Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства icon

Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства
Скачати 46.59 Kb.
НазваФінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства
Дата06.10.2014
Розмір46.59 Kb.
ТипДокументи

Новікова О.С., ФЕтаУ, магістрант

Alex_novikova@ukr.net


Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства

Анотація. В наш час все важливішим для успіху українського підприємства стає інноваційна діяльність. Проте, саме інноваційна діяльність щільно пов'язана з виникненням ризиків. Інновація діяльність – ризикова діяльність. Оскільки інноваційний ризик не завжди є виправданим, а частіше навпаки, є негативним явищем для підприємств, оскільки несе великі збитки. Серед усіх ризиків інноваційної діяльності, фінансові ризики є основними, оскільки ставлять під загрозу подальшу успішну діяльність підприємства.

^ Ключові слова: інноваційна діяльність, ризик, фінансовий ризик.

Annotation. Nowadays, it is increasingly important to the success of Ukrainian enterprises becomes innovation. However, the innovative activity closely associated with the occurrence of risks. Innovation activities - risky business. As an innovative risk is not always justified, and often contrary, a negative thing for businesses carries as large losses. Among all risk innovation, financial risks is basic because jeopardize the future success of the company.

^ Key words: innovation, risk, financial risk.

Аннотация. В наше время все важнее для успеха украинского предприятия становится инновационная деятельность. Однако, именно инновационная деятельность тесно связана с возникновением рисков. Инновационная деятельность – рисковая деятельность. Поскольку инновационный риск не всегда оправдан, а чаще наоборот, является негативным явлением для предприятий, поскольку несет большие убытки. Среди всех рисков инновационной деятельности, финансовые риски являются основными, поскольку ставят под угрозу дальнейшую успешную деятельность предприятия.

^ Ключевые слова: инновационная деятельность, риск, финансовый риск.

Мета дослідження: дослідити причини виникнення та етапи управління фінансовими ризиками інноваційної діяльності підприємства, а також виявити методи їх нейтралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні засади ризик-менеджменту висвітлено у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед яких варто виділити І. Березу, В. Бочарникова, В. Вітлінського, П. Грабового, В. Гриньова, К. Захарова, Л. Кобиляцького, М. Лімітовського, П. Перерву, С. Петрову, О. Пономаренка, О. Пушкаря, С. Релецького, Ф. Роджерса, Т. Сааті, О. Ястремського та ін.

Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалося, інноваційна діяльність неминуче пов'язана з ризиком. Його узагальнюючим показником виступає фінансовий ризик підприємця та інвесторів, який характеризує можливі втрати у випадку невдалого, незалежно від причини, завершення проекту, що фінансується. Ризик в інноваційній діяльності збільшується з локалізацією інноваційного проекту. Якщо таких проектів багато і вони розосереджені по різних напрямках, то ризик мінімізується.

Для ефективного управління ризиком інноваційної діяльності, необхідно мати певний план послідовних дій. Найбільш поширеними є такі етапи управління ризиками інноваційної діяльності підприємств [2]:

● виявлення можливих інноваційних ризиків;

● визначення ймовірності виникнення кожного такого ризику;

● оцінка наслідків ризику;

● визначення способів реагування на виявлені та оцінені ризики.

Фінансовий ризик в інноваційній діяльності - ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу у ситуації невизначеності умов здійснення інноваційної діяльності.

Причинами виникнення фінансових ризиків можуть бути [1]: недостатньо обґрунтований вибір пріоритетів економічної й ринкової стратегії підприємства; помилково оцінені перспективи положення підприємства на ринку, його фінансова стійкість; помилкова оцінка ринку споживання - автор інноваційного проекту переоцінює його значимість для споживача; ризик незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування - містить у собі ризик недоодержання коштів для розробки проекту і ризик неправильного вибору джерел фінансування; ризик невиконання господарських договорів: ризик відмови партнера від укладання договору після проведення переговорів, ризик укладання договорів на не дуже вигідних умовах, ризик невиконання партнерами договірних зобов‘язань у строк; ризик втрат через великі витрати на дослідження, розробки, проектування, побудову моделей, їх тестування, маркетингові дослідження, а у багатьох випадках активно пропаговані концепції нових продуктів не досягають навіть фази комерціалізації.

Для формування ефективної системи управління фінансовими ризиками їх необхідно попередньо ідентифікувати. Ідентифікація фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ризиків, пов'язаних із кожною конкретною операцією. При цьому важливо у складі портфеля фінансових ризиків виділити ризики, які залежать від самого підприємства, і зовнішні ризики, які визначаються макроекономічною ситуацією.

Оскільки підприємство практично не може впливати на зовнішні ризики, то основну увагу необхідно приділяти внутрішнім механізмам нейтралізації ризиків, до яких належать [3]: уникнення інноваційних ризиків через усунення причини (наприклад, придбання прав власності на готові інноваційні розробки); оптимізація (зниження) ступеня ризиків через створення відповідних резервів та страхування ризиків; лімітування – це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат на впровадження інноваційного проекту; самострахування - децентралізована форма створення грошових страхових фондів безпосередньо на підприємствах, чия діяльність піддається ризику.

Висновок. Необхідно розпізнавати ризики від інноваційної діяльності підприємства, ще на етапі планування і детально аналізувати можливі наслідки від прийняття рішень. За умов ризикованої інноваційної діяльності підприємства мають своєчасно ідентифікувати і правильно оцінювати рівень

ризику, ефективно управляти ним з метою обмеження його негативного впливу.

^ Список використаних джерел:

  1. Брегін Н. А. Фінансовий ризик підприємств в сучасних умовах господарювання // Зб. наукових праць „Економіка: проблеми теорії і практики” – Вип. 188. - Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Ст. 566-572.

  2. Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності / В.Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 177–182.

  3. Партин Г.О., Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − №9 – Ст.215-220.

  4.  Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.
Схожі:

Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconФінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства
Від того, наскільки точно зроблена оцінка й експертиза фінансових ризиків, а також від того, наскільки адекватно визначені методи...
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconТема ризики в господарській діяльності підприємства
В процесі своєї діяльності підприємство стикається з сукупністю різних видів ризиків, які відрізняються між собою по місцю і часу...
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconБібліографічний покажчик
Ф 59 Фінансові ризики (2005 – 2010 рр.): бібліогр покажчик / Харк нац акад міського госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова, О. Ф. Сергієнко....
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconІнформації (утаювання, перекручування інформації, особливо інформації про відхилення та ризики), менша структурованість діяльності на більш високих рівнях управління.
Саме тому в наш час головною метою й завданням підприємства є ефективне здійснення бізнес-процесів
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconТематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів
Ризики трудової діяльності в професійній діяльності працівників в галузі фінансів
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconЮ. Ю. Леонт’єва Робоча програма навчальної дисципліни «Економічні ризики»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економічні ризики» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050107 – «Економіка...
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
...
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства iconЕкономічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Економічні ризики” (для студентів 4 курсу денної І заочної...
Фінансові ризики в інноваційній діяльності підприємства icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи