Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення icon

Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Скачати 92.65 Kb.
НазваПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Дата06.10.2014
Розмір92.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

УХВАЛЕНО

Вченою радою університету

(Протокол № 3 від 31.10.2013 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


Затверджено наказом ректора від 18.11.2013 р. № 926


Київ – 2013

 1. Загальні положення

  1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (далі – Центр).

  2. Центр створено згідно наказу ректора від «02» жовтня 2013 р. №775 на підставі Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) від «26» вересня 2013 р.

  3. Центр є адміністративним та координаційним структурним підрозділом Університету, який керує його науковою та інноваційною діяльністю. Місією Центру є створення умов для забезпечення лідерства Університету в генеруванні, трансфері економічних знань та розвитку інноваційного підприємництва.

  4. Повна офіційна назва Центру:

 • українською мовою – Центр науки та інновацій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

 • російською мовою – Центр науки и инноваций Государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»;

 • англійською мовою – Center of Science and Innovation, State Higher Educational Establishment «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman».

Скорочена назва Центру:

- українською мовою – ЦНІ;

- російською мовою – ЦНИ;

- англійською мовою – CSI.

1.5. Діяльність Центру забезпечує безперервність створення нових знань, їх поширення та впровадження в навчальний процес та господарську практику, підготовку та атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації, захист прав інтелектуальної власності та трансфер технологій, моніторинг наукової інформації та координацію наукової діяльності в Університеті та за його межами, інноваційну діяльність і впровадження її результатів.

1.6. У своїй діяльності Центр керується Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами ректора, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету та цим Положенням.

1.7. Для виконання завдань і функцій Центр формує штати, отримує службові приміщення та відповідне матеріально-технічне оснащення.

1.8. Фінансування діяльності Центру здійснюється через рахунки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

1.9. Центр має круглу печатку, штампи, бланки з назвою Університету і своєю назвою.

2. Організація діяльності та структура Центру

2.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету і безпосередньо підпорядкований Першому проректорові з науково-педагогічної та наукової роботи. На посаду директора Центру призначається особа, яка має науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

2.2. Інші працівники Центру призначаються на посаду ректором Університету за поданням директора ЦНІ та за погодженням з Першим проректором з науково-педагогічної та наукової роботи.

2.3. Контроль за діяльністю Центру з боку Університету та її координацію здійснює Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи.

2.4. До складу Центру входять такі підрозділи:

- відділ підготовки та атестації наукових кадрів;

- відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій;

- відділ наукової інформації та моніторингу.

  1. Діяльність кожного відділу Центру регламентує окреме Положення.

  2. Обов’язки та права кожного працівника Центру визначені відповідною посадовою інструкцією, узгодженою з директором ЦНІ та затвердженою ректором Університету.

  3. Штатна чисельність Центру визначена на підставі чинних нормативів за поданням директора, погодженого з Першим проректором з науково-педагогічної та наукової роботи, та вноситься до штатного розпису Університету.

^ 3. Основні завдання та функції Центру

3.1. Основними завданнями Центру є:

 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;

 • розвиток докторантури на базі наукових шкіл університету;

 • використання досвіду й потенціалу провідних вітчизняних і закордонних науковців та шкіл у підготовці кандидатів і докторів наук;

 • удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з метою підвищення конкурентоспроможності наукових кадрів Університету;

 • широке залучення до науково-дослідної та інноваційної діяльності талановитої молоді;

 • організація та координація проведення фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку економічної та юридичної наук;

 • реалізація системи наукового менеджменту Університету;

 • прогнозування напрямів та масштабів фундаментальних і прикладних наукових досліджень Університету, їх постійний внутрішній аудит та моніторинг;

 • координація діяльності кафедр та науково-дослідних інститутів у виконанні фундаментальних і прикладних тем, що фінансуються з коштів державного бюджету України;

 • координація участі наукових кадрів Університету в реалізації проектів на державне та корпоративне фінансування науково-дослідних робіт, отримання національних та міжнародних грантів, наукових стипендій, премій та ін.;

 • розбудова системи захисту прав інтелектуальної власності Університету;

 • підготовка фахівців у сфері економіки, менеджменту та права на основі останніх досягнень науки відповідно до потреб у спеціалістах нової генерації;

 • розроблення і впровадження у навчальний процес нових навчальних планів з відповідних економічних, правових і гуманітарних наук;

 • забезпечення належного мас-медійного та інтернет-представництва наукової діяльності Університету, ефективний науковий паблик рілейшнз та брендинг його наукових шкіл;

 • створення необхідних економічних, інфраструктурних та соціальних умов для найбільш повного використання, розвитку й реалізації науково-інноваційного потенціалу університету;

 • усебічне сприяння кафедрам, науково-дослідним інститутам та науковцям Університету в налагодженні міжнародних наукових зв’язків для підтримки його високого рейтингу у світовій системі науки і освіти;

 • розвиток фінансової основи наукових досліджень шляхом залучення власних надходжень та розширення інноваційної діяльності;

 • стимулювання наукової діяльності провідних викладачів та молодих учених Університету на основі проведення щорічних конкурсів «Кращий викладач-дослідник», «Лідер року», кращий підручник року, краща монографія року та ін.;

 • проведення наукових конференцій, виставок, презентацій та ін.;

 • формування електронної бази даних про здобутки наукових шкіл Університету;

 • формування з урахуванням пропозицій кафедр плану наукових видань та контроль за його виконанням;

 • інформування керівництва Університету про результати моніторингу наукових здобутків кафедр та науково-дослідних інститутів;

 • експертне оцінювання наукових досягнень Університету у порівнянні з вітчизняними та зарубіжними аналогами.

  1. Центр здійснює прогнозування, планування, організацію та координацію наукової та інноваційної діяльності в Університеті, налагоджує наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими організаціями, державними установами, бізнес-структурами та Науковим парком Університету.

  2. Фінансування науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, організацій, бізнес-структур, фондів, грантів, власних джерел.

  3. Наукові дослідження виконують наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, їх творчі колективи на контрактній основі. За необхідності до виконання наукових досліджень можуть бути залучені працівники сторонніх організацій на основі окремих угод.

 1. Повноваження Центру

4.1. Повноваженнями Центру є:

 • організація формування тематики наукових досліджень підрозділів Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки;

 • організація комплексу робіт, спрямованих на розвиток наукових досліджень в Університеті у тісному зв’язку з вирішенням завдань щодо підготовки науково-педагогічних кадрів (кандидатів і докторів наук), покращення якості підготовки бакалаврів і магістрів;

 • організація підтримки наукових досліджень з різних джерел фінансування;

 • організація роботи із захисту інтелектуальної власності як результату наукових досліджень Університету;

 • координація наукової роботи Університету з його відокремленими структурними підрозділами;

 • координація діяльності наукових видань Університету та її контролювання;

 • координація наукової співпраці Університету з науково-дослідними інститутами, підприємствами, вищими навчальними закладами та зарубіжними партнерами;

 • організація конкурсів та виставок за результатами наукових досліджень Університету;

 • організація роботи спеціалізованих учених рад;

 • контроль за дотриманням законності та державної дисципліни з питань наукової діяльності Університету.

4.2. Повноваження Центру реалізуються через виконання його директором функціональних обов’язків, відповідно до посадової інструкції.

 1. Відповідальність Центру

5.1. Центр зобов’язаний:

- виконувати основні завдання та функції, визначені даним Положенням;

- виконувати накази ректора та рішення Вченої ради Університету;

- здійснювати контроль за підготовкою та кваліфікацією співробітників;

- раціонально використовувати оборотні та матеріальні цінності, закріплені за співробітниками Центру;

- вести документацію відповідно до вимог діловодства та вимог Університету.

 1. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування діяльності Центру

6.1. Матеріально-технічну базу Центру становлять матеріальні цінності, закріплені за ним.

6.2. Фінансове забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок:

- власних коштів Університету;

- коштів державного бюджету при наявності кошторисних призначень;

- інших джерел (грантів, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інших надходжень), не заборонених чинним законодавством України.

 1. Взаємовідносини з іншими підрозділами

7.1. Центр у межах своїх функціональних компетенцій та з метою успішного виконання покладених на нього завдань взаємодіє:

- з кафедрами – з питань організації та проведення науково-дослідної роботи, упровадження її результатів у навчальний процес;

- з науково-дослідними інститутами – з питань планування, звітності, оцінювання та стимулювання їх діяльності;

- з Науковим парком КНЕУ – з питань координації діяльності у сфері комерціалізації результатів науково-дослідних робіт Університету та трансферу продуктів інтелектуальної власності;

- з Науково-експертною радою – з питань експертизи наукових програм, проектів та результатів їх реалізації;

- з Центром міжнародних зв’язків – з питань реалізації міжнародного співробітництва у науково-дослідній сфері;

- з Центром магістерської підготовки – з питань імплементації результатів науково-дослідної роботи в навчальний процес на базі другої вищої освіти;

- з видавництвом КНЕУ – з питань видання наукової літератури;

- з відділом кадрів, юридичним відділом, фінансово-економічним відділом, бібліотекою, Центром автоматизації управління університетом, Головним центром інформаційних систем, навчальним центром, навчально-методичним відділом та іншими службами університету – з питань, що входять до компетенції зазначених структурних підрозділів.

8. Ліквідація та реорганізація Центру

8.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому законодавством порядку наказом ректора на підставі Ухвали Вченої ради Університету.

Директор Центру

науки та інновацій Я. М. Столярчук

Узгоджено:
Перший проректор з науково-педагогічної

та наукової роботи Д. Г. Лук’яненко
Начальник фінансово-

економічного відділу Л. Г. Кузьменко
Начальник відділу кадрів А. В. Губіна
Начальник юридичного відділу Т. В. Овсяннікова


Схожі:

Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconПлан проведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 20 1 3 рік
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconВартість навчання студентів Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що будуть навчатися на контрактній основі у 2012/2013 н р
...
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconРічний план державних закупівель на 2014 рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884 (з коригуванням від 12. 02. 2014 р., редакція 14. 04. 2014р.)
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconТимчасовий річний план державних закупівель на 2014 рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884 (з коригуванням від 12. 02. 2014 р.)
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1)
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Університет), недопущення корупції, досягнення прозорості...
Про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення iconТимчасовий річний план державних закупівель На 1 квартал 2014р. Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи