Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення icon

Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення
Скачати 244.54 Kb.
НазваПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення
Дата07.10.2014
Розмір244.54 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана»
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬкУ академічнУ радУ
Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

^ I. Загальні положення

1.1. Студентська академічна рада Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – САР Університету) є виборним самоврядним органом, що об’єднує на добровільних засадах студентів Університету задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті та їхню участь в управлінні Університетом.

1.2. Положення про Студентську академічну раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Положення про САР) розроблено відповідно до діючого законодавства України та нормативних актів Університету зокрема:

1.2.1. Закону України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями;

1.2.2. Ухвали ректорату від 8 листопада 2010 року;

1.2.3. Наказу ректора від 01.02.2010 №837 «Щодо питань студентського самоврядування»;

1.2.4. Статуту Університету;

1.2.5. Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи затвердженого Вченою радою університету протокол №9 від 30.03.2006р.

1.3. САР Університету у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Верховної ради України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, наказами ректора та цим Положенням.

1.4. САР Університету діє на принципах:

- законності;

- демократизму та гласності;

- колегіальності;

- незалежності та самоврядування;

- рівноправності усіх її членів;

- добровільної участі студентів у всіх видах діяльності САР;

- вільного доступу студентів до інформації про діяльність САР;

- співпраці з адміністрацією Університету та факультетів, громадськими організаціями та іншими структурними підрозділами Університету;

1.5. Студентська академічна рада створюється на виборних засадах, шляхом скликання Конференції студентів Університету до складу якої входять студенти І- ІV курсів денної форми навчання. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

1.6. САР Університету не є структурним підрозділом Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, не підпорядковується їй і не дублює її роботу.

1.7. Для здійснення своєї діяльності САР Університету має право на власну офіційну назву, емблему та символи, які затверджуються у встановленому порядку, а також право на використання символіки Університету.

1.8. Мета, завдання, права та обов’язки САР визначається цим Положенням та узгоджується з адміністрацією Університету.

1.9. Керівництво Університету сприяє і створює необхідні умови для ефективної діяльності та розвитку САР Університету, а також не заважає роботі його органів.

1.10. Рішення, які приймаються САР Університету носять обов’язковий характер для студентів Університету.

ІІ. Мета і завдання Студентської академічної ради університету

^ 2.1. Метою діяльності САР Університету є:

2.1.1. підвищення рівня відповідальності та самоорганізації студентського колективу, активна участь студентів у процесах і заходах, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців для національної економіки України;

2.1.2. забезпечення участі студентів в управлінні Університетом та реалізації положень «Болонського процесу»;

2.1.3. сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу.

^ 2.2. Основними завданнями САР Університету є:

2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, в питаннях, що стосуються організації навчально-виховного процесу, проведення в студентському товаристві виховної роботи.

2.2.2. Визначення та врахування потреб студентів при організації навчального процесу та ініціювання питань щодо їх вирішення перед керівництвом Університету;

2.2.3. Попередження та вирішення можливих конфліктів між викладачами і студентами, а також у студентському колективі;

2.2.4. Створення і реалізація партнерських умов співпраці між професорсько-викладацьким складом та колективом студентів Університету;

2.2.5. Забезпечення демократичності та прозорості навчального процесу.

2.2.6. Сприяння об’єктивності при визначенні рівня знань студентів з боку викладачів та оцінювання в навчальному процесі.

2.2.7. Забезпечення участі студентів в управлінні Університетом, представництво у колегіальних та робочих органах та структурних підрозділах Університету, стипендіальних комісіях факультетів;

2.2.8. Узагальнення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування Університету, забезпечення ефективного «зворотного зв'язку», інформування керівництва стосовно прийнятих студентами рішень, сформованої думки студентського загалу;

2.2.9. Напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів на різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

2.2.10. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;

2.2.11. Здійснення контролю за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку та статуту Університету, оперативне реагування на випадки їх порушення;

2.2.12. Сприяння навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, забезпеченню виконання ними своїх обов'язків;

2.2.13. Сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню студентами правопорушень;

2.2.14. Створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, які відповідають основним напрямкам діяльності САР.

ІІІ. Права та обов’язки Студентської академічної ради університету

^ 3.1. САР Університету має право:

 1. приймати акти, що регламентують її організацію та діяльність;

 2. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 3. сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі через центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»;

 4. представляти і захищати законні права та інтереси студентів у громадських організаціях; розповсюджувати серед студентів інформацію про цілі та мету діяльності САР Університету;

 5. організовувати лекції, доповіді, бесіди та консультації з кола питань, що випливають з мети та завдань діяльності САР Університету;

 6. сприяти розвитку міжнародного студентського співробітництва, організовувати спільні заходи з представниками закордонних навчальних закладів;

 7. одержувати від ректорату інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань з дозволу керівника закладу;

 8. здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності САР Університету та не заборонені чинним законодавством;

 9. утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії, залучати в установленому порядку до роботи в них студентів, активістів студентського самоврядування, посадових осіб Університету;

 10. проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції тощо;

 11. звертатися до адміністрації Університету та його структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та посадових осіб з питань віднесених до компетенції САР Університету;

 12. отримувати щорічне фінансове забезпечення у розмірі визначеному відповідно до кошторису доходів та видатків;

 13. погодження щодо відрахування, поновлення, переведення студентів, які навчаються в Університеті відбувається відповідно до Положення «про порядок погодження відрахування, поновлення та переведення осіб, які навчаються в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» студентською академічною радою»;

 14. погоджувати призначення на посаду заступника декана, проректора які відповідають за роботу зі студентами;

 15. звертатися та вносити пропозиції до робочих органів та структурних підрозділів Університету, органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб з питань покращення та (або) реформування навчального процесу, підвищення його ефективності.

 16. звертатися з заявами, пропозиціями, клопотаннями та іншими зверненнями до адміністрації Університету, її робочих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції цих органів;

 17. створювати та ліквідовувати допоміжні органи САР Університету за необхідності;

 18. налагоджувати зв'язки та співпрацювати з вітчизняними та закордонними студентськими, громадськими та профспілковими організаціями, вищими навчальними закладами;

 19. вносити на розгляд адміністрації Університету пропозиції щодо нагородження та стипендіального забезпечення (відзначення) студентів Університету.

 20. делегувати своїх представників до студентських та громадських організацій в яких вони мають статус колективного члена.

^ 3.2. САР Університету зобов’язана:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

 2. здійснювати свою діяльність в інтересах студентів;

 3. захищати права та законні інтереси студентів Університету перед робочими органами Університету, органами державної влади та місцевого самоврядування, студентськими, громадськими та ін. організаціями;

 4. порушувати питання перед керівництвом, іншими посадовими особами Університету щодо дій або бездіяльності посадових та службових осіб у випадку утисків, порушень, чи попередження порушень прав студентів Університету;

 5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування, а також робочих органах Університету з правом ухвального голосу;

 6. інформувати та звітувати перед студентами та адміністрацією Університету про результати (поточні та річні) своєї діяльності в тому числі фінансової;

 7. сприяти вдосконаленню, розвитку студентського самоврядування та його ідей;

^ IV. Структура органів САР Університету та їх повноваження

4.1. Органами Студентської академічної ради Університету є:

- Конференція студентів університету;

- Студентська академічна рада Університету;

- Голова Студентської академічної ради;

- Заступник-координатор 1, 2-го курсів;

- Заступник-координатор 3, 4, 5-го курсів;

- Виконавчий комітет та його комісії

- Студентські академічні ради факультетів;

- Студентські академічні ради курсів, груп.
^ КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

4.2. Вищим органом САР є Конференція студентів Університету , яка збирається не менше, ніж один раз на рік.

4.2.1. Позачергова Конференція скликається САР Університету, або на вимогу не менш однієї третини студентів, що навчаються на денній формі навчання.

4.3. Конференція студентів Університету формується з числа делегатів (студентів I-V курсів денної форми навчання Університету), які обираються (делегуються) відкритим голосуванням на засіданнях Конференцій студентів факультету.

4.3.1. Не можуть бути делегатами на Конференції студентів Університету, студенти, що займають керівні посади в профспілкових організаціях на факультетах та в Університеті.

4.3.2. Делегати Конференції студентів Університету мають право:

а) обирати і бути обраними до складу Студентської академічної ради Університету;

б) обирати і бути обраними на посади головуючого та секретаря Конференції, голови Студентської академічної ради;

в) вільно висловлювати та відстоювати свою думку і погляди;

г) брати участь в обговореннях питань та у голосуваннях;

д) виступати з пропозиціями та запереченнями стосовно розглядуваних питань;

е) вносити індивідуальні та колективні пропозиції.

4.4. Розподіл мандатів між факультетами Університету відбувається у співвідношенні 4 мандати на один курс одного факультету, при чому повинні бути представлені всі курси факультету.

Голова САР факультету є делегатом до Конференції студентів Університету за посадою.

У разі виходу факультету (факультетів) чи курсу (курсів) зі складу студентського самоврядування, їхні мандати розподіляються у рівному співвідношенні між іншими факультетами та курсами.

4.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів.

4.6. З питань, що вирішуються Конференцією, рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх на ній делегатів.

4.7. Повноваження Конференції студентів Університету:

 1. приймає та затверджує Положення про САР Університету, вносить зміни та доповнення до нього;

 2. затверджує порядок денний та інші документи, що регламентують та забезпечують діяльність Конференції студентів Університету;

 3. обирає робочі органи (мандатна, лічильна комісія, редакційна комісія) що забезпечують проведення Конференції студентів Університету;

 4. обирає голову САР Університету та достроково припиняє її повноваження;

 5. заслуховує, затверджує або відхиляє звіти голови САР, членів САР Університету;

 6. приймає рішення про входження САР до складу всеукраїнських студентських організацій, як колективний член, або вихід з їх складу;

 7. звертається з пропозиціями, заявами, зверненнями, вимогами до адміністрації Університету, органів державної влади та місцевого самоврядування ,їх посадових осіб з приводу захисту та відновлення порушених прав студентів Університету, вирішення питань навчально - виховного процесу, його покращення, участі студентів в управлінні Університетом, розвитку студентського самоврядування та з інших питань студентського життя.

 8. приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію органів САР Університету та факультету.

 9. визначає основні напрямки діяльності та розвитку САР;

 10. здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

4.8. Конференція правомочна вирішувати будь-які інші питання, які стосуються мети та завдань діяльності Студентської академічної ради Університету.

4.9. Усі рішення, окрім обрання голови САР, здійснюються шляхом відкритого голосування. Обрання голови САР здійснюється таємним голосуванням.

4.10. Для забезпечення нормальної роботи та дотримання порядку, під час проведення Конференції студентів Університету, обирається головуючий з числа делегатів, що беруть участь у Конференції студентів Університету.

4.10.1. Не може бути обрана головуючим голова САР.

4.10.2. Головуючий Конференції студентів Університету:

а) головує на засіданні Конференції студентів Університету;

б) організовує проведення голосування та обговорення питань порядку денного;

в) координує діяльність робочих органів (мандатна, лічильна комісія, тощо) та осіб, що забезпечують проведення Конференції студентів Університету;

б) підписує протоколи, заяви, звернення, вимоги до адміністрації університету, органів державної влади та місцевого самоврядування ,їх посадових осіб з приводу захисту та відновлення порушених прав студентів Університету, вирішення питань навчально - виховного процесу, його покращення, участі студентів в управлінні Університетом, розвитку студентського самоврядування та з інших питань студентського життя.

4.11. Для ведення протоколу засідання Конференції студентів Університету з числа делегатів, за поданням головуючого, обирається секретар (секретаріат) Конференції студентів Університету.

^ СТУДЕНТСЬКА АКАДЕМІЧНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

4.12. Керівним органом САР, що регулює роботу студентського самоврядування між Конференцією студентів Університету, є САР Університету.

4.12.1. До складу САР Університету входять голова САР Університету, заступники голови САР Університету, секретар, САР Університету та голови САР факультетів.

4.12.2. САР Університету проводить свою роботу у формі засідань. Засідання відбуваються один раз на місяць.

4.12.3. Засідання САР Університету є правомочним за присутності 2/3 від загального складу членів САР Університету.

4.13. Студентська академічна рада Університету:

 1. забезпечує реалізацію основних напрямків діяльності та розвитку САР;

 2. координує та спрямовує діяльність САР факультетів та комісій САР;

 3. затверджує акти, що регулюють діяльність Студентської академічної ради, та САР факультетів;

 4. розробляє пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування;

 5. виступає з пропозиціями, вносить на розгляд адміністрації Університету пропозиції щодо нагородження та стипендіального забезпечення (відзначення) студентів Університету.

 6. скликає позачергові Конференції студентів факультетів, у разі не виконання Студентськими академічними радами та головами студентського самоврядування своїх обов’язків.

 7. затверджує акти, що регулюють та регламентують діяльність САР;

 8. аналізує роботу студентського самоврядування по факультетах та курсах:

 9. вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Положення;

 10. затверджує символіку студентського самоврядування Університету;

 11. приймає рішення про входження студентського самоврядування Університету до складу регіональних студентських організацій, як колективний член, або вихід з їх складу;

 12. звертається з пропозиціями, заявами, зверненнями, вимогами до адміністрації Університету, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб з приводу захисту та відновлення порушених прав студентів Університету, вирішення питань навчально - виховного процесу, його покращення, участі студентів в управлінні Університетом, розвитку студентського самоврядування та з інших питань студентського життя;

 13. здійснює контроль за станом реалізації основних напрямків діяльності та розвитку Виконавчого комітету САР

 14. здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

4.14 Рішення на засіданні САР Університету приймаються простою більшістю голосів, через процедуру відкритого голосування,

4.15. Рішення Ради студентського самоврядування Університету оформлюються у формі протоколу і підписуються головою та секретарем.

^ ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.16. Керівництво САР Університету здійснює голова САР Університету, який обирається Конференцією студентів Університету.

4.16.1. Голова САР Університету обирається строком на один навчальний рік, з правом бути переобраним не визначену кількість раз.

4.16.2. За неможливості або відсутності голови САР Університету його повноваження як голови покладаються на особу, якій доручено здійснювати такі повноваження.

4.17. Голова САР Університету та члени Виконавчого комітету Студентської академічної ради за невиконання покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність і можуть бути достроково звільнені із займаних посад. Голова може бути достроково звільнена із займаної посади Конференцією студентів Університету.

4.18. Голова САР Університету:

 1. виступає від імені студентів Університету, та представляє їхні інтереси перед адміністрацією Університету, органами державної влади та місцевого самоврядування , їхніми посадовими особами, органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадськими та студентськими організаціями, тощо.

 2. є членом Вченої ради Університету;

 3. координує та керує роботу Студентської академічної ради Університету;

 4. вносить на затвердження САР Університету подання на призначення заступників, голів комісій та секретаря Студентської академічної ради;

 5. дає доручення членам САР Університету та Виконавчому комітету САР;

 6. підписує акти САР Університету та протоколи засідань.

 7. підписує договори про співробітництво між САР та студентськими чи громадськими організаціями.

 8. скликає позачергову Конференцію студентів Університету на вимогу 2/3 членів САР Університету.

 9. затверджує план роботи САР на навчальний рік

 10. здійснює інші повноваження, в межах своєї компетенції.


^ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ РАДИ

4.19. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування є Виконавчий комітет САР.

4.19.1. До складу Виконавчого комітету САР входять голова САР, заступники-координатори курсів голови, голови комісій, що призначається строком на один навчальний рік, САР Університету, за поданням голови САР Університету.

4.19.2. Виконавчий комітету САР здійснює свою діяльність на постійній основі у формі засідань.

4.19.3. Засідання виконавчого комітету САР відбуваються за необхідності, але не менше ніж один раз на два тижні.

4.20. Виконавчий комітет САР формує наступні комісії:

Комісія з питань підвищення якості освіти:

 1. ініціює заходи, направлені на підвищення якості освіти в Університеті та запровадження новітніх освітніх технологій;

 2. бере участь в реалізації програми інноваційного розвитку Університету;

 3. рекомендує запровадження додаткових начальних курсів та програм для різнобічного розвитку студентів;

 4. розробляє та спільно зі студентським науковим товариством організовує заходи, направлені на посилення студентської науки;

 5. організація співпраці з представниками бізнесу та управлінської еліти з метою підвищення рівня професійної підготовки студентства.

^ Комісія з питань співпраці з факультетами та кафедрами в організації навчального процесу:

 1. сприяє забезпеченню навчальними та методичними матеріалами (співпраця з бібліотекою та кафедрами університету);

 2. створює умови для надання консультаційної допомоги студентам першого курсу у складанні індивідуального навчального плану (вибіркові дисципліни) та четвертого курсу щодо ознайомлення з магістерськими програмами;

 3. співпрацює з кафедрами з організації, за необхідності, консультативних занять для студентів, які мають проблеми із засвоєнням певних дисциплін;

 4. спільне проведення тренінгів, форумів, круглих столів, направлених на вдосконалення організації навчального процесу.

Комісія з питань моніторингу навчального процесу:

 1. проводить дослідження з метою виявлення проблем та недоліків у навчальному та виховному процесі;

 2. сприяє забезпеченню контролю за виконанням студентами Університету правил внутрішнього розпорядку, правил користування бібліотекою;

 3. сприяє процесу організації та проведення іспитів, апеляцій з метою забезпечення їх прозорості;

 4. сприяє дотримання графіку навчального процесу та послідовності реалізації робочих програм і навчальних планів.

Комісія з навчальної етики та виховної роботи:

 1. сприяє формуванню та розвитку корпоративної культури КНЕУ;

 2. сприяє створенню доброзичливих і партнерських взаємовідносин між студентами та викладачами;

 3. бере участь у вирішенні конфліктів, що виникають в процесі навчальної діяльності;

 4. здійснює заходи, направлені на створення умов для індивідуальної самореалізації та особистісного зростання в освітньому середовищі;

 5. організовує проведення конкурсів на кращого студента академічної групи, кращу академічну групу за результатами навчання та активної участі в поза навчальній діяльності та конкурс на кращого викладача та куратора.


^ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ САР

5.1. Представників групи до САР обирає колектив академічної групи. Представник академічної групи до САР на 1-му курсі (на 1 семестр) обирається колективом групи. По закінченню цього терміну (при необхідності) відбувається ротація представника академічної групи до САР. Рішення про його переобрання приймає академічна група, яка обирає наступну кандидатуру.

5.2. САР курсу формується з представників до САР академічних груп.

5.3. САР факультету складається з представників САР курсів. САР курсу обирає двох представників від курсу до САР факультету. Голова САР факультету обирається на Конференції САР факультету.

5.4. Засідання САР факультету відбувається не менше ніж 1 раз на два тижні для організації поточної діяльності.

5.5. Голови САР факультетів входять до САР Університету за посадою.

5.6.Обов”язки заступників-координаторів курсів та голів комісій САР визначаються відповідними положеннями.
^ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
6. 1. Керівництво, інші посадові особи Університету мають права та обов’язки:

 1. подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, які активно працюють у САР або беруть активну участь у його заходах;

 2. отримувати інформацію про діяльність САР (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність);

 3. через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що проводяться САР (загальні збори, засідання представницьких органів тощо).

 4. щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю САР, всебічно допомагати у їхній реалізації.

 5. надавати консультаційну фахову підтримку САР щодо складання пропозицій зі змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю САР;

 6. створювати умови, необхідні для ефективної діяльності САР та їх представницьких органів, а саме: надати окреме приміщенням, обладнане меблями, оргтехнікою, засобами зв'язку тощо;

 7. вчасно та у повному обсязі інформувати САР про рішення, що стосуються життєдіяльності Студентів Університету;

 8. погоджувати з представницьким органом САР рішення щодо:

 9. відрахування, поновлення, переведення студентів, які навчаються в Університеті відбувається відповідно до Положення «про порядок погодження відрахування, поновлення та переведення осіб, які навчаються в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» студентською академічною радою»;

 10. погоджувати призначення на посаду заступника декана, проректора які відповідають за роботу зі студентами;

 11. надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та інші види нематеріальної підтримки для розвитку САР в Університеті.


^ VII. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. САР Університету, для реалізації своїх завдань та ефективності діяльності забезпечуються приміщенням, технічним обладнанням, меблями та засобами зв'язку, в тому числі інтернет-звязком.

7.2. Питання матеріально - технічного забезпечення студентського самоврядування покладається на Адміністрацію Університету та факультетів відповідно.

7.3. Фінансування необхідне для діяльності САР Університету визначити відповідно до кошторису доходів та видатків, затвердженого Університетом.
^ VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

8.1. Процедура внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюється Конференцією САР Університету.

X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення набирає чинності з моменту його затвердження на Конференції САР Університету.

Положення «Про студентську академічну раду» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» від 23 березня 2010 року, вважати таким, що утратило юридичну силу.

Голова

Студентської академічної ради Університету

Схожі:

Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Університету задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПоложення про тендерний комітет Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський Національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Загальні положення
Для організації та проведення процедур закупівель в інституті утворюється тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1)
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Університет), недопущення корупції, досягнення прозорості...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення icon1. Загальні положення
Економічному коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconТимчасовий річний план державних закупівель На 1 квартал 2014р. Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Положення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи