувати на цій основі певні очікування, з якими він може мати справу в майбутньому. Якщо досліджуваний зразок не співпадає з цими очікуваннями, скоріше всього явище буде оцінено негативно та не з точки зору ситуації, а з точки зору внутрішніх якостей суб’єкту оцінювання, що підсилить негативність чи позитивність такої оцінки (система „свій-чужий”). Ті фактори або явища, які не можуть бути проінтерпретовані, так звані „білі плями”, будуть описуватися на основі тих же самих очікувань. В інтерпретаціях суб’єктивність буде підсилюватися ефектом довіри до комунікатора (в нашому випадку ними будуть виступати рейтингові агенції, світові гравці, експерти, науковці, які на основі переважно порівнянь з відповідними зразками будуть формувати ту чи іншу картину досліджуваного об’єкта) [3, С.134]. При цьому будуть спостерігатися виявлені М.Шеріфом швидка підміна власного досвіду груповою нормою, яку формують більш послідовні та авторитетні учасники, що, за дослідженнями Еша [3, С.136], призводило до перетворення навіть неправильних суджень у правильні твердження у 50-80% випадків (в цьому випадку скоріше навіть відмова від власного сприйняття явища виглядає привабливішою, ніж самотність, якою треба заплатити за оригінальність судження чи інтерпретації). Крім цього, в оцінках завжди приділяється багато уваги „виключному”, тому, яке лежить на поверхні, добре підкріплено цифрами і корелює з уявленнями щодо зразку дослідників чи експертів (приклад – відносно краща диспозиція країн з високим рівнем ВВП, нехай навіть соціальне розшарування в цих країнах є більш стійким, як в США, Великій Британії чи Франції, чи країна займає чільні місця в рейтингах, наприклад суїцидів на душу населення, як довгий час Швеція, Японія чи Швейцарія, що ігнорується).

Таким чином, країна буде виглядати більш конкурентоспроможною в тому випадку, якщо дослідники-експерти будуть бачити в ній відповідність певним зразкам, як це відбувається, наприклад, з Сінгапуром, де англійська мова є однією з державних (з 1965 р.), країна є старим торгівельним центром Сходу, має 3-ю за розмірами фондову біржу світу, є релігійно (біля 20 різних релігій) та культурно відкритою, туристично привабливою, і добре „рейтингується” визнаними світовими експертами. Створення бренду країни, його „доданої вартості” відзначав Ж.Бодрійяр [4, С.121], у сучасних умовах є одним з ключових аспектів включення країни до глобальної економічної системи.

Кожна країна вимушена шукати свій власний шлях до більш глибокого включення в міжнародний поділ праці, і чи може вона створити те внутрішнє середовище, яке дозволить їй бути лідером, покаже тільки час. Свого часу це вдалося Японії, яка вписала сучасний капіталізм у національну ідею праці на спільне благо та ідею служіння. Наскільки конкурентоспроможність є пов’язаною з конкуренцією, змаганням, отриманням лідерських позицій в торгівлі, фінансовій сфері, настільки ж, і це очевидно, вона пов’язана з тим, чи є високими зайнятість, якість життя, ступінь задоволеності життям в країні, на що вказують дослідники останніми роками [5, 6], і що є частиною привабливості бренду. Останні показники, високий рівень яких різко знижує залежність країни від зовнішніх оцінок, а низький здатен здійснювати ефект „оберненої вісімки”, підсилюючи цим інформаційним впливом відсутність мотивації для розвитку, є, можливо, більш важливими для отримання країною вищого конкурентного статусу.

Література:

  1. Антонюк Л.Л. Конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.

  2. Global Competitiveness Report // електронний доступ на сайті ВЕФ http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf

  3. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. В. В. Румынского под ред. Е. Н. Емельянова, B. C. Магуна — М.: Аспект Пресс, 1999.

  4. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. Перевод Л.Любарской, Е.Марковской. - М.: Добросвет, 2000.

  5. Coriat B. The New Dimensions of Competitiveness: Towards an European Approach. - IPTS Report, 1997, No. 15, pp. 7-14.

  6. The Legatum Prosperity Index // електронний доступ на сайті Legatum Institute http://www.prosperity.com/

Схожі:

Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconМіністерство освіти І науки України двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра європейської інтеграції програма інноваційного розвитку кафедри європейської інтеграції на 2014-2015 роки
Кафедра європейської інтеграції є структурним підрозділом факультету міжнародної економіки І менеджменту двнз «Київський національний...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» антонюк катерина вікторівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» чередниченко вікторія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гайдай юлія вікторівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» вергуненко михайло в’ячеславович
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» брикова ірина володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана зарицька ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи