Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства icon

Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Скачати 75.93 Kb.
НазваМетоди діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Дата06.10.2014
Розмір75.93 Kb.
ТипДокументи
Кульгейко Оксана, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-401

kulgeiko.ok@yandex.ru


Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Актуальність теми. Значення інноваційної діяльності для сучасних підприємств у сьогоденних умовах постійно зростає. Достатній інноваційний потенціал є основною умовою інноваційного розвитку підприємств, необхідний для реалізації ринкових можливостей, що відкривається перед ними. Як свідчить практика, це питання є актуальним, але недостатньо дослідженим, що підтверджується неоднозначністю тлумачення сутності категорії "інноваційний потенціал", що зумовлює відсутність єдиного підходу до його аналізу та оцінювання, та, як наслідок, недосконалість механізму управління інноваційним потенціалом.
Постановка проблеми. Розвиток суб'єктів господарської діяльності й економіки країни в цілому може бути забезпечено різними шляхами. Одним із найбільш ефективних на сьогодні є інноваційний шлях. Обов’язковою умовою, яка надає підприємствам змогу розвиватися інноваційним шляхом, є наявність потенціалу інноваційного розвитку. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку і його підсистеми – інноваційного потенціалу – дозволяє оцінити його достатність чи недостатність для інноваційного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом опубліковано ряд робіт дослідників які аналізували особливості інноваційних процесів в економіці, зокрема це Жиц Г. И., Ганієва А. К., Заглумина Н. А., Чухрай Н. І., Зінченко В. І., Станиславик Е.В., Карапейчик И.Н. Коваль Н. В. та багато інших. У роботах дослідників просліджується деяка відмінність у підходах до визначення поняття інноваційного потенціалу його структури і як результат різноманітність підходів до його оцінки.

Метою дослідження є системний аналіз методичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств та можливостей використання запропонованих методик в практичній діяльності. А також дослідження стану інноваційного потенціалу підприємств України, виділення проблем його формування та розроблення напрямів активізації.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:

- досліджено різні методики визначення інноваційного потенціалу підприємства;

- визначено проблеми формування інноваційного потенціалу українських підприємств;

- обґрунтовано напрями удосконалення інноваційного потенціалу українських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження

Загалом, головною метою оцінювання інноваційного потенціалу підприємства є прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на вибір та реалізацію стратегії підприємства та поточне управління інноваційною діяльністю, визначення своєї конкурентної позиції. Відповідно до результатів оцінки інноваційного потенціалу приймаються рішення щодо можливості розширення бізнесу та необхідності для залучення додаткових фінансових ресурсів (стратегічного інвестора, партнера). Також оцінка інноваційного потенціалу допомагає визначенню вартості бізнесу з метою його продажу.

Аналіз методичних рекомендацій з оцінювання інноваційного потенціалу, представлених у наукових джерелах дав можливість зробити висновок про надзвичайну їхню суперечливість та наявність ряду недоліків, які заважають їх практичному використанню:

- спостерігається підміна понять шляхом ототожнювання інноваційного потенціалу з іншими видами потенціалів (інтелектуальним, трудовим, науково-технічним, фінансовим) [1], що призводить до необ’єктивності такої оцінки;

- оскільки існують різні підходи до визначення структури інноваційного потенціалу підприємства, застосовуються різні системи показників для характеристики окремих складових, які відрізняються як за кількістю показників, так і за їх змістом, що може призвести до отримання результатів, які суперечать один одному [4-9];

- для розрахунку ряду показників необхідна додаткова інформаційна база [1];

- застосування експертних оцінок в процесі оцінювання інноваційного потенціалу підприємства призводить до надзвичайно високої суб’єктивності результатів оцінювання [1; 3-5; 8-12]; експертні процедури є досить дорогими; відсутня можливість математично перевірити достовірність отриманих результатів;

- використання для визначення інтегрального показника інноваційного потенціалу підприємства методу додавання індивідуальних показників, що входять в систему, призводить до того, що отриманий показник не має економічного сенсу [ 1; 4; 5; 8];

- ряд методик з оцінки інноваційного потенціалу підприємств надзвичайно громіздкі, перевантажені великою кількістю показників [4].

В цілому хочемо звернути увагу на роботу А. К. Ганієвої [11], яка для аналізу рівня ІПП розробила систему оцінки за допомогою кластер-чинників (критеріїв) та основних показників, які їх характеризують. Значення показника темпів зростання ІПП визначається експертним шляхом за формулою:де ∆ІПt – показник темпів зростання ІПП за період часу t;

Од – оцінка і-го кластер-чинника ІПП (у балах або у відповідній розмірності);

Об – оцінка і-го кластер-чинника ІП бази порівняння (у балах або у відповідній розмірності);

Bi – коефіцієнт вагомості і-го кластер-чинника.

Також, Ганієва виділяє три підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства:

- прогностичний (для оцінки стану ІПП необхідно порівняти фактичний стан ІП об’єкта, що аналізується, з концептуальною моделлю ІПП з метою виявлення невикористаних можливостей та причин, що зумовлюють невідповідність бажаного і фактичного стану інноваційного потенціалу підприємства).

- діагностичний (головна риса – виявлення зв’язку «причина – наслідок», «часткове – ціле»; розглядає об’єкт в статиці і просторово-поелементному розрізі; досліджується синергетичний ефект від заходів, що реалізуються в системі управління інноваційним потенціалом).

- міжгосподарський порівняльний підхід має велике значення при оцінці інноваційного потенціалу на порівняних підприємствах, а також при порівнянні інноваційного потенціалу з нормативом.

Після проведеного аналізу робіт щодо стану інноваційного потенціалу українських підприємств, можемо зробити висновок, що його рівень безпосередньо залежить від інноваційного сприйняття.

Під інноваційним сприйняттям промислового підприємства розуміється ступінь його готовності, зацікавленості та можливості постійно оновлювати фактори внутрішнього середовища шляхом виявлення інновацій та оцінки необхідності їх впровадження для підвищення конкурентоспроможності [13].

Загалом, можна виділити такі етапи розвитку інноваційного сприйняття включають:

  • оцінка підготовленості підприємства до інновацій;

  • розробка і здійснення програми впровадження інновацій;

  • контроль реалізації програми впровадження інновацій;

  • методичні вказівки по формуванню лінії поведінки[13].


Висновки. Після проведеного дослідження можемо зробити висновок, що рівень інноваційної діяльності українських підприємств не є достатнім, тому необхідно впроваджувати такі заходи:

  • активного впровадження інновацій, що реалізовується шляхом: значного скорочення періоду часу між науковими розробками і впровадженням їх у виробництво;

  • стимулювання реалізації інновацій шляхом стимулювання виходу на нові ринки і використання власних технологічних, організаційних та економічних інновацій.

  • надання інвестиціям інноваційного характеру із залученням фондів ЄС;

  • якісного оновлення людського капіталу за рахунок: підвищення чутливості до сприйняття нових наукових розробок.

Література:

1. Маслов Г. А. Оценка уровня инновационного потенциала / Г. А. Маслов // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №4. – С. 251-253.

2. Карапейчик И.Н. Подходы к измерению инновационного потенциала промышленных предприятий / И.Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 101-110.

3. Станиславик Е.В. Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия/ Е.В. Станиславик, А.Б. Свинарева // Труды Одесского политехнического университета, вып. 1 (29),2008. – С. 292-297.

4. Чубай В.М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. –№8. – С. 183-190.

5. Вовчок С.В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / С.В. Вовчок. – К., 2009. – 20 с.

6. Кривенко Л.В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової / Л. В. Кривенко, Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Д., 2008. – №18. – С. 281-286.

7. Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазо-інструментального виробництва України): автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / І. В. Новикова. – К., 2003. – 22 с.

8. Заглумина Н. А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия : автореф. дисс. канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. А. Заглумина. – Нижний Новгород. – 2011. – 26 с.

9. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібн. / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 581 с.

10. Зінченко В.И. Принципы разработки и применения методики комплексной оценки инновационного потенциала промышленного предприятия / В.И. Зинченко, Е. П. Губин, Е. А. Монастырный, А. Б. Пушкаренко, Г. И. Тюльков // Инновации. – 2005. – №5. – С. 58-63.

11. Ганиева А. К. Инновационный потенциал предприятия: анализ структуры и методические подходы к оценке / А. К. Ганиева // Економічний простір. – 2008. – №10. – С. 177-183.

12. Жиц Г. И. Способности и ресурсы: продолжение рассуждений о методологии оценки инновационного потенциала социально-экономических систем различного уровня сложности / Г. И. Жиц // Инновации. – 2008. – №5(115). – С. 92-95.

13.Близнюк Т. П. Проблемы формирования инновационного потенциала предприятий/ Т. П. Близнюк // Бізнес Інформ. – 2011. – №1 – С. 21-26.

14. Коваль Н.В. Проблема оцінювання інноваційного потенціалу підприємств// Інноваційна економіка. – 2012. − №27. – С. 156 -162

Схожі:

Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconГаркуша С. В., ФетаУ, ІV курс, ееп-401
У роботі досліджено поняття інноваційного потенціалу підприємства, розглянуто його сутність та складові, а також проаналізовано методичні...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconПроблеми формування інноваційного потенціалу банків україни
...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconІнноваційний потенціал підприємства: сутність та складові
Постановка проблеми. Метою дослідження теми є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад управління формуванням...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconІнвестиційний потенціал підприємства
Тож, розвиток підприємства знаходиться у функціональній залежності від рівня використання його інвестиційного потенціалу. Крім того,...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconАлгоритм оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Оцінка конкурентоспроможності підприємства сьогодні виступає першочерговим елементом забезпечення ефективного ведення діяльності...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconЗ якими захворюваннями слід диференціювати гострий аднексит?
Що таке гарднерельоз? Методи його діагностики та лікування. 14. Бактеріальний вагіноз. Методи його діагностики та лікування
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconМета і завдання викладання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Метою викладання дисципліни “Управління інноваційним потенціалом підприємства” є формування системи теоретичних і практичних знань...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconСучасні методи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства: теоретичні та практичні аспекти
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи