Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 81.88 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір81.88 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05050205, 8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУППрограма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах по спеціальності 090209 “Гідравлічні і пневматичні машини” у відповідності з освітньо-професійною програмою “бакалавр” – напрям підготовки 0902 “Інженерна механіка”.

До цих дисциплін відносяться курси: „Основи теорії гідроприводу ”, „Насосні та вентиляторні установки”, „Компресорні та холодильні машини”, „Технічні вимірювання в гідро- та пневмосистемах”, “Експлуатація та обслуговування машин”.


^ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГІДРОПРИВОДУ


Загальні відомості про застосування обємених гідроприводів у промисловості. Призначення, принцип дії й класифікація гідроприводів. Структура й склад гідроприводів. Насоси об'ємного принципу дії, пристрій, класифікація, регулювання, напірні характеристики, робочий режим. Гідродвигуни об'ємного принципу дії, класифікація, пристрій, регулювання. Механічні характеристики гідродвигунів, робочий режим.

Запірно-регулююча апаратура. Клапани тиску: запобіжні, переливні, редукційні. Дроселі, регулятори витрат. Клапани співвідношення витрат: суматори й подільники потоку. Допоміжні елементи гідроприводу: гідроємності, гідроакумулятори, кондиціонери, гідроочищувачі.

Регулювання гідроприводу - об’ємне й дросельне. Достоїнства й недоліки. Область застосування. Електрогідравлічні шагові пристрої. Класифікація, принцип дії, пристрої.

Основи проектування гідроприводу. Гідравлічний розрахунок, вибір устаткування, визначення робочих режимів насоса й двигуна.


^

КОМПРЕСОРНІ ТА ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИЗагальна характеристика пневматичних, холодильних і сушильних установок. Класифікація. Розвиток пневматичних, холодильних і сушильних установок. Робочий процес компресора. Діаграми робочого процесу, енергія, що витрачається на виробництво стисненого повітря, потужність, ККД. Споживачі пневматичної енергії. Пневмодвигуни. Класіфікація. Робочий процес об'ємного пневмодвигуна. Діаграма робочого процесу. Робота, потужність, витрати стисненого повітря. Турбинні пневмодвигуни. Механічні характеристики та регулювання пневмодвигунів. Інші споживачі пневмоенергії. Робота компресора на мережу. Теоретичні та реальні витратні характеристики поршневих компресорів та мережі. Ємкість мережі. Робочий режим. Характеристики турбокомпресора. Робота турбокомпресора на мережу. Причини виникнення явища помпажу та боротьба з ним. Парокомпресорні холодильні агрегати. Теоретичний та реальний робочий процес. Робочий режим парокомпресорних холодильних агрегатів та його регулювання. Визначення. Вплив різних факторів на робочий режим. Регулювання робочого режиму. Діаграми робочого процесу. Покращені цикли парокомпресорних агрегатів з поршневими та турбокомпресорами. Пароежекторні, абсорбційні, повітряні та інші холодильні агрегати. Схема, принцип дії та діаграми робочого процесу пароежекторної холодильної установки. . Схема, принцип дії та вимоги до робочих речовин абсорбційної холодильної установки. Схема, принцип дії та діаграми робочого процесу детандерної холодильної установки. Схема та робота вихоревих охолоджувачів. Термоелектричні та інші охолоджувачі. Порівняння різних холодильних установок. Основи проектування холодильних установок. Початкові дані для проектування парокомпресорних холодильних установок. Вибір хладогенту та схеми установки. Визначення характерних температур і тисків. Побудова і - lg p діаграми. Питома холодопродуктивність, питома робота і холодильний коефіцієнт. Навантаження на конденсатор. Потужність і об'ємна продуктивність компресора. Підбір обладнання. Установки кондиціювання повітря. Класифікація, схеми. Особливості центральної та локальної системи кондиціювання повітря. Змішана система. Рециркуляція повітря та її вплив на вихідні показники. Основи теорії сушки. Загальні відомості. Класифікація процесів та вологих матеріалів. Статика процесу сушки. Форми зв'язку колоїднопористих речовин. Кінетика процесу сушки. Діаграми швидкості процесу сушки. Способи промислової сушки. Завдання, які стоять перед механічною службою підприємства для підвищення рівня обслуговування пневматичних, холодильних та сушильних установок.


^

ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ В ГІДРО- ТА ПНЕВМОСИСТЕМАХЗадачі курсу та його зміст. Загальні данні, поняття та термінологія. Суть вимірювання. Види та методи вимірювань. Хиби при вимірюванні фізичних величин. Причини появи хиб, їх усунення та облік. Динамічні хиби. Застосування методів статистичного та регресійного методів обробки результатів вимірювання. Головні характеристики вимірювальних приладів та перетворювачів. Поняття функціонального блока .Головні функціональні блоки вимірювальної системи. Чутливі елементи. Види первинних перетворювачів. Структурні схеми приладів для вимірювання неелектричних величин. Трансформаторні, термоелектричні та дифереціально-трансформаторні перетворювачі. Датчики ДСП для вимірювання теплоенергетичних величин. Реостатні, тензорезисторні, ємностні, терморезисторні та іонізаційні перетворювачі. Термопари. Вимірювання головних механічних величин (рівня, сили, переміщення, тиску, швидкості, прискорення та вібрацій).Вимірювання витрат рідини та газів з застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Загальні поняття про метрологію. Реєстраційні пристрої (променеві осцилографи та самописці). Загальні зведення про вимірювальні інформаційні системи та про передачу вимірювальної інформації на відстані.


^ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН


Система технічного обслуговування та ремонту машин. Загальні відомості про ревізію, налагоджування і випробовування пристроїв і машин, термінологія. Склад робот для механічних і електричних вузлів.

Випробування механічних вузлів: на міцність і герметичність водою або повітрям під пробним тиском; редукторів і муфт; каналів. Загальні положення про фізичне старіння машин. Види та показники зношування. Діаграми механічного зношування рухомих та нерухомих з’єднань. Вимірювання та розрахунки зносу. Зношування типових деталей та вузлів. Руйнування деталей. Корозія металів та захист від неї. Електроізоляційні матеріали та їх властивості. Термічне старіння ізоляції. Шляхи та методи зменшення зносу та підвищення терміну життя машин. Види мастильних матеріалів та їх властивості. Схеми та системи мащення машин. Схема та карта мащення. Вибір мастильних матеріалів загальні вимоги, по режиму критерію тертя, для об’єкта з декількома вузлами тертя. Розрахунки потрібної кількості мастил. Організація мастильного господарства гірничого підприємства, техніка безпеки та промислова санітарія. Загальні принципи діагностування. Діагностування механічних вузлів: температурне, віброакустичне, контроль стану деталей без їх руйнування. Система технічного обслуговування та ремонту машин. Види робіт та їх виконавці. Ремонтний цикл та його структура. Розрахунки графіків ремонтів. Організація робіт по технічному обслуговуванню, документація, техніка безпеки. Загальні відомості про капітальний ремонт, технологічні процеси, техніка безпеки. Здавання машини в капітальний ремонт. Підготовчі процеси розбирання машини на вузли та деталі, їх мийка, чистка та дефекація. Способи відновлення зношених деталей. Технологічний процес збирання машини. Випробування відремонтованих вузлів та машини в цілому. Порядок організації робіт по оцінці якості ремонту. Отримання обладнання з капремонту та доставка його споживачу.


^

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


до фахових вступних випробувань зі спеціальності 7.090209 “Гідравлічні і пневматичні машини”

(ГПМ)

Основи теорії гідроприводу

 1. Гідропривід з дросельним регулюванням.

 2. Гідропривід з об’ємним регулюванням

 3. Вибір типу та потужності гідроприводу.

 4. Проектування об’ємних гідроприводів.

 5. Гідроприводи поступального та обертального руху.


Література.

 1. Коваль П.В. Гідропривод горных машин. –М.: Недра, 1967. – 387 с.

 2. Богданович Л.Б. Гидравлические приводы. –Киев.: Вища школа, 1980. – 232 с.

Насосні та вентиляторні установки.

 1. Зовнішні мережі насосних та вентиляторних установок.

 2. Стійкість та економічність робочого режиму установок. Вплив частоти обертання привідного двигуна на параметри робочого режиму.

 3. Сумісна робота насосних та вентиляторних установок.

 4. Особливості роботи насосних установок (заливка насосів перед пуском, кавітація, гідравлічний удар, регулювання).

 5. Особливості роботи вентиляторних установок (робота на мережу з підсосами, реверсування вентиляційного струменю, регулювання).

 6. Основи автоматичного керування насосними і вентиляторними установками.

 7. Проектування насосних і вентиляторних установок для водовідводу-водопостачання та вентиляції.

Література.

 1. Жумахов И.М. Насосы, вентиляторы и компрессоры. Учебное пособие для вузов. Углетехиздат, 1958.

 2. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки/ Гейер В.Г., Тимошенко Г.М. Учебник для вузов. М.: Недра, 1987. – 270 с.

 3. Методические указания к курсовой работе по гидромашинам. Донецк, ДПИ, 1992, №762.

Компресорні та холодильні машини

 1. Витрати енергії на стиснення повітря в теоретичному поршневому компресорі.

 2. Раціональне значення проміжного тиску в багатоступінчатому компресорі.

 3. Кінцева температура стисненого повітря в поршневому компресорі.

 4. Явище помпажу та боротьба з ним.

 5. Термодинамічні характеристики елементів парокомпресорного холодильного агрегату.

 6. Схема та робота абсорбційного холодильного агрегату.

 7. Удосконалені цикли парокомпресорних холодильних агрегатів.

Література.

 1. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

 2. Картавый Н.Г. Стационарные машины. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1981.

 3. Проектирование и эксплуатация шахтных систем кондиционирования воздуха/ Под ред. Цейтлина Ю.А. – М.: Недра, 1985.

Технічні вимірювання в гідро- та пневмосистемах.

 1. Суть та методи вимірювання фізичних величин у гідропневмосистемах. Оцінка хибності вимірювань.

 2. Функції вимірювальних систем. Перетворення, відображення та передача виміряних величин.

 3. Чутливі елементи, види первинних перетворювачів та структурні схеми приладів для вимірювання тиску та рівня рідини у гідросистемах.

 4. Методи вимірювання та приклади перетворювачів для вимірювання швидкості та витрат рідин та газів.

 5. Сутність методу повірочних випробувань пружинних манометрів за допомогою вантажно-поршневого манометру типу МП. Обробка здобутих результатів.

 6. Схеми та застосування реостатних та трансформаторних перетворювачів при вимірюванні тиску та рівня.

 7. Схеми та застосування термоелектричних та терморезисторних перетворювачів для вимірювання температури.

Література.

 1. Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин/Учебное пособие, М., 1990.

 2. Измерения в промышленности, т. І, ІІ, ІІІ, Под общ. ред. П. Профоса, 1990.

 3. Байбаков С.О. Лабораторный курс по гидравлике и насосам, 1991.Голова фахової атестаційної комісії М.Г. Бойко


Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи