Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 105.35 Kb.
НазваПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата06.10.2014
Розмір105.35 Kb.
ТипПоложення
ПОЛОЖЕННЯ

про науково-експертну раду

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1. Науково-експертна рада ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим органом Вченої ради Університету.

2. Науково-експертна рада ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – науково-експертна рада Університету) створена з метою сприяння у виконанні завдань менеджменту наукової діяльності Університету, покращення якості науково-дослідної роботи в Університеті та концентрації зусиль науковців Університету на розробленні найважливіших фундаментальних та прикладних економічних проблем, проведення конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок власних, корпоративних, галузевих, регіональних та загальнодержавних джерел фінансування та їх наукової експертизи, поглибленої наукової підготовки студентів, аспірантів, докторантів і формування у них інтелектуальних якостей міжнародного рівня й вирішення у зв’язку із цим широкого кола питань, пов’язаних з експертизою результатів наукових досліджень працівників Університету (моніторинг діяльності науково-дослідних інститутів, фахових наукових видань, тем дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук, видання наукових монографій), а також для цілеспрямованого підвищення та підтримання на сучасному світовому рівні наукової кваліфікації та компетенції науково-педагогічних працівників Університету.

3. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління науково-експертної ради Університету, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

4. У своїй діяльності науково-експертна рада керується Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про наукові парки», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про інноваційну діяльність», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», Указами Президента України, зокрема, «Про основні напрями реформування освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери», постановами Кабінету Міністрів України, зокрема, «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад», «Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету», «Про затвердження Положення про дослідницький університет», «Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової та науково-технічної діяльності», іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом Університету (прийнятим Конференцією трудового колективу від 22.12.2005 р. та затвердженим Міністерством освіти і науки України 27.12.2005 р., зі змінами та доповненнями, затвердженими Міністерством освіти і науки України 24.09.2009 р. та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 18.11.2011 р.), наказами ректора Університету, іншими нормативно-правовими та інструктивними матеріалами, що регламентують наукову діяльність у вищих навчальних закладах.

5. Головою науково-експертної ради Університету є перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи. Обов’язки голови на засіданнях науково-експертної ради також може виконувати заступник голови науково-експертної ради Університету.

5.1. До складу науково-експертної ради Університету за поданням першого проректора з науково-педагогічної та наукової роботи та поданнями вчених рад факультетів, науково-дослідних інститутів та директора Наукового парку Університету включають провідних науково-педагогічних працівників Університету, як правило, із завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, кандидатів наук, доцентів, а також представників органів студентського самоврядування – голову наукового студентського товариства Університету та виборних представників профспілки студентів та аспірантів і студентської академічної ради, квоту представництва яких визначено у 10%.

5.2. Склад науково-експертної ради затверджує Вчена рада Університету, її призначають наказом ректора Університету.

5.3. Науково-експертна рада Університету обирає відкритим голосуванням заступника голови та секретаря науково-експертної ради.

5.4. Зміна складу науково-експертної ради відбувається за поданням першого проректора з науково-педагогічної та наукової роботи й поданнями вчених рад факультетів і здійснюється ректором Університету шляхом видання відповідного наказу.

5.5. Термін повноважень науково-експертної ради – 3 роки.

5.6. Науково-експертна рада Університету підпорядковується Вченій раді Університету.

6. Основними завданнями науково-експертної ради Університету є:

6.1. Науковий менеджмент Університету та його відокремлених і структурних підрозділів з ефективним використанням можливостей традиційних структур, форм і методів наукової діяльності й потенціалу інтегрованих у Науковому парку Університету науково-дослідних інститутів, розроблення принципів та механізмів їх організації, оцінювання діяльності та фінансування.

6.2. Попередній розгляд перспективних планів розвитку наукової роботи Університету.

6.3. Підготовка висновків і рекомендацій для Вченої ради Університету щодо удосконалення планування, фінансування та організації наукових досліджень.

6.4. Забезпечення участі науково-педагогічних працівників Університету в розробленні державної економічної політики, загальнодержавних, регіональних, інноваційних, інвестиційних, економічних, соціальних, екологічних програм, виконанні наукових досліджень за напрямками спеціалізації Університету.

6.5. Наукова експертиза результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які виконуються за рахунок власних, корпоративних, галузевих, регіональних та загальнодержавних джерел фінансування.

6.6. Розгляд та затвердження звітів керівників наукових тем та авторів монографічних досліджень про хід і результати їх виконання, визначення їх якості, результативності та напрямів їх практичного використання.

6.7. Внутрішній аудит, моніторинг та формування напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень згідно з нормативними вимогами звітності та рейтингування.

6.8. Розгляд планів роботи та звітів науково-дослідних інститутів Університету з подальшою рекомендацією для їх затвердження Вченою радою Університету, експертиза результатів їх діяльності за визначеними критеріями.

6.9. Розгляд пропозицій щодо підготовки наукових монографій та рекомендацій щодо затвердження їх тематики та видання Вченій раді Університету.

6.10. Моніторинг якості періодичних публікацій науково-педагогічних працівників Університету та обов’язкових публікацій аспірантів, докторантів та здобувачів, стану підключення університетських видань до міжнародних баз науково-метричних даних, перекладу видатних наукових праць англійською та російською мовами.

6.11. Моніторинг стану та результатів проведення наукових конференцій Університету, забезпечення їх плановості, чітко визначеної періодичності, міжнародного статусу, самоокупності та синхронізації з випуском періодичних фахових видань.

6.12. Наукова експертиза тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук з подальшою рекомендацією їх до затвердження Вченою радою Університету та моніторинг тематики дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

6.13. Інформаційна та консалтингова підтримка грантової діяльності та трансферту продуктів інтелектуальної власності Університету та його співробітників.

6.14. Інформаційна та консалтингова підтримка молодіжної та студентської науки в Університеті завдяки включенню її представників до дослідницьких тем і проектів.

6.15. Розгляд питань про підтримку висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак, отримання аспірантами та докторантами іменних стипендій.

7. Основною формою роботи науково-експертної ради Університету є засідання, які проводяться кожного третього четверга календарного місяця, за винятком липня та серпня. За рішенням голови науково-експертної ради може бути призначено позачергове засідання, про що членам науково-експертної ради її секретар повідомляє за 3 (три) календарних дні до засідання.

7.1. Засідання науково-експертної ради Університету проводяться відповідно до плану її роботи. План роботи науково-експертної ради Університету складається на календарний рік і затверджується головою науково-експертної ради Університету.

7.2. Порядок денний засідання визначає голова науково-експертної ради. Рішення про включення питань до розгляду на науково-експертній раді Університету приймає її голова особисто або на основі пропозицій членів науково-експертної ради Університету та виконавців наукових розробок.

7.3. Засідання науково-експертної ради Університету готується її секретарем. Секретар науково-експертної ради розсилає її членам та особам, запрошеним на засідання, повідомлення про дату проведення засідання та порядок денний не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до чергового засідання ради.

7.4. Матеріали до чергового засідання науково-експертної ради не пізніше ніж за 3 календарні дні до дня засідання подають її секретарю, який формує порядок денний засідання, погоджує його з головою ради та за 3 календарних дні до засідання забезпечує ознайомлення з порядком денним членів ради.

7.5. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання науково-експертної ради покладена на керівників підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі.

7.6. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови науково-експертної ради.

7.7. На засідання науково-експертної ради запрошують її членів та осіб, яких розглядуване питання стосується безпосередньо. Цих осіб запрошує секретар ради за погодженням з головою ради.

7.8. Засідання науково-експертної ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів.

7.9. На засіданні науково-експертної ради ведеться протокол, у якому фіксуються хід і результати проведеного засідання. Протоколи засідань науково-експертної ради зберігаються у її секретаря.

7.10. Рішення науково-експертної ради приймаються відкритим голосуванням.

7.11. Рішення науково-експертної ради приймаються лише з питань, включених до порядку денного її засідання до початку засідання.

7.12. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання науково-експертної ради.

7.13. Голова засідання науково-експертної ради на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення.

7.14. Рішення вважають прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів науково-експертної ради Університету.

8. Члени науково-експертної ради Університету беруть участь у її роботі на громадських засадах, мають право вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні ради, можуть ознайомитися з усіма матеріалами та науковими працями, що обговорюються на її засіданнях.

8.1. Голова засідання науково-експертної ради Університету має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставляться на голосування першими;

- об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання ради;

- підсумовувати обговорення питань;

- ставити уточнювальні запитання промовцю;

- зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання або доручати це іншим членам ради;

- оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання ради, а в термінових випадках – під час засідання, але не переривати виступ промовця або процедуру голосування;

- продовжувати засідання на 30 хвилин понад визначений час;

- давати розпорядження секретареві ради про надання членам ради за потреби додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного засідання.

8.2. Секретар науково-експертної ради має право:

- запитувати у встановленому порядку необхідні матеріали, висновки і довідки, що стосуються діяльності науково-експертної ради;

- передавати до структурних підрозділів Університету матеріали, які надходять на розгляд до науково-експертної ради, для одержання висновків і відгуків про них;

- здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні науково-експертної ради.

8.3. Члени науково-експертної ради Університету повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, запропонованих для розгляду, якісно та у встановлений термін виконувати її рішення, а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.

8.4. Члени науково-експертної ради Університету зобов’язані:

- брати участь у її роботі, прийнятті і виконанні рішень з питань, що обговорюються;

- виконувати доручення керівництва науково-експертної ради Університету щодо особистої участі в розгляді матеріалів, представлених на обговорення, а також щодо підготовки проектів рішень науково-експертної ради Університету;

- при розгляді на засіданнях науково-експертної ради Університету матеріалів особистого характеру зберігати їх конфіденційність, не використовувати отримувану ними інформацію у комерційних цілях та з порушенням авторських та особистих прав третіх осіб.

8.5. Члени науково-експертної ради Університету мають право:

- вносити за власною ініціативою на обговорення науково-експертної ради Університету питання, що попередньо опрацьовані на кафедрах Університету;

- брати участь у прийнятті рішень науково-експертної ради Університету або висловлювати окрему думку, яка включається до рішення і доповідається при його затвердженні;

- ознайомлюватися з матеріалами й доповідями, підготовленими до обговорення на засіданнях науково-експертної ради;

- брати участь у складанні й обговоренні плану роботи науково-експертної ради Університету й отримувати від її голови або його заступника необхідну інформацію з усіх питань, що належать до компетенції науково-експертної ради Університету.

8.6. Член науково-експертної ради Університету може скласти свої повноваження в будь-який час, повідомивши про це в письмовій формі її голову.

8.7. Член науково-експертної ради Університету може бути виведений з її складу за систематичне порушення обов’язків, викладених у п.8.4 цього Положення, зокрема через відсутність на більш ніж половині планових засідань науково-експертної ради Університету, розголошення особистої інформації та порушення авторських прав третіх осіб, матеріали щодо яких розглядаються на засіданнях науково-експертної ради Університету.

9. Зміни та доповнення до Положення приймають з ініціативи голови науково-експертної ради Університету, його заступника, членів науково-експертної ради Університету рішенням Вченої ради Університету та шляхом видання відповідного наказу ректором Університету.Схожі:

Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПорядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про основні завдання та організацію роботи Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» андрійчук федір юрійович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 8 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconВойчак Анатолій Володимирович, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович
Роботу виконано у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України,...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі страхування двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи