Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 71.03 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір71.03 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05040101, 8.05040101 "Металургія чорних металів"


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП


Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.05040101, 8.05040101 "Металургія чорних металів" розроблена на основі робочого навчального плану підготовки бакалаврів по напряму 6.050401 "Металургія" для спеціальності «Металлургія чорних металів», узгодженому на засіданні Ради фізико-металургійного факультету (протокол № 2 від 29.02.2008 р.) і затвердженому в установленому порядку.

^

Зміст програми


Розділ 1 – Металургія чавуну.

Характеристика залізних руд, родовища. Способи збагачення і огрудкування залізних руд. Процеси і агрегати агломерації. Вимоги до якості залізорудної сировини для доменної печі. Різниця між агломератом і обкотишами для доменної плавки.

Характеристика матеріалів відновників, вимоги до їх якості. Функції коксу в процесах плавки.

Характеристика матеріалів флюсів, вимоги до їх якості. Функції флюсів.

Конструкції доменних печей і їх експлуатація. Розподіл шихтових матеріалів і газів по перетину доменної печі.

Пряме і непряме відновлення оксидів у доменному процесі, переваги і недоліки. Фізико-хімічні процеси і ступінь відновлення елементів у доменній печі, чинники впливу. Фізико-хімічні процеси у фурменій зоні доменної печі. Технологічна і економічна характеристика нагріву дуття в доменній печі.

Техніко-економічні показники доменної плавки.

Способи інтенсифікації доменної плавки.

Характеристика продуктів доменної плавки. Види і склади чавуну і сплавів які виплавляють у доменних печах.


^ Рекомендована література: [1-4]


Розділ 2 – Теоретичні основи сталеплавильних процесів.

Загальна фізико-хімічна характеристика сталеплавильного процесу. Загальна характеристика фаз, які співіснують під час сталеплавильних процесів.

Фазова та хімічна рівновага у сталеплавильній системі. Загальні умови рівноваги гетерогенних систем. Правило фаз. Загальні умови хімічної рівноваги. Закон діючих мас. Константа рівноваги. Гомогенні і гетерогенні реакції. Термодинамічні розрахунки хімічних реакцій. Хімічна спорідненість реагуючих речовин.

Термодинамічні властивості розчинів. Загальні термодинамічні співвідношення для опису стану розчину і його компонентів. Парціальні та інтегральні величини. Фундаментальне рівняння Гіббса. Рівняння Гіббса-Дюгема. Відносні термодинамічні функції. Відносні парціальні молярні величини та інтегральні молярні величини. Властивості ідеальних розчинів. Закони Рауля і Генрі. Реальні розчини. Надлишкові термодинамічні функції. Активність та коефіцієнт активності. Теорії регулярних і субрегулярних розчинів. Квазіхімічна теорія. Метод параметрів взаємодії та його використання для розрахунків.

Будова і властивості металевих розплавів. Модельні уявлення щодо будови рідких металів. Форми існування домішок, розчинених у рідкому залізі. Рідке залізо та його сплави.

Сталеплавильні шлаки. Технологічні і фізичні властивості сталеплавильних шлаків. Діаграми стану шлакових систем. Розрахунки термодинамічних характеристик. Розподіл елементів між металом і шлаком.

Поверхневі явища у сталеплавильних процесах. Поверхневий натяг. Робота адгезії та когезії. Змочування.

Кінетика металургійних реакцій.

Молекулярна дифузія. Закони Фіка. Конвективна дифузія. Особливості переносу речовини на кордонах розподілу фаз. Коефіцієнт масообміну. Кінетика гетерогенних металургійних реакцій. Поняття лімітуючої ланки процесу. Кінетика розчинення та плавлення. Вплив поверхнево активних речовин на кінетику гетерогенних процесів.

Взаємодія металевих та оксидних розплавів з газами. Термодинамічний аналіз взаємодії газів з металевими розплавами та шлаками. Джерела надходження газів до металу під час плавки. Методи запобігання підвищеному вмісту азоту і водню в сталі. Фізико-хімічні основи дегазації сталі.

Термодинаміка і кінетика процесу зневуглецювання сталі. Термодинамічні закономірності взаємодії кисню і вуглецю в рідкому залізі та розплавах на основі заліза. Кінетика окислювання вуглецю у сталеплавильній ванні. Особливості зневуглецювання розплавів з високим вмістом хрому.

Межа та відносні швидкості окислювання домішок, що розчинені в сталі.

Фізико-хімічні закономірності процесу дефосфорації сталі. Коефіцієнти розподілу фосфору між металом і шлаками різного складу. Умови відновлювальної дефосфорації сталі.

Десульфурація. Фізико-хімічні основи процесу десульфурації. Чинники, що впливають на здатність шлаків розчиняти сірку. Оцінка потрібної кількості шлаку для десульфурації.

Розкиснення сталі, утворення і видалення неметалевих включень. Аналіз кривої розкислення. Методи розкиснення. Теоретичні основи осаджувального розкиснення. Фізико-хімічні основи дифузійного розкислення. Розкиснювальна здатність шлаків. Утворення неметалевих та видалення неметалевих включень. Перехід включеннями кордону метал-шлак.

^ Рекомендована література: [5-11]


Розділ 3 – Металургія сталі.

Класифікація сталеплавильних процесів. Подові та конвертерні процеси. Електросталеплавильний процес. Методи спеціальної металургії.

Сучасні тенденції розвитку сталеплавильних технологій. Класифікація сталей.

Шихтові матеріали сталеплавильного виробництва.

Конверторні процеси. Киснево-конверторні процеси. Основи технології киснево-конверторної плавки. Виробництво сталі в кисневих конверторах донного та комбінованого дуття.

Мартенівський процес: особливості плавки сталі в мартенівській печі, варіанти мартенівського процесу, принцип регенерації тепла і паливо для мартенівських печей. Періоди мартенівської плавки. Технологія плавки в основній мартенівській печі за скрап-рудним процесом. Кислий мартенівський процес. Вимоги до шихти і палива. Хід плавки в кислій мартенівській печі. Інтенсифікація мартенівського процесу. Виробництво сталі у двованних сталеплавильних агрегатах.

Електросталеплавильний процес. Методи плавки сталі в ДСП. Особливості виплавки сталі у надпотужних ДСП. Методи інтенсифікації плавки в ДСП. Особливості виплавки сталі в кислих ДСП. Особливості виплавки легованих сталей в ДСП.

Позапічна обробка сталі. Технологічні завдання, які вирішують під час позапічної обробки. Методи позапічної обробки сталі. Доведення сталі на агрегаті ківш-піч. Вакуумування сталі.

Способи розливання сталі. Обладнання та організація розливання сталі в зливки. Розливання сталі на МНРС. Особливості розливання легованих сталей.

^ Рекомендована література: [12-15]


Розділ 4 – Теорія розливання і кристалізації сталі.

Структура та фізико-хімічні властивості рідкої сталі.

Гідродинамічні процеси, які відбуваються у сталерозливному ковші та під час наповнення виливниць та кристалізаторів. Процеси, які відбуваються під час випуску метала із печі.

Взаємодія рідкого металу з вогнетривким матеріалом сталерозливних стаканів.

Теплофізика зливка. Теплофізичні процеси, що відбуваються під час кристалізації зливка. Переохолодження, кристалізація ї формування кристалічної структури, усадочні явища і їх наслідки. Кристалізація з газоутворенням. Формування основних структурних зон зливків спокійної сталі.

Лікваційні процеси під час кристалізації зливків.

Хімічна та фізична неоднорідність у стальних зливках різних типів.

Рекомендована література: [16-18]


Рекомендована література


 1. Металлургия чугуна: Учебник для вузов. /Под ред. Ю.С.Юсфина.- М.:ИКЦ Академкнига, 2004.-774с.

 2. Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья. Доменный процесс / Андронов Валерий Николаевич ; В.Н. Андронов. - Донецк : Норд-Пресс, 2009. - 377с.

 3. Теория и технология доменной плавки / Тарасов Владимир Петрович, Тарасов Петр Владимирович ; В.П. Тарасов, П.В. Тарасов. - М. : Интермет Инжиниринг, 2007. - 384с.

 4. Современный агломерационный процесс: Моногорафия/ С.Н. Петрушов. – Алчевск: ДонГТУ, 2006. – 360с.

 5. Явойский А.В., Харлашин П.С., Чаудри Т.М. Научные основы современных сталеплавильных процессов. - ПГТУ, Мариуполь, 2003. – 276 с. 

 6. Деверо О.Ф. Проблемы металлургической термодинамики /Под ред. Глазова В.М. — М.: Металлургия, 1986. — 424с.

 7. Григорян В.А., Белянчиков Л.И., Стомахин А.Я. Теоретические основы электросталеплавильных процессов. — М., Металлургия, 1987.

 8. Поволоцкий Д.Я. Физико-химические основы процессов производства стали: – 2-е изд., перер. – Челябинск: ЮУрГУ, 2007. – 183 с

 9. Теорія металургійних процесів /В.Б.Охотський, О.Л.Костьолов, В.К.Сімонов та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — 512с.

 10. Явойский В. И., Явойский А.Я. Научные основы современных процессов производства стали. – М., Металлургия, 1987. – 184 с.

 11. Поволоцкий Д. Я., Основы технологии производства стали: Учебное пособие для вузов. – Челябинск; Изд-во ЮУрГУ. – 2004. – 202 с.

 12. Бойченко Б.М., Охотский В.Б., Харлашин П.С. Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкции агрегатов, рециркуляция материалов и экология: Учебник. - Днепрпетровск: РВА "Днипро-ВАЛ", 2006. - 454 с

 13. Процессы выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки / Д. А. Дюдкин, В. В. Кисиленко. - М. : Теплотехник, 2008. - 528 с. - (Производство стали ; т.1)

 14. Рябов А.В., Чуманов И. В., Шишимиров М. В. Современные способы выплавки стали в дуговых печах. – М., Теплотехник, 2007. – 189 с.

 15. Металлургические мини-заводы / Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 469с

 16. Ефимов В.А. Разливка и кристализация стали.- М.:Металлургия.-1976.-552с.

 17. Непрерывная разливка металла / Д. А. Дюдкин, В. В. Кисиленко, А. Н. Смирнов. - электрон. текстовые дан. - М. : Теплотехник, 2009. - 528 с. - (Производство стали ; т.4).

 18. Еланский Г. Н. Разливка и кристаллизация стали. – М; МГВМИ, 2010. - 191 стор.Голова фахової атестаційної комісії

за спеціальністю 7.05040101, 8.05040101,

"Металургія чорних металів",

проф.кафедри «Електрометалургія»,

д.т.н., проф. А. Д. РябцевСхожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи