Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 92.01 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір92.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.18010013 Управління проектами


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП


Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 8.18010013 «Управління проектами».

До програми включено питання з наступних навчальних дисциплін:

1. Економіка підприємства.

2. Основи менеджменту.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА РОЗДІЛАМИ


1. Дисципліна « Економіка підприємства »

1.1. Предмет і задачі курсу

Значення терміну "економіка". Економіка як наука. її місце в системі економічних дисциплін. Макро- і мікроекономіка. Предмет, об'єкт, засоби і мета вивчення курсу. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Економічна теорія і економічна політика. Характеристика сучасної економічної системи України [2].

^ 1.2. Підприємство як суб'єкт господарювання

Народне господарство країни, його загальна характеристика, склад галузей матеріального виробництва.

Комплекси галузей промисловості. Характеристика і галузі металургійного, хімічного та машинобудівного комплексів, їх вага в розвитку народного господарства, науки, рішення соціальних задач країни на етапі переходу до ринкової економіки. Галузевий склад гірничої промисловості. Вугільна промисловість: роль в паливному балансі країни, склад підприємств та органи управління ними, динаміка основних показників роботи за останні роки.

Підприємство - основна ланка народного господарства, його характерні риси.

Місце підприємства в структурі галузі. Комплект економічних показників; що характеризують виробниче підприємство як елемент економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. Малі підприємства [1].

^ 1.3. Організація діяльності та управління підприємством

Поняття "організації виробництва", її зв'язок з "управлінням", "плануванням". Зміст організації виробництва. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, права та обов'язки. Форми суспільної організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперація) та оцінка ії рівня на прикладі різних виробничих одиниць[2].

^ 1.4. Основні фонди і капітальне будівництво

Склад виробничих ресурсів. Суттєвість і значення різних видів власності на засоби виробництва і природні ресурси в діяльності підприємства.

Поняття про основні фонди, виробничі і невиробничі, нематеріальні активи. Класифікація і структури основних виробничих фондів в різних галузях промисловості. Оцінки основних фондів: порядок визначення і призначення. Середньорічна вартість основних фондів. Зношування основних фондів - моральне і фізичне. Поняття амортизації і порядок розрахунку амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена амортизація основних фондів [1].

^ 1.5. Оборотні кошти підприємства

Поняття про оборотні кошти, оборотні фонди і фонди обігу. Класифікація і структура оборотних коштів. Власні і позичкові оборотні кошти. Нормовані оборотні кошти. Кругообіг оборотних коштів. Показники оборотності і шляхи поліпшення використання оборотних коштів. Поняття "матеріаломісткість продукції і засоби її зниження.

Система матеріально-технічного постачання і його організація на підприємстві. Оптова торгівля засобами виробництва. Організація товарних бірж [3].

^ 1.6. Трудові ресурси підприємства

Склад і структура кадрів промисловості. Зміни в складі і структурі кадрів в зв'язку з технічним прогресом. Система підготовки, підвищення кваліфікації кадрів. Рішення проблеми зайнятості кадрів різноманітних галузей при переході до ринкових відношень. Організація ринку праці.

Поняття про продуктивність праці. Зростання продуктивності праці - найважливіше направлення підвищення ефективності виробництва. Засоби виміру і показники продуктивності праці [3].

1.7. Витрати виробництва

Поняття витрат виробництва (собівартості продукції). Відзнака собівартості продукту від його вартості. Види собівартості. Класифікація витрат на виробництво продукції (групування витрат по економічним елементам і по калькуляційним статтям витрат, ділення витрат на постійні і змінні (прямі і побічні і т. п.) і їхнє значення в плануванні і врахуванні собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво продукції. Калькуляція собівартості одиниці виробу. Структури собівартості продукції в різних галузях промисловості. Поняття граничних витрат. Залежність валових сумарних витрат і питомої собівартості виробу (середніх сумарних витрат) від масштабів виробництва на короткострокових і довготермінових тимчасових інтервалах. Визначення собівартості нового виробу на етапах науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт. Значення і шляхи зниження собівартості продукції в різних галузях промисловості [4].

^ 1.8. Ціноутворення на підприємстві

Суттєвість і функції ціни при переході до ринкових відносин. Система цін на Україні (оптові, відпускні, роздрібні ціни, регульовані, вільні, договірні); призначення і порядок визначення. Суттєвість і розрахунок податку на добавлену вартість і акцизного збору. Ринковий механізм ціноутворення. Криві попиту на різноманітні види продукції промисловості. Цінова еластичність попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Ринкова ціна. Типи ринків (чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія і чиста монополія), їх врахування в політиці ціноутворення. Порядок встановлення ціни на товар на окремому підприємстві. Засоби ціноутворення: середні витрати плюс зиск, забезпечення цільового прибутку, на рівні поточних цін, на основі попиту [3].

^ 1.9. Прибуток і рентабельність

Суттєвість фінансів. Задачі і зміст фінансової діяльності підприємства. Державний і госпрозрахунковий засоби ведення господарства. Джерела утворення грошових засобів на підприємстві. Декларація про прибутки підприємства. Зиск бухгалтерський і економічний. Альтернативні витрати. Види бухгалтерського прибутку та його порядок розрахунку. Поняття граничного доходу. Валовий і госпрозрахунковий прибуток. Максимізація прибутку на ринках чистої (досконалої) і монополістичної конкуренції.

Поняття і показники рентабельності виробництва і виробу. Порядок розподілу прибутку підприємства. Закон України про оподаткування підприємств і організацій. Взаємовідносини підприємства з Державним і місцевим бюджетами.

Використання в діяльності підприємства цінних паперів: акцій, облігацій, сертифікатів, векселів і т. ін. Створення акціонерних товариств [2].

^ 1.10. Засоби оцінки економічної ефективності інвестицій

Інноваційні процеси на підприємстві. Науково-технічний потенціал. Поняття соціальної і економічної ефективності технічних і організаційних рішень. Абсолютна економічна ефективність капітальних вкладень: поняття, засоби, показники і критерії оцінки. Особливості терміну «капітальні вкладення» в теорії економічної ефективності Засоби врахування чинника часу в інвестиційних розрахунках (чистої потокової вартості, ануітету, внутрішньої ренти): їх суттєвість і області споживання при різноманітних умовах фінансування капітальних вкладень. Рентабельність капіталовкладень. Інтегральний ефект. Норма прибутку і термін окупності - показники економічної ефективності при спрощених засобах розрахунку. Засоби оцінки порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень [1].

^ 1.11. Оцінка ефективності функціонування підприємства

Поняття економічної ефективності виробництва Показники використання окремих видів ресурсів підприємства: фондовіддача, фондомісткість. Коефіцієнт обігу оборотних засобів, продуктивність праці. Розрахунок даних показників і їх аналіз. Показники прибутку - вимірники загального економічного результату виробництва, первинні індикатори його вигідності. Чистий зиск-показник реальних можливостей підприємства до самофінансування. Економічна ефективність виробництва в системі показників рентабельності (виробничих фондів, власного капіталу, обороту продукції). Порядок визначення даних показників, їх оцінка і області використання. Платоспроможність і фінансова тривалість - поряд з показниками економічної ефективності найважливіші характеристики надійності функціонування підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності, співвідношення власних і позичкових засобів, коефіцієнта забезпеченості запасів і витрат імовірності банкрутства і критерії оцінки платоспроможності і фінансової тривалості по даним показникам [1].


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Ф.И.Евдокимова, проф. Т.Б.Надтоки. - Изд.2-е, перераб. и доп. - Донецк: "Друк-Инфо", 2005. - 434 с.

2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України вiд 28.03.2003. - 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

3. Економіка підприємства: Підручник за заг. ред. С.Ф. Покропивного.- Видання 2-ге К.: КНЕУ, 2003.- 528с.

4. Галиев Ж.К. Экономика предприятия. Общий курс с примерами из горной промышленности. - М.: Изд. МГГУ, 2001.- 303с.

2. Дисципліна "Основи менеджменту"


^ 2.1. Вступ до курсу

Предмет вивчення – управлінська діяльність підприємства, умови забезпечення її ефективності. Характеристика галузей промисловості України та їх структура. Значення менеджменту в соціально-економічному розвитку України. Мета та основні завдання курсу. Сутність понять: економіка, менеджмент, організація, планування, управління виробництвом, маркетинг.

^ 2.2. Загальні положення менеджменту підприємства

Процес ний, системний і ситуаційний підходи – характерні напрямки сучасної науки управління виробництвом. Принципи управління. Загальні і спеціальні функції управління. Програмно-цільове управління. Організаційні структури управління: лінійна, фундаментальна, лінійно-фундаментальна, адаптивна, віртуальна. Особливості організаційних структур великих компаній.

Теорії мотивації до праці. Ієрархія потреб за Маслоу: фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби в повазі, в самовираженні.

Адміністративно-організаційні методи управління. Правила делегування повноважень. Суттєвість економічних методів і різноманітності форм їхньої реалізації: оплата праці, порядок розподілу прибутку тощо. Суттєвість і значення соціально-психологічних методів управління. Стилі керівництва. Вимоги до керівника. Система управління персоналом.

^ 2.3. Мережні методи планування і управління

Об’єкти і види планування на підприємстві: поточне, перспективне, стратегічне.

Сутність мережного планування і управління (СПУ). Розрахунки параметрів мереж. Оптимізація мережного графіка та його використання для планування і управління науково-дослідники та досвідно-конструкторськими роботами в промисловості.

^ 2.4. Управління якістю продукції

Поняття якості товару, її значення и шляхи підвищення. Показники якості для матеріальних об’єктів та послуг. Рівні та методи оцінки якості матеріальних товарів та послуг. Особливості оцінки якості послуг. Функціонально-вартісний аналіз як засіб підвищення якості товару.

Поняття конкурентоспроможності товару та підприємства. Показники на методи визначення конкурентоспроможності окремої послуги та підприємства.

^ 2.5. Поняття, об’єкт і принципи ФВА

Поняття, об’єкт і принципи ФВА. Етапи ФВА. Основні процедури функціонально-вартісного аналізу.

Розробка і вибір оптимального рішення.

^ 2.6. Основи маркетингу

Поняття потреби, обміну, попиту, ринку, маркетингу. Комплекс маркетингу та його основні елементи. Цілі та функції маркетингу підприємства. Служба маркетингу на підприємстві.

Суттєвість концепції маркетингу взагалі і конкретно: «виробничого маркетингу», «товарного», «збутового», «чистого», «соціально-етичного маркетингу». Області впровадження різних типів маркетингу. Види маркетингу: концентрований, недиференційований тощо.

^ 2.7. Методи економічного обґрунтування ефективності інноваційних рішень на підприємстві

Поняття інновації і інвестиції, класифікація інновацій. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестиційних рішень на промислових підприємствах.

Врахування соціальних результатів при оцінці ефективності інвестицій. Сутність і методи оцінки економічної безпеки підприємства.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., Дело, 1996.

  2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента – Минск, 1998.

  3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України вiд 28.03.2003. - 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

  4. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України вiд 10.12.2010. - 2010 р., № 92, том 1, стор. 9, стаття 3248.

  5. Маркетинг і компютер / За ред. Ф.І. Євдокимова, Л.В. Тарасьєвої . – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 532с.

  6. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Ф.И.Евдокимова, проф. Т.Б.Надтоки. - Изд.2-е, перераб. и доп. - Донецк: "Друк-Инфо", 2005. - 434 с.Голова фахової атестаційної

комісії за спеціальністю, к.е.н., доц. І.В. Булах


Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи