Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику icon

Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику
Скачати 93.53 Kb.
НазваКредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику
Дата07.10.2014
Розмір93.53 Kb.
ТипДокументи

О.М. Юркевич

канд. екон. наук,

доцент кафедри банківських інвестицій,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
КРЕДИТНІ РЕЙТИГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

У статті розглянута сутність та необхідність використання кредитних рейтингів при інвестуванні у цінні папери, обґрунтовано підвищення значення кредитний рейтингів в умовах нестабільності, розглянуто різні види кредитних рейтингів, надано пропозиції покращення достовірності рейтингових оцінок кредитного ризику.

This article considers the essence and necessity of usage of credit ratings when investing into securities. Increased importance of credit ratings in economically instable environment is proved. Different kinds of credit ratings are examined. Improvement proposals for reliability of rating evaluation of credit risk are discussed in the article.

Ключові слова: кредитний рейтинг емітента, кредитний рейтинг боргових зобов’язань, кредитний ризик, міжнародні рейтингові агентства.

В умовах фінансової нестабільності та невизначеності збільшується кредитний ризик, зростає ймовірність некредитоспроможності та дефолту емітентів цінних паперів. Тому особливої актуальності та важливості набувають питання пов’язані з оцінкою фінансової безпеки емітентів, порівняння існуючих цінних паперів за рівнем кредитного ризику. Учасниками фінансового ринку бракує інформації, яка б допомогла зорієнтуватись в ситуації і прийняти рішення щодо фінансових інструментів. Одним із показників, який дає оцінку кредитного ризику на ринку капіталів є кредитний рейтинг. Тому швидке приведення рейтингової оцінки у відповідність до реального стану емітента є важливим завданням, яке стоїть перед спеціалізованими рейтингові агентства, діяльність яких спрямована на усунення інформаційної асиметрії між емітентами та інвесторами.

Дослідженням сутності кредитних рейтингів, їх впливу на інвестиційні рішення і розвиток ринку цінних паперів займались такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В.І. Ляшенко, І.П. Мінус, В.П. Ніколаєв, Д.М. Гапчин, В.М. Шелудько, Д. Фельдман, М. Хоудрі та інші. Однак питання пов’язані з розвитком системи національного рейтингового оцінювання та значення кредитних рейтингів в умовах нестабільності у науковій літературі залишаються малодослідженими.

Кредитні рейтинги мають значення, як для емітентів цінних паперів так і для інвесторів. Для емітентів цінних паперів, кредитні рейтинги є ефективним інструмент збільшення потенційних можливостей залучення інвестицій в розвиток бізнесу, оскільки вони сприяють підвищенню довіри інвесторів і кредиторів до цінних паперів емітента. Наслідком чого є зниження витрат при здійсненні запозичень, оскільки інституційні інвестори, як правило, не купують боргових зобов’язань, які не мають рейтингу, і згодні це зробити тільки за умови високої доходності, так званої “премії за невизначеність”. Рейтинг допомагає впливати на сприйняття інвесторами кредитних ризиків і полегшує доступ на ринки капіталу навіть у складні періоди. Також, діяльність рейтингових агентств супроводжуються аналітичними коментарями, які сприяють підтримці впевненості у учасників ринку.

Для інвестора рейтинги, що обчислюються рейтинговими агентствами допомагають скласти уявлення про інвестиційний клімат країни знаходження емітента, самого емітента, та його цінних паперів. Рейтинги для інвесторів являються простим та зручним інструментом визначення кредитного ризику та премії за ризик.

Отже, кредитний рейтинг - це показник, який відображає рівень ризикованості інвестування у цінні папери, можливість невиконання боргового зобов’язання за конкретними цінними паперами, хоча саме ризик іноді приносить значний дохід. Інвестору, перед тим, як вкладати кошти у цінні папери тієї чи іншої країни або емітента перш за все, слід звернути увагу на кредитний рейтинг, присвоєний країні, емітенту та його цінним паперам.

Рейтинговими агентствами пропонується велика кількість видів та типів рейтингів. З метою їх систематизації наведемо класифікацію рейтингів за різними ознаками.

За об’єктом рейтингування кредитні рейтинги можна поділити на:

1. Кредитний рейтинг емітентів (позичальників): рейтинг держави (суверенний рейтинг) та індивідуальний кредитний рейтинг емітента.

2. Кредитний рейтинг боргових зобов’язань.

^ Кредитний рейтинг емітентів (позичальників) – це поточний висновок, що характеризує рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму за борговими зобов’язаннями.

В залежності від того, кому надається кредитний рейтинг можна виділити рейтинг держави (суверенний рейтинг) та індивідуальний кредитний рейтинг окремого емітента.

Кредитний рейтинг держави (суверенний рейтинг) отримують держави-емітенти боргових зобов’язань. Він є системою умовних показників оцінки можливості і готовності уряду країни погашати випущені боргові зобов’язання в національній та іноземних валютах у відповідності до умов їх випуску [1, с. 123]. Суверенний рейтинг виступає важливим чинником при прийняття іноземними інвесторами рішень щодо вкладання капіталу в економіку іншої країни. За обчислення кредитного рейтингу держави розглядаються політичні та економічні ризики. Показники політичного ризику відображають бажання країни-реципієнта платити за зобов’язаннями, а показники економічних ризиків – можливість платити за цими зобов’язаннями.

Індивідуальний кредитний рейтинг емітента – це висновок про загальну кредитоспроможність юридичної особи. На відміну від кредитного рейтингу окремого боргового зобов’язання, він не враховує характер і умови випуску конкретного зобов’язання, його статус у разі банкрутства, гарантів, страховку, та інші обставини, характерні для такого інструменту. При визначенні міжнародного індивідуального кредитного рейтингу позичальника, окрім його власних ділових та фінансових ризиків, враховуються також ризики зовнішнього середовища та значення суверенного рейтингу держави, резидентом якої є підприємство-емітент. Така позиції обумовлена тим, що держава має дуже широкі можливості впливу на економічну та фінансову діяльність своїх резидентів, а її дефолт з дуже високою ймовірністю обумовлює дефолт приватних корпорацій. Як вказує агенція S&P, за останні 20 років дефолти держави за своїми боргами у 70% випадків супроводжувалися дефолтами приватних позичальників [2].

^ Кредитний рейтинг боргових зобов’язань - рейтинг, що характеризує рівень кредитного ризику по окремим борговим зобов’язанням. Він являє собою поточну оцінку кредитоспроможності боржника стосовно конкретної емісії. Кредитний рейтинг боргових зобов’язань надається державним облігація, муніципальним облігаціям, облігаціям та векселям підприємств та фінансових компаній, облігаціям та депозитним сертифікатам банків, тощо.

Важливою умовою для обчислення рейтингу боргових цінних паперів є наявність інформації про платоспроможність емітента цих цінних паперів, обсяг та структуру його боргу, стабільність його грошових потоків тощо.

Залежно від ступеня ризику непогашення заборгованості усі цінні папери поділяються на групи починаючи з цінних паперів найвищої якості, які є найменш ризикованими, за ними стабільно сплачуються відсотки і повернення основної суми боргу гарантоване до цінних паперів нижчої якості, які мають надзвичайно низьку ймовірність погашення в майбутньому.

За ступенем надійності об’єкту рейтингування рейтинги діляться на:

1. ^ Рейтинги інвестиційного рівня до яких відносяться цінні папери, емітенти яких мають сильні позиції щодо розрахунку за своїми зобов’язаннями (рейтинг від ААА (Ааа) до ВВВ (Ваа). Надійність таких цінних паперів забезпечується великими активами та високою нормою прибутку. Категорії ААА відповідає покриття відсоткових платежів прибутком у 15-20 разів, а самої низької категорії в цьому класі – в 5-7 разів.

2. ^ Рейтинги спекулятивного рівня до яких відносяться цінні папери для яких характерна невпевненість щодо відсоткових платежів, основного боргу та стабільності курсу, а також цінні папери аутсайдерського класу, які належать емітентам, що знаходиться на порозі банкротства чи є банкротами. Або цей рейтинг присвоюється нещодавно створеним компаніям.

За строком прогнозу на які розповсюджується кредитний рейтинг виділяють:

 • довгостроковий кредитний рейтинг (більше ніж один рік);

 • короткостроковий кредитний рейтинг(до одного року).

В залежності від бази порівняння та сфери діяльності рейтингового агентства, яке надає рейтинг можна виділити: міжнародні кредитні рейтинги та національні. рейтинги.

Міжнародні рейтингові агентства надають міжнародні кредитні рейтинги емітентів чи окремих емісій, які дають оцінку кредитоспроможності боржника чи можливості виконувати конкретні фінансові зобов’язання в порівнянні з аналогічними показниками інших осіб чи зобов’язань інших країн. Вони дозволяють порівнювати рівень кредитного ризику між позичальниками не залежно від країни розташування. Міжнародні кредитні рейтинги базуються на глобальній чи міжнародній порівняльній базі. Для порівняння частіше вибираються країни в межах певного географічного регіону зі східними параметрами розвитку. Необхідність в міжнародних кредитних рейтингах виникає при виході на міжнародний фінансовий ринок. На сьогодні Україна має низьке значення суверенного рейтингу – «B+» от Standard & Poor's, «BB»-«от Fitch Ratings», «B1» от Moody's Investors' Service [3].

^ Національні кредитні рейтинги (внутрішні) дають оцінку кредитоспроможності боржника чи можливості виконувати конкретні фінансові зобов’язання в порівнянні з аналогічними показниками інших позичальників чи зобов’язань в межах певної країни на внутрішньому ринку. Оскільки при присвоєнні національних рейтингів акцент робиться на визначенні надійності емітентів та зобов’язань в межах однієї окремої країни, результати національного рейтингу різних країн не підлягають порівнянню.

Міжнародними рейтинговими агентствами, на базі міжнародних шкал розроблені власні національні шкали для присвоєння кредитного рейтингу емітентам чи борговим зобов’язанням в межах певної країни.

Тривалий час міжнародні рейтингові агентства притримувались правила, що суверенний рейтинг країни визначає верхню межу можливого міжнародного кредитного рейтингу емітентів цієї країни. Вітчизняні позичальники з огляду на невисокий суверенний рейтинг України не мали можливості отримати високий міжнародний кредитний рейтинг.

За даними дослідження, проведеного Базельським комітетом з нагляду за банківською діяльністю в світі існує близько 130 рейтингових агентств [4]. Вони умовно, в залежності від ступеня присутності в інших країнах поділені на три категорії: міжнародні, регіональні та національні. До міжнародних відносяться агентства «великої трійки»: Moody’s, S&P, Fitch. Однак на цей статус претендують і інші агентства, серед яких A.M. Best (США), Japan Credit Rating, Agency Dominion Bond Rating Service(Канада). Регіональні агентства надають послуги з присвоєння рейтингів в певному регіоні. Такі агентства максимально адаптовані до врахування в своїй діяльності національних, політичних і економічних особливостей близьких по укладу та традиціям країн. В останні роки спостерігається процес поглинання міжнародними рейтинговими агентствами інших рейтингових агентств, які потім входять в їх глобальну сітку.

З початком фінансової кризи підвищився інтерес до діяльності рейтингових агентств, оскільки в умовах нестабільності збільшується кількість дефолтів за різними категоріями позичальників. Враховуючи, що кредитні рейтинги є найбільш точним індикатором рівня кредитоспроможності позичальника, інвестори та аналітики намагаються відстежувати їх зміни. Вважається, що якщо компанія має високий кредитний рейтинг, то в неї не може бути дефолту. Це дійсно підтверджується статистикою, яка накопичена міжнародними рейтинговими агентствами. Доведено, що існує пряма залежність ймовірності дефолту від рівня кредитного рейтингу. Для найвищих рейтингів інвестиційної категорії (ААА та АА) така ймовірність дуже мала – середня частота дефолтів за 10 років знаходиться в межах від 0,4 до 0,7 %. Чим нижче рейтинг тим вище можлива частота дефолтів. Ризики значно збільшуються у випадку з рейтингами спекулятивної категорії. Наприклад, для категорії ССС частота дефолта становить уже 55% [3].

Слід констатувати, що міжнародні рейтингові агентства недооцінили ризики пов’язані з іпотечними цінними паперами і не встигли відкоригувати свої рейтингові оцінки. Це призвело до величезних втрат банків і фінансових компаній. Так у 2006 р. Standard & Poor’s присвоїло рейтинги 646 випускам облігацій на суму $533,5 млрд., які були забезпечені високо ризикованими іпотечними кредитами, Moody’s — по 637 випускам на $533,8 млрд., Fitch Ratings — по 265 випускам на $244,3 млрд. Єврокомісією прийнято рішення щодо вивчення роботи рейтингових агентств з метою посилення вимог до діяльності рейтингових агентств на ринку ЄС з організації рейтингового процесу [5]. Планується запровадження реєстрації рейтингових агентств, оприлюднення методології рейтингової оцінки, рейтингових звітів, що мають виконувати функцію обґрунтування того чи іншого значення рейтингу.

Література

  1. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги – Д.: Сталкер, 1998. – 320 с.

  2. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s. Сайт в мережі Інтернет. – http://www.standardpoors.com

  3. Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг". Сайт в мережі Інтернет. – http://www.credit-rating.com.ua

  4. Рейтингові агентства у системі кредитних ризиків // Фінансовий ринок України.- 2006. № 2 (28). – с.28-31

  5. Економічна правда. Сайт в мережі Інтернет. –http://www.epravda.com.ua

Стаття надійшла до редакції: «____»_______________ 2009 р. __________

Збірник наукових праць КНЕУ «Фінанси облік і аудит». –2009. – Випуск 13. – С. 130–135.Схожі:

Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconКредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику
...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconТема управління ризиками ризик-менеджмент
Класифікація ризиків. Місце ризиків в інвестуванні капіталу. Ризикозахищеність. Сутність І зміст ризику-менеджменту. Інтегрований...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconУкраїни Ключові слова: екологічний ризик, аналіз екологічного ризику, навколишнє природне середовище, господарська діяльність
Виконаний аналіз міжнародного досвіду щодо оцінки екологічного ризику та прийнятності методик, що прийняті у світовій практиці щодо...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconВ. М. Васильєв, канд техн наук статистичне моделювання та оцінка ризику зіткнень літаків з використанням кореляційної теорії
Для математичного опису прогнозованого руху літаків І оцінки ймовірності зіткнень використано кореляційні функції, що характеризують...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconКількісний аналіз ризику методом оцінки доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості)

Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconУдк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Их коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності діяльності українських банків. На прикладі аналізу найбільш поширених показників...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення
Банк із метою оцінки можливих втрат (збитків) невиконання боржником/контрагентом зобов'язань здійснює оцінку ризику невиконання ним...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconУдк валютні ризики: аналіз та основні підходи до управління. Якщо у Вашому бізнесі використовується дві валюти, рано чи пізно Ви прийдете до ідеї управління валютними ризиками
Робота присвячена аналізу валютного ризику. Обґрунтовано актуальність дослідження валютного ризику. Проаналізовано основні види валютного...
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconЗемельне право ● Основи землеустрою
Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування....
Кредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику iconРішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів.[1]
Правильний розрахунок підприємницького ризику є дуже важливим, як для раціональної організації виробництва та отримання прибутку,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи